Goudsche Courant, zondag 22 mei 1870

W f t X 5 Uistereu nainnldag ouitrcuka S ure ia een licgin van brand onibtaan in ile woning van den koopman Trijbils op de Jrornraarkt alhier In het binneuvertrek hadden cenige lichte stolfcn vlam gevaten erger gevolgen dreigden doch toen cer poedig 2 brandspuiten toesneldeii w s de brand reeds gebluschtdoor de ijverige en wilvaardige hulp dor buren Gisteren heeft de tweede kamer de nlgeraeeiieberaadslagingen over het ontwerp tot afschaffing derdoodstraf gesloten en is tot de behandeling derartikelen uvrii egaan liet amendement ile l rauw op art 1 f verworpen met 48 tegen 80 stemmen waarop hij de overi i e a enü ii ii hcci l ingetrokken liet regeeungsontwerp h daarop met 48 tegen ZO stemmen aangenomen r insdag jl had de liedcrtafcl ApoUo haren hooggeschattcn directeur eene Hangcnamc verrassing bereid Terwijl Z Hil druk bezig was de oefeningen te leiden nain de president dier nngveieeniging he woord en bood den heer 1 A Verheven met eene harlelijke toespraak namens de liedertafel een keurig geséhenk aan lijnde eene prachtige marmeren pendule met de buste van Moiart Zichtbaar aangedaan dankte de hc r Vcrhcycu voor dit blijk van hulde en erkentelijkheid De repetitie erd hierop gesehorst en nu volgde dank zij de vriendelijke zorg van dcii heer van den Vlisl een huishoudelijk feest dat tot laat in den nacht getuigde van den broederlijken geest die onder nl i c leden van dit ge elsehap liecrscht De heer Hoffman afgevaardigde voor Goud i zcide in de zitting van 13 mei tot bestrijding van t voorstel tot vestiging van een geMUtschap in China Bij er c vorige gelegenheid heb ik gestemd voor bet ameudemeut van den heer Dumbar op grond mijner erv iring in den Chinescheh handel Mij is teen reden bekend om van opinie te veranderen De inlichtingen die de minister op het indverslag gegeven heeft hebben mij volstrekt niet oVertuigd Ik vind in bet verslag iets dat door den minister beaamd is dat er namelijk volgens deskundigen gegrond uitzigt bestaat op het aanwakkeren van het wederkeerig regtstreeksch handelsverkeer lusaohen Nederland en China Ik heb twintig jaar geleden in de andere kamer als mijne overtuiging uitgesproken dat door on n handel op China in de wijziging onzer seheepvaartwetien op te nemen ann dien handel do ondergang werd berokkend Wat ik toen heb voorspeld heeft zich geheel bewaarheid Ik heb dien handel in het groot gedreven ik heb hem als het ware weór aangewakkerd Mnnr olleen lot het jaar 1850 heeft dit steeds verminderende voortgeduurd sedert dien tijd is geen enkel Nedcriandsch schip met thee uit China meer ontvangen Dereden is eenvoudig Wij hebben in ons land bijna niets waarmede wg volle ladingen kunnen zamensiellen Engeland daarentegen alles Alles gaat dus na over Engeland en dat zal wel zoo blijven omdat sedert de invoering onzer scheepvaartwetten onze nationale schepen geen voorkeur meer hel jen voor de retouren Wij moesten consignaties krijgen uit België Duitschland Frankrijk Zwitserland enz en de ludiug in Engeland aanvullen Onze belanghebbenden zelve zullen dus over Engeland blyven verzenden want in China z jn onze manufacturen gewild maar ik zal stemmen tegen het wets ontwerp omdat naar mijne overtuiging handel nijverheid noch scheepvaart er eenig belang bij heeft ik zou anders tegen de mijns inziensgeringe sooi niet opzien maar al werden er twee gezanten in China gevestigd er zul geen enkel Nederlandsch schip m r heen gaan Da minister van financiën heeft eijne memorie van antwoord ingezonden op het verslag der tweede kamer over het wetsontwerp tot herziening der postwet Daaruit blijkt in de eerste plaats dat het in de bedoeling van den min niet ligt om de vermindering van het brievenport in werking te doen treden vóur 1 januari 1871 De min bestrijdt het beginsel dat de staat uit inrichtingen als de brievenpost geen voordeel mag trekken Gaarne zal de min medewerken om de postkantoren in de zaak der spaarkassen te betrekken zoodra zich een algemeen bestuur zal gevormd hebben dat het spaarbankwezen over de gehcele uitgestrektheid van het rijk zal hebben aanvaard Uit de nadere toelichting der onderdeelen blijkt hoofdzakelijk hot volgende De bepaling omtrent het verhoogd port bij nietfrunkeering wordt zóó gewijzigd dat hij zwaardere brieven en pakettcn voor verhoogd port in geen geval fflcer dan 20 cent uil verschuldigd ijii Het il bcpaalil in hel vooruerani der