Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1870

i é P R A N K R IJ K Bat Parijs vol is nn het complot tegen het leven des keizris is lielit Ic bfjïrijpcn muur ilc miinier wimrop yclfs Iw ailigile ilufjtiliidpii diiiirviin spreken doet 7ica boe neiuiff ruit daitrkiin dou ét HficBo bare meaning wordt Beh ht l rgisiere i schrijft der dapblndcn wb da keizer vvrmoard in ync vertrekken Oistaren wa hij ileuhts gekwelat terwijl bi j op het terras der Tuilcriuu wandelde Heden is bij niet eenmaal gewond maar zou het bykans geweest zijn Gij zult zien dat er morgeu niets van de gcbtela iiuik waar uil zijn Niet iriiuler sohcrp Jnat al irio iaden Rappel uit Men heeft schrijft hij zao evenhet derde complot ontdekt Het eenige dat daarbijvervelend is is de c ntoonigheid in al die siimcnspanuipgen Uet is oiiveranderlgk hct eltUe iheinii iJio complotten volgen Hkander op en gelijken opejkaar als t ce droppels water liet is allijd hetzelfde melodrama dat in het theatre Ucuii nrchaiszou worden ujlgefjplen nog eer bet ten einde toewas opgevoerd Ook ilie samenzweringen komen nooit aiin een einde Zij blijven allijd bij het eerste bedrijf de instructie der aak hangen Kn hoe eentoonig In Juni ISfiB een complot In Februari 70 een complot In April 70 een complot Doch wat niet minder vreemd is die complotten duiken geregeld op in dagen van spanning in Juni onder de koorts der gedeeltelijke verkiezingen in Fcbriiiiri terwijl het liberaal ministcie tanden kreeg lieden weinige dagen vóór de volksstemming Toch De Sappel meldt dat de republikeinen te Londen de vorige week een banket ter eere van Flourens n Tibaldi hebben gegeven Het was zegi genoemdblad een hartelijk feest waar geestdrift hcerschteen dat in alle opzichten de beide heldh iftige str jders waard was wier komst men wilde vieren enaan wier beginselen men in hunnen persoon huldebracht Op het banket werd eene inschrijving geopend voor de familien te Creuzot die door de vierkstaking aldaar in nood verkeeren Br werden brieven van adhacsie voorgelezen van Barbès te s Hage van Soboelcher en van Victor Hugo Er heeft eene bgeenkomst van ongeveer 4000 personen plaats gehad waarin besloten werd toteene dankbetuiging van Cernnsohi die op nieuweene som van 100 000 francs aan de democratischecomitós beeft gezonden Tengevolge van geruchten betreffende eenevoorgenomen beweging van de zijde der ouverzoenIgken zgn in eenige steden maatregelen van voorzorg genomen Üit St Quentin wordt gemeld dat er gisteren oqgeregeldheden hebben plaats gehad tengevolge der arrestatiën De president der Socicte Internationale is met 2000 arbeiders voor de gevangenis gekomen om de deuren open te breken Nadat de glazen verbrijzeld en inmiddels de gendarmerie en oationale garde ontboden waren kwam het tot een f evecht waarin een tiental manschappen doch geen er oproermakers gekwetst werden De orde is thans hersteld Het Journal OfficM behelsde Dinsdag eenenota in antwoord op de bladen der oppositie dieblijkbaar geen geloof slaan aan het bestaan van ecucomplot In die nota wordt gezegd dat de instructie ijverig wordt voortgezet en dat al de stukken iie op het complot betrekking hebben weldra openbaar zull n worden gemaakt hel publiek zal daardoor in de gelegenheid zijn met zaakkennis te oordeelen De Moniteur maakte een brief vap den miuister Ollivier openbaar waarin hy de geruchten dat bet ministerie reactionaire maatregelen wil nemen tegenspreekt Terwgl da regeering maatregelen neemt om demilitairen van de land en zeemacht in ütaat te stellen tot opgehinderde deelneming aan de stemuitbrenging over het plebiscit geeft het revolnlionairedagblad la Marseillaise een manifest van een batuil oa jagers in garnizoen te Parijs waarin het leger totonthouding van stemming uordt aangespoord Hetblad voegt daarby dat 10 onderofficieren 20 korporaals en 50 soldaten van het bedoelde bataillondat manifest hebben onderteekend maar dat hetbunue namen en het nommer van het bataillon verl wüg i einde hen voor harde maatregelen vande regeering te behoeden Een ander revolulionnairblad Ie Reveil geeft eene schels van de gesteldheid waariu Frankrijk zich zou bevinden indien het pleliioeit verworpen wicrd Met de ke inolijke bedoeling om de stomgerei hligdeu la verlokken egt het Zoo maar het Kransehe