Goudsche Courant, woensdag 20 april 1870

ïH It M omdat daarin langzaam en voorziclitiK d lerugtochl naar w t uwn ruijne politieke gronden 7 ou kunnen noemen wordt ondernomen maiir omdat niet de niiusli mgeite gtdaan wordt urn bjj dnpliek de argumenten der tcgan art j te wederleggen En nu 7 ij het mij vergund te herhalen wat reeds meeruialeu door anderen is beweerd wat gistiJreu ook door mij ia gezegd die afstand van eigendom aan den Javaaa MOEt ongerief moet verwarring te vfeeg brengen door het verschil van rcgt dat ontstaan zal door dat niets gereed is om dit kind dat nieu eigendom noemt in de wereld te ontvangen Hij eindigt natuurlijk met de verklaring dat hij voor t wegvallen dezer alinea stennuende toch nirt den minister medewerkt ora het grondrecht van den Javaan volkomen te waarborgen De alinea beteekeut niets althans niet veel zij kon evengoed gemist worden maar zij beteekcnt toeh zoo veel dat als zij er inblijft ik hoe gezind voor hervorming ook in Indië hoo volkomen ik met de andere voorstellen van den minister sympathiseer om dat ééne dat eigenlek reeds iu t andere opgesloten ligt niet medewerk tot deze noodige hervormingen Van den beginne af aan zien we dus ook biJ deze wet wederom den heer de Buauw optreden als een halve vriend of wil men zijn eigen woord geen vyand En inderdaad dat WO ora kensehetat hem geheel dat negatieve dat onzekere doariu gelegen het teekent geheel den mail die ondanks zga halfslachtig standpunt met den heer Hofïman ons district vertegenwoordigt en misschien nog lang vertegenwoordigen zal Toch zal ook hier eenmaal het beginsel der waarheid der geheele volledige waarheid zegepralen en tot zoolang zij onze troost dat wij wel t n achteren zijn met t grootste gedeelte des lands doch dat de nadeelen uit onzen achterl ken toestand voortgesproten grootendeels onschadeljjk worden gemaakt door de grootere ontwikkeling van het gefaeeL BUITENLAND ENGELAND De meetings adressen pelitiun voor en tegen het godsdienstig onderricht op de voorgestelde staatsscholen daten nog aliijd voort Thans ligt weer san de beurt len belangrijke petitie door meer dan 6 000 leeraren en predikanten buiten de kerk van Ingeland onderteekend en onlangs nan fil idstone overhandigd Vroeg df unie de invoering van godsdienstig onderricht iu i aam der ffodsdieuntiffe crijheid eene vrijheid nift wel anders Ie verklaren dan als de vrijheid der meerderheid om hare ijzoodere godsdienstige gevoelens op de ook door de minderheid betaalde scl aol te rerkoudigen ook die 6 000 wilden die e fde godsdienstige vrijheid maar voor hen heieet snde yij gelijkheid van allen en bevoorrechting van iemand door onsectarisch staatsonderricht Het voorbeeld door mrs Fawcett gegeven om in het openbaar lezingen te houden over de politieke rechten der vrouw heeft reeds navolging gevonden Te Dundee heeft miss Tajiour over hetzelfde onderwerp het woord gevoerd Zij verlaagde dat aan de vrouw het stemrecht zou worden toegekend 1 omdat de Engelsche vrouw leeft onder eene constitutie waaraan het denkbeeld ten grund lag ligt dat alle klassen in het Parlement moeten Tertegenwoordigd zi n 2 omdat de vrouw zelfstandigheid is toegekend en als zoodanig belasting betaald en zich dus ook in de wetgevende vergadering moet kunnen doen hooreu en einilelijk omdat de vrouw meer en meer wordt verplicht m baar eigen onderhoud ie vuor ien en dat ij dus niet willens en wetens mag achtergesteld worden by deu man Ue bricvpubcslellera te Lomlcn bekluReii zichüvcr lo veol wk cii Ie kiirigo bivuldiginjï Met het duel te bcmiidsmgen over iinuilregelen die geiiuini ii moeten worden oui in dieii toestand verbetering te brengen hadden zij eene meeting belegd op Gci dc j Vrijdag De poBtmcaster generaid heeft evenwel op stralle van ontslag den tieslellor verboden op die meeting tegenw ordig te zij Algemeen werd dit verbod nfgekeurd en ele bl den meenden dat het ver9liindi er vnn den markies vun ll irlington ware geweest indien hij de mceling die ondnnks het verbod toch heelt plaats gehad had bijgewoond Bsrichtcn uit Jiiayilie deelon eenigc andere bijzonderheden mede onitreijt len dood vnn Lope llij erd op den 1 maart door generaal t im ira overvallen aan d n liukeioever tan ile rivier Apuidabeo waar hij zioh met lOÜO volgelingen bevond Er werd van beide zijden dapper gevochten Lope wpkI m het gevecht gewond en toen hij weigerdezieli over te geven nerd hij gedood Zijne moederen zuster generaal Eesquiu en andere oflioiereu werden gevangen genomen ann madame Lynoh e