Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1870

nncmil mej W IT l ldioraon lioofdonwij eres nnn de bewiHiraeliOül te llillegoni Uit Boskoop meldt men ons dat vmi wcge de Pomologischc verecniging klaar op Vrydag 1 Juli des uamidditgs van 12 7 uur eone tentoouBtclling van aardbe i n lal gehouden worden Ujj de to verwachten rijke verzameling en ruime sorteering de er vuor die gemeeute met roem bekende vruchten zal ook nog gevoegd worden eene inzending van ro en eu verdere schoone zaken welke de beslaande kHcekerijen alllier opleveren Voor Gouda s iiigezeteneii eu in den omtrek wonenden mogen wij aanbevrlen daar een kijkje te gaan nemen en twijfelen niet of zij zullen weder hoogst voldaan huiswaarts keeren Te U ij py l ee leeV inSteiu is gisteren van wege het bestuur ter ulgemeene kenniï gebracht 1 Dat volgens koninklijk besluit dd 1 Juiiijl Staatsbl n 87 de gemeenten Reeuwijk Sluipwijk en het gedeelte van Stein bekend onder den naam van Land van Stein en de Achterwillens op den 1 Juli aanst tot eene gemeente zijn vcreenigd welke gemeente den naam draagt van Reeuwijk 2 Dat van af den 1 Jnli aanst alle aangiften van burgerlijken stand politie enz tor secretarie van lleeuwijk in het huis ijk F n 10 aan de Beeu yksche brug moeten plaats hebben en 3 Dat bij aangifte van overlijden door den declarant moet worden overgelegd eene verklaring van den geneeslieer under wiens behandeling de zieke is verpleegd Wegens de verplichte aftreding van dr C Leemans uit de commissie tot de zaken der remonstroptsche broederschap en van ds J H Mnronieruit hel college van curatoren der kweekschool benoemde de groote vergadering der broederschap de erdagen mr C van Vollenhoven lid der geilep statenvan ZuidHolland Ie Moordrecht lot lid der eerstgenoemde commissie en da C P Tiele pred teRotterdam tot lid van t laalslgenoemd college Belden hebben deze benoeming aangenomen Dezelfdevergadering hief eene bepaling op naar welke predikanten grene vrijheid hadden builen goedvindenvan hunne kerkeraden piedikanleu van andere kerkgenootschappen op deu predikstoel te brengen De commissie tot de ukeu der broederschap benoemde weder dr H N v Teuiem te Rotterdam tot haren voorzitter prof Tideman te Amsterdam tot haren secretaris Men schrijft uit Delft Dezer dagen werd de door den her J Ilenaud Jz op de Briibantsohe Turfmarkt alhier nieuw opgerichio fabriek van Goudsoh aardewerk de drie emmerijes in werking gebracht eu had bij wijze van proefneming onder de leiding van den meesterknecht P C Kerper van Gouda de eerste geregelde sloking van den gevulden oven plaats Heden werd lot het uithalen der verschillende voorwerpen waaronder er zelfs van fijneren aard dan gewone grove waren overgegaan en bevonden dat het fabriekaal in alle opzichten naar wcnsch was geslaagd zóó zMs dal het de verwachting van deskundigen verre overtrof Ook de oven die van tamelijk kolossale afmetingen is en even als ile verdere gebouwen der fabriek door de heeren de Koude en Veih alhier geplaatst is bleek aan alle ischen te voldoen en volkomen aan het doel Ic beantwoorden Men schrijft uit Leeuwarden Omlri nt den stand der veldgewassen in deze provincie kunnen wij het volgpude mededeelen Van tarwe die weinig is uitgezaaid en van rogge wordt slechts ceu middelmatige oogst verwacht In de zaïidslrckcn slaat de rogge echter beter dan op de klei winteren zomergarst staan vrij goed doch hebben evenals de andere gewassen behoefte aan regen haver heeft uitmuntend geslaan doch lijdt thans zeer door de aanhoudende droogte zonder spoedige verandering zullen degunslige voornilzichten weldra verdwijnen Koolzaad is weinig uitgezaaid het heeft hier en daar gebloeid doch de verwachting omtrent den oogst is niet groot Op de klei laat het gewas zich beter aanzien dan op de ziiiidgronden Van vlas is veel uitgezaaid het vroegstgeznaide staat het best en heeft langere wortels gemaakt dan het laalgezaïiide dat nog niet in het vochtige gedeelte van het ii irdrijk heeft kunnen doordringen en daanloor hel meest door de droogle heeft te Igden Duu l de e nog eciiigcu lyd dan laat iet zich aanzien dat het vlas te vroeg zal sterven Cichorei kwam over t geheel te dnn op i och laat zich tamelijk goed aanzien erwten en boonen hebben van alle veldgewassen het minst behoefte aan regen en staan over het geheel best Van aardappelen leden sommige perceel nog al door de nachtvorsten doch over liet geheel slaan vroege en late soorten nitnemcnd nodat vall de bekende ziekte niet to vrooj in een goede oogst te verwachten is Boekweit staat matig ze leed veel door de nachtvorsten en door droogte Van de hooi en graslanden zal in de hooge streken de eerste snede niet de helft van eeo matigen oogst opleveren De buitenlanden staan beter De weiden ziju overal zeer schraal Cn smachten naar regen De dubbele vergadering van het algemeen college van toezicht der Ned Hervormde kerk heeft den 17 dezer hare belangrijke taak volbracht Bij het reglement door haar gearresteerd is aan een groot aantal bedenkingen die Icgeu het con ceptreglement waren ingediend tegemoet gekomen en aan plaatselijke reglementen