Goudsche Courant, zondag 8 mei 1870

4t T e A üiiff Ct inclilt tban omtrent i 7ankder vcrhoogiug van d i accijns up het gedistilleerdin Tielgio lal oncc fi nnt Ie Jiruascl de hoer iericke de slelligste chriftolijke reserves namens derogseriug moet hebben overgelegd Zij moeten nnai verzekerd w jrdt van zooduiiigcn aard zijn dat de Belgischf ministers te bezwaarlijk in denwiud ïullèn ki licu slaan zonder de eer vriendschappelijke Il trekking dit laatstelijk tusachen lipidelanden besli nd aan groote bekoeling bloot te stellen Pe ijter die zich in den aanvang van ditJaar opMibnarde om de Nedcrlandsche el algemeeovoor U oude iu de plaats te stellen is geliik w gCiC iLt iiebDen edei te uinvd llilogoustaundede aankondigingen vau de eerste winkels dat z jvoortaan alleen per meter zouden rekenen hebbenverscheidene hunne toevlucht weder gtnomen tot deoude afgeschafte el en evenals de wet van 1817 zal ook de wet van 7 April 18139 spoedig een doodeletter zijn geworden De reden er van ligt natuurlijk daarin dat het publiek niet mee wil werken muar ook omdat de winkeliers die de oude maat zijn blijven gebruiken nog een middel weten te vinden om de wet te ontduiken Althans voor zoover wij weten heeft er hog geen veroordeel ing plaats gevonden of die bij vervolging mogelijk zou ijn wagen wij niet te beslissen maar zeker is het dat de wet hier niet duidelijk genoeg is Men meel daar wel niet meer met de oude el naar uien berekent den prijs naar de 119 duim gelijk men zegt Het is niet vreemd dal het publiek dat gaarne den ouden sleur blijft volgen naar die winkels heengaat waar zij op de oude maaier worden geholpen en dat vooral de mindere stand die gewend i b j de el te rekenen uigeschrikt werd door de booge prgzen in de winkels welke naar de nieuwe mnat verkoopen en ten slotte alleen naar dt eerste toeging Hoorden de huismoeders toeh dat de kflioenijes die zij vroeger voor 25 cents koehien na op eenmaal 35 cents de el kustien dun gingen zij deu winkel uit en luisterden niet eenmaal ii uir hetgeen men haar zeide over de el die zooveel langer was gewordeu een el is een el zoo redeneeren zij De winkels die dadelijk den meter gebruikten hebben naar wij vernemen reeds een niet onbelangrijk verlies hierdoor geleden Is t wonder dat zij nu bun eigen voordeeljhooger stelten dan het algemeen belang en weder naar de oude cl gaan rekenen Wat daaraan te doen Zie hier de vraag Hetis duidelijk dat de wet met wil dut de prijs berekend wordt naar 69 maar n iar lüU duim Nochiu art 3 noch in art 10 is dit evenwel duidelykgezegd Wanneer de wet van 7 April 1809 alzoohiertegen niet waakt is hei dan niet noodzakelijk dat daarin zoo spoedig mogelijk worde voorzien Het geld hier toch nu of nooit l Dgb De maatschappij tot IVut van den Javaan heeft Woensdag avond te Arnhem een buitengewonealgemeene vergaderiiig gehouden onder priesidiumvan den heer Dr W Bosch Door een commissie iu de vorige algemeene vergadering benoemd washet concept van een gewijzigd reglement voorgedra gen hetwelk nu met alten ernst behandeld werd In de hoofdpunten stemden bet hoofdbestuur en devergadering overeen met eenige wijzigingen doorhet hoofdbestuur voorgesteld vereenigde zich decommissie bercidvaardig over éün punt de afvaardiging van vertegenwoordigers der afdeelingen openbaarde zich aanmerkelijk verschil van meening Hetgevoelen van het hoofdbestuur zegevierde over datder commissie maar toen de artikelen waren aangenomen en de cindstemming over het geamendeerdeconcept zou plaats hebben lokte het hoofdbestuurhet besluit uit om het concept te verwerpen omdathet een zoo belangrijke beslissing nl was die naarz jn wensoh uitgevallen niet door een min talrijkevergadering genomen wilde zien Het nam nu deopdracht der vergadering aan om zelf een conceptaan te bieden op de volgende algemeene rgadering in dat concept zal men zeker de vru der gebonden discussion wedervinden en de verzoenendegeest van het hoofdbestuur is een waarborg dat ookhet vraagstuk van de afvaardiging tot een voldoendeoplossing zal gebracht warden Omtrent de kermis is in den llotterdamsohengemeenteraad een voorstel aanhangig om die nietgeregeld alle jaar te houden en de mogelijkheid tereserveeren dal zouder bepaald raadsbesluit de kermis achterwege kan blijven voorts om haar nietmeer te houden in den nazoraer maar in Mini vanden derden Mnandiig in de maand tot deu VVocnsdag der daiirupvolgendc week Dit laatste met