Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1870

f r tal MÏÏ ijl I wiet IU il pW inlBtatldisMlwutaiJip taa iinil4 I vdlK PL LÜEM SDK keiijk zijn lie politic en do drukpers blijven oniler het beheer vim ilcii uouvcrneur geiiernal Florence l ver kert lat de noodige ni iutrogcfeu ziju genomuii om de gemeenschap tussohcn het meer van 3oibo eu Zwitserland al te snijden Madrid l Jun r e heer Carrido heelt in de Cortes voorgemeld dut onmiddelijk 7iil worden overgegaan tot de keu e van eenen koning Indien de benoeming bij drie nehtcreenvolgiMide slenimingon niet heeft pUals gehnd al de federale republiek geprüelniucerd zijn Washington si Mei Men verzekert d it het maandelijksüh rapport over den si iiid der nalionle hnld ecne vermiiideriii van elf inilliuen zal aantoonen vergeleken bij de opg ive iier vorige ma ind T n bcwegiiij der Feni iiis is gelieel onderdrukt Londen l Jum Uc niiu e Sp i iii che leeiiing is veel meer dan voUtekend Genua l Juni Kr loopt een gerucht dat een nicnwe bende is verschenen in de l eiT i di Lubuni In Calabric ijil S i Gruksche roovtl gebigd Parijs 1 Juni De heer L itour d Auvergne neemt in beterschap toe Men ver ekert dat de heer Prevost Faradol benoemd io tot ge aiit te Washington en de heer Berthemy lot ge ant bij liet hof van Brussel Er loopt een geriii lit dat de hr l ariei president van den staatsraad ijn ontsliiy iieeft ingediend Gemcujiide licricliteii De Khijuspourwin uiaulschaiipij lucft i üuecsaif gevraflgJ voor de verbinilnig UuLterdaiu Zoeteniictr Uü puus Irei t een nieuwe bc imling ouavcu noodïg lu de Ualtaanschu kamer is weder vergeefs het bclaatcD der sta itsi enten voorgesteld Da j rootste Jiclft van Sainte Benve a boekerij heeft opgebracht 51 58U fia Op de lijn Poitier Limoges is eeu trein gcdciMiUeeid door het breken jn eeu wagon drie personeu werden gedood xiü ucgeu gt kwetat waarvan ook reeds twee be wrkcn zijn Volgens gerucht heeft Garibaldi ziju eiland verlaten iïaterdag nacht zijn vele boek weit vel dun in Drenthe zoo duDJg doorvorst geteisterd dat zij otii i pluegd moeten worden De konuig van Pruiseo moes verkLiurd hebben dat hij Dooit meer een doodvouins m1 rud rteükenen De Argus wordt her e ha pen in ccn Htoomachip en za door het kanaal van bue naar Indie g iaii Te Nienw AmsterdaiQ ïs ecne massa tnrf op het veld ver rand door liet vuur uit de buek tit vceueu Ta Newark iu Canada erft onlaugB eeu geweldige wervelwind groote ve wotslingen aangericht Iet Amerikaansche barUchip Aatenns ♦ an lïoston is drie dag n ua zijn vertrek van Cardiir naar Hongkong door het gas der steenkolen gebarstea De kapitein en nog een man werd Q gpdood de ovngen redden zieh met de booten H t arbeidera congrcs zal dit jnar te Mainz worden gehêué n foor do bemociingec der afd van het schoulverbond is te Vlcdder het aantal schoolgaaddc kinderen vermeerderd lact een vierde Van do paardcn loterij uitgegaan van do Ilaarlemsehe fd der HoU maatsch van laiiibonw ijn reeds 14000 ïüteu geplaattt Te Praag is eene geheime Czechisebe drukkerij ontdekt De lessen van aboul ij e ijn op dieiii verzoek gfschorst In de provincie Kavarre xijn vele lagere onderwijzerb afgezet die den eed weigeren op de constitutie Dinsdag heeft llothschild te Londen uitgcgeveu het prospectus uener nieuwe 5 pe Spaansche leening Langrand Dumonccau ia aajigekomen in Brazilië en begeeft zich naar Chili om do zilvermgn van Agua Amargua