Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1870

Ni X et Qm m prooVjca lal v n edtkundigc lessen bevatten lu Biigcland en Amerika was hy bovendien door zune voorlezingen algemeen bekend En thans is dnt Hork anm leven op eens afgesneden tcrnijl het Engelsobc publiek geuoot vai t eerste gedeelte van Kyn nieuwste werk Edwin Drood Veroorzaakt de dood van groote mannen altgd een gemis nu vooral is de slag te gevoeliger nu dit sterven zoo onverwacht was Laatste Berichten FlUrijS 18 Juni Tut dusver is de uitsla vno SO ieii jjL ii o dt uep irtcmentaie raden bekend Herkozeii zijn 253 eonservatieven en 5 radicalen ns nieuwo conservatieve leden zijn gekozen eu 35 radicalen e hecren Laverlnjon en Jules Simon iiijn in het departement der Girunde gekozen ifariJS 13 Juni Naar men er ekfrt ijn benoemd tot gezant te Kouslantiuopel ile heer de Lagnuronnicre en tot geuint te VVashtiigton de heer Prévost l diadol De hcerrii IJourie en de Montholon zijn benoemd tot Süiutoren I e heer Mercier Ie Ijostende blijft gezant te M idrid WeOnen I3 Juni De oudste zoon van den Khedive wordt dczcr dagen alhier verwacht lly zal ds gast ijn van den Keizer die heden den Kicken rijks kaneelior bezocht Florence 13 Juni in de zitting van het huis v m Volksvertcgcnnoordigers heeft de Minister van UnUcnIandsche Zaken verkhiiinl w i iroin htt Ilalia uiselie jou vernemen t zich genoopt gevocidp den gezant uit Portugal terug te roepen Gcoieiiiüdc Bcricflten To Loontkcr is leniaod een som van 300 kwijt gerankt lie lig nabij zijne woning m den grand had gestopt £ in vüurniaUg Anglikajusch geestelijke die ruomsch gC w dou was 18 nu tot iju vrotgerc kt rk tcruggikecrd De HiJnwt vnu den door Giiek sdie bandieten vtrinuorden heer Jiloyd betft van de te Londen gevistigde Cru kscho handdaaib 2570 pond vttrlmg ruim ƒ JÜ 000 gi krogi u Te NeUiCLii is wii Lnts tot de eerstn virdiipuig argtbraiid Men sehrijrt t toe anu den slcchttn bouw VHit tea schuorstÊen In de tweede knmer is een nraendemcnt met algimccne fiteminoii aangtnomten De IjCidschL giaaf van Leu licstcr is er gelukkiic bi ter fgekomen dan zijii paard dat tengevolge van zijn verkeerden sprong rn val in t wnttr gestorven is De 12 Aruiniche damts die ttieeht stonden uindat zij na brzcttfn ti d in een kullibuis to Anini waren blijven plakken ayu verooi dceld tot oen botte van 4 ieder of een dag gevangenisstraf en in de kosten Meer dan veertig bunders van t praehtig bosch vnn Fontaincblcnu ijo gedurende de pinksterdagi u ren prooi der vlainnieu gtwurdun Men berekent tegenwoordig het aantal vroijweIT ko goneesheereki in Amerika op 800 dat der ondorwijzercbsen op 200 KW Het regenwater is te Hailingen zoo scliiurs dat eene vrouw ha o buurvrouw met eene emmer ontnioetcndc op de vraag Hebt gij regenwater eu antwoord krag wik wenschto dat het waar was het is maar karnemelk en onlangs een emmer water voor 30 ets werd geweigerd Burgerlijke Stand CfBoutN 9 Juut Iliiberta Johaini i ouders S Kcldir en O Uithol 11 Magdalena Martini oiidirs J Hageinin en M M Kok tcilia Dorothea onJ rb J A van Jetuwon du J M van Diitjn 12 Anthouia ouders F Heerkeus en J de Jong 13 Ahd Aicndina Jeaunrttc luiders H C Schuijt van Castncnm tii C C W Sehrijvei Hfindrica Theodora ouders J de u3 en J 11 Snikkcnburg OVfKLtuEN 9 Juni A van der Hek 19 m 16 C A Voenarvdaal 20 ra 12 K Gij eiiy 3 j S Groonendaal 2 j Om M kroHers 2 j ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Harmonie Concert iu het Abonnement door ik Utm liajel vu M Öüorps remwlitrs onder Directie van den Heer op DONDEBDAÜ 10 JUNI 1870 des avond ten 7 ure 99 Entrt e voor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 rts per persoon Voor NIET LEDEN ds mmm ZeNDINGSFEEST te fÏEILO Op Woensdag 22 Juni Feesttrein u 3 neemt reiïigers op to Rotterdam SeMedam en Del L Vertrekt van Rotterdam tou 5 50 van Schiedam ten 5 55 tu van Delft ten ü 15 Ue Retourbiljetten y ijn zeer laag in prgs en met het Programma er bij te bekomen van 8 18 JUNIJ niet later aan do Stations en in de Factorij te RoV rdcm op de Groolc Markt liet Programma afzonderlijk a 30 te Rotterdam bij don IJoekhandelaar O B