hetoog op de hygiène en op do wenschelijkhcid omde buitengewone gelegenheid tot geld uilgeven nietmeer zoo kort vuur den winterdag te plaatsen Men lehrijfl in de l emd Cl o n Algemeene dientalplichtigheid onder vrijstellingen of vervanging muar geenc soldaterij dat is voor ons land eenc behoefte en een waarborg tegen vreemde overhcersching Als die ingevoerd wordt zal aan de vernederende l ruisenvrees spoedig een einde komen en zullen wij niet bang meer kunnen gemaakt worden ais waren wij zwakke half we enloo e oude vrouwtjes die het kippenvel krijgen wanneer zij van oorlog hooreu spreken l ruisenvrees Alsof wij Nederlanders de laf hartigsten ouder de lufhartigen en do weerloosten onder de weerloozcn waren Pruisenvrees Schande over hem die het eerst aanleiding gaf dat het wourd over de lippeu is gekuujin De hr S van Houten zegt o a in het Noorden Sympathie voor de eeue of andere naarverandering strevende richting in het algemeen zonder lust en kracht om hare eischen ook te verte verwezenlijken doet iemand niet uit het gelid derconservatieven uittreden Wie de met de liberale beginselen strijdige toestanden niet ernstig wil opruimen maar altijd eene uitvlucht riudt om die toestanden vooralsnog te kunnen bestendigen is in mijne schatting niet liberaal evenmin als iemand reactionair mag heeten aUeen omdut hij vroegere toestuuden beter voud en zoolang hij geene handen aan het werk wil slaan die vroegere toestanden zooveel mogelgk in het leven terug te roepen Bij gelegenheid dat wylen de Heer W Smitszijn zilveren zangfeest vierde heeft er zich zooalsbekend is ceae commissie gevormd die de feestviering in hei Paleis voor Volksvigt organiseerde Door die zelfde commissie en door bestuurderen van t vulks zangonderwijs is het plan gevormd den overleden looiidichter een gedcnkleeken Ie stichten door de uilg iaf van Keu oiiwelkbure krans van liederen de laatste arbeid van Smits Het is een gcdeiikteeken der liefde dat men stichten wil en at ware het niet dat het bezit van dezen krans een aanwinst zal zijn voor ieder die de zangtust lief heeft das n g zouden duizenden zeker bereid worden gevonden een steentje tol dit gedenkteeken bij te dragen maar waar genoemde feestcommissie en bestuurderen met aarzelen dit zijn laatste ook t jn beste ucrk te noemen duar is dit op zich zelf reeds voldoende deze uitgaaf een buitengevvoou debiet te verzekeren De nieuwe roman van Disraeli Lothair is verschenen In den laatslen tijd was de verwaohting omtrent dit werk hoog gespannen Meo dacht algemeen dat het vol aanvullen zou zijn op de politieke vijanden vaa den schrijver en dat hij al zijn geest zou hebben aangewend om hun doen en laten te ridiouliseeren In dit opzicht heeft het hoofd der c mservatieve party aan de natie eene aangename verrassing bereid Geen spoor van partijkritiek is in zijn werk te vernemen Het is eerder een livre de socicic Het schetst de pracht en de ellende den roem en de grootheid van de Eiigclsche nrislokratie Wat styl en uitvoering betreft kan het gerust een meesterstuk genoemd worden Het zal den naam van den grooten Toryleider op letterkundig gebied die reeds zulk een goeden klank heeft niet weinig doen toenemen Men meldt uit Bath De veldgewassen slaan in deze omstreken zeer gunstig vooral de tarwe het vlas de erwten en hel koolzaad de vroege aardappelen beginnen hier eu daar buveii den grond Ie komen De regen naar welken zoowel hier als elders zoozeer werd verlangd heeft zynen weldadigen invloed reeds doen ondervinden Hoewel de regen vergezeld is van hagel en koude NW winden beginnen de graslanden voor weinige dagen nog kaal en dor een schoon eu frisch groen te vertoouen De prijzen voor rundvee en varkens blyven zeer hoog ook voor aardappelen besteedt men 3 50 K f i per mud De nieuwe wiedraachine voor het eerst door den heer Ch ü Hanson ingevoerd werkt uitnemend zij wordt door een paard gedreven en slechts bestuurd door twee man j per dag kunnen daarmede 4 ii 6 bumlers worden schoon gemaakt van onkruid j zij bespaart veel handenarbeid welke nu voor nuttiger doeleinden kunnen worden aangewend Door de pogingen van gemelden heer C h j Hanson agent voor Engeland der Ned maatschappij lot jiidijking der op en aanwassen in de OosterSehelde is er een nieuw platbodemschroef stooinlioot in aanbouw tot aflevering der producten van geiioenido mautsehnppij Hierdoor zul een gelegeldc vaart ontslaan tnsschen Baih Antwerpen en Itoiterdam