Goudsche Courant, woensdag 6 april 1870

Voor JONCK LIEDEN die mot het aanstaande najaar EXAMEN wensclieu te doen om op de Uurs cr Av ii lschool geplaatst te worden zal do oudergeteekende te beginnen 13 April aanstaande eene VOORBEREIDISGSLES geven op WOENSDAG en VlUJDAd s avonds van 8 tot 10 ure Zij die hiervan tegen betaling van 30 ets per week wenschen gebruik te maken gelieven zich zoo spoedig mogeljjk aan te melden F HEUSY op de Turfmarkt Leest dit Hartelijke dank wordt toegebracht aan den Heer D O SAMSÜM en ZOON voor den ganoegeljjken avond ons den 2 dezei geschonken Namens de gezamentlijke Werkheden Mevrouw IIOBETTE raagt met primo Mei ¥ ME KEl KE i IEID en ccn Kin der meisje van goede getuigen voorzien Men vraagt een bekwame en zindelijke IDIBInTSTBOIDE als KEUKENiMËID of MEID alleen Adres met franco brieven onder letter V B bij don Boekhandelaar P V MAAS Ju te Goudu Uil de tiand TE MWi Eene HECHTE en STERKE BOUWMANSWONING m iiïti Süff BOUWMANSWONING met STALLING en SCIIÜUEN benovens daarbjj en om gelegen WEILANDEN te zaïrsn groot ongeveer 24 Hectaren bunders gelegou lu den Zuidplaapoldei onder Alooidieiht Met fraiii o aanvragen ijn lulorniafien te bekomen bij den Notaris A KLUIT Hz te Moordreelt en bij den Heer J H L SPRUIJT te Koudekerk a d liijn TE HUUR voor 225 met 1 Mei e k doch dadelijk te aanvaarden het Zoiuer en Winterverbhjf IJSSELOORD asm den Gouderakschen Dijk nabi Gouda bevattende 5 KAMERS ruime ZOLDERS KELDEH KEUKEN COED WATER MOESTUIN en WANDELIN x Te bevragen ton kantoie van Notari Mr KIST te Gouda KlSSliNCMt Pastilles uit de zouten van de Rakoczy te K issiiKji n van voor werking tegen traagheid dor spijsvortee rings organen be zwaarli ke ontlasting bleekzucht blordsgebrek haniorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Kakoozy bevat kost 50 et Depots te Gouda bil Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON WVAVAi Cinudu Oiiik TAPESTRY TAPIJTEN De ondergeteekende heeft de eer te berigten door connectie met een voornaam Handelshuis in de gelegenheid gesteld te zijn de alom gevraagde TAPESTRY TAPIJTEN van do beste quahteit en franjje Dessins te kunnen leveren tot den ongekend lagen prp van l öO per BI van 09 nederl duimen Ook zjjn nog zeer voordeelige KOOPJES te doen in vele artikelen van den vooiTaad van A P die heden om onnoodige onkosten te vermijden tot SPOTPRIJZEN uit den winkel zullen worden opgeruimd onder genot van 57 korting voor a contant van koopen a 10 en daarboven UEd Pw Dienaar Gouda 5 April 1870 G van w ii LAAR Juniob Korte Tienaeweg D 4 mW nvYw mfw mm f D BLAUW Delflsche Vaart O 305 Rotterdam heeft de eer zijne sinds ruim Veertig Jaren bestaande VERWERIJ WASSCJIERIJ enz aan te bevelen voor alle in het Vak voorkomende artikelen als HBEREN en DAMESKLEEDINGSTUKKEN van allerlei aard BEHANGSELS TAFELKLEEDEN EDIKANT STAATSIE en KERKGORDIJNEN ME U BELGORDIJNEN in twee of drie kleuren fln jj Uy toLzeodin au brit veii of gocJereu verzoeke mijn adres zoo volledig mogelijk te naken 3MQ PÖRT OYAirSPOORWm Kapitaal in aandeeien van Drie Millioen Dollars r Prioriteit 2 500 000 Dollars Uitgift van 2 000 000 Dollars in 7 percents obligation in 2000 aandeel in a 1000 Dollars elk Kapitaal en Intrest betaalbaar in Goud vrij van eJke belasting der Vereenigde Staten Aflosba r na 20 jaren op den 1 November 1889 a pari in Goud Iste Hypotheek l onds fir t Mortgage Naar believen van dtn Houder ton alloM tijde inwisselbaar t gen Aandoelen der Maatschappy I OEK S V Alsr XJITC3 IFTi El 725 8 Van de leening 1ste Hj potheek van 2 500 000 Dollars üjjn 400 000 Dollars a pari in goud goiioiuen door de GE0RGIA RAILRO D and BANKING CO PANY een der soliedste en boste Spoorwegmaatschappijen die door hare directe aansluiting groot belang heeft bjj den aanleg dezer baan voorts zijn ia New York 100 000 Dollars geplaatst zoodat nog TWEE ilLLIOEN DOLLARS ter plaatsing zijn overgebleven De belangen der aandeelhouders worden door de UNION TRUST COMPANY te New York behartigd zij bewaart de gelden die uit den verkoop der Bonds voortsprinten en behoudt deze in kas tot naar gelang zij noodig zijn voor den verderen aanleg van den weg De op l November 1809 uitgegeven en na TWINTIG JAREN in Gouda pari aflosbare Bonds werpen eene rente af van 7 percent in goud De coupons die oi i het half jaar ea wel op 1 Mei en 1 November vervallen worden door de Union Trust Company in iVeioFori en in Londen Amsterdam Frailf U en Berlijn tot den gondkoers van den dag op Nei York zonder korting van belasting betaald Het recht om de Bonds ten allen tijde tegen aandeelen te kunnen verwisselen verzekert dtn houders van alle voordeden dor onderneming in val er voor de aandeelen een batig saldo overschiet b3Vbx ae rente der Bonds De aanneming der inschrijvingen op boven bedoelde Bonds ten bedrage van 2 000 000 IDOT TjJLJEtS is opgedragen KAsThM Fmatef iV Z £M iVZ aan DB COMMANDIBT Voor Bazel aan de Hteren ISAAC DREYFUS SöHNE deu Heer RUDOLF KAUFMANN ffhjn de Heeren GEBRüDER GUTTENTAG l de Heeren J SCHULZSE WOLTE trankfort j den Heei DREYFUS IEIDELS Mumhen de Heeren GUTLEBEN WEIDERT Mulhauzen Frankrijk den Hoor SCHLUMBERCiER EHINGER f den Heer TOBLER STADLER De iiischraving voor de POltT ROYAL RAIL ROAD COMPANY vindt plaats van 4 tot en met b April Vil 1B70 ü IE EN A AR m W tI mmm m Wi S