Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1870

11 W i j l f il i f5 r r Tm i 1 1 y t V 1 GouD i 12 Mei Z M heeft bij de dd schutterij alhier benoemd tot 1 luitenant den 2 luitenant G C Fortuijn Drooglecver tot 2 luitenant J A Boest van Limburg selen van tea sociaal pvenwkht zijn pv u oubewegi lijk uU die van liet c usinibuli evenwiulit ll i irom veroiiirust de uitslag der sli riiming ons niet Als rede en giv ond verstand hpilcn niet zegevieren dan zullen iy morgen de overwinaipf behalen Voor het goed recht is er geen Wat rloo eu de republiek weeft loven alle rampen eii teleurstellingen als een ongen iaklbaBr ideaal Zondag tegen den avond heeft de prefect van poliiie eene bekendinuking duen aanplakken waarin gezegd wordt dat onrustbarende geruchten in verscheidene wijken der hoofdstad iu omloup zijn en de uitbarsting van onlusten na de slernupneniing aangekondigd is Met het oog hierop loht de prefect zich genoopt de bevolking te waarschuwen dat üe tnccst kraentdailigc m iairegelen zijn ge n n om elke poging tot oproer te keer te gaan en worden de weldenkende burgers aangespoord zich iliej te begeven op purten waar m diulige cmdernemingen kunnen pl iats hcbbtn Op die ij e zullen zij de iuloritritcn belast met ile l iak om personen en eigendom te bi schermeii ondeistennen Tegen ics ure toen de sleinbns geslólfn zou worden trokken cavalerie iiif intene en artillerie in veldtenue Pargs van alle kanten binnen en aan de agenten van politie werd bevel gegeven om bij bet minste versjhijnset van oproer zieb naar hunne standplaats te begeven ten einde de troepen en de stedelijke gaide te laten haiiilelen Gelukkiglijk is de e oni aglijke ontwikkeling van krggsmaeht overbodig geweest of want wie kan dit beslissen heeft zij elke uitbarsting van oproer voorkomen De stemopneming bail aan de verschillcnde mairien Ie midden van de meest inogeIgke orde plaats s Avonds tegen tien ure bewoog zich een ontelbare massa wandelaars of ll ineurs op de Boulevards De kiosken en de winkels der boekverkoopers werden bestormd door eene menigte liedeti die van verlangen brandden om den uiisl ig der stemming in zoover die bekend was te weten te komen Talrijke groepen vereenigden zich aan den voet der gaslaniaarns om te redekavelen over het resnltnut der stemming in de kazerne van Ohalean d Eau van het fort van Ivry en dat de te Vincennes waar de neeii s nagenoeg tegen de ja s opwogen Ten en ure 9 nachts hadilen de Ttoulevnrds hnn gewoon aanzien herkregen In de Faubourgs heerschte eene valmnakte kalmte Parijs en de voorsieden hebben 139 538 i ja s uitgebracht tegen 184 946 neen s en daar het aantal ingeschreven kiezers 4U 244 bedraagt helibcn yi 7 0 kiezers zich van stemming onthouden of een van onwaarde Terlelanrd biljet in de stembus geworpen Vergelijkt men deze cijfers met die van 1851 en 1852 dan ziet men dat het aantal voorstanders der Kapoleontische regeering in de hoofdstad is verBiinderd In 1851 verkreeg zij 197 091 ja s in 1862 208 658 en in 1870 slechts 132 538 In de provinciën il het protect van de groote entrumi der bevolking tegen de tegenwoordige orde an zaken nog nadrukkelijker geweest dan Ie Farijs Vooral ii dit het gev l te Marseille Diiar hebben 34 000 kiezers neen gezegd tegen 18 000 ja Te Bordeaux Lyoii 8t Etienne Toulouse Montpeltier Nimoi Nantes Dijon enz zijn de i iieen s talrijker dan de ja s Doch het platteland heeftden grooten doorslag gegeven Over bet geheel kanmen aannemen dat het resultaat in ronde sommenzal zgn zeven millioen ja sy tegen anderhalf milisoen neen Het leger heeft in t geheel 230 000 goedkeurende tegen 37 000 afkeurende stemmen uitgebracht De stemming der vloot is nog niet bekend eveumin als die van Algerie Niet zonder belang is de vergelijking van hetjongste plebiscit met de beide voorafgaande dieden man van 2 December ten troon hebben verheven i iebier de statistiek Plebiscit van 20 en 21 December 1851 over het tienjarig presidentschap