ook voor pussugiers zoodatdit plaatsje dat nu door de verplaatsing der scheepvaart naar HuiiSHeert als t ware geïsoleerd lag weder eene groolc schicde voorwaarts doet na de sloupinij der fortificatie werken ia ISfiR is Bath al i de handel niet zeer levendig aanvankelijk iu vele opzichten door heerlijken aanleg vau waudelwegeu eo tuiuin veel verfraaid Uit Moergestel wordt gemeld Bij het ongunstige weder wil het gezaaide en geplante niet goed vooruit de rogge en alle wintergranen staan te treuren in de tuinen zijn erwten heeren en snyboonen boven den grond j doch alle vooruitgang in het planteurijk is onmogelijk ala wij geen beter weder krijgen Andere jaren waren de runderen reeds in de weide thans is er hier nog geen denken aan De boerenstand is er op uit om al wat totmestspecie kan uu ien j et k e ca ioheeft men verleden juur sleeukolenasch gebruikt bijerwten en op de weide dit had een goed gevolg thans heeft dit veel navolging gevoni en en dieplanten staan in deze bemesting weder buitengewoongoed Mochten de sleden ons eens voorzien vande mest die nu verloren gnat dat zou Jaarlijksvoor deze een groot financieel voordeel zijn en delandbouwers zoudeu hierdoor meer kunnen produceeren in bet belang van het algemeen Men sohrijfi uit Wageningen De stand tanhet winterkoreii is tot heden door het schrale weerniet voorileelig De warmte van voor eeuige dagenheeft een gedeelte welig doen opschieten duch eengroot deel ia achter gebleven waurdoor het korenhol op het land sluut De nu gevallen regen zalongetwijfeld bij zachter klimaat gunstig werken vooralop het weiland De klaver heeft zich op veel velden goed gehouden en staat gunstig ook de haveren de gerst komen kleurig te voorschijn De keraenboomon staan in bloei maar tol heden ntist debloesem die geurige frisehheid waardoor zy menigwandelaar aanlokt Ook hierop wordt warmte gewcnscht even als voor de appelboomeU die veelbeloven Te Zurich atudaeren thans 14 vrouweljjke studenten waarvan er 12 bij de geneesk fakulteiten 2 bij die der wijsbegeerte zijn ingeschreven Omstreeks 6 jaren geleden gaven eenige dames dib uit den vreemde kwamen en meerendeeU reeds te Petersburg huddeii gestudeerd baar verlangen Vb kennen om de lessen nun de academie bij te wonen Dit werd haar naar overlegging van een bewgs van Roed gedrag toegestaan In 1887 werd T or de eerste eiaal aan een jeugdige Bussiu Badmch Sulawa den graad van iloclor in de genees heel en verloskunde verleend Voor oenigeu tgd heeft lady Morgan uit Londen examen afgelegd en met glans het colloquium ductum gehouden dat haar den graad van doctor gaf Op een deswege door de geneesk fakult te WSrzt burg tot die van Zirich geriehle vraag aniwoorditll deze dat het samenzyn van studenten van béide seksen geen belemmeringen voor t onderwijl oplei verde Schoon men t onderwijs zonder eenige w zigingen voor de dames gaf had dit nog nobit aanstoot gegeven De faculieil schreef dit toe aati deu ernstigen lust tot arbeid en t goed gedrag der ilumes alsook aan t ordelievend karakter der Zwilsersohe studenten Prof Böhiucri bestrijdt in ile ftauen Snaait een te Berlyn versohyncml blad zeer het denkbeeld om afzonderlijke kolleges oor vrouwen Ie openen doch acht het wenschelijk dat zij niet la vroeg b v niet voor hun 18 of 19 jaar do kolleges bezoeken Die zich urlelijk geiirngeil hebben geen ovèflust van haar inedesuideiilen te vreezen muur zullen integendeel door dezen steeds beschermd warden Te Bonn is eenige weken geleden een telegrtat bureau ingericht aan de sterrenwacht aldaar dat rechtstreeks in verband zal staan met het observatorium te Leiden ten einde uit gelijktijdige waarv nemingen de ligging van beide plaatsen met meef zekerheid te kunnen bepalen Tot helzelfcje doel hebben reeds onderlinge Wnuriiemingen mei nnilel e sterrenwachien plaats gehad gclyk reeds in 18 i tussoheu Bonn Berlijn en Bonn Greenwich i geschied Laatste Berichten Parijs li Mei Terrail die zwaar gecompromitteerd is in het complot tegen het leven des keizers werd gisteren gevangen genomen Hel Journal Ojjkiel maakt eene diipüohe uit Algiers openbaar wii iriiit blijkt dat generaal M iitipffen na twee gelukkige gevechten inel de vgnndigo slaq men een vergelijk hoeft getroll en PlorenOe M i De kmnor van afgevaardigde heeft met ID i legen i2 slemnien de bcgrooling wiLirvnn de af ondeilijkc tionliisiiikkeii uohlereenvüigen waren gaeilj i keiirJ iii h iar geheel aaiigenowien