Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1870

o 1870 Woensdag 2 Juni N 912 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverleniieblad voor Gouda en Omslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is ƒ 1 75 franco per nost ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regols k 50 Centen iedere regei meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfzonderIpe Nommers VIJP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot èét uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgevixig De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze tei keunis van de belanghebbuDilen dat dour den Heer Frovincinleu Inipecteur der Directe belaeting en enz te Rutterdam op deu 24 JUNIJ 1870 is executoir verklaard Het kohier voor de belasting op het personeel dientljaar 1870 i87l n 2 HU Foorneld Kohier ter invordering is gesteld ia Itsndeti vau den Heer Ontvanger dat ieder daar n uor omeude vei plicht is zynro aanslag op ileu b j ue Wet bepaalden voel te voldoen n dat heden ingaat de termüu van DUIK MAANDEN binnen elke de reclames beiiooren t worden inicdieiu Gouda den 25 Juny 1870 De Burgemeesier voornoemd De JBAVB W o B DE MAATSCHAPPIJ T t Nut van den Javaan Van alle ministerieele zetels is zeker die van onzen minister van koloniën de minst gemakkelgke Hoeveel is in de laatste jaren uiet ovcronj e koloniën geschreven Do sluier die alles wat de koloniën betrof bedekte is opgelicht tal van misbruiken tal van verkeerdheden om eeps een zeer zacht woord te gebruiken zyn aan den dag gekomen dringend werd van verschillende z den op hervorming en verbetering aangedrongen eerst aarzelcnil en vreesachtig naderhand meer open en dringend werden Ie bestaande misbruiken uit het vroeger zoo geprezen regeringsstelsel voortvloeiende in liet licht gesteld en een kredt ging op een ki eet van misnoegen van verontwaardiging over zooveel dat ifl het schoone Insulinde geschiedde De Javaan wordt mishandeld zoo luidde het de Javaan wordt mishandeld door de NederIftndsche wet in naam van het Nederlandsche volk Aan de koffie en suiker kleeft het zweet en bloed van den Javaan onrecht groot OjIrecbt geacbiedt aan gene zijde an den Oceaan en de steiniiii ii dio opgingen iiu niet vmchteloos geweest Zij yijn dourgcdrongon in de zaal der volksvertegenwoordiging oii hebben daar weerklank gevonden de minister van koloniën moest raetdie jammcrkveten reken whap honden de hand moest aan de plix r vvordcr geslagen om ten minstede niccslevgeiliiivc giirvej weg te ruiin Mi Maar iedere voorgestelde verbetering iedere afwijking van den ouden weg werd bestreden Het oude stelsel was voor enkelen zeer voordeelig deze weinigen begonaen een hardnekkigen strjjd niet hun eigeubelajjg was hier beweegreden het algemeen belang gaven zij voor te verdedigen Het batig slot zoude door die hervormingen verminderen en eindelijk geheel verdwijnen en wal zoude van de Nederlandsche financiën worden als die Haten gemist werden V De Javaan was iniraers nietig hg klaagde niet hfl werd betaald voor z jn arbeid wat wilde men meer de rapporten V n alle ambtenaren waren gunstig rustige rust heerschte overal wat behoefile men ïoIï cUft de klachten te bekreunen van mannen dia of met plulanthropie dweepten of wat nog waarschijnlijker was hier eigenbelang op l et oog hadden Zoude bovendien de toestand der Javanen juist niet slechter worden door al die vermderingen V De minister van koloniën de vertegenwoordiging het Nederlandsche volk werden voortdurend m hun overtuiging geslingerd Waar was de waarheid in dien doolhof van berichten welke richting was bet weest in het belang des lands V De feiten waren onverbiddelijk en te ontkennen dat den Javaan onrecht geschiedde te ontkennen dat Java ton behoeve van het moederland geëxploiteerd werd was niet meer mogelijk e Javaan werd mishandeld men moest het toentenuuen wen mocht het vergoelijken ontkennen kiin men het niet en zoovrel gevoel van recht was nog bji het Nederlandsche volk overgebleven zoo zeer was het nog niet door de batig slot politiek gedemoraliseerd of de cisch om verbetering werd dringend en het ministerie was geroepen om aan die eischen voldoening te geven De maatschappij Tot Ni van don Javaan werd opgericht Art 1 vaa haar reglement geeft het doel der maatsohappii te kennen De maatschappij beoogt handhaving en toepassing der beginselen van rechtvaardigheid en liefde tot de i naaste die de betrekking tusschen het moederland 011 lava moeten kenmerken Zondor ich met do politiek in te laten zonder zioli aau oen der pülitieko partijen aan to siiiilon il zij recht voor don Javaan on do om dol ojiriditois vond woovklan i Ovorhot geheele land verspreid tellen haar afdeeliugen 2000 leden Slechts 2000 leden De maatschappij tot Nut van t Algemeen telt 14000 leden Is dan waarlijk het zedelflk gevoel door die verkregen winsten zoo geschokt dat slechts 2000 Nederlanders wenscheu dat den Javaan rocht geschiedt V Is men zoo onverschillig omtrent Java s toestand dat men zich niet verwaardigt lid te worden eener maatschappij die zich ten doel stelt het lol van den Javaan te verbeteren en zoo raogelyk de vlek uit te wisschen die op den Nederlandschen naam kleeft Onverschilligheid is een treurig verschgnsel eu die oaverschilUgheid is niet te loochenen Hoevelen is het te veel hun stem uit te brengen bjj een verkiezing Men bljjft te huis en bekommert zich niet eens om het wel of wee zijner eigen gemeente hoe kan men dan van zulke menschen vorderen dat zg zich om het welzijn van den Javaan bekommeren Maar niet al een de onverschilligheid is oorzaak van liet geringe ledental De Nederlander ir voorzichtig vele stemmen in met de beginselen der maatschappij maar men wil eens afwachten hoe zjj werkt welke middelen zjj gebruikt wie de mannen zijn die het bestuur vormen al afwachtende on onderzoekende verstrijkt de tijd en de laatste tijd is juist niet zeer gunstig goweest voor do maatschappij ook door de liberale partij is zij met mistrouwen ontvangen en eenige handelingen van het hoofdbestuur hot valt niot te ontkennen hebben voedsel aan dat misvertrouwen gegeven Het voorstel iu het vorige jaar om rich met irrigatiewc en en ontginningen op Java bezig te houden hoewel ook op de algemeene vergadering afgekeurd wordt nog steeds als een wapen tegen het hoofdbestuur gebezigd In de kamrrs is wel eens een minde gunstig oordeel geveld en dit alles belet de toetreding van die voorzichtigen die zeer bedaard wikken en wegen en zich niet gaarne oomproiiiitteeren door het lidmaatschap oonoi maatschappij waarover wol eena gesproken wordt nbokeudli iid is een andoro oorzaak van d voel te geringe deelneming lan de mantsdiappi Dio onvorscliilli hoid die onbekendlioid dit inistrouwoii niuoton worden woj gonomoii mi dit IS alleen miiy olijl door opoubaurhoid