Ingeschreven kiezers 9 838 176 Stemmende 8 151 689 Jb 7 478 431 Neen 641 351 Billetten van onwaarde 36 907 Onthouding van stemmen 1 681 487 Plebiscit an 21 en 22 November 1852 wederidinvoering van de keizerlijke monarchie Ingeschreven kiezers 9 833 576 Stemmende 8 140 660 Ja 7 824 189 Neen 253 145 Billetten van onwaarde 63 326 Onthouding van sieramen 1 692 916 Dinsdig avond hadden er samenscholingen plaatsin den Faubourg du Teraple zij waren echter vaneen minder dreigend karakter dan Maandag Ernstigeongeregeldheden luien zieh niet voorzien l3e staatsoorainissie voor het hooger onderwijs heeft in eene dezer dagen gehouden vcrgad dering een voorstel van den heer de Tiroghe om ileii doetüialen graad met langer verp ichtend te blellen voor de uHocfening van zekere beroepen maar dien te doen vervangen door een diplomc dat uitgereikt zal worden n een met goed gevolg afgelegd professioneel examen verworpen met 17 tegen 7 stemmen DUITSCHLAND Het is met de zaak der Brunswijker spoorwegen nog niet in orde De Pruisische regecriiig laat daaromtrent niets van zich hoeren De een meent dat zij den verkoop dier wegen goed de ander meent d it zij dien afkeurt De Brunswijksche re p L i üg J tl p p oJ P ld aan de koupei mede te deelen dat zij den termijn binnen welken zij eene definitieve beslissing moet kenbaar maken zes neken heeft verlengd 5 5 E c e La=is OOSTENRIJK lloe groot ook de bevreemding is die de benoeming der nieuwe ministers heeft veroorzaakt zij wordt bijna nog overtroffen door de sensatie ontstaan bij de benoeming van den heer von C edik tot referendaris bij het miuislerie van onderwijs en eeredienst Geheel afgezien van alle partijmceningen is men in SPANJE Te Madrid zijn dezer dagen uit Rome twee verklaringen van de Spainsehe bisschoppen ontvangen De eerste is aan den regent Serrano gericht en strekt om hem mede te deelen dat en waarom de bisschoppen Weigeren den éed van trouw aan de nieuwe constitutie van Spanje af te leggen De tweede is aan de corles gericht zjj behelst een protest tegen de aanhangige voordrachten der regcering tot invoering van het bnrgerlijk huwelijk en tot inkrimping der staatsuitgaven voor den katholieken eeredienst RUSLAND Krachtens eene keizerlijke ukase zal het transporteeren van gevangenen naar Siberië voortaan op meer humane wijze plaats hebben Onder drie klassen zullen de gevangenen gerangschikt worden politieke overtreders veroordeelden wegens insubordinatie en ambtelijke misslagen en misdadigers die tot verbanning in plaats van tot de straffe des doods zijn verwezen Veroordeelden van de derde klasse zullen met ketenen beladen en waar geen spoorwegen zijn te voet worden getransporteerd die van de taeede klasse op gelijke wijze doch zonder ketenen terwijl bannelingen van de eerste klasse per stoomboot spoorweg of rijtuig zullen vervoerd worden Ook zal voortaan het reisgeld niet aan de geleiders doch aan de gedeporteerden zeiven worden ter hand gesteld zoodat zij er ten eigen gerieve over zullen kunnen beschikken en niet gelijk tot heden het geval was het grootste gedeelte der penningen dienen zal om de beurzen der gendarmen te stijven Van Je vijf nJspiranlen in ile drie eerste Jagende er eek te s Ungc ge ainiiie i l voor wiskundeK 1 8i J ii slechts nan een hunner Adolf Labberton te Dtrecht alhier geboren de acte verleend Inwoners der gemeente Sluipwgk prov ZuiJ Holland hebben zich tot de tweede kamer der staten generaal gewend met bet eerbiedig verzoek dathet der kamer moge behagen eene vereeniging inwelke voege dan ook tot stand te brengen euSluipwijk ten spoedigste als gemeente te willen opheffen Jaren lang heeft de gemeente van Sluip wijk in eene finnnoieele crisis verkeerd en alleendoor de opheffing der gemeente kan in vervolg vanjaren hier een betere toestand worden voorbereid Vv ger 1 1 lo laJ W crific jk nabij het station van den Rijnspoorweg verloren een zwart lederen portefeuille met elastieken band waarin 1 