Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1870

M II Bdll i BUITENLAND ENGELAND Voor enige diigen verscheen in de Time cea brief gfleekend door een oud kolonist waarin de verrassende tjjding werd gemeld dut de ininiater van koloniën graaf Granville eene liritsehe kolonie Gambia genaamd nan de l ransche rcgecring had verkocht ïondcr hei parlement te raadplegen Hoe onwairsehijnlijk het bericht ouk klinken mogc is het toch tol nu toe niet weersproke en de Sjiectalur tilt den e w i u il j r o 2 e qusestie na het Pinkstes reces in het lagerhuis zal worden geïnterpelleerd B E L a I E De znak van Langrand üumonceau schijnt ook politieke gevolgen te znllen hebben De min van JDSlitie sommigen zeggen t geheele kabinet wil zijn ontslag indienen als de koning den proc gen de Bavay niet zijne demissie geeft deze toch heeft iu geuoemd e zaak eeiie zeer zonderling Igdelijke bomding aangenomen naar men weet DüITSCHLAND De liberale party in PruiseD verklaart in hare organen graaf Bisraarck den oorlog Onder anderen egt de Liberale Corresp lut hij by zijne manccuvres tegen de verschillende partijen he inzondcrlicid op de liberalen heeft gemunt en op de puinhoopen hunner partij zyn alvermogenden invloed meer eo meer wil vestigen Het orgaan dringt bij de liberalen der verschillende fractien er op aan om vooral in de qiitestie der uitgaven voor bet krggswezen ene volledige onderlinge eenstemmigheid tot stand te brengen en alles ia het werk te stellen om het reaUt van budget voor het parlement te helpen heroveren De Nmd Beuiisclu Ally Zeiturig vreest dat wanneer de liberalen op die beweging legen Bismarck eenig succes hebben er een nieuw conflict znl ontstaan BINNENLAND Gouda 7 Juni Morgijn 7al blijkens aankondiging aan t hoofd dezer courant door ons gemeentebestuur eene collecte met open schalen worden gehou Jen ten behoeve van do noodlijdenden door den brand ti Bodegraven Alweder eene collecte zegt menigeen zuchtend en denkt aan de behoeften die zoo talrijk zijn denkt aan al die ongelukkigen die in een ongeloofelijk korten tyd van weigestelden behoeftigen werden denkt aan die kale ruïne waar gisteren nog een welvarend dorp stond Alweder eene collecte zegt menigeen zuch teud en denkt aan zich zelvtsn ian de dure t don de vole behoeften de schade die hij zelf wellicht lijden zal of lijden kan Ja alweder eene collecte is ons antwoord alweder een collecte maar niet voor ons Alweder een collecte die tot ons komt en niet Toor ons rondgaat Alweder hebben wij gelegenheid onze dankbaarheid en onze vreugde te toonen door ruime bijdragen door talrijke giften Ben enkele vonk op een vorkeerde plaats en huis aan huis wordt door de vlammoii vernield dat zou ook hier kunnen gebeuren want de kracht viin den wind is grooter dan die der menschen liier is t idH gebeurd daar wel Daarin ligt ile grond dat wij de te houden collecte dringend aanbevolen aan allen Men spreekt wel jens van een beredeneerd medelijden in gewtmo omstandigheden hebben wij er vrede niêe maar nu niet Teder geve ruimschoots de rijke veel van zijn overvloed de welgestelde veel van zijne gelden voor genoegens bestemd de behoeftige iets van t geen hij Bauwelijks missen kan Geeft allen wat ouders en kinderen meesters en werklieden blijden en bedroefden geeft allen wat en geeft wat voel gij rijken Wc heer irir A M T irciu kantonrechter te Woerden is door Z M den koning van Denemarken benoemd lot ridder der U inneborg orde ii klasse Men schrijft uit Haarlem Niet alleen hier mnur iu geheel Nederland wekt de zaak van dr Elders do algemeene belangstelling Genoemde geneesheer is hier verre van gezien en men heeft uit een moreel oogpunt weinig medelijden met hem terwijl de hh doctoren v d Willigen en v Keysen die over hun visum repertum nog al wat van do wezenlijke deskundigen hebbeu te lijden gehad zeer in aanzien z jn Dit neemt niet weg dat men uit een rechtskundig oogpunt de houding der justitie i Og al zonderling blijft viudeo liet Jl eMladv h K en prof de Busch Kemper wier oordeel in deze materie wel km opwegen tegeu dat van menig rechterlijk ambtenaar hebben beiden in der tijd reeds den staf gebroken over de preventieve gevangenis van dr E üe loop van het rechtsgeding heeft die handelwijze van het openoaai ininisterie te iï ile i niet in een helderder licht gesteld En te Amsterdam liet openbaar ministerie gaat er al zoowat gelyken weg op de adv generaal heeft zich o n woorden laten ontvallen tegenover de getuige mevr Wiersma die men in zijn