volk stoutweg neen zegt ligt het gansche getiraracrte van december op den grond Dan is het senaatsbesluit vernietigd dan verdwijnen a de instellingen dio daaiin g kt worden Duu is er geen keiler n er i och Jyn istie noch groote staatsliohamen noch leger nog rechterlijke macht noch nmblcnanr hoegpna imd Qan is er niets anders meer dan de am i ttttwi w nooit aftredeide natie met hare boven alles slaande en onverandirlyke rechten Uil een van de voornaamslo repubhkeinschc dagbladen der departementen wordt door den ConsfUiitioimel do volgende zin óe de a np jald j lip millioen Icir billetten inel neen hebben d in ai de republiek rcehlens uitgeroepen zijn en uilen wij de wapenen opval n om haar feitelijk te docu zegevieren D U I T S C HL AND Krachtens besluit eener Katholieke vergadering onlangs te Kempleu gehouden zijn de Katholieken in den geheelen Algau opgeroepen tot eene bu komst op 28 de er om te beraadslagen over de vestiging eener Katholieke voreeniging lot bcoordeeliiig en 700 noodig bestrijding van nieuwe leerstellingen in de Katholieke kerk Blijkens het programma is deze beweging voornamelijk legen hel veruachte dogma der Pauselijke onfeilbaarheid gericht In een brief uit Munchon aan de Jf eserZeituiiy wordt de vcrwachiiiig te kennen gegeven diii de kies et door de Beiersctie kamer van ifgevaardigden z il worden verworpen Het voornaamstepunt van bezwaar is de verdeeling der kicsdistricteu en vooral de daarin voorgestelde scheiding tusschensteden en platteland Volgens het vvclsontwerp zoubijv eene stad van ongeveer 8000 inwoners eenafgevaardigde benoemen terwijl eene plattelandsbevolking van 38 000 zielen ook slechts door cüikamerlid vertegenwoordigd zou zijn OOSTENRIJK Het ministerie volhardt steeds bij zijne besluiteloosheid en zijn niets doen De Neue Freie Presse beschouwt deze werkeloosheid van het ministerie als eene erkenning van zijne onmacht Het is volgens dat blad volkomen overtuigd dal het niet kan bestaan Publiceert het een programma van welks uilvoering het itijn bestaan afhankelijk maakt dun heeft hel d iarioee zijn doodvonnis geleekend Indien het zich namelijk bij ile een of andere antioonstitutioneele party aansluit dun kan het slechts op een zeer beperkt getal aanhangers rekenen Formuleert het echter een nieuw programma dat geen enkele partij ten volle bevreiligl en van alle fractiep concession vordert dnn is hot van iedereen verlaten Zijn beslaan is alleen ver ekerd zoolang het geen vaste politieke positie beeft ingenomen De onderhandelingen tusschen het ministerieen de leiders der Czcchibche party hebben tot eenongunstig resultaat geleid De organen der regeering melden dal zij zijn afgesprongen Niettegenstaande de Czeeben op verscheidene punten de regeering wilden tegemoet komen konden zy het nietmet het kabinet eens worden Weer dus een steun die aan het ministerie is ontnomen Ongetwijfeldzullen de Czechen zich nu van de regeeriug afwenden en eene vyandige houding tegenover haaraannemen SPANJE Aan de Liberie wordt uit Madrid geschreven dat de aanhangers van Espartero sedert eenige dagen yverig in de weer zijn en hel voornemen hebben hem candiclaat te stellen voor den troon Doch hoogstens kan die partij op een veertigtal stemmen in de Cortes rekenen Het is overigens nog onzeker of l spartero zelf ingenomen is met het ijveren zijner vrienden De quaeslie der candidaUres treedt over het algemeen weer op den voorgrond Sommigen willen een driemanschap van Prim Serrano en Rivero anderen zoeken nog candidaten De aanhangers van den hertog van Montpensier zwijgen maar zij handelen des te meer en naar men verzekert zullen de bewijzen van dit handelen binnen kort geleverd worden De grcves breiden zich ook tot Spanje uit Te Beuss hebben de werklieden in eene fabriek den arbeid gestaakt en dit voorbeeld heeft te Alicante navolging gevonden In de provincie Teruel hebben onlusten plaats gehad tengevolge waarvan verscheidene personen gewond yijn Te Monforte en in eenige andere steden hud een opstand plaats waorvan de oorzaak pe ochl moet worden in de plaatselijke accijnsen De gewapende macht is tusschen beiden gekomen en heeft vuur gegeven Naar men verneciut werden verscheidene personen gedood on gekwetst BINNENLAJJP jouuA 5 Mi i 7i iM heeft benoemd Ibt notwis