Goudsche Courant, zondag 22 mei 1870

f NLi s C3 R VE3Sri3 JLC3 E ï ® Ilofioverancior van Z M den Koning der Nederlanden m TIIAP Ev GANGLOOPER Doomiksche Tapestrij Vilten Wollen Engelscho Deventer Smimasche en Koeharen loopers LINNEN OVERLÜOPERS in verschillende kleuren AMERIKAANSCHE LEDER WASDOEKEN in allo kleuren voor het bckleeden van Rijtuigen Stoelen Kanapés enz enz MFUBELSTOFFEN Rips Damast Lasting Algi riennos Zijde Oost Indische zijde Ikocatel Cretonne Bazijn Veloui s d Utrecht Trjjpen Cöteline Lampas hits Moirées Saaij Merinos enz PASSEMENTERIE voor gordijnen en meubels M 0 iwtf tè otsiwt BiJ den Boekhandelaar B II MAASKANT Achter de Kerk A 21 ziet het licht Leerrede over Math XXI 33 44 door W KOELMAN Predikant te Kaiujijk ann den Rhijn uitges ok n den 27 Fobruary in de St Janskerk to i uiidn iVijs 10 Vnts T I f TAPIJTEN Smimasche Doomiksche Deventer Velvet New Brussels Vilten Scliotscho Wollen Koehaten Cocos Manilla tapyten KARPETTEN FOIJERSonlIAABDKLEEDEN in alle soorten Garen Spijkers ünderlinnen en alle beuood dheden voor het leggen van Tapijten TAFELKLEEDEN Goblin Pluweolen Bipsen Lakensclie Cachemieren en Damasten tafelldeeden MATTEN Caoutchouc Stroo Cocos en Manilla matton VLOEllZEILEN in verschillende dessins Secthtg weinig weken geledon deehlen wjj een aan het Weener Geneeskundig Weekblad onJeend berigt mede van den Hoer Med Dr TULIUS IIAUER lid der K K Geneeskundige Faculteit te Vi ene7i over de buitengewoue genezingen door de JOIIANN HOFF scHK MALZ FAlilüKATEN uit do Brouwerij van den lloüeverancier JOHANN IIOFF te Berlij Nieuwe Willulmstraat 1 Hierbij kunnen wij thans het voor den geiuieuiden Fabrikant niet minder vereerend Geneeskundig Berigt uit BRESL AU voegen in oeneu aan hem gezonden Brief Bredau den 18 Februarij 1870 U mijnen dank betuigende voor de goedheid waarmode gjj oan een aantal zieken van mgn arraendistrict M A L Z E X ï RA C T G E Z O N D S H E I D S B I E R hebt gezonden neem ik deze gologonheid te baat met eenige woordcji op de gunstige uitwerking van uw Preparaat terug te komen Als een vijand van allen in verschillende vormen zich opdoende op de domheid van den medeuicusch speculeereude kwekzftlverj was ik ook ongunstig vooringenomen tegen uw Fabrikaat Doch na het gebruikmaken van uw MALZEXTRACT GEZONDIIEIDSBIERen een naauwkeurig gntleslaau daarvan moest ik mijn vroeger vooroordeel opgeven Het Bier heeft allen die het naar myn voorschrift dronken zeer goede diensten bewezen g De zieken leden doorloopend aan Chronische Longentyberkalose knobbels aan de Longen hadden volstrekt geene spijsvertering en hunne krachten boezemden weinig hoop in talrgke Medicinale voorschriften werden tegen deze kwalen gegeven doch bi den treurigen materiëelen toestand der lijders konden deze voorschritten niet zooalsnoodzakelgk is door huisselijke verzorgiug voldoende worden ondersteund en bleven dus zouder gevolg U w MAW XTRAOT overtrof mijne verwachting het hergaf den zieken eene geregelde ipfl tertering en vermeerderde daardoor de voeding het lenigde den prikkel tot heksten en schonk deu lijder eenen verkwikkendeu slaap De meesten hunner dtokto mij op de aandoenlijkste wyze voor deze bewezen weldaad en toonen reeds nu na het gebruik van eenigo fle scbcn in geheel hun voorkomen dat