Goudsche Courant, zondag 26 juni 1870

f pplcnilier van luiiiddiigs gedurende llirr tot 15 Maart pliben nog voor t Jsollioitcrrd eur TUD administra Irubbee provinciaal In ioen uitgaande It G L W Eitter iar W A van Hees lu bet Indisch leger j den Hoogen Baad j ontvanger van do itiindc regten en ac E Ma uuys con en uitgaande regten bj M van Kooten Igcn te Gouda mr het postkantoor te Alphen hoofdoom i le Eeredienst jhr leur dat directe belasIteu en acoijnseu te Gratama directeur j bet Hertogdom Limf van Bevervoorden van de stadsbank ran met warmte op tegen Ueend om in tyd vnn en te dragen r Geene t N of jij die uit jjn naast de poli ie andhaven maken daar en inbreuk Dronken i eral bij onze krygs In dag conflicten uiet V nemen ons meer en ars in en eene moei a irdiging kleurt onze moeten zien hoe zij latkist in twintig jaren heeft opgeofferd met ilen spot drijven dat fen tegen hunne betaal I ijze weerlooze burgers pu Zulk een toestand Jsorgt de regeering niet luvel de Tolksrertegea Ip zich nemeo van Haarlem is onliiest van inwoners en die gemeente ter zake verzoekende dat de Is zoo spoedig mogepcht of verbeterd dat de schadelijke stolTen uit Jvloeien of daaruit world aangrenzende gemeeiiIn benadeeld Na eenige o aan de requestranten 1 1 waterverversohing in lu aanhoudende zorg van pieuwe armenwet beginprovincie Drenthe planprichten van werkhuizen door touwpluizen matin nen gesteld worden om Ine behoeften te voorzien i het Verbond van vrije i esleld in de algemeene blijkt omtrent aard en liet volgende v r wijsgeerige instelling inschelijke ontwikkeling koud vast a vryheid van ondslagen van meuschüe l de bevoegdheid der tiiulen des geloofs te ont Iken den mensch en zijne hippij be reffende zooveel de onafhankelijkheid der leerstelsel d liefde tot Rlieid tot orde en arbeid Ig ƒ erkenning der rech llulFeiyke en zedelijke ont Itc zorgen van het verbond cl onderwijs jan kinderen doel Ter bereiking van liiiinen er door het geheelc fiiigingen worden opgericht ii Het verbond treedt in op wanneer deze bij on jiii belangen of die hunner Uct beschermt hcu tegen nil dwang en ver i rl hen onvccl inogolijk dat Imn iiilcrale il Ion slipatc worilu nagekomen Zoo li i h t verbond in het bezit is van voldoende fondsen zal er ccn weduwen en i cczenfonds worden opgericht VVanneer de kas het veroorlooft zullen er kosteloos of legen den minst mogelijken prijs geschriften in den geest van het verbond worden verspreid De Staats Courant behelst Doer onderscheiden dagbladen zijn berichten medegedeeld üinlreiit hetgecu laatstelijk vou iijn voorgevallen ten aanzien van de aanhouding vau een Nederlandsch schip op bevel der regeeriug van Venezuela en het vertrek van den Nederliindschen zaakgelastigde u ira Ziehier wat luid de raoDorten door s Konings regeering ontvimgeii plaats gehau been üe eenige weken geleden Caracas beraachiigd hebbende parlij der u m tns waarvan de leiders eich op Cur i ao bevonden smeedde naar het scheen eenigen tijd tevoren aldaar den thans gelukten aanslag Vertoogen daar tegen waren geschied door de loen aan het bewind zijnde regeeriug van Monngns en ten gevolge dier met bewijzen gestaafde vertoogen werd aan het met de nenlraliteitsverplichtingen van Nederland strijdige verblijf der Guzinans op CurBQao een eiude gemaakt Van daar de wrok der thans te Caracas hcerschcnde partij tegen den heer Eolandus die zijns ondanks natuurlijk by s Konings regeering de tolk had moeten zijn van de klaehten des vorigen kabinets van Caracas Die wrok gaf zich al dadelijk lucht op eene wyze die voor de veiligheid van den heer Bolnndus verontrustend scheen Daarbij kwam de omstandigheid dat de te Caracas heerschende partij op eene alleszins willekeurige wijze eerst de Nederlandsehe paketboot Honfleur te Iiaguaira