adiiiiiiistratie om de bestelling v iii aaiigoteekcndc blieven imn de huizen der ingezeten ook hier te lande in te voeren Nadere overweging heeft den min tot het voOrslel geleid om het maxirauingewichl der da bl uler waarvoor enkel port verschuldigd is op 50 m plajts vau 10 grammen te bepalen en voor elke 25 grammen of gedeelten daarvan ter vervanging vnn den oorspronkelijk voorgestelden maatstaf van 20 grainmcii een enkel port meer te doen invorderen Verder zal do regeeriuR in geen geval gaan omdat het vervoer van gedrukte stukken groote kosten van den slaat vordert en elfs een verlies oplevert lici ui iiimuin port vooi i lii iC pr clu oi n photograph ieui enz wordt in art 18 op 1 cent en wel naar den maatstaf van een gewicht van 20 grainnien en daar beneden hersteld Met betrekking tot de gecorrigeerde drukproeven en de copieen zal bij voürtduring met vrijgevigheid worden to werk gegaan Do thans bestaande voorrechten zullen blijven bisladn SiJ art 20 icurdt het stelsel van de carteseorrespondance ingenoord Do formulieren worden door de administratie verstrekt van een daarop af te drukken postzegel vnn 2 j cent het verschuldigde port vertegenwoordigende voorzien Na de inwerinff der geiiulde formulieren zuilen naam of zoogenaamde rhihaartjes niet langer op den voet ran gedrukte Uukken ter verzending met de post worden toegelaten Naar men verneemt hebben in navolging vande ambtenaren bij de directe belastingen in en uitgaande rechten de ambtenaren bij den rijks tclegraaf rich tot Z M den koning gewend met vcriioek omverandering der thans vigeerende pensioenwet voorde burgerlijke ambtenaren in dien zin dat onkhunne weduwen en weezen als dcelgercchtigdcndaarin mochten worden opgenomen Jlaandag is zegt het Leldsclie Dagblad in detweede kamer de slag aangevangen die beslissen zalover het lot der doodstraf Het geldt een van die quiBbtii n gelijk do heer Heydenrijck toen terecht zeidc Uie den krachtigsten toets zijn der partijen Aan de eene zijde staan zij die den vooruitgang opmerken mecnen dat de eischen in onzen tijd gesteld anders behooren te zijn dan die in vroegere eeuwen dat wat vroeger noodig en goed was thans overbodig en daardoor slecht is aan de fludere zijrle staan zij die de geschiedenis le enile alsof zij eene eindelooze herhaling van hetzelfde ware mecnen dat ile inenschheid steeds op denzelfden trap van ontwikkeling is blijven slaan dat de maatschappij dus de elfde waarborgen voor veiligheid en orde eisclit en dat wat in de dagen waarvan het oudste geschiedboek gewaagt als wet werd gesteld thans ook og als wet moet gelden En vandaar dat de voorstanders der doodstraf naar de Heilige Schrift grijpen en hare woorden op geheel andore toestanden slaande als wel willen doen gelden voor onze maatschappij Zij werd toen ten voordeele der doodstraf geciteerd zoowel door den afgevaardigde van Wasseuaer Culwijck als door de heeren Bichon van IJsselmonde en Saaijmans Vader liuaken Uuet schreef onlangs naar aanleiding van een debat in de kame wat zal de Soesoehoenan van Soeracarta wel zeggen wanneer hij het Bijblad leest Wel mogen wij vragen wat zal die heiden welvan het Christendom denken wanneer hij leest hoehet de kerkeraden der Christelijke kerk zyn diebij adres de niet afschnffing der doodstraf hebbengevraagd hoe het de Heilige schrift der Christenenis waaraan de voorstanders der doodstraf hunneargumenten ontleenen EEN DER GROOTSTE VIJANDEN VAN DEN LANDBOUWER III De man waarop we in het slot van het voorgaande artikel doelden is de hoor lleiset landbouwer in het departement der Neder Seine Als president cener commissie door den prefect benoemd tot onderzoek van t geen tegen den meikever gedaan kan worden liet hij op zyne eigene landerijen dat onderzoek instellen Hij begon op verschillende diepten thermometers in den grond te plaatsen om zoo de temperatuur te leeren kennen door de engerlingen het meest begeerd Op verschillende tijden des jaars liet hij gaten graven tot 1 el diepte en oenc lengteen breedte van 3 ellen Met nauwkeurigheid werden de engerlingen geteld voor iedere palm diepte De uitkomsten vnn dit onderzoek zijn in tabellen neergelegd die hij bij hel verslag voegde dat hij later gaf We zullen ome lezers niet vermoeien met deze tabellen maar hen alleen de nigcmeenc resultaten opgeven waartoe hij kwam Hij vond in den winter de meeste lar ven ip ceiii ilicpli van I palmen In M iart on vooral lil Kr zijn dus twee tijden