Goudsche Courant, zondag 8 mei 1870

I 1870 Zondag 8 Itlcl N 890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverienlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 imnco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsniimte Afzonderlflke Noramers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één n ir des namiddags op den dag der uitgave Buitenlandsch Overzicht GouüA 7 Mei Voor eenigen tjjd werd de algemeene opmerkzaamheid bezig gehouden door het concilie Sommigen verwachtten groote uitkomsten van dit verouderd middel ter bevrediging der kerk Nu gold het de herstelling van het versleten gesag Maar is het niet ongerijmd te denken dat de der tuchtroede ontwassen loovigen de geweteusovertuiging zouden kunnen ten oifer brengen aan de dweepzieke bekrompenheid van mannen die hun tjjd niet begrepen en niet weten dat ontwikkeling eu vooruitgang de wet is der schepping Weldra verflauwde dan ook de belangstelling en verdween het vertrouwen vooral toen deze kerkvergadering even als dlle vroegere meer zucht betoonde voor dwang en intrige dan liefde voor waarheid De vrienden der waarheid worden verguisd en tot zwijgen gedoemd Onverdraagzaamheid en waan is het punt nm uitgang en verduistering der waarheid het doel Maar de tjjd is voorbij waarin de uitspraken van een concilie geëerbiedigd werden als godspraken geen doemvonnis of vervloeking wekt bekommering m schrik krachteloos is het gezag des bijgeloofs om den voortgang der nieuwe begrippen te stuiten en het concilie verhaast slechts den onvennijdel ken vat der hiërarchie Een ander versch nsel doet zich aan den staatkundigen hemel voor Frankrjjk dat Europa den weg der omwentelingen wjjst was nogmaals een tyran in de armen gevallen die 18 lange jaren met het volle geweld der willekeurige macht den vrjjheidsadem trachtte te dooden Eindelijk zag hjj de onmogelijkheid in zyner redelooze poging ziek en radeloos denkt hij aan de dynastie die h grondvesten wil en belooft in een zwak oogenblik recht en vrjjheid By zjjn woord genomen moet hij met daden Zfln werk bekroonen hjj moet zjjns ondanks vooruit hij geeft veel maar vernietigt alles en alles door een listig en bedriegeljjk voorbehoud hem blyft het uitsluitend recht om het geheele volk als het hem behaagt te raadplegen Dat is de macht om willekeurig al het verleende terug te nemen Het plebiscit beteekent jn zeggen en het volk js bereid deu wenk te volgen Maar velen waren niet onnoozel genoeg om blindelings in dien val te loupea Het volk beginnen de oogen open te gaan en de meerderheid dreigt geweldig in te krimpen Nu herleeft de jjver der oude handlangers nu herleven de kunstenarjjen eener zedelooze politiek Dwingelanden regeeren door politie Eene goede politie weet ten allen tjjde complotten te verzinnen uit te lokken en tot uitbarsting te brengen Ontevredenen ontbreken nooit en daaronder geen overspannen heethoofden die zich door verraders laten opruien men kan de bommen voor hen bestellen en de bladen die den lof verbreiden der schrandere politie geven uit hunne fantasie de afbeelding der moordtuigen die 7 ij den volgenden dag erkennen niet gezien te hebben Dit zgn weldadige complotten die zoo juist van pas bekend worden die het volk met afschrik vervullen tegen de vadermoorders en het plebiscit doen gelukken Morgen zal Frankrijk getuigen dat het den moord veribeit mochten er tevens genoeg gevonden worden die getuigen dat zjj het spel doorzien en bij den moord de willekeur verfoeien dan zal de meerderheid niet aanzicnljjk genoeg zijn om de reactie te doen zegevieren Oostenrijk verkeert wel in minder dreigenden maar in evenzeer moeilijken toestand Men heeft zich eenige rust verkregen