aanhield onder voorwendsel dat die boot in dienst der republiek was en later een Nederlandschen schooner in beslag nam in beslag nam en den eigenaar het vertrek naar Curnpao belette op grond eener tegen alle regelen van volkenrecht uitgeschreven sluiting der havens die nog in handen der vorige regeeriug zyn De vertegenwoordigers der vreemde mogendheden protesteerden collectief tegen de aanhouding van de pnkelhool doch zonder eenig gevolg en toen de heer Kolaiidns daarna krachtig daartegen opkwam werd op eens iedere verdere discussie met hem afgebroken door de aankondiging op 9 Mei jl dal de regeeriug der Guzroans alle betrekkingen mot hem afbrak deze aankondiging was in zulke onvoegzame termen gesteld dat hij zich genoodzaakt vond ora in overeenstemming met het eenparige gevoelen zijner collega s zijne paspoorten te vragen Toen die paspoorlen na lang dralen aan den heer Uolandus wartn verleend is bij op weg zijnde naar L iguaira zoo het schijnt op geheimen last van den president aangehouden doch toen het gansche corps diplomatique tegen deze handelwijze protesteerde werden door den minister van buitenlandsohe zaken aan den heer Kolandus verootschuldigingen gemaakt eu volbracht deze onder geleide zijn tocht naar Laguaira alwaar hij zich aan boord van den Kijkduin inscheepte de bescherming der Nederlandsehe onderdanen aau den interimairen zaakgelastigde van den Noord Duiisehen boud overlatende Door dezen is na het vertrek van den heer Rolandus doch te vergeefs geproiesteerd tegen de inbeslagneming van de Surah en de aanhouding van den heer Jesurum In dezen stand van zaken is het frsgal Admiraal van Wasseuner terstond naar Venezuela algevaardigd met algemeene instruoticn ter beaohenning v in Nederlandsehe onderdanen en beziltingeu in afwachting dat onverwijld nadere instruoticn zullen worden gegeven ter erlanging van de aan Nederland verschuldigde genoegdoening De regeering heeft inmiddels tot haar genoegen reeds van onderscheidene bevriende mogendheden mededeelingen ontvangen waaruit blijkt dat door de vreemde vertegenwoordigers de handelwijze van den heer Eolandus evenzeer werd beaamd als die van het bewind te Caracas afgekeurd Men mag du onderstellen dat de door s Koning regeering Ie nemen maatregelen bij de bevriende mogendheden bijval misschien ook wel ondersteuning zullen vinden De over die aangelegenheid in de tweede kamer gehouden interpellatie bracht niets nicuwü aan hetlicht Men schrijft uit den Aiolasserwaard van 23 Juni Ook in dezen waard blijkt de voortdurende droogte invloed uit te oefenen opde grasverpnchtingen Volgens sommigen werd van 20 tot 30 pCt meer betaald dan vroeger Gelukkig zijn vele polders gebaat door Injna onafgebroken het rivierwater binnen te lalen dat in sommige polders hooger slaat dan het zocnerpeil Ook daardoor worden de hooi en weilanden voo tolale uildroging behoed en aan de veldvrnchten gelegenheid gegeven Ie kunnen doorgroeien l eIrekkelijk staan ilan ook de meeste veld en tuinvruchlcn goed Iii de hooger gelegen polders on dervindt mon veel meer ongerief vnn den feilen onnesehiju en opdrogende winden In de boomgaarden ziet het er treurig uit Diuir en iu do vruehlboomon langs dijken en wegen zijn de uppelboomen inzonderheid door ontzaglijke hoeveelheden rupsen kaal geschoren en tol zelfs van de jongste loten beroofd Met grond vreest men dat zoo niet spoedig een overvloedige regen aan deze plaag een einde maakt ook de gezette vruchten zullen verloren gaan Uit Terwolde bericht men van 21 Juni Omtrent den stand der gewassen kan van hier het navolgende worden gemeld De rogge is over t geheel bij uitstek goed tarwe eenigazins dnn en kort van stroo de zomervruchlen als haver gerst paardenbonnen enz zijn door de langdurige droogte nog auiiteiiyk