te xploitcercD Te Antwerpen is cone pctrolrum raflhieerdcrij op den linkeroever van do Schelde gedeelrelijk veibrand Het Bpaanacbr deficit budruagt omatreeku 220 miUioen galden lu Rumenie is weder eene bloedige jodeu vcrvolgiug uitgebarsten Üo Fraische expeditie naar de grenzen van Maroceo schijnt niet bijzo der geslaagd Dinsdag ijn de er3tc kersen niingrvni rd te Uottcrdam Van 2 5 Maart is do vuurspuwende berg Lamongan in ProbüHngo in werking geweest In du iLsideutie Sainarang is te kendal en Demak schade veroorzaakt aan bruggen en dijken door groitte banJjirs VËRGAÜKUINO VAN Kn GEMEF NTKIUAU Dinsdag 31 Mei Tegenwoordig de liecrci van Rcrgen IJ endooro voorzitter de üravu Viruly Luiten Ur iggaar Uuchner Droogleever van Gennep en vnu btraattii D notuleu der voi igu vergadering worden gelezen en g UTLHteerd De heer van Gennep vcr oeV crlof om cenige inlichtingen te vragen buiten de oruo van den dag Het verlof Wordt verleend Ingekomen eene missive van het burgerlijk armbestuur in ciid i dc do rskeuing oyer 18 welke wordt gesteld iu handui van d hoerenUomy Luiten en van Gennep Am de mde is 1 Ken adres van direclt nren der Nederl bouwvorecDiging hondende ver oek tol het in gebruik gcvca van giund naast de hurgeravond ehoul Het advies luidt ongunstig en het besluit afwij eud 8 Ken adrci van de elfden om do 7ijl aeliti r de door do vereeniging gebouwde straat te dempen en rtolcLren teu koste der gemoento Dit adres wax p rtt ld ïn banden dor ruinrni ie van fabrienge dc e eu de ge ondhi idicuaiiiiissic ijn wol gunstig daarvoor gtwlemd maar worden afge clnikt door de op 0 geraamde kosten en geven diaruiii in ovei weging uf hel in het volgcndu jaar ou ktiuueu ge elneden en wordt dienoverceukuiustig besloten 8 liet antwoord van Hiirg en Wcih nnn den in ppi piir der posterijen op de aanvraug nn oen lokaal tot postkimtoor en telepraafbureau dit heeft tor visie gelegen en wordt goedgekeurd l e rekening van Librymeestera wordt na le ing goedgekeurd en evcn cer die van den sthuttersraad De liurg deelt mede dat liij verlof heeft aangevraagd en verkregen om zich c nigen tijd naar buiten te begeven cu verzoekt te voorzien m ijiie afvve ighcid Hij stemming wordt gekozen tut waarucmcud Wethouder dl heer Ueiny De heer v Gennep het woorS verkrijgende beeft bedenking over dfl voltouiing van den bovenbouw der kleiwegsbrug dio gereed moest geweest zijn op IG April en vraagt of den aannemer uitstel n verleend lot 1 Augustus He voorzitter antwooid dat dit laatste nitt is gCHcbitd maar r r i t i i r jed ziju der kaomiuicn van den onderbouw maar dat hij de bezorgdheid niet ongegrond aiiit p de vniag vnn dtn heer van Gennep of er goen middelen ju om deii aaniiemei tot spoed te dringen wil do voowillei liever antwoordtii m be loten vergadering waartoe Moiilt brslijteu Na de bciüpcniiig zegt de voorzitter dnt H en W die maatregelen 7ullen nemen wdkt zij achtea iiüfdig te 71JI1 in hel belang der gemeente Daarna is maebli nig verleend tot uitvoering zonder resumtie en eindigt de vcrgauering MARKTBERICHTEN Gouda 2 Juni Haver en perst ruim prijshoudend de overige artikelen met weinig verandering Ter veemarkt was de anvoer gering en dehandel niet zeer levendig Schapen en lammeren waren moeilijk varkens eu biggen vlug te verkoopcn Kars Aaijgcroerd 124 partijen prijs ƒ 23 00a 2 bO Goeboter ƒ 1 12 ü ƒ 1 32 VVeiboter O ïlfi a ƒ l Ofi Burgerlijke Stand GmouvN 