Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1870

MBjit p iinat i m n i w de nrcliitect Oudshuoru e u plan daartoe hebben ontworpen De koninklijko familie hrrft hare ingcnomenbeid met oudanig pl u betuigd en den weniph tp kennen gegercn daartoe op onbekrompen wgze b te dragCM Uit jrooingcu Tcrjiaaicu wij dat het flinkeadres van den senaat der hoogcachool aan den minister Foek niet nagenoeg algemcene stemmen door lat lichiiam is aangc omen Het is door den hoogUcranr jlupbuis opgesteld In dal adres wordto a nangelooiid dnt des ministers besluit waarbg 6 K Huir inga bij het staan uaar een graad in dewi en nntunrkuuiU vau het ad missie examen env ii de rpliebti g it bi vo ing ur wvl iLiitijnsi he lessen vrijgesteld wordt lijnrecht nandniischt tegen de geneeskundige wet van 1 Juni18 S en n b eveneens tegeu art 10 van hel doorden minister zelven ingediende ontwerp tot regelingv n het hooger onderwijs Het besluit genomenin strijd met het advies der litterarische faculteit fs dus in ieder opzicht een uitvloeisel van liberalewillekeur N O C In het Vaderland leest men Tout comme chet nous Punch drong dezer dagen op eeu uieuvve rejoria ia parliament een l iconische aan De ledeu moesten v al korter en zaakrijker spreken zegt ze en g en brochures opzeggen dan ZQH er meer kunnen afgedaan worden Ook in Nederland zouden we t zelfde wenschcn dat hier nog zooveel te meer nood g is dan aan de overzijde van t kanaal Wunt dezelfde langdradige redeneeringen de elfde cindelooze harhaliugen dier improvisatoren die de drie woorden die ze te zeggen liebóen io drie bijbladkolomraen verslekfii al men ook in Engeland wel vinden maar dat sommige leden een pakje papiertjes uit den zak halen en zonder complimenten aan t lezen gaan is ginds niet geoorloofd terwijl het in ons parlement wordt toqgelalea Zou verspilling van den nalionaleo tyd een aan het constitutioneel stelsel inhaerent gebrek zijn We zouden het vreezen wanneer we niet in t zuiden e n bemoedigend bewgs van het tegendeel zagen een ilnaltje van groote parlementaire vlugheid Den 10 M iart IS O diende de Belgische regeering een leer belangrijk wetsontwerp by de kamera in betretfende de belasungen en de posterijen Den 8 April bracht de centrale sectie haar eindverslag uit en den i6 il a v due binnen zeven weken na de indieuing ving de openbare beraadslaging aan Kunnen we ook hier taut comme chei nous zeggen VYe hebbeu juist een geschikt punt van vergelijking Den tienden Februari 1870 diende de Nederlandsche regeeriug bg de twcde kamer een wetsontwerp op liet slulc der poslergen in Heden den negenen twintigsten April 1870 dus ruim elf weken na de indiening is zelfs hel voorloopig verslag van de afdeelingeu der tweede kamer nog niet vaslgesteld Een nieuwe spoorweg concessie zou naar roen uit Zoelermeer schrijft aangevraagd worden door de Ned Rhijnspoorweg maatschappij namel voor een lijn van het station Zoetermeer Zegwaart aan de nieuwe lijn van s Hage naar Qouda tot aan liet aanstaande iiatioo van den staatispoorweg te Rotterdain De raming der kosten voor de regeling envoltooiing van het vestingstolsel is aldus a Niewe HoUandschc waterlinie 1 inondaliemiddelen ƒ 820 000 2 Terdedigiugswerken 2 180 000 i Reduitstelling van Arasterdam 1 570 000 c Stelling van den Helder 2 240 000 rf Stelling langs den IJsel de Willemsvaart en het Zwarte Water ƒ 21 0 000 e Stelling van de Over Betuwe met die van Nijmeg i ƒ 450 000 Zuidelijke waterlinión van Bt Andriea tot Geertruidcnberg ƒ 99 5 000 Stelling van Willemstad met bet fort aan de spoorwegbrug over bet HoUandsoh Diep ƒ 1 035 000 A Stelling in het land van Voorne ƒ 020 000 i Grebbestelling met de linie in de Neder Beluwe ƒ 100 000 i Stelling Groningen Delfzgl ƒ 150 000 ïe zamen ƒ 10 400 000 Men leest in de Goenscie Ct Dat de minister van jusliiie het niet zeer lang meer maken zal altoos in de kamer houde ik voor zeker Misschien zal als hg de afschatling der doodstraf er door zal hebben gehnnlil rijn eigen politieke dood vrijwillig of gewelddadig volgen