Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1870

Abshaubbins Algenien Daghlail kunnen l ercn dat die wet volgeus elke een 03 die a in ccii iulhscIi een docdelykeii stoot had tocgebmcht moest wurdeu gesleenigd nlleen diende om den eigenaar legen de wriiakder nabcslnnnden te bc iligcp eu al oo in dieoude en ruwe tijden cciie huogat weldadige strekking had Gelijk do bo ken moet men ook dewetten beoordeelw ntu haren datum En in debesohouMiiig der wetten vim het aloude Israel kanniet genoeg in herinnering worden gcbragt het beginsel Matih XIX 6 uitgesproken dat er veelwegens de hardheid dec harten is toegelaten of verordend wat oorspronkelijk zoo niet i geweest enook niet bestemd is om steeds voort te duren M A G V0U8ÏMAN Wij willen cU opname dezer reclame evenmin weiperen al ii luof nemek i er d e hed nl t iuatn uatte te t eden De reronUchuldiijende rerklarinyijeUle irat ij vermat lied Mijnheer de Redacteur Daar er van comedies concerten en andere publjekv verraakelijkhedeD nog al eens in uw blad meidiug gemaakt woedt dachten wij dat dit ook wel het geval zou zijn omtrent het jongst gehouden vocaal instrumentaal concert in de Sociëteit Ons G NOEGENi Nu dit evenwel tot dusverre niet geschied is meenen wij er toch met een enkel woord de aandacht op Ic moeten vestigen in het belang der zaak Ileeda verscheidene r ang ereeiiigingen zyn bier in het leven geroepen maar zonder veel bewijzen van leven gegeven te hebben zijn ze weder verdwenen en hebben geen spoor van haar bestaan achter gel iteu Zal dit ook met de liedertafel Apollo het pcvnl zijn Wij weten het imtuurlgk niet manr volgens ons oordeel zou het zeer te bejammeren ijii Wnarii Ti Wel omdat het concert van Zondag ons by uitstek bevallen it Al de iiommers van het programma toch werden keurig en juist uitgevoerd Zelfs van enkele noramers zooiils b v het Abendlied van Abt en de Hymne van Viotta weerklinken de toonen ons nog in de ooren Als w ij eeue aanmerking moesten maken zou het de e ijn dat wij de koperen blaasinstrumenten wel wnt zwaar vonden voor het aantal zangers zoodat de zang uiet altijd even goed gehoord kon worden Misschien ligt dit evenwel nan de inrichting der zaal of aan de plaats wniir ij ge eten waren Dat er meer liefhebbars van muziek en zang met het bestaan van Apollo ingenomen zijn bewijst voorzeker het aantal personen dat zich als buitengewoon of als werkend lid heeft mngemeld yoodal het cijfer reeds tot by de 150 geklommen is De Directeur J A Verheijen heeft dunkt ons bewij en gegeven dut hij volkomen berekend is voor dit moeilyke taak zoodat wanneer er voortdurend medewerking blijft hier ecne Liedertafel tot stand kan komen die Gouda tot eer verstrekken en ilie men te vergeefs in plaatsen als deze zoeken zal II F Laatste Berichten Madrid 16 Mei De ministerraad zal leh morgen bezig houden met de quaestio om een koning ie kiezen alle afgevaardigden zijn naar Madrid ontboden om over die zaak hun gevoelen te zeggen FarijS l Mei Het Journal Officiel is laat verschenen Het bevat de de benoeinins vnn den heer de Grammont tot minister van buiiephiniltcht zaken j die des heeren Miige tot minister vnn openbaar ouderwys terwijl de heer Pllchon is belast met de portefeuille van openbare werken Londen Ifi Mei De Morning Pod zegt dat hel EugelschAmerikaansch naturalisatie verdrag in Londen geteckend is Londen is Mei Van de Knap de Goede Hoop is bericht ontuangen dat door tusschenkomst vau het Portugeesch gouvetncrBcnt voor rekening van Pruisen terrein is aangekocht aan de Znmbeze en dat d Fortugeezeu een der inlondscbe stammen hebben geslagen Londen I5 Mc Zaterdag jl zijn alliiereenige personen die van Dirtninghnm