Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1870

1870 Wocnsilttg iS Juni N 903 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG cii VRIJDAG Tii de Stad gesciiiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgava BRAND te BODEGRAVEN Ontvangen bij D v H Labbekton van C O alhi T ƒ 10 A T 5 N N 5 Mevr de wed A S v o hitsm 25 den Heer P llegout te Maastricht 200 Ontvangen bij mr J FouTtiYN Drooglekveu M l Van A voor de ongelukkigen te Bode f raven weinig maar uit een goedart Postra Gouda 1 23 Van E 0 50 Uit een potje 1 Uit een billardpot op de Réunie 1 Van W 0 25 Van N N zJ 261 23 P üB iTfc T f E BURGEMKESTER en WETHOUDERS van Good gelet op het verzoek door de Burgemeesters der gemeenten IJodegraven en ZwamrJirdam gedann om ten spoedigste eene algesneene ollecte te houden ter voorziening in de eerste en meeat dringende belioeflen an hen die ten gevolge van den aldaar gewoed hebbenden brand van alles ijn beroofd Brengen ter kennis van ieder dat de gevraagde cullecle alhier met open schaal aiin de huuen deiinwoners zal plaats hebben op Woensdag den 8 Juiiij oaiiBlaaude des voormiddags Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat mildelijk zal worden bijgedragen om de ramp te leenigen van ISO huisgezinnen die door den brand van bijna alles zijn beroofd Gouda den 4 Junij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEEVEB FOUTtJIJN DE GRAVE W L 11 De Wetsontwerpen TOT YEREENIGING DER GEMEENTEN REEUWIJK EN SLUIPWIJK MET OPHEFFING der GEMEENTE STEIN EN DEii GEMEENTEN N bn Z WADDINX VEEN MET Ol HKl FINO DER GEMEENTE BROEK IL Bjjna geljjktijdig met het eerste artikel over dit onderwerp in n 899 dezer Courant werd bekend dat de eerste kamer hv ï zegel atui deze ontwerpen had gehecht De discussie was meer geanimeerd dan in de tweede kamer en we zijn verlangend om met het officieel verslag dier discuF ie kennis te maken Wij hebben daarop zelfs enige dagen met het voortzetten dezer beschouwing gewucbl teu einde onzu iirguinenten meerdere kriioht te gevou door hut v rwijzeii naar die beniiuUliig irigeii dmh het Hijblud vordert in den llult tl ll tijd bijiüi niet Den 28 Mei liiul dcv e di ciH ic iliiat en hol laatste verslag dat wij ontvingen is van de zitting van den 25sten Daarop langer te wachten dunkt ons niet goed Het onderwerp verliest langzamerhand zijne actuahteit Althans er behoeft niet meer gestreden te worden Het feit is beslist de gemeenten Stein en Broek zullen opgeheven worden en Sluipwijk met Reeuwjjk en een gedeelte van Stein een ni uwe gemeente Reeuwyk en N en Z VVaddinxveen met een gedeelte van Broek een nieuwe gemeente Waddinxveeu vormen Gouda zelf zal een klein gedeelte van de opgeheven gemeenten bekomen De wenscheIgkheid behoeven we alzoo niet meer te betoogen Wij willen eenvouÜig de gronden mededeelen die ons gunstig oordeel over deze aangelegeubi id vestigden Wy zeiden dan dat het de vraag moet zijn of de gemeenten wier opheffing wordt voorgesteld de vermogens in zich bevatten om onafhankelijk an naburige gemeenten te blijven bestaan Dit nu kunnen d opgeheven gemeenten niet Het eerste vereischte voor eene zelfstandige gemeente is naar ons oordeel een centraalpuut vau waar uit alles geregeld wordt waarheen aller oogen gericht zijn met andere woorden een kom De kom der gemeente waar zich het raadhuis do kerk en de school bevinden en waar uit den aard der zaak de menschen dichter bij elkander wouen dun dit gewoonlijk op het platte land het geval is Er behoort oen band te bestaan tusschen de leden derzelfde gemeente vooral wanneer het een ph ttelands gemeente is en die band is het dorp v aarheen men zich begeeft omdat men weet er menschen te kunnen vinden met dezelfde belangen ols wij laarhenen gaat men des zondags ter kerk daar spreken menschen die gedurende de werkdagen te ver van elkander afwonen om elkaar te bezoeken samen over dezelfde belangen daarhenen zendt men boden wanneer men op de meer afgelegen woning hulp behoeft daar ging men vroeger gezomcuiyk school kortom het dorp is het middelpunt dezer gemeente neem dit weg CU do siuuoulumg is verbroken Een gemeente zoudor kom is van nature on historisch een onding De inwoners van lirook waren voor een gedeelte reeds VVaddiuxvcouors en voor oen ander dool roeds Gouwoiuuirs evenzoo behoorden die van Stein feitelijk tot Hekendorp Sluipwijk of Gouda al naar gelang zij dichter bjj een deier gemeenten gelegen vren Een tweede vereuokte voor eene zelfstandige gemeente is natuurlijk dat zij de noodige fondsen heeft om in hare behoeftsn te voorzien Velen zullen dit zelfs een eerste voreisohte noemen doch wjj kunnen dat niet toegeven Gebrek aan fond sen toch is gemakkelgker te herstellen dan t gebrek aan een kom omdat de stiMit en de provincie bg teerste tegemoet kunnen komen en de laatste slechts uit den loop der omstandigheden ontstaan kan Fondsen nu hadden de opgeheven gemeenten genoeg en de voorzorgen zijn genomen dat deze fondsen eigendoui blijven van dat gedeelte der gemeente dat hen aanbracht Gebrek hieraan hadden Noord Waddinxveen maar vooral Sluipwijk en het is dan ook te begrijpen dat deze gemeenten gunstig voor de vereeuiging gestemd waren hoewel zij zich mochten verheugen in een kom In de laatste plaats nociucn wjj als vereisjchte voor de zelfstandige gemeente dat zy hare wettelijke verplichtingen kan vervullen De gemeenteraden moeten op gezette tjjden vergaderen de gelegenheid tot onderwijs moet opengesteld sommige verordeningen moeten afgekondigd de brandweer moet geregeld zijn Het waren alweder de gemeenten Broek en Stein die daarin te kort schoten De kinderen der ingezetenen gingen school te Waddinxsveen of te Hokendorp of te Gouda Do raadsvergadoriugen van Broek hadden plaats te Gouda de afkondigingen konden dus niet in de gemeente plaats hebben Bij brand was men in beide gemeenten van naburige gemeenten afhankelijk Men loiUc wel en hierop werd in vele adressen gewezen scholen bouwen brandbhischmiddelen aankoopen enz maar men had er niet aan want de uitgestrektheid der gomeente zou veroorzaken dat teen noch t ander gebruikt Averd omdat men meer gemak had van t gebruik eener andere gemeente Ons doel aan te toonen dat de opheffing dezer geiuoenten rationeel was moenou ij uu to hobbon bereikt Do t voo ll vraag die wij stelden of de voor oslolde rogoliug do uauuemelijlv te miu mooi na de beslissing dor wetgevende maclil tliiiiis iiilii aiilwdurd blijvou Dut ondor uek toch kim loi iir lONiiHiitou uu oi j ovwi ry