Goudsche Courant, zondag 8 mei 1870

Tl f Athene Mei sir Elliot op reisi iinnr Koiiftimtmopel i met ene gewichtige zendiug alhier aangekomen Bucharest 0 Mei Po knmcr Tiin afgevaardigdeu is tegen 13 dezer bijceiigeroepeo Et is eene amnestie uitgevaardigd voor alle politieke en persdelicten Geiiieiiiiidc Bericlitcn De Itnliaansche kamer heeft donderdag n korte iliücussie Z cmZ iidiig f In de lucHlmijiieii bij Ibbeiiburen h p iatiua outdokt Hot saldo v i het kniUoii ftchnlTbauseii is 7oo aau icnlijk dut UI het volgende jaar get ue belaatingen bohoeveu betaald ta wordeu Ëuri onbekende uit Aruhern heeft duizend giildeii geschonken nan de Ned iiislanf Adülf vi rceiiigiiig Het batig saldo di r DcUtHelic attdelijke gasfabriek bedraagt over 18ÖU de aan ienlijke som van f 25 505 Kt Kcue Franschc jury heeft de uitspraak geduaa vwj t t klurcQ den gcvaufceiie xeliuldig ilueh twyfeliuami tjiie identiteit CD eene Iciacbe uii i huldig duüli v urdt vermaand Tiet niet weder te doeu Te Caatra Dnio in Portugal hebbon ernstige oiigcrogeldheden plaats gehad Verf ïheidene pcisoneii ijii gedood of gewond Graaf von Bismarek u langzaam beterende en lal uog eco poos toezien De hertog vim joburg ia genegen Coburg en Gotha nftcstaaa aan Pruisen Dr Mulder beweart dat te Utrecht s jaarlijks onge eer ƒ 60 u ƒ iUjdüO aan meatspecien verloren gftan Do kaotunrcchter te Abten heeft do beide schenders van bot berocmdo Vulter liuuiiubcd veroordeeld tot buitu eu gevangenis Den 1 mei ia te Wecncu onthuld het standbeeld van dt n vryheer Salomo vau Kothschild Te Pargs zijD verkocht 24 schilderijen nagelaten door baron FagpJL oud NederlandacU gezant bg het hof van Louden Een Albert Cuyp 34 ceutim hoog ru 53 broed door den markies Hertford voor 20 000 fr ingekocht een Jau Both voor 16 500 fr door denzelfde Wouwerman het geweerschot I4 12nfr door baron Rotschild De geheelc veiling heeft opgebracht 106 8Ö0 frks Burgerlijko Stand GxuoRRN 4 MeL Jacoba Catharina ouders H J v u der Jagt en S L aii t Hof fi Waltherus Theodoriis Johannes oaders W N J van Helden en D J Juostcu OvFBT Ki EN 4 Mtii J P Straver 1 m C A Vonk 8 j M J Lauwrier 15 m A C A Ufel 3 j 5 C Veidel 8 ra ADVERTENTIEN Ondertrouwd j A C VISSER SYL IÜS If PE II 0 P SCHOUTEN I Gouda 6 Mei 1870 v Reoeptie 15 Mei u j Ondertrouwd R P VOORDÜIN Notaris te Schoonhoven en J M SCHAAY Warmond 5 Mei 1870 Si Getrouwd E KORTENOEVER en M B BÜRGERSÜIJK Gouda 7 Mei 1870 Heden overleed ons Dochtertje ANNA WALRADINA iu den jeugdigen leeftjjd van ruim twee jaren Gouda 7 Mei 1870 D LULIÜS VAN GOOR Verzoeke van Jiüuwrisifei versehoond te blijven f Voor de vele bewijzen van deelneniiti ondervonden bij mijn 25 jarig Bestaan als TANDMKKSTHR betuig ik bjj deze niijuon hartciykun dank J M VAN MINDEN Gouda 7 Mei 1870 llodiMi werd ons na zeer korte ongpstoldhoid onze lieve JEERTRUIDK PETllONELLA slechts 7 maanden oud door den dood ontnomen A W RIEGEN G P RIEGEN VAN DER Jaot Gouda 6 Mei 1870 Eeniije kennisgeving V ciu huftelyke bewjjzen van belangstelling bij de ziekte het overlijden en begraven van mijnen onvergetelijken vader den Heer J F SCHULTZE betoond betuig ik mijnen wehneenendeu dauk D SCHULTZE Gouda 7 Mei 1870 Mevrouw de Wed MULLER Spandau du CKi L i E bij haar vertrek uit Gouda niet in de gelegenheid zijnde bjj alle vrienden en bekenden afscheidsbezoeken af te leggen roept bj dezen aan allen ook namens hare kinderen een hartelijk vaarwel toe en beveelt zich in hun vriendschappelijk aandenken ten zeerste aan LIEDËRTAM OLLO Eerste Concert ZONDAG 8 MEI 1870 in de Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang te 7 ure Na afloop BAL Wordt gevraagd zoo spoedig mogelijk een KEUKENMEID of Nf jÜHULP