Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1870

V wm wBP 1 f UI iicpoliug voor fil mil hen al rirdci gcliaiiilclil Is met gfibori u Kiigelsclicn De iriekschc roovers vallen laiig amerhanil onder het zwaard d T lerechliglieid Tas heeft do beul de eeue exeoijlie verrieht ot op ceae aiideto plaats nacht hem nieuwe arbeid ieen oogenblik wordt de man met rust gelaten Laat oua hopen dat met dio executiën de roovers tot inkeer mogen komen of anders dat let gouvernement den ingeslagen weg blijft volgen en ook in t vervolg krachtige maatregelen neemt om het rüovorawe en uitte roeien De ongelukkige geschiedenis hij Marathon zou dan nog in har gevolgen e n zegen voor jrie kenland blijken te z jn Hn tevr ieid ï er l i c de r l zo als dio door het lagerhuis is Aaiigeiiomen is nlgcmrtn Kallioliekf geeslelijken aiiiloi u i cne voorstanders va het goHvcriÉeuienl geven hunne tevredfinheid te kennen over de wet en verwae hten van haar dat zij de verhouding luiselieii pachter en landeigenaar eer in den normalen tni stand zul brengen Zoo het hoogerhuis er geenr ingrijpende veranderingen in brengt dai veruachlen zij van de wet bijzonder veel goeds fIra n k r ï kT Vun het elsunlwerp tot regeling van het Iractement der senatoren zal niets komen Het gonverneojeut wil niet het oog op het oordeel der commissie in deze zaak goen parlij kie eu De vergadering kan diiaruicde leven zooals zij verkiest ecne kweslie v n porlefenillc daarv iu tu njakeu is de zaak in Qliiviers Oügen niet waard Onder de redenaars die tegeu het lievelingsdügma vau den paus hebben gssproken heeft mgr Darboy aartsbisschop van l anjs lot nog toe den mejésten indruk gemaakt op zijne tegenstanders Na een krachtig protest legen de ouregelmati e wijze waarop het vraagstuk den vaders is voorgelegd en legen het streven der curie ora de uiaeht der bisschoppen tot nul terug te brengen kwam liij op hel dogran zelf Als een man dic zijn land kent eu volkonieu op de hoogte is van de behoeften des lijtis bewees hij zijnen tegenslaiiders dat de jjroclalïialie van het nieuwe dogma sleclius onjjehik en gevaar voor de kerk na zich kan sh pen Zoo groot was de indruk dien hij maakte dal eeiii e bisschoppen van de partij iler onriMlbaarheidsnianiien liij hel einde ler zitting verklaarden dat zij thans lot de overtuiging waren gekomen dal do onl üilbaarhcid meer kwade d iu goede gevolgen zou hebben en hel daarom beier zou zijn de zaak bij hot oude te laten liet bericht uit Rome dal de algeiueeue befaadslagingen over het onfeilbaarhei isdogroa plotseling afgebroken zijn heefi daar veel sensatitï gemaakt Dit besluit is met eeue grooie meerderheiddoorgegaan en het geeft alles ins recht om Ic gelooven dat het dogma nog in den loop dezermaand doof de Kerkvergadering zal worden naug nomen lïel wetgevend lichaam is hetnlt ende de interpellatie van den heer lielhmont over het toestaanvan staittsknndige bijeenkoinslen bij geb geiihoid derverkieüiugen van do algemeene r ideii overijegaantot de eenvoudige orde van den i i De heerOllivier had van deze zaak eene kabinetsijuffisliegemaakt B E L G I S Vrijdag is voor de rechtbank van koo diandel ene bijeenkomst gehouden van eredileureu in de Langrantlshhe Sociétc Jii frnatwuale de Credit aijricoh l i adiniinistralie der maatschappij blonk uu door hare afwezigheid Uit het rapport van den reehler commissaris bleek a t het gan