uoch kunnen zich bij spne li en rrcen nog herstellen aardappelen slaan tol nog toe veelbelovend gras eer schaarsch en buitengewoon duur de weihinden zijn geheel verdord doch dit laatste wordt nog voor een groot gedeelte vergoed door het uitmuntende verbouw van de eerste snede klaver d tweede snede ontwikkelt zich natuurlijk tot heden zeer langzaam Ook uit het voorm 4 distr van Zeeland wordt gemeld van 21 Juni In weerwil van de aiiiihoudende droogte is de toestand der vcldgeunsfen in deze streek zeer bevredigend De pruttelaars worden beschaamd gemaakt Van de meeste vruchten kau men getuigen dat z j kinclitig en gezond zijn oodat de landman met de beste verwiiohtiiifjeii den iiiiderenden oogst tegemoet gaat Hel oc iaide op middelmatige gronden munt evenwel uit hoven dat op de zware en lichte gronden Wil men meer in het bijzonder den stand der veldgcwassen beschrijven dan kan men dien der tarwe uitmuntend normen Gerst en rogge beloven veel Zelfs heefi de li iver zich goed gehouden Hoenelde paardenboonen kort van stam rijn verwacht men toch een goede opbreugst Envteii en vlas hebben veel van het droge weder geleden en raenige partij is uitgeploegd llei koolzaad u zeer raiddelmaiig m inr de aardappelen staan prachtig Mocht het eens regenen 1 ONDERNEMINGEN van alle soort ijii vaii Omstandigheden afhankelijk Dikwijls in het jiewoiie leven riskeert men groote Sommen zonder dat daarvoor naar evenredigheid de kiinseii ijn geboden Ken gelukkig Uesnlta it is aan iedereen welkom Zoo moet voor allon welke giiaiiie aan solide Oiideriiemiiigen deel neinen de advertentie van het el gerenommeerde huis van S Steindeckei Comp ill Hamburg in ons blad vim heden van bijzonder belang zijn want hier handelt het zich om een door den staat gegüaramleerde en op de grootste en viiste grondsliigeii aaii elegde geldverloting die door hare voordeelige Inrichliiig bij een naar verhouding geringen inzet groote winst kansen aanbiedt Laatste Berichten Madrid 24 Juni üe zitting der Cortes is verdaagd tot 31 Oei nadat alle in discussie gebrachte wetsoniwtrpen waren aangenomen en de regeering gemachiigd was tot uitvaardiging eeuer amnestie zoodra zij meent dat dit gevoegelijk kan geschieden Washington 24 Juni In ilen senaat heeft de heer Sumn or eene zeer verbitterde rede gehouden waarin hij de blavernij en de barbaar chheden die op Cuba gepleegd worden laakte Do senaat verwierp het contract waarbij Deneraarken het eiland Si Thomas aan Amerika verkoopt RiO JaneirO S Juni Bij de kamer van afgevaardigden zijn twe voorstellen ingediend het eeno tot vrijvcrklaring van alle slavenkinderen geboren nu een hierbij vast te stellen termijn het andere tot de benoeming eener commissie belast met het onderzoek van plannen ter emaucipatie vau negers Volgens berichten nit Assumption was het de6nitief vredestractaat nog niet geteekend Parijs 24 Juni In de zitting van het wetgevende lichaam is het voorstel vai eenige leden der oppositie betrfifende de benoeming van mairco door middel van verkiezingen met 187 tegen 55 stemmen verworpen Brussel 24 Juni Graaf de Theux die gisteren door den koning is ontvangen heeft zich heden vergezeld van baron d Anelhau naar het kasteel Lacken begeven j ciiieii2 le Hcriclilcn Do nriültseho rcgct riiig heoft een prijs vtiii 100 000 Turksche piastBrs uitucloiilü voor het hoofd van doii oBtsnaptco rüovcrhüordman TuKoh Do Pni ijaohü nrcliitectcu cii nanncraers verZoukcn hot wetgevend lichaam hel spoedig he vatten der erken tot herhouttiiiy der hoofdstad in het belang oq 200 000 bruodeloozo werklifdüii IJlt Nijmegen zijn dezer dafjcn 26 jungeliedoo vertrokken naar Kome om te dieoen als Zouuvcn Volgens het door Trüf Doiidrrs uitgebrachte verslag van hot Nederl giiathuis voor helioeftigo en minvermogende