De heer van Lilaar is een zeer zwak bestanddeel van dit ministerie Het is waarluk niet genoeg liberaal te zijn en met de liberale partij steeds fi clrouw te hebben meegewerkt om in een liberaal kabinet zitting te nemen en dat nog wel belast melde gewigtige portefeuille van justitie in een tijdperk dat reglswezeu en wetgeving in uo luciiig upziohl dringende voor ziening cischen De minister is ontegenzeggelijk omringd door hoofdamblonareu vaa uitstekende bekwaamheid en de schriftelijke itukken van bet departement van justitie uitgaande mogen in meer dan een opzicht aau mcpi departement van algemeen bestuur ten voorbeelH strekkert Maar voor de taak der verdediging in de kamers is de e miniiler die leker etn er go l jjiirit en éen wetenseliappelgk baoefemtar van hel recht is even aU hij een erkend goed raadsheer was iu het hof van Noord Holland niet berekend Ook in 0113 b ad is overgenomen het bericht van den heer Keppel Hesselink te Arnhem omtrent ue r v uou gevulde rijksdaalders De SlaatsCou milt deelt nu mede dut een drietal dier stukken de overigen waren weder aitgegeven aau de munt zijn onderzocht en echt bevonden De dwaling van den heer Keppel Hesselink was ontstaan door eene thans afgesciiafle wijze van bewerking dit is verschoonbaar maar is dalzelfde ook t geval met t openbaarmaken zijner dwaling voordat hg den staat gelegenheid gaf om ten deze een onderzoek in Ie stellen Is t verschooubaar dat hij geloovcnde aan de onechtheid der slakken hen toch uitgaf I ll derhalve w mneer zijn meenin waarheid bleek te zijn medewerkte om den omloop der oni i lite stukken te bestendigen Gelukkig voor hem dat zijn dwaling uitkwam hij had wel mei den strafrccbter kunnen kenuis imiken wegeus t uitgeven van onechte stnkkcu wetende dnt zg onecht waren Daarvoor is hij nu bewaard maar de rechtbank der publieke moraliteit daagt hem voor zich en veroordeelt hem Laatste Beric hten Londen 4 Mei Qi tereu avond heeft alhier een feestmaal ter eere van Floureiis en ïibaldi plaats fli hail Flourens ontkenl formeel dat hij betrokken IS geweest bij de jofigste inlriguea te Pargs Er werdeu toasten uitgebracht op Uochefort eu O Duuovan liossa Kene tweede bijeeukomst is vastgesteld Icgeu aanstaanden vrijdag Florence 4 Mei Dc kamer van afgevaardigden heefl het artikel der geaieeutewet aangenomen waarin bepaald wordt dat de maires door de gemeenteraden ZBJleu worden benoemd Kr is een omwerp ingediend tot aanleg van een spoorweg in Calabrie en op icilie Parijs 4 Mei De CimtMutiontiel meldt JU te Aiiffers ISourboune eu Thaun de tegen het plebiscit gerichte bijeenkomsten door de bevolking zgn uitfen gedreven Marseille 3 Mei Er is eene proclamatie van het republikeinsch socialistisch oomité iu beslag genomen Verscheidene leden van het comité zijn ge irresieerd Berlijn 4 Mei Het lolparlemeut heeft een voorstil van den heer Hoverb ck aangenomen volgens hetwelk de rechten op rijst 15 silbergr znllen bedragen Het lolparlement heeft voorts met 187 slerainen tegen 63 verworpen hel voorstel der regeering om de rechten op de koffie te verhoogen op M g th De overige bepalingen betreffende het tarief ijii aaiigeniiiucn met uitzondering van hel voorstel lot belasting van de beetwortelsuiker dal afgestemd werd Rome i Mei In het conoilie is bet schema belrt tl eiide den kleinen kalechismus aangenomen Ongeveer een tiende van de aanwezige bisschoppen stemde legen De opponenten waren groolendeels Duitiuhe en Hongaarsche prelaten die gaarne den ouden katechismus van Canisius wenschten behouden ie zien Gemeurde Bertehtcn De Mormoum raslcn sich lmi elük tw tot vonet tegen do invoering vuii bat verbod dn veelwijverg üe staat vuii beleg ii opgeheven te liórceloni De Italiaan Cornoachi die 1 000 fr gaf aan het aatiplcbiicituirc coiuité ia Frankrijk vitgezet ïe Castro d Ajro in Portug hebben op nieuw bloedige ongeregeld bedeu pluata gegrc iea De nieuwe Blnok riar brug over de Theem die de City met de zuidjalijkc w iktu der boofddtnd v re uigt is eou meestrratak vaa bouwkuait ly ia VOtl £ ng voeten lang en 75 bieed zij is ia i j voltooid en koit ruim 4 luilliocn gulden Tc ttclicvrniugeD is door braud eene aobade vaa 10 duizend gulden mm vischwant veroor attkl Ie JJi ldtll urg i een edu nnar met eeue wcdnwe gelinwd die sunien iti janr tellen iu Nucirwegpu ia 5 april een vrij hovigo chok van nrdbL Miig vMiargcnoint ii Mmnidan mieht is te Anlwcrpeu de asuzioulijke brouwcrg eu diailldrdinj la Cluebe afgebrand Do pruifcucbe iniiiinter van oudrrwijn beeft herinnerd aan de be tuiuide verurdciiiug dic n iu ncbuolon ei gzerji vei biedt leb tot hem te woiuleu om uiideritteuutng e euzcer uU door bemiddeling der aohüulon ieners zulke verzoeken iu te dienen Het is thana iiiudu bg Je l npsebu dtoies gcdrcMeurde witte rotten Ie houden Maandag morgen ten 3 en een kwart uur ontstond brand lu bet perceel tiH behoorenJe aau den heer Verhtful en gelegen in hot Iiauwo Uedil buiten de Waard barrière to lltrecbt liet eeue gedeelte was ingerielit voor kuleuinaga ijn in het andere stunii ten uwubcl iuagaujn goopooi te worden llaedt voor een groote toin uieubeleu wta er aan ezi Hot eh lo perccil ia uitgebrand eu de beleadende gebouwea htbben outzaggelijk door bet water geleden Tü a Hertogcubuaoh outatoud uterdag middag gedurenda den schafttijd braud faa een styger iu iltj Lieve Vrouwekapel bebourende tot üe catbedraal van bt Jan aldaar In t begin a de mare dat het v jostig er jr e tip jrg in brand stund Npoedig Aerd men gerust gesteld en wat aien drn braud meester De schilders bedden zeer onvoorzichtig ecu K l met vuur aelitorgelateu die vour het warm boudcu der lijoiverf was gebruikt Maandag niorgcu hebben de tiinmerliedcu te Breda het werk gestaakt cischende 12 in plauta van 10 ct loon in het ui r De kleermakers ge ellon te Munchon bobben bet werk bar at 3ver de haven van Sebeveuingen wordt weder eens gedacht MARKTBERICHTEN Gouda 5 Mei Tarwe rogge en bruine b K ea huuger de overige artikelen oiiver inderd Tarwe VooUehe per 21 i 0 kii ƒ 815 Uoode KI ƒ i05 ZeeuwBChe per mud oodej 11 00 il ƒ lï OO Nieuwe puike ƒ 8 75 ü f 60 Mindere 8 a ƒ 50 Uugge puike Zeeuwsche ƒ 7 ii ƒ 7 iü Mimlere ƒ Ö 25 a ƒ 7 00 Gerst winter B 50 a 6 25 Zomer 4 0 a 5 ö Builenlandsche ƒ t O ii 5 Haver lange 3 20 a 3 75 Korte ƒ 3 75 ii ƒ 4 80 Boekweit per ÏIOI kilo van 220 a ƒ 250 Bruine booncn puike Zeeuwsche 12 00 ii 14 00 Mindere ƒ 11 00 a 12 110 Buiteiilandsülie ƒ 9 00 ü 10 60 Witte 11 00 a ƒ 14 20 I nardeboonen li tO i 7 75 Duiveboouen 8 a ƒ 9 25 Hennepzaad 10 50 De aanvoer ter veemarkt was vrij aanzifnlgk maar de handel was alleen levendig in eerste kwaliteit vaarkoeien geschikt tot vetweiden Suhapengezocht varkens en biggen veel aangevoerd enmoeilijk te verkoopen Kaas Aangevoerd 76 partijen prijs 21 24 Goeboter 1 14 a 1 24 Weiboter ƒ 0 948 1 04 Burger 1 ij ke Stand GLltOEKN 2 Mei Adrians ouders D Mener eu D A £ verling 3 Hendriks Pieterncll i ouders G van Erke en J Nabbeu Cornelia ouders G W Zoet en M E Uedijs 4 Susanna Cornelia ouders E lU ij en J vap Harten Anthonia ouders A Scbiedon en A Hugordijk Ovtai tiJK V 2 Mei C Müvogel wed O V rkork t2 j 3 H Koest 3 w 4 J Eijkhulf 2 j G van Dantzig 20 m GEin wni 3 Mei J van Mur rn A C de Vriea 4 J Louwcreuburg en A J Mnllaurt 11 van VVUligeu eu C Tan der Starre i bluijter eu N Zieleinan A Suelleman en J M toosten L Welaehan a £ Itüzestruten II C Koopman en S E KoSeuatrateD H i van Vrenmingen tn A tAt van der VVnnt 1 Hlorameiiddal en G Deicksen ADVERTENTIEN gevraagd een MEID ALLEEN of een NOODHÜLP in een klein gezin Adres bfl den Boekhandelaar A Brinkman Tiendeweg GOEDKOOPS IBZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Paust Miirchen aus schoner Zeit Waker O 0 60 Kettkbjsu Fantaisis sur TAfricsine B 0 70 Leijbach Fantaisie élégante sur Faust B 0 Metra Les lioses Valse C n 0 50 OsBoitNH La pluie dc perles Valse B O O Paei ow Eiii luiue Polka O 0 30 Voss Der Tyroler umi sein Kin B 0 40 Complete ntalogiis sen GRATIS Allo nummers dezer Uitgave ziju steeds voorhanden liij den lloekliuiidelaar A BUI N K M A N t Gmd