Goudsche Courant, zondag 8 mei 1870

hL v MW aan een priester het zwijgen op Ie leggen of hera van zyne standplaats te verwyderen zonder gegronde redenen die als zoodanig moeten erkend zyn door den kerkeraad van t diocese of in geval vau veri cliil door bel hooga kerkelijke gerechtshof van de provincie wonk en indi lijk efii si lirijvcn van j loui ens nan B a ot van aj April ilat biJ H illot povonden is crii niet mrrr cl l uit te geven met de bijvoeging dat Ie vnuiuli ii noo l iik lijU iwij c een weinig geha ist mqcsleu wciriicn lu de uitvoering van het pjiin daar er gfeliahileld nioel orden de nottienticitcit van dc Dl brief ds door de moeder en broeder v in Flourens erkend Balkt is gearrealcrrd nadat bij namen EloUtens aan Bèaury Saurct en ör illier geld g cven Wad ti lieide laataten werdiMi door ï lourens voor de l ribnciitie der bommen aangenomen Voorts beval het Jounml OJ Iciel eeu kei erlijk de r unn 1 M VV ïrt ii Jc Itn 11 bct bung gerechtshof blaast toet het hi staat ren b rliuldlgiiig stellen bijee iferoeptfl nordt ortl dver het bestaan van het complot uitspra ik te doen Niet alleen te l arij Lyon en M useille maarin alle groote steden ijn l il van perMinm ü e irrest eKli zoottls te liordcaui Straatsburg l e ier en om niet van de arresmlicn Ie reu ui Si Quenline i elders t spreken Te Heiiers moei volgens llavas de opgnvondenheid onder de bcvulkuig ïruot iijii Nii iricii Vtiiveleft xlil de regeemlg ua destemming ip S iu cr strenge m i itregelen nementegen de eretniging ii elke uiet bij de wet erkend ijn In weerwil v in helgcen de heer Ollivier s m lUn Mcmitéiii hHt gèsi lircveii staat eene reactievoor de iteur Alle vcrseliijnseien pleiten er voor N i ir uil eene goede bron wordt vcr ckerd heeft de heer Ollivier elf aan een ijncr vriendente kennen gepeVèif dat het kabinet welliohl eenewijziging aan ienlyker dan men ver acht zal oudergiiau De heer Talliouel miuisler Tan openbare wrlein meet li stelligste voornemen hebben te kennen gegeven om na den Sslen de er af Ie treden De heer OlOMga Spaansch gezant alhier is na een onderTioud met den keiler gidiad te hebben onverwachts naar Madrid vertrokken De Parlement een offieieus orgaan vestigt h êene correspontfenlic uit Berlijn de aandacht op h voortdurende wapeningen van l ruisen Indien iSe uitslajf der stemming over hel plebiscit leest men in dit schrijven eeiligen twijfel overlaat omtrent de duurzaamheid van de keizerlijke regeering dan i het Pruisische kabinet besloten van de onjjelégehhedeil waarin de keizer der l iMiisehen geJaakt pilrtij te trekken om de eenheid van l uii chkrtd te Vdlrooien Hierna zegt de correspondent misschien ii t wel een gefingeerde eorrespondfii Woordelijk het volgende De oorlog en wel eeu groote oorlog kan dus onverhoeds uil de stembus Ie Voorschijn komen DUITSCHLAND Het uitvoerend comile der Duilsche fabriekanlenvereeniging is in de vorige week te Leip ig vergaderd geweest Deze byeenkornst was nilsluilend belegd om te beraadslagen over de oprichting van fabrickanten vereenigiugen in alle f ibneksteden en wel tot bevordering van le belangen des ivcrkiuans én tot het verkrijgen eener minnelijke schikking in conflicten tusschen fabriekanten en hunne werklieden liet comité heeft besloten aan dat ilenkbeeld gevolg te geven ingeval er eene wettelijke regeling van sommige hiermeile in verband sla inde a ingelegenheden kan worden verkregen Het wenscht onder anderen dat de bcslaaiule wet op de invoering van zieken