acUe actief van de Ji ruvk lül 2iil francs bedraagt tegen een schuldenlast die reeds nu 18 057 1 0 1 francs 54 centimes groot is maar die later door de loopende verbintenissen met den Internaüonul en den ludmtrM tot 57 öOO UOO francs stijsen kan Een actief van honderd duizend francs en ceu pa sief van zeVen en vijftig raillioen francs Ziedaar de rpe vruchten van de verchrislelijkiug van het kapitaal onder s Pausen zegen DUITSCfiLAND Uit Beieren vcrn en l men dat generaal Orli de U ing der militaire aangelegenheden op ioh zal nemen ordt hij rainisler van oorlog dau heeft Beiere wel den meest onge chiklen man om de hervorra tigen wnurnu ir het verlangt in te voeren Orif behoort lot de parljj die in l ruisen den sla t zien naur welke de kleine sl iten zich moeten vormen Ziju aanstadude benoeming vindt dan ook van vele zijden gcfii gelool SPANJE In de Cortes heeft de heer Itios Jlosas in antwoord op ecnc rede van dcu hc r anovas die een pleidooi voerde vonr de Mndidatunr van Prins Alibnsus verklaard dat alle voorstanders der Hestauralie vijanden zijn van de Constitulie en de Seplembr r rovolutic Do heer Itios Rosas bestreed voorts het denkbeeld oln voor de keuze eens Kouings eeu plebisciet uit to schrijven Deze wijze van verkiezing zcide hg kan tot despotisme voeren Du voortzetting van den iiiteriiDaircu toestand zon zijns iniiens tot de republiek eu tut eene socialistische anarchie leiden Dinsdag heeft de heer TUvcro den heer Canovas geantwoord dat het herstellen van de Bourbons op deu troon eene anti liberale hai dulwijzezou zijn eu dat de jjioote meerderheid der Cortes ll v Cu en oooci zien gaan alvorens dierestauratie goed Ie keuren De Cortes hebbea zich nu eene levendige beraa lslagiiig vertpnig l met de voordracht der ugeering strekkende ora de burgerlijke overheden te belasien met het aanlegfren en houden van registersder geboorten huwelijken en sterfgevallen hetgeentot nu toe zoo ver het plaats had door de geestelijkheid werd gedaan I T A L I E Ken bende van 60 man is in den omtrek van Lucca verschenen andere minder talrijke benden hebben zich nabij Sarzana vertoond Zij zijn echier uilcengegaan op de verschijning der militaire inaidii Te Livorno hebben eenige arreslalii U plnnts gehad en i iju eenige eompromilteerende bescheiden in beslag genomen De gedenkdag van de instelling van de grondwet is allerwege gevierd zonder dat de orde verstoord werd BINNENLAND Goui i 9 Juni De collecte gistereu door het gemeentebestuur alhier lea behoeve der noodlijdenden te Bodegraven gehouden heeft ƒ SlO SO j opgebracht Bij deu geiDceule ontvanger blijft de gelegenheid open om uakoinende giften van afwezigen enz te storten Wij vernemen met bijzonder genoegen dat het concert leu voordecle der ongelukkigen te Bodegraven door het corps mu ieknnten der dd schuilerij alhier op a iiistnanden maandag in Ons jeiioegen te geven zeer ruime deelneming vindt Kr zijn reoils meer dan 7U0 plaatsen genomen Vooral w uinecr het weiler gunstig is zal dit gelal op den daj der uitvoering nog slerk vermeerderen De programma s eu bewijzen van toegaug worden weldra bezorgd Daar de geheele opbrengst len vuordeele der noodlijdenden is kan mcii nu reeds op meer dau 3 J0 rekenen die door dit plan worden ingebracht Het luuziekkorps heeft aUoo een slreelende vuldoeniog in dit buitengemeen succes Ten slotte mogen wij niet nalaten tu vermelden