smaitresse van Lopez gelukte het met generaal Caballero to ontvingten Later schijnen eohicr ookdezen den liraziiianen in handen Ie zijn gevallen Twee oneii van Lopez zijn roede in het geveclitgedood liet sneuvelen van Lopez heeft feitelijk een einde gemaakt aan den oorlog die in 18fi4 een aanvang nam Lopez bereikte den leeftijd van 89 jaren FRANKRIJK Het Joiirtml OJfIciel van zaterdag deelt mede het reeds bekende de demissie van de hh Butfet en Daru het interim van den heer Ollivier als Minister van limlcnlandache Zaken van den heer Maurice Rieliard als Minister van Openbaar Onderwijs en lie benoeming van den heer Segris tot Minister van li inancicii Ual het regeeringsblad de daarop betrekking hebbende decreten uu eerst openbaar maakt IS iliiilraan toe te schiijven dat men gewenscht heefi de inlerpellaiieii in de Kamer te vermijden Wat betreft het genomen besluit om voor het oogenblik in het Kabinet van 3 Januari geen nieuwe elementen te lasschen zoo ia tliaht te begrijpen wat daarvan de beweegreden is Het aftreden toch van Ie heeren BulTet en Diiru en het mislukken der pogingen van den heer d Andelarrc hebben aan den chef van den luiiuslerraad de mogelijkheid afgesneden zieli tol de mannen van bet linker centrum t wenden Hij zou toch in dat geval vooruit op een weigering kunnen staat maken Ue hr Ollivier zou dus ziju vacante portefeuilles onder de leden van de reehierzijde en het rechter centrum moeten z en te slijten en daar uu dit laatste een bovendrijven van de reactie zóó kort voor het plebiscit nieta goedj zou voorspellen heeft men dat gevaar willen ontwijken door eenvoudig de zaken te laten zooala ze zijn Men verneemt dat de heer Segris voor goed minister van tinancicn zal worden terwijl de portefeuille van buitenlandsche zaken ad interim zal worden waargenomen door den heer O livier De volksafgevaardigden van het rechter centrum hebben besloten gezamenlijk en stelselmatig werkzaam te zijn om de bevolking gunstig voor hetvoor Ie dragen plebiscit te stemmeu Volgens de verklaring van den minister van oorlog in het wetgevend lichaam gedaan zal Algerie aan de stemuitbrenging over het volksbesluit deelnemen en zal ieder Franschman en ieder genaturaliseerd ingezeten er eene stem over de grondwetswijziging kunnen uitbrengen In eene staatkundige bijeenkomst ten huize van den heer Cicmieux gehouden heeft de hr Delesoluz e betoogd dat de l akerzijde vóór alles een manifestmoet uitbrengen ten gunste van de republiek aangezien haar plan geenszins is om te werken tenvoordeele van Orleans De heer Ordinaire riepdaarop uit gij beleedigt ons De heerOrdinaireen de journalisten bedreigden elkander vervolgens Er heerschte eene groote beweging De vergadering besloot een negali f votum ten opzichte van hetplebiscit uit te brengen en zich niet alleen te onthouden van stemming maar ook andere middelentoe te passen om te protesteeren Onder de in het ontwerp senaatsbesUiit gebrachte wijzigingen is ook de volgende D ministers kunnen alleen in staat van beschuldiging orden gesteld door het wetgevend lichaam of doorden senaat In de constitutie van 1852 was ditrecht enkel aan den senaat voorbehouden Menmeent uil deze wijziging te mogen opmaken dat de senaat zich niet zoo krampachtig aan hare voorrechten hecht als wel eens gezegd werd DUITSCHLAND Ten aanzien der sluiting vnn de Badousohe kamer wordt opgcmeut dat de zitting zeieii inaaiiden geduurd en zeer veel opgeleverd heeft Er zijn wijzigingen in da ürondwet vsitgcsteld er iifieo nieuw reglement voor de verkiezingen tot stand gekomen eene nieuwe regeling voor het gemeenleweïcn iiangenomen eene groote verandering in het reoht tot oprichting van vereenigingen en in de wel op het huwelijk gemaakt het kerkelgl schoo patronaat is opgeheven en zoo zijn ir meer gewichtige zaken afgedaan Wel bracht de eerste kaïner nu en dan eene belemmering in het streven naar zoo veel vooruitgang te v eeg maar men is do hinderpalen te boven gekomen CU ile voorstanders eener gestailige volksoniHikkeling hebben er aanmerkelijk veel terrein geuuiinen In Beieren schyut de in de vertegenwoordiging heerschende partij van democraten en cleriealeu het plan te koesteren om de hoogescholen ie Wurzbnrg en te Munole n m zuiver katholieke universiteiten te veranderen waarvan alle protestuntsche professoren zullen buitengesloten blijven OOSTENRIJK Voor zoo veel men aan het nieuwgevormde halfgevormde of samengeliipie ministerie eenige andere beteekenis en richting wil toekennen dan die van een ambteuaarsmiuislerie