door zeer veel toe te geven aan Hongarije en nu is Bohemen onverzoenlijk verbitterd Zal het weder eindigen met ook hen tevreden te stellen dan wordt de verwarring volkomen en de federatieve monarchie zal naauwl ks de ontbinding ontgaan Griekenland is in z ne onmacht tentoongesteld voor geheel Europa n levert het bewjjs hoe ongerijmd dat maakwerk en die gezochte koD ugen zijn Zou het erger kunnen z n onder eene republiek Moge Spanje zich spiegelen aan dit treurige voorbeeld en zich spoedig beter beraden Het Duitsche tolparlement spoedt met geringe resultaten ten einde en de rjjksdag zal nog eens kibbelen met v Bismarck over de doodstraf Maar Pruisen nadert in stilte zjjn doel endeeindeljjke uitkomst zal Pruisen verbazen over zjjn eigen werk als de onbedoelde zelfstandigheid verlichting en vrijheid doet zegevieren BUITENLAND ENGELAND In de r itting thd het lagerhuis op Dinsdag jl deelde de secretaris vuii het deparlement aii bionenlaiidsche zakea mede dat de Grieksche regeering ich bereid heeft Tcriihiard aan de weduwe en het kind van den door de roovers vermoorden heer Lloyd een geldelgke vergoeding uit te keeren Naar aanleiding van een voorstel des heeren Birley strekkende om een speciale coramiisie te benoemen tot het iDttellcn van een onderzoek naar de werking van het handelsiractaat met Frankrijk ontstond over dit onderwerp een langdurige discussie die evenwel geen nieuwe of belangrgkc gesichtspunten bood Prinses Chrisiiaan beviel dezer dagen op VVindaorCastle gelukkig van een dochter In hare jongsie jaarlijksche meeting ii door Ie Brilsche lAheration Societi brslulen een meer agressieve houding aan te nemen eu krachiig handelend op te treden tot hel ontbinden van alle nog overgebleven staatskerken Ten einde de noodlottige gevolgen van spoorwegrampen zooveel roufielijk Ie verzuchten slaatde Telegraph voor in Engeland hel middel aante Menden dat op de meesie V runsche lijnen in zwang is en eenvoudig hierin heiiiiint dat op alle spoorHcgslatioiis medicijn kislcn zoogenaamde hoites de seconrs gereed worden gehouden met den noodigen toestel om aan gewonde personen oogenblikkclijk hulp te verleencn Niet alleen de reizigers maar ook de in den omirek van hel station wonende landlieden zouden meent de Telegpaph doordien maatregel eventueel gebaat wc en ïe Huil heeft Dinsdag avond jl een hevigebrand gewoed De groute massa s timmerhout die over een lengte van anderhalve mijl langs de noordzijde van het Victuria Doek lagen opgestapeld z jneen prooi der lammen geworden Men is er in geslaagd de in de iiubijlieid liggende schepen waarvan sommigen reeds vuur begonnen Ie vatten nogtijdig weg te halen Honderde werklieden zijn dengeheclen nacht bezig geweest met deeleu en balkenin het dok Ie n erpen ten einde aan de vlam perkte stellen Slechts één man verloor bij de ramphet leven l c brand is ontstaan in een nangrcuzenden houtzaagmolen F R A N E R IJ K Het Journal Officiel maakte Donderdag een rapport van den procureur generaal ïrandperret openbaar waarin icrhauld nordt dat reeds sedert luli geheime vergiideringen bestaan met het doel om oproer te verwekken en den keizer Ie vermoorden Daarin wordt aangetoond dat het complot van Februari in nauw verband staat met het thans ondekte Volgens de bekentenissen van Beaury zijn de volgende documenlen Ie voorschijn gekomen brief n Flourens aan Beaury waarin gezegd nordt slaag vooral ga alleen des nachts uit eu niet anders dan in een rgtuig bemoei u alleen dan met de zaak wanneer e zekerheid van slagen bestaat brief van Beaury aan Ballot van 28 April de aankondiging behelzend dat do amputatie bel koste wat het wilde morgen moeil geschieden en wnariu uoi meer geld govraimd