POESCHMANN in do OostmolenUraat die voor hen die elders wonen zich tevens belast met het koopen en toezenden van Plaatsbiljetten en Programma s mits de aanvragen hem franco geworden en de gelden vooraf bjj hem gestort zijn Zie verder alom het groote Aanplakbiljet Openbare Aanbesteding DIJKGRAAF en IIEEMRADEN van den Zi iin LA ipoi DEU in Schieland jjn voornemens op WOENSDAG den 29 JUNIJ 1870 des middags te 12 ure in het Posthuis te Moordrecht bjj enkele inschrijving aan te besteden Het plempen van een leidijk door den Hoogen Boezem van dien Polder tot afscheiding van eenen voorboezem ten dienste van het in aanbouw zijnde Boven Stoomgemaal beuevens de uitvoering van daarmede in verband staande aarde en timmerwerken De bestekken zjjn van af den 20 Junij 1870 op franco aanvraag tegen betaling van 1 per exemplaar verkrijgbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij Dijkgraaf on Ileemraden voornoemd zoomede hy den lieer L Exalto 1 Opzigter des Polders te Moordrecht die aanwjjzing in loco zal doeu op WOENSDAG den 22 JUNIJ 1870 van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure en verder op franco aanvraag van belanghebbenden Kissinger Pastilles uit de zouten van de Rakoczy te Kissingen van voor treffelgke werking tegen traagheid der spijsvertce ringa orga nen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek hiiniorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flosch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Dèpöts te Gmtda bjj Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIEB MINER WATER VERZENDING Volgens do zamenstelling van den Geheimen Hofraad en Professor iu de medicjjnen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLLWERCK che BOliSTBONltONS sedert 30 jaren als genezend en veraachtend bij hoesten heeschheid liK litpijp keelknobbel en chronische longen oiitstcliiiig heilzaam bevonden Dezelvcn zijn in alle stt deii erkr gbaar De Notaris C A VAN ftLARlCÜIvI te Oudewater zal op DONDERDAG den 30 JUNIJ 1870 des voormiddags ten 11 ure in het logement De Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar verkoopon Eene kapitale HOFSTEDE bestaande in BOUWMANSWONING n 11 SCHUUR BERG ERF en TUIN benevens Ji 3rsc t erceelen beste V El kOuI DOU f GRIENDen RIETLANDEN en WATERING te zamen groot 17 hectaren 78 aren 37 centiaren staande en gelegen in do Middelwillem Voorwilkns en in het ianc an Strin gemeente STEIN nabjj GOUDA Te veilen in 8 perceeleü Combinatiën en Massa Verhuui d aan T ünis de Gkoot de landerijen tot 1 December 1870 en de gebouwen tot 1 Mei 1871 voor 1050 s jaars Breeder bJj Billetten en nader onderrigt te bekomen ten kantoren van de Notarissen W COLLARD te Baam mr H C van DIGGELEN te Zeijsi en van bovengenoeraden Notaris te Oudewater Om de NETTE en CIVIELE BEDIENING wordt door eenige Heeren die van de scboone gelegenheid om een uitstapje naar de hofstad te doen gebruik hebben gemaakt het hotel 1 TJIiTEIsrBTJE C3 aan het geëerde reizend Publiek ten zeerste aanbevolen 2 G B I R Aan de Stearine Kaarsenfabriek verlangt men EENE JIHRODW niet beneden de 25 jaren om in eene der werkplaatsen toezicht te houden op het personeel en den arbeid Men adrossere zich op de fahriel bü denDirecteur Van ITERSON Terstond TE HUUR Een HUIS en ERF staande en gelegen op de Nieuwe Haven te Gouda Te bevragen hy J C SIBBES alhier Gouda 12 Juni 1870 30 Ct het Pakje GEPATENTEERDE Gd VAN mum HOFF eS e JOHANHOFFS CENTRAAL DHPOT Bloemm bij de Stilsteeg F 154 Amsterdam Te Gouda bij J C v Vrïumïngbn en de Wed A C Schouten te Woerden by Hensi J v d Bebg 30 Cent liet Pal Je Het doet ons groot genoegen te vernemen wij eerdaags kennis zullen maken met het Muziekkorps der Rotterdamsche VrijwiUigers onder Directie van den HeerH WESTERBACH kapelmeester van genoemd korps daar het bepaald is door hen Zaterdag 25 Juni een Concert zal geg en worden in net Lokaal Tivoij Spoorstraat alhier welke opbrengst geheel zal strekken ten behoeve der ongelukkigeu van Bodegraven Gouot 14 Juni 1870 Eenige Muziekliefhebbers GuaJit Ui uk vsu Uiiukiuuu 11 11 11 P siit JMIHiretH te itk ffi Wl U M liuV Dtfaiki DtüiiptNkr fff rnmmm nMru m f