en begrafenis fondsen zal worden uitgebreid en wel iti den zin dat len behoeve van den werkenden stand 1 niet alleen de oprichting van deze fondsen maar ook die tot onderstand aan bejaarde arbeiders in den geheelen bond verplichtend wordt gesteld 2 dal de fondsen zullen worden opgericht tlit bijdrageu van de fabriekanten de arbeiders en de gemeentebesturen 3 dat de gelden zullen worden beheerd door eene genieensch ippelijke vertegenwoordiging van arbeiders en werklieden onder toezicht van wege dl gemeenten liet comité heeft alsnu aan de bondskanselarij ver ocht bij den NoordDuitsehen rijksdag een wetsontwerp in dien zin in te dienen De vereeniging tot bevordering van vrijheidder school te Berlijn heeft onlangs bij bot plaatselijk schoolbestuur vergunning aangevraagd tot oprichting eener neuirale school Uelijk wel te verWachten was heeft de autoriteit op grond der wethot verzoek afgewezen Het was intusschen de vereeniging juist om zulk eene fornicele afwij iug tedoen en wel om naar aanleiding daarvan zich totden minister vau onderwijs te wenden Hiertoe isiij dan ook overgegaan Krijgt zij ook aldaar geenflat op het adres dan zal zij op grond daarvan eenbozwaarichrift by de kamer van nigevaardigden indienen Nft het jaar 1880 is in Pruisen het aantal jongelieden die voor officier wenschen opgeleid Ie worden zoo spoedig veimeerderd dat reeds het volgende jaar nog twee militiire scholen de eene te Hanover en de andere te Kassei moesten opgericht worden Zoowel op deze aU op ile vier reedi beslaande bebolen werd tevens voor het onderwijs eene andere regeling gemaakt waarbij de cursus werd ingekort Intussclien bleef het aantal adspiranlen toenemen zoodat er by de inrichting te Potsdam eene nadere regeling tni cst worden gemaakt om voorloopig eenige jongelieden meer te kunnen opnemen Daar dit nu evenwel nog mei voldoende is zal er nu ook te Anelaiu in Pommercn eene militaire school opgericht en Verder aan die inrichtingen eenige meerdere uitbreiding gegeven worden = ji Cf ntit j SLoa OOSTENRIJK N iar men beweert hebben de IVechisehe partijhoofden aan hel ministerie den eisch gesteld erkenning van een zelfstandig Bohoemwh staatsrecht ber ieiiuig van het vergehjk met Hongarije in den in v in staatsrechtelijke gelijkheid voor Oosteiiryk llong irije en Bohenienj opdracht van de wetgeving alsook van de regeling der directe bcliistingen aan do landdagen regeling van indirecte belastingen tolrechien recruteering en verdere gemeensohappelijke aangelegenheden door eene delegatie uit de drie landen ü iarentegen zullen de C echen toesteramen in eene wijziging van het stelsel der verkiezingen voor de landdagen In sommige bladen werd sedert eenigen tijilherhaaldelijk beweerd dat gra if von Beust binnenkort als rgks kanselier zou aftreden en tot gezantte Londen zou worden benoemd Hei rakrliiml zegt zelfs uit eene goede bron Ie hebben vernoineu dat graaf Andrassy hem als kanselier zal opvolgen Andere bladen hebben dit een en ander meermalenlegengesproken ïhans echter schijnt men aan deeene zijde tol de conclusie te komen dat het wolkan maar nog zoo spoedig niet zal gebeuren terwijl men aan de andere zyde te kennen geeft dat aliliaiis het bericht der verwachte aftreding niet geheel en al ongegrond is geweest AVat evenwelbetreft de vermoedelijke benoeming van graaf Andrassy dil bericht wordt nog van verschillende zijdenten krachtigste bestreden De Nette Freie Presse verklaart onder anderen van eene zeer