in lift jast dot meb pogingen kan en moet aanwenden om de eBgerlingen te vernietigen Ook hiervan uam Reiset d proef Hij liet een sink land groot 1 bunder 10 □ roeden drio reuen achtereen omploegen en stelde toen vrouwen achter den ploeg om de bovcngebraohle insecten op te rapen Bij de eerste omploeging verzamddo men UO kilo engerlingen hij dd tweede 111 kilo en bij dt J r pi n fy Hjo s j 15 dagen was het werk afgeloopen de kosten por bunder waren 11 francs en SO centimes Deze geringe uitgave verzekeide hem het gelukken van oeu ruimen kool aadoogst terwijl zijne buren die dit nagelaten hadden hun werk ten eenenmnie zagen mislukken Eindelijk berekende de heer lleiset de waarde der engerlingen als meststof ze vergelijkende met guano en kwam tot den uitslag dat 10 kilo eene woarde hadden van 30 centimes Zijn raad aan de landbouwers is zich zelven te helpen zijn voorbeeld te volgen in April en October herhaaldelijk en diep te ploegen en te eggen de Ie voorschijn komende iaBceten te doen opzamelen en na dooding met bleekwater met gaswater of op andere wijze als meststof aan te wendea en volstrekt niet Ic rukenen op vorst of water daar de dieren die weten te ontgaan Aan de regeeringen gemeentelijke gewestelyke of laiidsrcgccriugcn raadt bij aan voort te gaan met het uitloven van premiën voor het Icfercn van engerlingen en meikevers Wordt deze raad ecnige jaren gevolgd dan kan het werk gestaakt en weder aan do natuur overgelaten worden Uit zijne proeven bleek verder dat de engerlingen 3 jaren leven alvorens te verpoppen dat in Augustus plaats heeft terwijl December de maand is waarin de meikever z jne laatste vervorming ondergaat dat men dus 3 jaar na een overvloed van meikevers weder op cca groot getal kan rekenen Behalve dcite niedcdeclingen en raadgevingen van den heer Ueiset geven andere schrijvers nog meer middelen tot bestrijding van den meikever op 1 het iu Mei aanleggen vau bedden of hoopen van goeden lossen grund doormengd wee half verganen mest loof enz De wijf jesmeikevers zullen daar bij voorkeur hare eieren leggen Tegen en in Augustus werpe men de e hoopen om en lutc ze door hoenders omwroeteu die dan de eieren en uitgekomen engerlingen zullen opvreten 2 de mollen en spilsmui en Ie sparen of des noods te planten in door engerlingen gepl iagden grond 3 alle molshoopen in Mei en Juni te doorzoeken daar do wijfjes ook deze gaarne gebruiken tot legplaats voor bare eieren 4 den mest te vermengen met gaskalk en gaswater dat de engerlingen zou dooden 5 de meikevers des ochtends door slaan tegen de boomen waarin ze zioh bevinden te doen vallen en te verzamelen en dit vooral te doen in het begin van het te voorschijn komen Het schijnt toch dat de wijfjes t eerst verschijnen Een onderzoek leerde dat eerst HU tvgfjes legen 1 mannetje 2 dagen Inler fi7 wijfje tegen 43 mannelje nog 2 dagen late 52 tegen H daarna 24 lejjen 76 mannetjes fovonden werden Die gevangene diereu kunnen op verschillende wijzen gebruikt wordeu Sommigen persen ze uit en verkrijgen zoo eene goed olie voor werktuigen Nog anderen halen er eene verfstof uit die zeer vast is Jougict een jeugdig scheikundige tracht zich daardoor een naam te maken Het best en eenvoudigst is de mesthoop 6 het sparen en zooveel mogclyk vermeerderen der vyanden van den meikever en dat zijn de kraaien uilen spreeuwen vleermuizen hoenders eenden en varkens In een volgend nommer deelen we ten slotte mede hoc men het in sommige streken met de kraaien aanlegt Laatste Be richten Parijs 20 Mei Bij de behandeling van het ontwerp wet bctrefiTonde de drukpers in de zitting van i t wetgevend lichaam is een ameudemeut op art 34 tot inkorting van den termgn van verjaring met 138 tegen 77 stemmen verworpen Het artikel is vervolgens aangenomen Washington l J Mei in hot huis TOU vertegenwoordigers heeft de heer Pomeroy op nieuw het vroeger verworpen voorstel ingediend om GrootBritaunie te polsen ten aanzien van ccne unie tus schen do Britsche bezitting in Noord Amerika en de Vereeuigdc Staten Lissabon 10 Mei Heden nacht heeft maarschalk Saldnnha met zes batnilloiis een promincitimento gemaakt De wacht van het paleis bood tegenstand Zeven soldalen werden gedood en dertig gewond Salil iiilia maakte zich meester van liet fort St fieorge Ulï i tal f l i M lll l tijn niw 1 1 Ui Mitai tnpilmmW n lniUi kiiiinilw IlllB iumuu III nnm l t ï H i mtoéa i wi Dn 1 lil w ftufa m l I pj nil F f7i k V H tuk