mond minstens misplaatst moet achten hij sprak omtrent de getuige van fOnbeschaamdheid de adv genaraal heeft dunkt ons geenszins het recht grofheden te zeggen Onze heeren der justitie schyncn al dikwerf hun rechten en verplichtingen zonderling op te vatten Beleefd behoorden ze te wezeu tegenover getuigen ze vergeten dit te dikwerf en al is men president of adv generaal men wordt even als elk ander ambtenaar uit s volks kas betaald Tegenover elk lid van dat volk dat betaalt moest men zijn plicht kennen Dit geldt zeer vele rechterlijke ambtenaren Zonder in t minst uit een moreel oogpunt over de zaak Elders een oordeel te willen uitspreken kan men wel zeggen dat uit een rechtskundig oogpunt de rechterlijke macht ook hier wede fjeen gelukkig figuur maakt Prof Goudsrait schijnt wel gelijk te hebben gehad toen hg over de kennis in bekwaamheid van zeer velen onzer rechterlijke ambtenaren die zich over t algemeen op een veel te hoog standpunt plaatsen een zoo afkeurend vonnis open lijk uitsprak De ad Levy heeft vrij krachtig de zeer bijzondere houding der rechterlijke autoriteit in dit geding ten toon gesteld Bijster zonderling is vooral nu weder bet iucident dat na afloop der pleidooien president en adv generaal de kwestie van den doktersbul van dr Elders hebben ten tupijte gebracht zoodat de terechtzitting tot heden is verdaagd Tot toelichting van zijn amendement op art 1 vau het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf zie n yOl dezer Courant zeide de Heer BE BllAUW Mijnheer de Voorzitter ik heb de vrijheid genomen amendementen op dit wets ontwerp voor te stellen om zoowel aan mijn bezwaar tot uigeheclc afschaffing van de hoogste der slralTen als aan dat van degenen die in en buiten deze kamer iu mijn gevoelen deelen te gemoet te komen Ik ben sinds lange jaren van oordeel geweest en ben het nog dat de kwistige hand waarmede de doodstraf is bedreigd in ons Wetboek van Strafregt het Code Fénal tot aanzienlijke vermindering kon leiden ja zóó aanzienlijk dat ze slechts tot zeer enkele gevallen zou kuun tti beperkt worden De wet van 1854 in deze discussie meermalen aangehaald was een eerste stap op een weg die mij voorkwam tot doeltrell eude wijzigingen in het Wetboek van Strnfiogt op eene geschikte wijze te kunnen leiden indien men dien weg had willen volgen Dit amendement op deze voordragt is in het wezen der zaak niets anders dan een voortgaan op hel pad toen ingeslagen In 86 artikelen van het Fransche strafnetboek dat bij ons vigeert wordt de doodstraf nog bedreigd Ik stel voor haar te beperken tot B artikelen maar inderdaad slechts tot 3 of 4 gevallen tot die van aanslag op het leven des Konings of op dat van deleden van het Koninklijk geslacht oniflo jting of verandering der Regering het onder de wapenen brengen van burgers of inwoners tegen het Koninklijk gezag en moord iu drie verschillende schakeringen Dus eigenlijk aanslag op het leven en het gezag van hen die met het hoogste gezag bekleed zijn of kunnen worden en moord Ziedaar de eenige gevallen die mijns inziens van dien aard zijn dat zg de hoogste straf de doodstraf vorderen Naar aanleiding van het beginsel uitgesproken in art I van mijn amendement moest ik ook wijziging voorstellen in andere artikelen van het wetsontwerp Bij mij vervalt de levenslange tuohthuisstt if al wicrd ile doodstraf ook afgeschaft lot baar zoude ik nimmer mijne toestemming geven Toegepast met der daad zoodat zij een straf zij is die tuchlhuisstraf eene pijniging die den meusch kan verlagen tot het peil van het rcdeloozo dier omdat alle hoop in de toekomst wordt ontnomen Een volksspreekwoord zegt zeer juist hoop doet leven men benerao de hoop aan wien ook en gij brengt de wanhoop in de plaats Sluit gij iemand levenslang op gij brengt een wanhopige in de gevangenis zoo er voor hem geen uitkomst hoegenaamd is en dat is pijniging zoo niet van hel ligchaam dan toch veel erger van de ziel Maar die straf znl wel v orden uitgesproken doch niet toegepast De Minister heeft ons straks medegedeeld dat ec stralfen bestaan in de gevangenissen wanneer men zich niet goed gedraagt maar hg voegde erbij erzgn ook belooningen wanneer men zioh wel goed gedraagt Welnu daarin zit juist het gevaar Wanneer zij die zich goed gedragen beloond worden dan is natuurlijk het hoogste loon waarheeo gestreefd wordt gratie ie erlangen en uit de gevangenis te geraken de weg daartoe zioh goed te gedragen Wanneer nu dat goed gedrag een gevolg is van Giiui p 0 J eenmiial