dat al het drukwerk kosteloos wordt verricht door de heereu Ci B v Goor zoaeu Wij lezen in het Nieuw Israel WevlMad van 3 dezer Wij achten ons nogmaals verplicht terugte komen op do myslificalie die er ten aanzien van den heer Cats voorzanger te Gouda in ons voorlaatst uommer gepleegd is liet doet ons dan ook genoegen te ontwaren dat gezegd bericht verzonnen was en hopen dat de heer C door deze vernieuwde rectificatie zal overtuigd zijn dat er van onze zijde geen motief bestaat hem te beuadecleu of iii zijne eer te kort doen Uit eene advertentie in het WeekU v Israëlieten van 3 dezer blijkt dat de heer A J Cats alhier hteft bedankt voor de eervolle betrekking vanhiilpvoorzanger bij de Israël gemeente alhier daarhij niet genegen is langer eenige betrekking Ie vervullen in eene geraeeiUc uit wier boezem zoodanige hatelijkheden voorspruiten als tegen hem wareuverspreid Woensdag margen is gevaukelijk van hier naar het huis van arrest Ie Uotlerdam overgebracht Jacoba I asler verdacht van medeplichtigheid aan den diefstal gepleegd door Cornelia Janmaat op de bleekerij vau Simon Vermeij ea Johannes Voorbaareudse alhier Wij ontvangen het procramma van het 24 Nederlandsch laudl uishouukundig congres dat van il Juui tot 3 Juli Ie Arnhem zal worden gehouden Het ziet er in alle opzichten uitlokkend uit Behalve ecu aantal belangrijke ruppoilen zal in elke zitting vau de algemeene vergaderingeene voordracht worden gehouden en wel door prof J W Gunning te mslerdam over een nieuw plan tot oplossing der faecidiënkwestie door den hoer B van Spreekens te Vclp over het Beckhergerwoud zijne ontbossching en bebouwbaarmaking door mr J P Amersfoordt te 11 larlemmermecr over hnoglen en laagten i Nederland cii haar belang voor den landbouw en door den heer T J Sticlijcs Ie Delft over den stand der plannen tot indijking enz der Zuiderzee Het congres znl verdeeld zijn in drie afdeeliugeii ilie m t programma ecu aantal vraagpunten Ier behandeling vinden waaraan men echter niet gebonden is De eerste afd omvat akkerbouw tuin bouw houitcclt veehouderij en bijenteelt j de tweede volkshuishoudkundc statistiek en landbouw wetgeving de derde die bestaat uit eene vcreeniging der beide eersten uatuurwetcnschappen in haar verband met landbouw landbouw ouderwijs landbouwnijver heid ei alg m e nde w 7pen Ook voor t amusement der congresleden is voortrelfelijk gezorgd Den 27 des avonds ten i ure zal bij gelegenheid der ontvangst ecu oorspronkelijk gelegenheids blijspel worden opgevoerd getiteld een modern hiudbouwfaillissement om advies en raad gesteld in handen van het ii Ned luudh congres door ilr L M welk blijspel is uilg geven bij Is All Nijhoff Ie Arnhem en voor ƒ 0 50 e verkrijgen is Dagelijks matince sen so rce s raus Mies waartoe schikkingen zijn aangegaan met de kapelleu van het reg veldarlillerie Iludersdorff het 77 kon pruisische gardereg Eeichert het S reg infanterie Kröiiig en ten leste het beste het reg grenadiers en jagers luitenant Dunkler Voorts uurwerk vnuxhall diners en een rijtoer door de Over Betuwe eu Nijmegen naar het hotel Berg eu Dal De gewone leden van t congres betalen 2 voor de diners en den rgtoer waaraan men geen deel behoeft te nemeu wordt extra betaald Heeft dus t congres in alle opzichten reeds aanspraak op belangstelling deze wordt voorzeker nog verluiugd vooreerst door eene internationale tentooustelling