van de P 6 die een burgerpot kan koken Loon zestig gulden Adres letter G bij de Boekhandelaars J van BENTUM en Zoon te Gouda SCHROBFSTOOMBOOT voLHA i iDiisrca van Gouda en tusschenplaatsen naar Leiden v v Ter bevordering der Correspondentie op de spoorwegen te Leiden en Gouda wordt van af d n 8 Mei e k het vertrek uur van Gouda zondags s niorg in plaats van 7 uur op 6 uur van LhioKN zondags namid in plaats van 5 uur op 4 30 en de overige dagen s morg in plaats van 6 uur op 5 30 gesteld Overigens bljjft de zomerdienst regeling als op den 2 Mei is aangevangen De DIRECTIE Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Euuaiidt en Dr Dieup handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerinp organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prfls per flacon 50 ets Depots te Gouda bjj Apotheker J W BOERS te Rotterdnm in alle Apotheken KON BEIER MINKU WATER VEKZENDING De ondergeteekende trekt in de lasterlijke uitdnikkingcn die hij heeft gebezigd tegen AKIE MOERINGS als zijnde dezelve in een drilt geschiedt T N REEBEEN Er wordt gevraagd een gcpcnhioneerd OnderOflicier of Ambtenaar tegen een loon van drie Gulden in do week om eenige Kantoorwerkzaamheden waar te nemen gegadigden vervoegen zich met franco brieven onder het motto Kantoor bü A QUANT Boek Papierhandel Kleiweg WELKEN gunstiuen inTloed de gepatenteerde M A L ZBONBONS van JOIIANN HOFF Berlijn door hunne Slijnioplossende bestanddeelen bij hpcschheid verkoudheid aandoening der borst nilocfenen weten nlleii die slechta eenmaal de MALZBONBONS gebruikt hebben en het overgroot getal gebruikers toont de in de laatste miianden enorm geworden consumptie het beate aan Door 3 a 5 Bonbons in een kop heete melk genomen merkt men ten spoedigste de heilzame werking BLAUWE Zakjes niet Geel ü 30 Gents verkrügbasr J O H A N N H O F F s Centraal Depot Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Mede echt te verkrijgen te Oouda bg J Cv Vkeuminoen en de Wed A C Schouten eo Ie Woerden bij Henbi J v D Bebo Stüllwcrk sche Borst Bonbons Met premiën begiftigd op alle tentoonsteUin geu Eene za menvoegingvan suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhaHngs organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Dépóts dezer Borst Bonbons agn te Gouda bij den Apotheker J W BOERS ie Haastrecht bg J K OOSTERLING te Oudewater bö F J VAN VREUMINGEN en te Schoonhoven bg A WOLFF Die welke het ongeluk beeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne oDtheven zgn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zjjn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChantOmelanUS Oogenwatör Bg elke wassebing der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flncop is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrgd ie blgven bg velen jal Bij oneindig velen is toch reeds bet beginsel van verzwakking merkbaar nanwe ig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zioh dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te sicken enz enz Welnu gebruikt Dr Cliantomelanas OOGENWATER en gij zult u beier bevinden liet is verkrijgbaar u 60 ot per flacon bg T A G VAN DETIl Gamla J J BEUZEMAKEU Leideu J H KELLER weste wagenstraat Sotlerdam Mcj L A SclIOlTENS SnlLUTER Oostmolenatrant A PllINS Zevenhuizen A BOTS Nieimkoop J J GUOENIIUIZEN C Vtrecht eu meer bekende Depots in ons rijk Guuilii Druk vau X Uuukmuu oi j jTEBU J tfi SO lp ajmnimocTOS ffJ liKlIHi l mfm w lilMtiinètntVHK HmMWémi p w lil tiinètntVH iaijpiwli li iiil btiM lam ita ri l ta illl B li M 1 k ini iilio liiiiiitaNhN li HÉi taliliaiidiiil BMj I laK llusMiè k imÉif 2 tólmaiümii ► UU 11 itwiita w i m JJ NKiléitóilii taii H il I IM lN I wi iï H 1 i l l