i un n erl i igt is uCt duu huichelarij of niet l dien het een gevolg is van bekeering van het gemoed is het echter waarheid Wie met de populatie onzer gevangenissen bekend is vooral nadat zij d gevangenis heeft verlaten zoo el cellulaire als andere kan eenig oordcel daarover vellen Volgens de kleine ondervinding die ik daarvan heb in den werkkring waarin ik bij bet regiswezen werkzaam ben dan zijn zeer vele recidivisten degeiieu die cellulair gezeten hebben en iu het algemeen zijn vele recidivisten van de zoodanigea die gegratieerd waren Het is zoo gemakkelijk zich iu de gevangenis goed voor te doen Hun wordt dikwijls in gemoedelijke toespraken voorgehuodea dat hel zoo goed voor hen is en zoo zeer strekt tot verbetering en de meesteu verbeteren zioh zij spreken zoo fraai en stemmiu alles toe wat hun in die gemoedelijke toespraken wordt voorgehouden Da irna wordt veelal gratie verleend Maar wanneer zg eenmaal gratie hebben erlangd zijn al die goede voornemens die zij door woorden te kennen gaven maar niet uit hun hart kwamen verdweuen Nu wil ik niet beweren dat zulks met iedereen hei geval is er zijn er ilic zioh werkelijk verbeteren maar de massa zeker niet Welnu dit verschijnsel dat zich thans voordoet ten aanzien van betrekkelgk korte gevaugenisslraffen zal het zich ook met voordoen by levenslange tuchlhuisstraf Ik geloof dal het gezond verstand daarop het antwoord kan geven Mijne conclusie is dan ook dat levenslange tuchlhuisstraf waar steeds hoop is om gratie te erlangen geen zoodanige vrees bij den misdadiger veiwekt noch verwekken kan als noodig is om eene krachtige repressie van misdrgven te weeg te brengen De minister zal wel in den laatsten tijd de litteratuur gevolgd hebben over deze zaak en zal dus gezien hebhen dat iemand die een groot voorstander is van de afschaffing van de doodstraf terugdeinst voor het eenvoudig opleggen van levenslange tuchlhuisstraf hij wil er bijvoegen de cellulaire afzondering De levenslange tuchthuisstraf is naar zijn oordeel geen voldoend nequivalent voor de doodstraf Het is een lid van het hoogste regterlgke collegie die het met zoovele woorden in bet Weekblad van het Rei t geschreven heeft Ik herhaal dat levenslange tuchlhuisstraf geen voldoend ae uivaleiit is voor de doodstraf in sommige gevallen Al verscherpt de Minister gelijk hij gisteren te kennen gaf die levenslange alraf al maakt hg er eene strenge straf van dan kan zij eene pijniging een folie ing worden maar een acc uivalent is zy niet Als men de doodstraf afschaft voor zware misdrijven en daarvoor behoudt eene tuchlhuisstraf van 20 tot 40 jaren en dus eene ruime keuze voor den regter laat om naar omstandigheden straf toe te passen dan heeft men voor die misdrgven reeds eene voldoende zware straf bepaald Ik heb mede voorgesteld dat mijn amendement den regter de tot dusver niet bestaande gelegenheid schenkt om verzachteude omstandigheden toe te passen ook in geval van opleggen der hoogste straf Ik durf beweren dat van de 20 gevallen waariu misdrijven zijn gepleegd waarop de hoogste straf is bedreigd geen enkel met elkander te vergelijken is en er in elk eene gradatie is in de omstandigheden welke verzachtende omstandigheden toelaat Ik kan mij voorstellen dat iemand die met voorbedaühten rade een ander het leven zal ontnemen een sluipmoordenaar in een woord die op zijn slagtoffer loert en dus in mijn stelsel de doodstraf zou verdienen door vroegere provocatie en verschillende omstaudigheden in zoodanigen toestand is gebracht dat hij tot die daad kwam In dat geval zou ik er voor terugdiinzcn om de doodstraf op hem toe te passen ook al had hij als sluipmoordenaar gehandeld Maar als iemand bijna zander aanleiding onderneemt zijn medcraensch van het leven te berooven niet in een oogenblik van drift niet geprovoceerd na langdurig overleg om allerlei kleine beweegredenen die bij hem wraakzucht of andere hartstoglen opwekken wanneer hij niet onmiddellijk aan zijn voornemen gevolg geeft maar langdurig en met beleid te werk gaat om i ijn doel te bereiken op zulk eeu man die moordt bijna iu koelen s m K m f Il S i H Ürmjli I It to up Ue iMS l IllHIMÜIIiplltol WIfi f if Jl lilllK tuil 1111 fw J Il wil Jt iitt ii kl U iu il a tot I f ili iit iiM w iiHi ma ill Ik l M I u i m III ilii ailtiiKitl nu w 1n i il jM w ii i il lil UI Dl lil m itl wsdt a ttMmt nin fj k inrlii iii i iw mtif mt mhi fiiiiilH É t kl nii wèM H m mM BI XvAjt pa 8 A iVl mi w wp taW yè m as d J iiU Hto ifc rj ii u r Inl