Goudsche Courant, zondag 1 mei 1870

rf m JU l lkgiinikiili iai 8ulp akiMfi hKta im iim ititi LIEDERTAFEL APOLLO Directeur de Heer J A VEI HEIJEN EERSTE GROOT VOGAAL EN INSTRUHEHTAAL met welwillende medewerking van HH Leden van EUPHONIA eu HH Stafniu iokauten H r Grenadiers u Jagtri 01P Z01 rJDJ 3 8 3 EI 1S70 in de Sociëteit ONS aENOEGEN alhier HH LEDEN der Liedertafel hebben op vertoon van hun Diploma met ééne Dame of ée u hunner Kinderen vryen toegang Meerdere Dames of Kinderen 25 ets de persoon HH LEDEN Ier Sociëteit Ons Genokoen 50 ets Damea en Kinderen 25 ets NIET LEDEN 0 99 Dames en Kinderen 25 ets Kinderen beneden de 12 jaren worden niet toegelaten BEWIJZEN VAN TOEGANG zijn verk ijgbaar Voor HH Leden der Liedertafel en der Sociëteit bij den Heer v n Vlist Voor Niet Leden bij den Heer Boekhandelaar P C Maas Jr Tot het verkrijgen van het Lidmaatschap der Liedertafel contributie 2 sjaars kan men zich tot Zaterdag 7 Mej aanmelden bjj het Bestuur Aanvang te 7 ure Na afloop BAL E S CAT Sf OP DEN KLEIWEG Heeft de eer te berigten de ontvangst dei NIEUWSTE MODELLEN H ati£8 iS ü StI££18 CHAL LONGS en OMSLAGDOEKEN als ook eenc fraalje Collectie Zwarte LIJOIVSCHE ZIJDE eene groote keuze der NIEUWSTE JAPONSTOFFEN MEUBELNETELDOEK en de volledigste sortering Witte Goederen en verder al datgene tot het vak van MANUFACTUREN behoorende GOUDA 1 MEI 1870 Bierbrouwerij H SlIifflStSit van A NT SMITSte sHertogenbosch Het uitmuntende GERSTË en BRUIN BIER uit voornoemde Brouwerij alsmede ECHT STRAATSBURGER BIER Is steeds verkrijgbaar In het dep ot bij A NORTIER Gouwe wijk C ni 34 te Gouda STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ S S A 1 B I S ft ZOMERDIENST aanvangende 2 Mei 1870 Van Leiden Zondag voorm ten 7 de overige dagen der week voorm ten 6 are namid t n 1 30 en en 4 30 Van af Zondag 8 Mei ook des nami ten Van Gouda Maandag Dingsdag Woensdag en Donderdag voorm t n 6 en 10 10 ure nara ten 5 ure Vrjjdag voorm ten 4 en 10 10 ure namid ten 5 ure Zaturdag voorm ten ö j en 10 10 ure nam ten 5 ure I3E 2DIE EOa IB Zondags beginnende ondag 8 Mei aanst Van Gouda voorm ten 7 nam ten 5 nre De dienst GOUDA op AMSTERDAM provisioneel geschorst 6 A PIETERS KAIIIPO IliT IbwdCOIDES MARKT Wijk A n 54 Hooft de eer to berigten dat zy voorhanden hoeit ceiK ruime keuze der NIEUWSTE MODELLE N vim Dames en Cindei hoeden en tevens voor ion is van eene ruime collectie LINTEN m OFMF N en VFr Fl N w ïoui j loh by de DAMES op het vriendel kst aanbeveelt GOUnS HE VVEERBAAUHEIDS VEEEENIGING jfciilf HEBREN LEDEN zoowel Begunstigers als werkende Leden wordt berigt dat de gewone Algemeene Vergadering zal gehouden worden op MAANDAG den 2 MEI a s in hetBovenlotaal van den Heer LAMPE op de Markt des avonds te S A uur De DIRECT IE In de Koffljbaal braudt men dagelyksch op Dnitsche wijze Zuivere Preanger Rofflj uitmuntend door geur en smaak I rjja bij 2 k 50 oentii per 5 onu Voor winkeliers by 25 k 45 ets per 5 ons De toezending geschiedt franco per Ned RhÜD spoor J HENDRIKS Korte Pooten 28 e ffme Openbare Verkoopingcn op WOENSDAG 4 MEI 1870 de voomiddaj s ten elf ure in de herberg aan de reeuwjjksche brug te Remwijk van eenigo perceelen Wel Hooi Veen en Bouwland en Water groot ongeveer 10 hectaren liggende in de gemeente SLUIPWIJK alsmede van een HUIS voor af braak staande te op MAANDAG 16 MEI 1870 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis ïBewjcvüb aan de St Anthouiestraat te Gouda van ONROERENDE GOEDEREN te en wel vijf HUIZEN en ERVEN en een stuk GROND groot 5 aren 40 centiaren liggende aan den fluweelen Singel Wijk RN 343 tot 346 zeer geschikt tot oprigting eener Fabriek Een HUlB en ERF aan het waterschap van den Groeneweg Wijk L N 79 Een HUIS en ERF aan den langen Tiendeweg Wijk D N 30 Een KOEPEL tot Woning ingerigt met een PAKHUIS daaronder en ERF aan de Vest Wijk C N 94 en 94 a twee HUIZEN en ERVEN aan de Spieringstraat Wük P N 76 en 77 Twee HUIZEN en ERVEN in de Lemdulsteeg wijk M N 122 en 123 Een een tiende gedeelte In twee HUIZEN en ERVEN en een Stuk GROND in een Gang achter den Groeneweg wijk L N 105 en 106 En op DINGSDAG 24 MEI 1870 des vootmiddags ten 9 ure ten Sterf huize van ElisaBtiH Janknegt aan den Fluweelen Singel te Gouda van een INBOEDEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOCJLEEVER te Gouda Gouds Druk hu h Urmkmun