voorloopig met de leiding der Jtaais zaken belast of van een overgangs kabinei besiemd om plaats te maken voor die staatsmannen die de meerderheid van den nieuw te verkiezen rijksdag als bewindslieden zal aanwijzen kun men dit ministerie dat der oude f uderheid noemen Haar programma dat voor het meer doortasiemle van tiiskra en de zijnen moest wijken luulJe verzoening met de nationaliteiten Polen en Czecheii langs den weg der conoessien Of het nu dien weg op zal gaan of hel twi zal kunnen of de constitutie bij dat werk ongeschonden zal kunnen blyven en of het volk die politiek door zijne stemmen steunen zal dit moet de tijd leeren SPANJE Uit ofllcicele berichten blijkt dat de opstandelingen te Barcelona werkelijk de registers ran den burgerlijken st ind het archief en andere documenten op hel r inilhuis vt rbrand hebben De iiisiirgenten te Bad iloua San André en andere plaatsen hebben zich aan hetzelfde vandalisme schuldig gemaakt De kardinaal aartsbisschop van Toledo primaat van Spanje heeft schriftelijk den eed op de constistutie afgelegd en aldus het voorbeeld z jnei feestelijke nmbtgenooten in bet weigeren van den eed niet gevolgd BINNENLAND GovoK 20 April Bij Kon besluit van 15 April is de officier van gezondheid der tweede klasse voor den dienst der Ned bezittingen ter kuste van Guiuca dr W F Biiohner bevorderd tot officier van gezondheid der eerste klasse Men verneemt dat de schut r J Reder met zijne grieven leger den burgemeester den kommandant en den auditeur door den minister van binnonlandsche zaken is in t ongelijk gesteld By het verslag vau ut sectie onderzoek in de tweede kamer van het Wütsontwerp houdende regeling der schutteryen zijn nog gevoegd drie nota s van de hh Stieltjes Knoop en Storm van s Gravesande De nota van den heer Stieltjes komt it de volgende conclusie Het tegenwoordig ontwerp dat geen enkel bataillon schutterij direct voor het leger beschikbaar stelt en dus in twcestryd is met het defensiestelsel dat de minister van oorlog op hel oog heeft dat door vermindering vnn de sterkte Ier schullerg van 2 tot uirci l j pCt der bevolk ng eene oulwapcning daarsteU en door diezelfde vermindering de oefi ningen op het platteland nog bezwaarlijker nin ikt dut niet zorgt voor een goed kader dc r bewijzen van bekwaamheid theoretische oefeningen en verplichtend te maken zulk oen ontwerp heeft in de oogen van den ondergcteekende óóveel tegen zich mist zóó gcaeel het doel dat men zich voorstelt Ie bereiken ilat hem de tijd aan de beh snilcliiig daarvan besteed even als die aan het onlHcip I8l 7 verloren lijd tocschijia De hr Knoop kfurt in zijinwetsvoorstel af dat geuceggelijk eene groon maar dat hij onvoldocl digen tijd De schutl worden in twee duider het eene gedeelte mecj moot voornamelijk de I haven der i eiidige vestigt voornamelijk dl op de weinige bruikbf ook volgens dit ontwel nadat zij geroobiliseeif hel leger te hulp te Omtrent de bezi de dienstregeling op del meldt hpt f gd dat geering meende dat do nen dragen van zoovcd lateu loopen omdat d over een veenaohtigt i reetie heeft de gegronien daaraan gevolg gej Volgens den Bn hci Vaderland zou hel gerezen geschil over op het gedisielleerd edeu De oorzaak vapzijn gelegen dal deFrére Orban verzuimdvoor builcnl zaken tjtaat bestond dal derecht ip gedistelleird Bij de behandelingl der armwct en wel Art 22 van de lad n 100 wordt g Het burgerlijk oi bestuur of bij gebr k gemeente waar Ie beroep op de a invri verkeereu in iiel gi stslde de Heer i i i nieuwe alinea van toe te voegen Alleen dau wauiil genii ente het bnrgeni armbestuur iemand aangespoord o crgiln wyze ook in den riiij sporen overhalen of veranderen met het in eene andere gemet hij onderstand zal bf dersland verhaalbaar hoeve die aansporing zijn geschied Gedeputeerde stat rezen geschil Dit amendement ondersteund Hij iel Mijnheer de Voori meuwet met eenige digd behalve op hel geven domicilie van niet tegen yerkl ard bezwaren die aan h geboorteplaats verba Hoezeer mij die 1 juist te zijn zoO ga het toen bepaalde die van de vierjaria 1818 bg ondervind die bezwaren vohtrf meende müne adhmiJ eene poging o diff Ik deed dit oittdat van een domi ilie van de willekeiil v achtte Onderstand van orde en die dreigt wanorde te si De Minister heft n de gebourteplaats zeggen heft hij nllJ want wanneer mu 1 bevoegdheid geeft ol derstand te viageu r onderstand noemen zich heden hier be Rollcfdam of AmMc de bevoegdheid hto Dit is volstrekt i domicilie van onder vrijheid geven om bot te vieren