kwamen gearresteerd zy worden verdacht Fenia is te wezen In hunne koffers heeft men 50 revolvers gevonden St Petersburg 16 Mei Het o r i de SI Pet rshmirg weerspreekt het gerucht dat de Russen naar Khiva zouden oprukken en dat zij van den Khnn provisien en een contingent hebben gecischt trcmensde Berichten Dcn 10 mei zyn Ie Triiüt hdiukktu van aardt ving waargcii jnicn Men vcr ckirt il t uuk Je vcstiuy Iravc ecrlnug u wor4cu gthkdit Hl ophrllin Jpr Klbctul i uitj csttU tot InttT Jii I urkijL li iiiiMi biilm M mhh au ojHtaiul llij liut Hcliijfdchitileu iler uiitkUureu ui htt Jmu te Kntwijk II t t u Holtliiat du m do kiiil at um te obscrvccrcn duor cou terugHtiutt iuli n koj ul iiüi dthjk xt trütVeu Vulpen olUcitiu opginv i iju lo du 4 ccrsti iimaiidcn k jnars lu Italië U ifïl vr tiiiieu penrrcfUord Op het eilniiil Mndin hcbbf ii eriistigr uiigcrpprldhtiliu I laiit9 gugrebiQ waarbij Wleu rn gekw tstt ii viiim Ilct Kugpiflch zeiidrling goiKiolerliiip heeft ui ISiJÜ ruim l ÜöO OÜÜ iiiitvangt u lu Iiijua uuvocl uitgegeven Tc i ttrij i 71JU bij dn plcbiacitairu oulustcu ruuu M 0 personen genrn atrercl Op Java ucnltïu gedufciule ilc laaaud februari jl vcrpU igd 2fi58 pokiijders m de afdoeliiig Maiijocuiaa i üewerkerta Probüluigo eu Hamljar Negaiu lit uuicu wordt gimtld dat alitaar bijiia alle vroege aurdupptlen geheel of gedeeltelijk zijn afgevroreu ifv utilaiiga bcnucmdti cuininiisie tut afneming vau bit liudbouHkundig eiamcn iii üuiii a l c i ft itt to ver oderüü duar ir goen exaniiuaiidi zijn Ktii gri ot aautül coulrolcurs lu N I dic zich bij adres tüt hit gouveriicnicut baddt n gewend om verbetcrnig hunner pusUiL door bcs ued giii au bevurdcnug ziju gestraft met ten bnlf jaar stilstand in pruuiotie Wotnsdag avond omtrent 11 uur brak iu het gehucht Lcijeiibrüek gemeente Sittard een hevige brand it lu eeu ur tijds lagen 15 hni7cn met de stallingen cu schuren in de Bsch Twee oude lieden 1 mui eu vrouw htbbeu hij dtu brand zware verwundiugeu ontvangen waaraan de ni iu reeds u overlüdcu Twee kotien ui 3 varkens ijii mulc Mirbiaud Het verbrande was meerendeeU tegcu briindseliade vir ckerd Te ZevenhiiiMn brak vrijdag morgen omstreeks jlrie ure brand uit m de wuuing van C Haak vletsrhhouwcr wiens hui door twee ge innen bewoond geheel is uitgetraud De Hiiiigreu eudB jianden zijn eihlir gespaard gebleven an den luboedel is weinig gered Het huis eu de inhürdel van len der bewoners was verzekfu doch van dtn anderen btwuntr i flh niets verzekerd Oo ooi nak vanden brand is oiibikeml Den Ö mei is het ijs op de Dwïna begonnen oji te breken eu meu De uuiver itcit te Napels ia tijdelgk gcalutei tou gevolge van ongeregchUiedeu der studenten In do mijnen nu Henegouwen zijn 11 362 kinderen werkzaam benede jaren De kfiiner d r afgi vaardigden i te Hueharest ontbonden De senaat te Washiugton heeft het leger der uuie vaitge st d op 30 0 10 man Te Ncw Vork eu elders iu N A lijri talrijk bezoehle meetings gehouden ten einde te protcste eren legcp de tielUtie van fïouourta ecn der houfdaauvotrders van de op taii dthngfii op ubn Op den siKiorwfg tussehen Mucharcst en f iurgewo lieefi cene botsing plaats gehad waarbij een aantal personen is gek wet 4 Burgerlijke Stand OntoM N 11 Mei AdnanuH ChrUtiaan Lodcwijk ouders G i Bouwman en J 1 IMvids Hendricus Aiithonui oiidcr A II de G root co A W Sniteman 15 Johanna ouder ï Happel en A C van Asten Wilhelmus tohiinucft ouders A T an Werkhoven en J M Nicuwenhni en 10 GicIr ouders A van Hooru en J Groeneveld McolnaH ouders van den Ucrg en K van Houten 0 HiLEUi N 12 Mei H ADVERTENTIEN j lled a overleed ons dochtertje ons den 30 April geschonken H J IIEUSEKAMP 1 C BEUSEKAMP