Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1870

J 1870 Womdag 1 Juni N 900 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD 4èerlenüeblad voor Gonda en Oinslrekn IV uitjjftve lezer i ouraut gesciaedii 01 11x1 3 W0ENSDA 5 en VRIJDAG In de Stwd gtsel iedt de nitji nTe in den nvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is ƒ 1 75 fmuoo per post ƒ 2 A V S T F N T I N rJ if X kl van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Atonderlöke Nomraers Vl IF CENTEN De Intending van advertentidn kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving nURGEMEES lTR en WETIIOUPKIIS van de Gemeentt louda gezieu Art 23S der Wet Tan den 23 Junij 1851 StaatsbUid ii b5 rfgrleiide dl xaaieDsteUiiig inrigting en bevoegdheid der Ge roeeutebeaturen brengen Ier kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderiiigou ten bate vau bet llijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der gemeente vnn toepassing 7ijn eu litt mitadien ille ood iiige vordcrinf rn over de dieast van 8fi vóór of uileilyk op den 30 JuQJJ annatannde brliooren te wordrn ingediend Gouda den 31 Mei 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris Do Burgemeester JIROOOLKEVKU FOllTI UN iN UKltOKN IJZKNDOOKN OP HET VERSLAG VASi i hN TOESTAND DER GEMEENTE Van de 564 overledenen iu 18G0 waren er 23 1 of ruim 40 beueden het jaar een treurig cflfer voorzeker een cijfer dat wijst op gebrek aan het meest noodige op onkunde op achteloosheid 2 0 der geborenen bereikten den oiidenlom niet van één jaar 7 ij kwfludeu eonige da fcn eenige weken en sbierveu niet zeldeu omdiit de moeders geen geschikt voedsel voor haar kinderen hadden zjj stierven door hun dood protesteerende tegen een maatschappelijken toestand die de moeder buiten de gelegenheid stelt om hetzij wegens behoefte hetzjj wegens onkunde hetzjj wegens beide oorzaken haar kind groot te brengen Krachtig voedsel behoeft de oogende vrouwom a8 n haar moederplicht te kannen voldoen kan de arheiikr kan de Imndwerksmnii dit zijnevrouw ver thatfen In het vet slag van de kamer van koophandel worden ile loonen vermeld en die opgaven zullen zeker niet te laag ï4jn Voor ten pjjpmaker is het loon van ƒ 3 50 tot ƒ 7 hoeveel weken worden er bovendien ver uimd Het arbeidsloon der mannen in potteufabrieken is van ƒ 7 tot 12 do garenspiimors verdienen gemiddeld 5 per week in de zeopziederij verdienden de kiieehls het brood in de iriiopialiriek uas hel wi ckluon van i tot 8 Heelt I i meer noo h A dim dii eijlers om overtuigd te zfln dat de werkman niet voldoende kan voorzien in de behoeften eener zoogende moeder En tracht de vrouw de verdieiisten van het gezin te vermeerderpii zjj kan dit slechts doen ten koste van haar kind dat giMliirende dien tijd haar luoederljjke orgeu moet missen Maar ook onkunde is oen ooraaak van dit treurige sterftec jfer Hoe weinig weet de jeugdige moeder wat haar zuigeling behoeft v onder eenige kennis van de gezondheidsleer zondeieenig begrip van de eischen door de natuur aan haar gesteld is do moedor geroepen tot ld grootbrengen van haar kiiul Zij tratht haar verplichtingen te vervullen 7 0 wint raad in veeltijds bö onbevoegden even onkundig als de vrangster maar misschien meer bevooroordeeld en die rand wordt gevolgd niet zelden tot groot nadeel van het kind Wanneer zal het meisje gelegenheid krjjgen om zich te bekwamen tot het vervallen der plicliten wiuirtoe zij eenmaal zal geroepen worden Kostbare inrichtingen verrijzen allerwegen om den jongen in de gelegenheid te stellen de bekwaamheden te verkrijgen die hem voor zijn volgend leven noodigziju hoogere burgerscholen burgerdagen avondscholen zjjn door de wet in het leven geroepen worden door de wet geregeld wat heeft ile wet gedaan voor het onderwijs der ineLsjes Eeu meisje behoeft zooveel niet te weten zegt de domme menigte en de wetgever heeft het oordcel dier nienigt bevestigd Een meisje behoeft zooveel niet te weten erbarmelijke stelling Zeide men het meisje behoeft niet alles te leeren wat de jongen leert men zou daarmede vrede kunnen hebben maar zjj moet andere zaken leeren dan de jongen Geef het meisje gelegenheid zich voor te bereiden om als echtgenoote en moeder aan haar verplichtingen te beantwoorden en in weerwil der geringe loonen in weerwil van geleden gebrek en onvoldane behoeften zal het sterftecijfer der kinderen verminderen en ue toestand verbeteren Ook hier moet het onderwijs geschikt onderwijs verbetering aanbrengen Moge sjioedig in onze gemeente eeu inriiUting verrijzen waar de meisjes uit hel i eleoenbeid liebben om zich die bekwaiunhedeu eigen ie maken die zij in haar volgend l von zullen noodig heblien By de verkiezing van 5 leden voor den Gemeenteraad op de 20 Juli maakten van de 702 kiezers slechts 125 van hier recht gebruik Men vertrouwde dat de aftretlende leden wel i iUcr zouden gekozen worden en men bleef eenvoudig te huis Heeft men het recht om zjjn vertegenwoordigers te kiezen dan is men ook verplicht van dit recht gebruik te maken men is dit verschuldigd aan z n medeburgers men is dit verschuldigd aan hen die men zich als vertegenwoordigers wenscht opgaan iet stembus ie een bewy van belangstelling is een beleefdheid jegens de gekozenen Slechts r 5 kiezers van da 702 hebben die belangstele Img getoond tKK kiezers toonden zich mveat schillig een treurig verschijnsel Zal de verandering der kieswet daarin verbetering brengen zal de vermcHirdering van het getal kiezers ook gunstig werken op het oude corps eu het nieuwe bloed krachtig medewerken om het geheele lichaam gezond te maken Des te moer zouden wij dan de herziening van den census kunnen toejuichen De gebreken der kieswet zijn niet meer te verbergen verbetering herziening der wet i noodig het getal kiezers moet uitgebreid worden de vraag is slechts hoever die uitbrieiding znl gaan Moge het den tegenwoordigen minister gegeven zijn om deze zaak op echt liberale grondslagen te regelen en moge dan een der eerste gevolgen an die wijzigingen zijn dat de kiezers hnn belangstelling toonen door getrouw hun kiezersplicht te fervuUen dan zelfs wanneer de uitslag niet tw felachtig ig Worót vervolgd BUITENLAND SNaSLAND De in het zuiden van Spanje door bandieten gegrepen en weggevoerde Kiigeliohen zijn de heet John liorell en zijn neef niet hunne bedienden Tot nu toe is niettegenstaande alle aangewende moeite een spoor van hen ont lekl Het Kaapsclui Volkèbl meldt het volgende i De Oranje vrgiilMiit gaat rassche schreden vooruit De financiën van üat gcmeenebest hebben over het afgeloopen jniir een biilig slot vnn aanmerkelijk bedrag ovorgclnlen en ds vaste bezittingen rijjeu er roet eiken dug ui waiirde D wirbij komt dat de vooruitiichleii voor den landbouw en de veeleeit er door de gunslij e wccr iresieldhi id hoogst voor deelig iiju en diit er in allu t ikken deij boslunr