vertrouwdezijde te hebbeu vernomen dat graaf Andrassy dezerdagen ten stelligste heeft verklaard in geen gevalzyne betrekking van minister president in Hongaryeloor eene andere belrekking ie Lullen verlaten Wat voorts bet ministerie betreft daaromtrent verneemt men dat de onderhandelingen over eene minislerieele portereuillc met den heer von Kellersperg gewezen stadhouder in Bohemen zijn nfgesprongen doorilieu hy het met Pulocki en TaalTe niet eens kon wordeu ten opzichte van de ontbinding der lanildageiu Potocki wilile reeds binnen kort met den Boheemschen landdag beginnen Kellersperg daarentegen wild j van geen nieuwe verkiezingen welen zoolang er geene grondslagen tot een vergehjk gn vastgesteld KERKELIJKE STAAT bis ver De Monde zegt van een Amerikaans ïhedschop vernomen te hebben dat men in destaten van plan is eene van Rome onafhankelijke nationale katholieke kerk te stichten Het Had deeltd statuten overgenomen uit de Amerikaansch CUrintiait advocate die reeds door 49 priesters geteekeiid zijn mede en toont zich over dit plan zeerverbolgen Zy meent dat dit op niemv bewijst hoe dringend noodzakelijk de afkondiging der onfeilbaarheid is I De vooruiiamsle artikelen zyn 1 Het is aan elke katholieke Amerikaansohe kongregalie verboden aan eenig vreemd kerkelijk gezagte gehoorzamen of dil te erkennen 2 In elkeprovincie zal een hoog kerkelijk gerechtshof wordenopgeriehl om uitspraak te doen in geschillen tusschen de bisschoppen en hunne onderhoorigen voorzoover het geestelijke zaken betreft 7 In elkeparochie zullen op den eersten zondag iu januari de lidmaten der gemeente niet minder dan drie enniet meer dan zes bestuurders kiezen tot het beheercn der gelden van de parochie Alle parochialeeigendommen zullen op hunnen naam geboekt staan 8 De bisschop en de priesters zullen een vasttraktement genieten 13 Het celibaat der priestersen de oorbiecht zullen niet langer verplichtend zijn aangezien zij reeds dikwijls aanleiding hebben gegeven tot en helaas nog heden vaak oorzaken zynvau misbruiken en ergernis 14 Alle ceremoniënvan de tegciiHoordige katholieke kerk zullen blijven Ifi Niemand zal eenige gelofte alleggen die nietden ouderdom van 25 of zoo het eene vrouw is dien van IH jaren bereikt zal hebben Ken noviciaat van minstens één jaar moet het alleggen dergelofte voorafgaan en deze laatste kan slechts verbindend wezen voor een tydperk van 5 jaren waarna zij al of niet kan vernieuwd worden 17 Verarmde of kranke priesters zullen gepensioneerdworden 17 üeen bisschop zal het recht hebben Gouda 7 Mki Door V ft s 1 c ij rden met 15 dezer zoogenaamde postzegels Chiffrei taxes ingevoerd zooals er reeds in de meesie andere landen in gebruik zijn met het opplakken waar an de postadmmislratie in plaats van met de thans gebruikelyke onduidclyk geschreven cyfcrs het port van ongefrankeerde brieven aanduidt De zegels zijn van 5 cent bruine druk op rose papier en van 10 cent paarsoh drnk op blauw papier Het wets ontvierp tot herziening der bestaande bepalingen omtrent den accijns op den wijn heeft by het onderzoek in de afdeelingen der tweede kamer behoudens bedenkingen van meer ondergeschikten a ird veel bijval gevonden Men zag daarin een loU elyk strcien om de accijnspligtigen zooveel mogehjk van listige en kostbare formaliteiten te ontheireu en het amblenaarstoezicht binnen engere grenzen te beperken waaruit vermindering van het getal dier ambtenaren en dus ook van de kosten van heffing van accijns kou voortvloeit