Gahby Goiu 10 Mei 1870 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig lijden ons geliefd jongste zoontje WILLEM in den aanvalligen leeftijd vau bijna 2 jartjn G un W STIKKER 17 Mei 1870 C E STIKKER Yi Bi AAR ♦ De Heer en Mevrouw SNEL BUSKESbetuigen bfl dezen hunnen d nk voor de blijken van belangstelling bj gelegenheid vnn hunhuwelijk ondervonden 3oui A 17 Mei 187 L Een HEER buiten s huis zijne bezigheden hebbende zoekt by fatsoenlijke Burgermenschen gelegenheid tot KOST INWONING en VKIJE KAMER Die hierop reflecteeren gelieven zich te adresseeren bjj den Boekhandelaar A BtuNKMAN Tiendeweg alhier Brieven franco onder letter Q De onderget ekende verklaart datgene wat hij iu dronkenschap ten nadeele van BAREND In iii lt II EU hoeft ge A gd onwaariicid is AUIE C APTEIN Goiiu ir Mei 1870 of ANTI RHÜMATISCHE WATTEN WÊt I cze heilzaam werkende Watten wolk alom zoo vele wonderen van geneeskracht hebben nitfjeoefend bezitten nog behalve hare onmisbare werking tegen llhumntische ziekten de kracht om zeer spoedig niingczigtspijn roozigheid opgeznollcn tandvleesch uitslag door branderigheid en meiT anilere kwalen van dien aard te genezen ij nemen alle scherpe deelen uit het bloed en vleesch zonder aan iets nadeel luc i orii en o aan andeie middelen schadelijk te zijn lloofddcpol bij A BREKÏVELÏ Az te Delft die deze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje o n verkrijgbaar heeft gestfld bij T A J VAN DETII Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zercnhuiccii G WILHELMUS W ocntcn T W Dl N UIL S hooiiliocn A KAULlNti Alphen 1 GOUDKADE lionknop J H KELLER Weste Wagestraat 7Jo w or A REIJNARDT Oostpoort ÜTTO HOOGENDIJK Qipelle IJuel KiSSINGDR Pastilles uit dq zouten van de i Rakoczï te Ki istnffen van voor treffelgke werkingfe gen traagheid der spjjsvertfee nngs orga uen bezwaarlijke ontlasting bleekznoht bloedsgebrek liilinorrhiiideu en neiging tot jicht en scrophnleusheid De flesch Pastilles welke de zouw uit een liter Rnkoczy bevat kost 50 et Dépèts te Gouda bij Apotheker J H BOERS te I otterdam in alle Apotheken KON BEIER MlNEll WATEK VEHZENDI G iTcn ïleer ¥ ir6 1w7 I HACI I SEIIKM TANDIIKKI MKESTEK TE WEENEN liet K K nitsliiilend geprivilipeerd nieuw verbeterd ANATHERIN MONDWATER heb ik in mijn chemisch l iboratoniim aan ren grondig chemisch onderzoek onderworpen en dpryit is gebleken dat het K K uitsluitend geprivlligeerd xyitait verbeterd anatherm mopdwater over t geheel slechts uit bestaiiddeeleii der beste kwaliteit beslaat die aan hunne heil amc werking in ieder opzigt voldoen zelfs o ertro fen worden en dici biykens elenschappelijke ervaring in de vereisahlo hoeveelheid vermengd zijn oodat de aanwending daarviin bij alle mond en landziekten in bet algemeen en naar waarheid ieder en ten zeerste kan worden aanbevolen Bbeslau December 1866 Dr WEUiJER Directeur van hel poütechniach l ureau apotheker 1 klasse en hee edigd scheikundige Te verkrijgen te Couda bij L Schenk winkelier pp de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij J E v in Santen Koltl apoth en A Schippereijn C blmnwe pureeleinwinkel te s liage bij i L F C Snabilié apoth te Levden bij E Noordijk te Utreehl bij E Mteiia apoth te Amsterdam bij F van Windheim C vcrknophiiis te Ondewater bij T J van Vreumiugen te Schoonhoven bij A Wolfl Volgens de zanienstelling van den Geheimen Hofrand en i roiessor in do medicijnen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLL WERCKsche BORSTBONBONS setlert 30 jaren als genezond en vcr iieht nd bjj hoesten hees liheid Inchtpijti keelknoljbel en chroniseha longen ontstelving lieilzniiin bevondou Dezelvcu isfln in allo steden verkrijgliaiir