binnen hot arrondisseioent Uotterdam ter standplaats de gemeente Oiidewuter t J ran Blartcuu candidaBt Bolaris te Utwchi Maandag jl werd de gewone juarlijksohe vergadering gehouden van do üoudsohe weerbaarheidsvereeniging Burgerpligt in hot boveulooaal van den heer W Ijompe op de Markt Door den voorzitter wordt kennis gegeven dat de heer D W Westerbaan ais voorzitter uceft Dedankt en de heer Pabst voor bestuurslid en instructeur door vertrek naar Leiden De volgens rooster van aftredende leden van bes uur de heeren J F C Prince en II J Steenbergen werden herkozen terwijl als nieuwe bestuursleden werden benoemd de heer J M Noothoven van Goor en J van Berkel De heer Steenbergen gaf te kennen dat hy van de betrekking van kommandant by de vereeiiiging om voor hem overwegende redenen afstand deed en wordt in zijne plaats gekozen de heer J F C Prince die ook levens door het bestuur als president der verecniging werd aangewezen zoodat thans het bestuur bestaat uit J F C Prince president en komm G II G de Lange ouderkomm J M Nooirhoven van Goor penningmeeiter W Kromhout Jr A v Reedt Dorlland J v Berkel commissarissen H J Steenbergen secretaris Al eereleden werden benoemd de heeren D W Westerbaan en J C A Pabst Aan drie leden werd het gewone cerliücaat uitgereikt ora te dienen bij hun indiensttreding als miliciens terwijl het bestuur even als de vorige jaren op zich nam verzoeken in te dienen tot plaatsing bij do korpsen hunner keuze Ook werd met algemeene stemmen goedgekeurd om even ais bij de meeste weerbaarheidsvereeniging u eene voordracht tot benoeming van offic eren te doen en Z M de koning het beschermheerschap over de vereeniging aan te bieden Zooals bekend is ral in dit jaar Ie Londen eene internationale tentoonstelling voor den werkman worden gehouden ten einde deze zoo volledig mogelijk te doen slagen zijn in t belang der inzenders nog eenige bepaliugen gemaakt die wij op verzoek vnn de Mn itschappij ter bevordering van de ngverbeid hier laten volgen l de termijn tot inlevering der ingevulde opgaallijsten is verlengd tot 10 Mei e k 2 de termijn vun inzending der goederen zelve te Amsterdam blijft bepaald op 4 juni e k zullende de inzenders hiervan alleen de kosten te dngen hebben van het vervoer naar Amsterdam en later van Rotterdam terug naar huis zijnde voor deze goederen ook vrijdom van in en uitgaande rechten toegestaan 3 goederen waarvan de opgaaf behoorlijk is geschied kunnen door de inzenders ten hunnen koste tot den 25 juni e k worden ingezonden aan het tentoonstellingsgebouw te Londen onder het adres Netlterlands The Hon Secretaries of the Workmen International Exhibition 1870 Agricultural Hall It lington London Gister namiddag is alhier gearresteerd zekere Fieter Tak uit het naburige Hekendorp die naar men verneemt zondagnacht na het afloopen van het vuurwerk toen ieder vergenoegd en vroolyk huiswaarts keerde in baldadige opgewondenheid een paar personen lichte kwetsuren en een jongep van 14 jaren heeft toegebracht een snede over de linkerwang die van het oor tot den mond reikte zoadat de jongen meer dood dan levend nanr het bureau van politie werd overgebracht waar hem de eerste heelknndige hulp werd verleend Naar wij vernemen de brouwerij en boocl iweekerij van J H de J Boskoop in ieti nacht v in dinsdag op woensdag afgebrand De oorzaak is onbekend De regeering is bekend gemaakt met hetreglement op de inrichting en bestuur der chr geref kerk en heeft dit voor kennisgeving aangemmen zoodat oortaan di kerk als lichaam zal deelen in al de rechien door de wet in Nederland UUT bestaande kerkgenooischappen worden toegekend Vroeger werd door de regoering als voor airde voor die erkennins gesteld dat het genootochip het woord ffgercformeerd uit zijn naam zouluien varen De tegonw minister heeft die voorwaarde aldus opgeheven Men verneemt dat te Amsterdam het plan tothet bouwen van eenen nieuwen n ilionalen schouwburg weder te voorschijn is getreden Reeds zou l i if Ï S 1 1 II 1 i 110 ritai i g L ü BI llM pu n L m na I B lllt8 1 m l k f r r fur a r llUlff P W fy b iHa rv lil tati M i ii i lilifll i l f l i fiti knUèièiifiti Jim h l ytól4aliiiiiHiiiii i i if y liüj Ikiii8toSii tii K ia lik t fclunUmjumilliiuakiiMiBH ïr itl lay ml kill 2ll P Utl 11 iSÜI Su 1 5 f dl W iii