ooglijdcra te ïltrceht heeft in hel laatste jaiir het aantal behandelde 7 ckeu 1451 bedragen cxtruchc van het cataract heeft 65 maal punctie 5fï maal de vorming van eeu nieuwen impil U8 mual plitata gehad De uitvoer van nieuv e aardappelen uit het Westland naarE ic otU ci = ï i enwon hi ondiT root Dagelijks ttüi deu duizenden mudden verzonden tegen ongeveer ƒ f het mud Tengevolge van do droogte openbaart zich te s Gra enhage dL hihueflc aan goed drinkwater nog sterker don vroeger Het Ztiidiiigijfetst te Ucilo is Woensdag door heerlijk eêr begunstigd Üuizendon woonden het bij allea is in de beste orde afgülüopiu Ue bchildfiijeu eu nudero kunstvoorwerpen van Charles Dickena zullen door de bekende firma Christie Manson in publieke Tciliug gebracht worduu i zijne handschriften en andiie jLipiLreu beviuden zlrh onder berusting vau zijnen cMiutcur tc i iinMil iir Hij ecu aanhangsel tot 7 ijn acht dagt u vüoi ijiR ii dood geinnnkt tcatameiit is aau zijnen omLstrn zouii ijnü bibliotheek gelegateerd en het eigcndoraariclit van het door dm vader opgerichte en bestuurde tijdsein ift All the year rond verzekerd Iloö mrciti rstukkrn in den aanvang soms ontvangen worden Ks ouk uit Diekcn s meesterstuk gebleken De Pickwick papcra zuudeu iu 2t aft vciPcbijuen van 2 vlI Dickens zou voor elke all f 180 bekomen Bij do 5e afl was het debiet nog oo gering dat de uitgevers er over beraadslaagilcii de uitgaaf te slakiu Daar wees de pers op het uitstekeude wiik bij de 12c all zonden de uitgtvcrB Chuiiuiaun eu U U Uiekens reeda crue gratificatie van f 1 250 ten slotte betaalden zij den schrijver ƒ 43 750 en venhcudeii zelve 250 000 In lat küimikiijk Sikseu hebben in de laatste week onwtders groote vi i wotslnigou eangiricht Mensdorf on Licberwülkwitz bij eijuig ttcrdeu overstroomd llohensteiu Liehtenstein losanil l inibficli co Kuiigwitz wcrdcu door wolkbreuken vau b gel vergezeld geteisterd liet zwaarst o onweder brak 17 uni savouiJs over llartmannsdorf los Zesmaal arbtcrcv n sloeg de bliksem in en veroorzaakte brand In Kleinbotben bij Irin ma oiitsioud op zeven plautscu brand Do wet tot nfschafli ig der slavernij is door de spaansche Cortes aangenomen In de Calabrischc provineien hebbeu er weder gewelddadigheden plaats gehad De rooverbenden nemen er toe De spaansche troepen hebben ren vrijbuiterscorps hetwelk met een aan ieiihjkeu voorraad materieel op Cuba landde m fngin geuonuii In het gevecht ziju zevun man gcsneuvUd Te SiH htom hei ft den 17den een zoo geweldige hagelslag plaats gehad dat de oogst in die streek als veru ietigd mrfg worden besehouwd De ichadc wordt op 4UO0O tli geschat liet lagcihiiiB heeft met 158 tegen 10 stemmen verworpen het voorstel van wet van lord Ueauinuiit strekkende tpt uitsluiting van de bisschoppen uit het hoogerhnis Burgerlijke Stand ïfnnnh N 21 Juni Marinua oudi rs A Blaukers en A Schrijvers 22 Willeinina ouders G Büjee en G van Werkhoven Wilhelmina ouxlcra J Vergeer en C vnn Veen Gijsbertus oudeis J de Uaas eu C Alphtenat 23 Anlhüüius Johannes oudera W Bocre en J de Wit Willem Johauuea eu Samuel ouders M O Uloemèndaal n M M Dercksen 2 1 Johanees ouders A Blok en J Jongkocn OvtHLEDbN 22 Juni S C Heij 7 w 2S P C Mils 4 ra S Korawagen 3 j 5 m 24 W van der Valk 57 j S M de llonde huiavr van V H 4 Berlijn 44 j E Blanajaar 2 j M de Jong 3 j ADVERTENTIEN KlSSIKOKR Pastilles uit de zouten van de Rakoü y te Kisshiijen van voor treifelijke werking tegen traagheid der spijsvertee rings organen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek hüniorrhoidon on neiging iot jiclit en scrophuleusheid De flcsdi l nstilles welke de zouten uit een liter l iikii y bevat kost 50 et Depots te Gouda bij Aiu llu kci T 11 lK EUS te Hotfcrddni in nlb Aimlheki ii KON IIKIKK hm m il 0 I it 1