31 Mei Jon ouders A de Uruijn en N Koot 1 Juui Hermnuus Nicolaa ouders L vau Outhuuaden i M hücrla OvtIll UEN 30 J C Vnlke 3 j 31 J 1 Dobbe 2 j 1 Juni W G van Donk 2 j 6 m Gmiuwd 1 Juni G P M bonnen en J Sanders L do Man en K Snaterso ADVE RTEWTIEN ♦ j Voor de menigvuldige blaken van deelneming ondervonden bij bet overlijden van ons en geacliten Voder den Heer J van BAALEN betuigt de familie haren oprechten en welgemeenden dank Gouda Uit aller naam 2 Junij 1870 G J van BA ALEN De oudergeteckeiide brengt ter konnisse van het geëerde publiek dat de DILIGENCEDIENST tusschen Gouda en Lerdm op Maandag 6 Juni gestaakt wordt en er van dien dag af een DILIGENCEDIENST in werking zal treden van Alphen naar Gouda en terug dageljjks s morgens van Alphen om 6 uur 15 min voor de treinen naar Rotterdam s Hage Amsterdam en Utrecht Vertrek van Gouda a avonds om 7 uur 30 min na aankomst der treinen van s Hage Uotterdam Amsterdam Utrecht en Emmerik Gouda 2 Juni 1870 W T BLOM Door vertrek naar elders om dadel k te kunnen aanvaarden op den Fluweelen Singel TE HUUR Information bij den Boekhandelaar A BuinkMAN te Gouda Brieven franco onder lett R Openbare Verkooping op DINGfeDAG 7 JUNIJ 1870 11 ure iu i K Paaüw aan de Markt alhier van WOONHUIZEN en GROND te Gouda aan den Turfsingel kad Sectie E n 259 200 042 en M5 in twee iierceelen Breedei bij billetten hiioriuuUëu bjj Notaris MüNTlJN in dt mimiddelijko nabijheid van het Station van den Nederl llliijn Spoorweg te GOUDA T voede Concert op MAANDAG ö JUNI 1870 des avonds ten OY3 ure door de Kapel der Afdeeling dd Schutterij Gouda 15 Ceiitu enlri e in Coiisujntie Schroet stoombuol Voüiariiing LEIDEN GOÜD V V Gedurende de PINKSTERDAGEN en het MASKERADE FEEST te c m retourbiljetten tegen verminderd tarief geldig tot en met den 8 JUNI a s DINSDAG den 7 JUNI vertrek van Gouda sm ö uur 10 10 eu nam 1 uur in plaats van 5 uur Vertrek van Leiden den 8 JUNI sm 2 uur en 5 2 uur de verdere diensten naar gewoonte De DIRECTIE Uit de hand te lïoop oC te huur Een hecht sterk modern ruim WINKELHUIS tegen 1 September of eerder op een der boste standen te Gouda Te bevragen met franco brieven onder letter B bij den Boekhandelaar A BiiiNKMAN alhier WIJNHANDEL Van Mmm en LEDEBOER te ROTTERDAM Adres A NORTIER Gouvo wijk C n 34 te GOUDA Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennisse dat op WOENSDAG den 8 JUNIJ 1870 inschrijving zal worden gehouden voor de Kiadereu wier plaatsing wordt verlangd aas da Openbare Jongejufvrouwenschool de Holiaudsche Burgerschool voor jongens en die voor meisjes de Tusscheaschool voor minvermogenden of aan de Stads Armen en Bewaavschool benevens aan de openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags te vijf uren in de respective schoollocalen Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes en jongens zal het bij genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tusschenschool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door Heeren Wijkmeesters dat zij in staat van minvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengei dat zij bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Schole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kindereu op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens de Plaatselijke School Commissie Mr M Fitichner Gouda 1 Junjj 1870 Secrctarin iuud i IJl uk van A üunkiuuii immtéHi Bt mmm w v k i n Mn