en Het nieuiz iu te voeren stelsel van verlengbaar crediet biedt zoover men dit kan nagaan zeer wezenlyke voordeelen aan boven het stelsel van particulier entrepot of dat van ailoopend en doorloopend crediet In hel oog van verscheidene leden was het bedenkelijk dat deze wet het belasten van den inlandschen bessenwijn met hetzelfde bedrag als den buitenlundschen druivenwijn medebrengt Het object der bier in aanmerking komende belasting is dan toch ontwijfelbaar de laatstgenoemde wijn en nu moest het vreemd klinken dal bij een wet die enkel betere meer gemakkelyke heffing dier belasting ten doel heeft een inlandsch voortbrengsel getroffen wordt dat tot nu toe geheel onbelast was en hier en daar een kleinen nijverheidstak uitmaakt Andere leden meenden dat al moge het hard schijnen bessenwijn die slechts Süri4Ucent3 per liter kost zoo hoog te belasten er Fransche en iSwiisersche en Duilsche wijnen zijn die op de produeiieplaats omstreeks denzelfdeu prys zelfs nog veel minder gelden en bij invoer hier te lande even zwaar zouden worden belast Het lid van de tweede kamer mr S v Houten plaatst een artikel over de uitbreiding van hetstemrecht in t Noorden De scbr meent dat deregeering de zaak slepende wil houden hij wil haardus tot spoedige indiening van een voorstel dringen Sohr verlangt handimvhig van den census als grondslag voor de toekenning van t stemrecht maar arncienlijk ver naffd daartoe wil hij ook verbeteringen in het belastingstelsel Hij is het mei liberalenen conservatieven beiden in beginsel eens naarmen wel zegt t geldt slechts een verschil van tijd t geen hij begeert willen de liberalen voor hunnekinderen de conservatieven voor hunne kleinkinderen overlaten Scbr acht de tweede kamer bij uitstek conservatiej de politieke strijd brengt dan ookminder verandering in het spel dan in de spelers Buiten de kamer vertoont zich de partijstrijd warmer vandaar dat hel kamerdebat gewoonlyk gezeur geharrewar heet Daarbij is de zedclyke invloed der tweede kamer niet zeer groot trouwens de eerste kamer begint de tweede reeds te verbeteren de belangen der bezitters vau grond eo roerend goedzijn in beiden te veel vertegenwoordigd Bij uitbreiding van l kiesrecht zal de tweede kamer eeneandere richting vertegenwoordigen dan de eerste zezal iot hare natuurlyke taak teruggebracht worden meer populair worden De heer Heemskerk Az heeftop imt ebrcider kiezersliehaam aangedrongen de regeering heeft de uoodzakelykheid van wijziging erkend Wilde zij nu tegtnkrabbeleu ze zou doentwijfelen aan haar politiek inzicht De N Arnh Cl vau gisteren meldt i Vanuitmuntend goed oiiderriidte zijde wordt ons uit s Hage medegedeeld dat bij den raad van state isingediend een ontwerp lot invoering van de inkomstenbelosling Zij voegt er by Dat is dan do eerste vruchtvan het aannemen der agrarische wet Andere belastingen zullen niet afgeschaft vordcn We zullen nuden 10 penning erbij krygen par dessus Ie march De l liilo I ivanen hebben eeu prachtig werk tot stand gebraeht de drie en eeu half millioen Nederlandersbrengen uu al evenveel op als de dertien millioenJavanen Wij die te kampen hebben met weerbarstige elementen cu zij die in ecu welig laud wonen Ai i é wi v i WI I 1 1 lil ï 11 aJ W li wil ai i iliii ii Wf lapBiliir a w T m niwi M n P Jt ti k hk ia M pkii 1 Mi iuiigniDiM nli ii8iiU n diiitiiM tii li iMe i i allII 9l lJ4lKpilèl J lkli IM it Üft Hf ink im tt w i tal li l U in i Méi H wil aléfwiflé lfaal UimUkir luiwi Am