het GEZONDHEIDSBIER op eene buitengewoon krachtige wjjze elk andor voor hunne verteringsdrganeu te zuiver voedsel vervangt Dr JULIUS BURGER Pract Arts en Districts Armen Doctor Kloosterstraat 15 Ziel r BOg het slot van eenen brief van eenen Geneeskundigen ten aanzien der geneeskrtielft uitwerking der Malz Choculadc en Borit Malz Bonbon van HOFF Mot bezorgdheid zag ik bjj het zoo gevaarlijk voor ray zoo kwellend Hoesten daar hetgeen ik opgaf met bloed was vennougd eene longenverlamming tegemoet nn echter dagelijks 2 koppen MALZ JEZ Nt IIEIDS CIIOCOLADE en van uwe t BORSTMALZ BONBONS dagelps lü stuks t hebben gebruikt werd het hoesten steeds zachter en minder en mijne krachten herstelden Dr SPORER Prolonicdicus in Abbazia eger gedane uitspraken van Geneeskundigen drie honderd Ziekenhuizen ten aan ien der Wannoor men de tallooze recd s vroeg alsmede do bevestigingen van meer dan Wordt gevraagd om dodelijk in dienst té treden eene Of Adres bij deu Boekhaiidelaar A ÜRINKMAN Langen Tieudoweg alhier voor de geaondheid zoo nuttige eigonhchappen van de Mafi l reparatcn van HOFF itt minmerking neemt dan moet bü het publiek alle twijfel aan hunne realiteit en deugdzaauiheid zwigteu WITTE MEUBELGORDIJNENvan TULE GUIPURE RANDNETBLDOEK KANT enz Stores en Jalousien DEKENS Wollen Meubel Molton Piqué en Reisdekens Behangselpapieren Baguette Banden Schoorstwmstukken in alle mogelgko dessins Springveeren Paardenharen en Kapokmatrasseii Geheel compleete bedden Gordijnlinnen Watertwist Tentlinnen Alle soorten van witte en gekleurde franje Mahonie Ebbenhouten Vergulde Garnituren voor meubelgordijnen Vergulde Stoeltjes Tabouretjos Kristallen deurplaten en verder al wat tot ameublement behoort S üil ©®iil Door bovengenoemde verbinding beveelt zich de ondcrgeteekendo aan om op de meest voldoende wijze uit Hage te Gouda te kunnen leveren alle soorten van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS en ook alle FIJNE SCHOTELS waarvan aangifte of information genomen kunnen worden bij Geb KAMPHUIZEN Banketbakkers te Gouda J O DE c I EBF Kok Heerestraat N 4 te HA G E ZEER GOEDKOOP te koop of te huur a angeboden uit gebrek aan plaats door verhuizing 7 octaaf goed geconserveerde moojje kast Te bevragen by den uitgever dezer Courant onder letter O De zoo zeer met roem bekende THEEËN P W TROUSSELOT te RMerdam Hofleverancier van H M de Kon ngiii en van Z K H Prins Henmbik zijn te bekomen z nder Prysverhuoging voor Gotida h J J VAN ritu SANDEN Banketbakker Markt Prijscourant gratis hTdëlfebriek van BEDDEN MATRASSEN enz kan onmiddellyk geplaatst worden EEN JONGEN niet beneden de veertien jaar in persoon zich aan te melden bü D HOOGENBOOM Openbare Verkcxjping op DINGSDAG 7 JUNIJ 1870 11 ure in de Paauw aan de Markt alhier van WOONHUIZEN en GROND te Gouda aan dea Turfsingel kad Sectie E n 259 260 942 en 945 in twee perceelen Breeder by billetten Info rmation b i j Notaris MONTIJN Openbare Verkooping op DINGSDAG 31 MEI 1870 9 uur in do Nieuwsteeg te Gouda ten overstaan van do Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN HUISRAAD enz Daags te voren te zien Guudn Druk TFin Brinkniau Ti 0TRÏKSEL ri t iGlfflfflWlll IxraW 1869 tall i iWr tSniitidtimiiim grsMc BliHHdliTmMI Mfegl B la II iijimt inula m C ïta mi H 9 N M SNNM s cv F