bankbiUet groot ƒ 300 1 dito van 200 2 dito ieder van 100 4 dito ieder van 60 12 dito ieder van ƒ 2 allen nieuw model 10 of 12 muntbillctten ieder van ƒ 10 alsmede eeuigequitantien De eerste kamer der stateu geueraal is bijeengeroepen tegen Woensdag 13 dezer De tweede kamer beeft dinsdag namiddag ten halt 4 ure hare werkzaamheden hervat Aan den heer Viruly s verlof verleend op nieuw eenige vragen tol de regeering te richten nopens den loop der onderhandelingen ter zake van de verhuogiug van het invoerrecht op gedistilleerd in België In de gisier namiddag gehouden sitting dertweede kamer is ingekomen een ontwerp van i t betreffende de te verleenen concessie aan den heermr Teding van Berkhout tot verbinding van Ameland met den vasten wal Aan den heer mr Heemskerk Az is verlof verleend op een nader te bepalendag iiilichliugeu van de regeering te vragen nopenshare toornemens ten opzigte vnn de herziening vande kicstabel en den eensus Tegen Vrijdag zijn aande orde gesield eenige kleine wetten eu voorts deinterpellatien van de hh Viruly en Heemskerk Az De dag der discussie over de suikerwet is nog niet Gister hebben de afdeeliugen van de tweede kamer zich bezig gehouden met het onderzoek der volgende wetsontwerpen 1 Vestiging eenernieuwe gemeente Anna Paulowna 2 bekrachtiging der met de gemeente Maastricht en Bergen op Zoom gesloten overeenkomsten betrekkelijk den afstand van terreinen die behooren tot de voormalige vestingwetken dier plaatsen S overdracht aan de gemeente Fort Bath van de openbare wegen van een regenbak en van eene pomp met welput op de voormalige rijksmilitaire gronden aldaar en 4 goedkeuring van eenige artikelen der overeenkomst den 27 November 1869 te Mannheim gesloten en strafbepaling op de overtreding der bepalingen daarbij vastgesteld gemeenschappelgke bepalingen op de visschergen in den Rijn Het nieuws van de inkomstenbelasting waaropeen wetsontwerp bij den Raad van state zou zijn ingediend heeft der N Arnh Crt het hoofd op bolgebracht Zg sohgnt te meeneu dat deze voordracht waarvan zij den inhoud niat kent volkomen hetzelfde inhoudt als de verordening waarbg de hertogvan Alva drie eeuwen geleden de helSng van dentienden penning beval Wat aan Alva niet geluktis ruept zg uit vdat zal aan Van Bosse gelukken Alleen de afschaffing der doodstraf kan tegen de inkomstenbelasting opwegen Wat echter de uitwerking zijn zal is niet twijfelachtig Verarming en toeneming van misdaden Zoo worden wij met reuzensohreden den weg der annexatie opgeleid te meer daar bij dst al het koningschap zoo sterk mogelgk wordt ondermijnd en Dat zijn vreeselijke dingen Men kan er niet tegen redeneeren Het baa niet of men betoogt da de doodstraf een ondoelmatige straf is en een goede belasting op de inkomsten de billijksts manier om de schatkist te vollen of men aanwijst dat de inkomstenbelasting in Engeland geen verarming eu de afschaffing der doodstraf in Saksen en elders geen toenemiug van misdaden heeft veroorzaakt Toch worden dezelfde pro fetieén altijd weer herhaald zonder d it er ooit eenevan uitkomt Het publiek dat er aan gelooft neemt dan ook met den dag af foJ De 93 algemeene vergaderingen het congresder Nederlandsehe niaatschappij ter bevordering vannijverheid zal op dinsdag 12 juli 1870 en volgeodedagen op het stadhuis te Tilburg worden gehouden Er zal tijdens het houden van het congres en omde belangrijkheid er van te vehoogen gelegenheidzijn tot het plaatsen van werktuigen modellen producten praeparaten en alle vooi werpen welkede belanghebbenden onder de aandacht van gemeldcongres mochten wenschen te brengen W èSfe il f nrt Hf liiiiip 2 irf lÉ rf i = p I IH flm mllk i il ¥ li iiif m ii iiiirli MflB toiii l toi ltóii iii lf wa IqniiiiiiKllllif IP Ktt irf In mi klinilliHillM lllpM SMa MiD és 11 111 11 itmit nm a n ililnUiifiiit Kuiiiii ailK i uldUn terDé Imtipifi ittii X yi mwWmKtep t Bi w9 i it wliiMm Bi t liilwisïiaii ji WWiaitó iJ Jm p iiii a ILL t tfj t Ti