van landbouwwcrktuigen die gedurende de maanden Juni JuU en Augustus in t oude blalionsgeboiiw zal worden gehouden en waaraan acne verlotin tegeu ƒ 1 per lot verbonden zal zija en in de tweede plaats door een tentoonstelling v ui p i irdeii vee en pluirageditrie door de afd Arnhem der geldersohe maalsch v landbouw den 1 Juli van 12 3 ure te houden waaraan eengroot aantal prijzen zijn verbonden liet programma geeft voorts nog een aantal aanwijzingen ten gerieve der concertleden over logementen reslanratiuu bezienswaardigheden enz enz Zoodst het een onmisbaar boekje is voor hen die dit congres willen bijwonen Wij twyfeleu er geen oogenblik aan of t aantal bc oekers van dit congres zal èn om t congres zelf CU om de aanhangsels en omdat het te Arnhem in den zomer gehouden wordt zeer talrijk ziju Men meldt uit Leiden Zondag zv de feesten Ier viering van het 59 lustrum der ho geschool aangevangen Toen heeft de plechtige inhaling der oud sludenteu plaats gehad Dinsdag is de gecostumeerde optocht gehouden die voorstelde het bezoek door den graaf van Leicester in het jaar 1586 aan de hoogeschool gebracht De optocht is in den namiddag in jede orde de voornaamste stralen der stad doorgetrokken terwijl de huizen van onder tot boven bezet waren met duizenden toeschouwers Slechts een ongeval wus te betreuren dat betrekkelijk goed afliep Voor de woning van prof Goudsmit op het kort Rapenburg is de student die Leicester voorstelde met zijn paard te water geraakt Hij zelf is spoedig en zouder dat zijn prachtig cosluum veel schijnt geleden te hebben aan wal gebracht het redden van het paard heeft meer moeite gekost Nadat deze eerste omgang was nfgeloopen heeft men pauze gehouden die door de feestvierenden en zeer vele toeschouwers op de Kuïiie is doorgebracht waar men vooral goed in de gelegenheid was om de ditmaal bijzonder prachtige costumes te bewonderen Des avon la is de optocht bij kunstlicht herhaald De illuminatie was zeer fraai ofschoon bier en daar de gaslichten veel te lijden hadden van den Ind op sommige punten waren sierlijk verlichte tempels opgericht en langs de meeste straten eu gr ii hlen guirlandes van lampions aangebracht Groot was de toevloed van nieuwsgieaigeu en vvel zoo dat het soms moeilijk viel zich op de Breestraat te bewegen Men schrijft van Moerdijk Volgens gedane waarnemingen zijn in den bodem der rivier belangrijke veranderingen ontstaan van zoodnnigen aard dut zij oumiddelijke voorziening voor de werken der grooie spoorwegoverbrugging hebben noodzakelijk gemaakt Bereids is men bezig met het plaatsen van grooie zinkstukken eu zijn de werken aan het Noorder luudhoofd gestaakt De ongewone snelheid waarmede de rivier bodem zich heeft gewijzigd schijnt aan rnw weder en ongewoon diepen stroom Ic moeten worden toegeschreven Een onderzoek zal spoedig worden ingesteld van wege deu waterstaat en andere deskuuiligen j i f r 11 Ki 1 I U lil Umiii i l i ii P 1 aw 3 t J iatalipiiiil JüiMUwiii Kaj Jfenfo f k H ra ie iiitatai pluli Wi ft l k m k if taj H ii ira l èm wém hu Il tetVittiii m irailtii iw t Hija tUK ww ti tliiii tipiik titjiji K M VarteH iiöflnl w IJli itfiiji II da tufit m f vm k Uiib m ét wlinw p ti i m t i M M lA t auk w n aai mx iramnKni mf 4a u v ta mJttoittói wiip i niipj 1 mh il klpi II iiiinji UI Slj m B tm jitbwiitlijdhkkUimtóag k s JSffiss W Heii lÜirj Kt p Uil k 1 fe C JJt