geheel overgelaten om naar de eigenaardigheid der bijzondere gemeen 1 e regeld wai mei i iiuia juiiuuu Onuer Ue algemeene bepalingen Het zal spoedig worden uitgevaardigd ten einde den Islen Oct in werking te kunnen treden Men schrijft uit Steeiiwyk Er heerscht hier algemeen eene groote vreugde over de gunstige wending die het weer heeft genomen Voor een goed deel moeten on e inwoner van den landbouw best iai WEKELIJKSCH OVERZICHT vau t behandelde in de T w k k n e K a m t u der Staten Generaal 1869 1870 27 Juni Eene zeer ge ichtige beslissing is in de afgeloopen week gevallen Seilcrt ISiil prijkt in het Siaalsblad eene wel op de rechterlijke org iiiisalie en het beleid der justitie die lot nog lor niet in weikiiig is getreden en nu ook blijkens de jongste hesliasing in de kamer vermoedelijk niinnicr in werking treden zal Oorspronkelijk was den 1 Januari 18G2 als uiterste lermijn aangewezen waarop zij in uilvoering zou komen later werd dit tol 1 September 186 + uiterlijk verschoven en ten la ils e werd de bepaliug van dal tijdstip lot nader ultgeUeld Men achtte het moeilijk o deze wet in Ie voeren alvorens de wetboeken van burgerlgke rechtsvordering en van strafvordering waren herzien en daar dit slechts uiterst langzaam kon gaan besloot men niet te wachten tot de algeheele herziening maar door geileeltelijke herziening de invoering voor te bereiden Ook de tegenwooriligo minisier van justitie bleek ilat beginsel te ziju toegedaan Kr was door hem een weisonluerp ingediend houdende wij igiiigcn in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en hel motief dier wijzigingen was ten eind al wetboek in overeensiemrniiig te doen zyn i e wet van 31 Mei 1801 Stbl u houu m eene nieuwe rechterlijke i irichtiiig De minister werkte dus door die wel mede aan den arbeid der laatste jaren vo yrbereiiling der invoering van die wet van ISül Men had dus nuig ii verwachten dat die wet door den minister zoo goed mogelijk zon zijn verdedigd doch hij heefl h i r in ilen sleek gelalen Do Heer FoRkEii lad een goed middel gekozen oin over die wet het vonnis te vellen bij de behanileling der wijzigingen van het aanhangig onderwerp Door over de beweegreden van dit laatsle Ie stemmen AIzoo wij in overneging genomen hebben ecnige wijzigingen in t Uelboek v iii burgerlijke rechtsvordering te raakeii ten einde dal iu ovcreeiislemmii g Ie brengen met de wet op de rechterlijke indeelini van ISfil zou beslist worden of men die ove eenslemmiiig en das ook die laatste wet wilde Hij stelde dus voor terstond na do algemeene bcraads agingen over dien considerans te stemmen Bij dt alg beraadslaging was dan ook gelegenheid over die wet van 61 te spreken en de Heer Eokkhu ontwikkelde zijne lalrijke bezwaren legen die wet Hij werd daarin gevolgd door den Heer ilUT vJU die echt r met het middel van den Heer Fokkek geen geii jcgen nam en eene moiie voorstelde waarin de hcv iening der wet van ISlil werd wenschelijk gcichl SIcehts enkele verdedigers kon de wel in de kamer vinden De minister van Justitie echter schoof de zaak van zich af op eene wijze die vele liber den de schouders doel ophalen voor i e liberale beginselen vi n dezen minister De regecring verdedigt de wel van Gl niet aanneming van t voorstel Fokker zul dus geen onoverkomelijke slag zijn Hij slaaft dit aldus De regecring kon met de wet np twee maniereu hindelen haar invoeren of haar niet invoeren Zij besloot haar in te voeren wel wat gewijzigd maar loch was zg gunstig gestemd voorde wet Had de ngeering haar ter zijde gelaten zij ou een gevaarlijk spel gespeeld hebben uant men verlieze niet uit het ony dat die rechterlijke inrichting van ISC ticaal Jaar tobieni heeft gekost Zij deed dit om lat zij dacht ilat de volksvertegenwoordiging die et mlde bigkt nu het tegendeel dan komt de regeering op een gansch ander terrein dan zal zy ceu nieuw ontwerp moeten indienen Het voorstel Fokker is ook volgens de regeering de beste weg om te weten hoe de vertegenwoordiging erover denkt De regceriiig denkt er juist over als de kamer Geen ingenomenheid dus met de wel van 61 geen woord tot verdeiliging van t eens aangenomen stel 5l Wi i eii de wt goed wil men baar niet ook goed Nog bij de schriftelijke behandeling van t ontwerp bij de memorie van beantwoording noemt de minister de invoering der wel van 61 hoogd wenschelijk De kamer was natuurlijk bevoegd de wet te veroordeelen de minisier was verplicht geweest haar te verdedigen zoo al niet om de wel zelf dan toch om al de thans nullelooze voorbereidingen sedert 1861 tot hare invoering gemaakt Terstond na het eindigen der alg beiMadsl erd het voorstel FoKKf B de motie Ga iT i M v was reeds vroegci teruggenomen nangenomeu inel iS legen 12 sleinmcn waarop het ontwerp werd iiigelrokken Blijkens de discussie is alzoo lic beleekciiis der stemming deze dat dekamereeii nieuwe wel op de rechterlijke inrichting wil Mij dunkt deze taak is bgiia Ie zwaar voor den minister in de zomervacaiilie De heer de C isembkoot had ook nog een woordje tot dcnzelfden minister Die afgevaanligde is lid van eene vereeniging tot bescherming der dieren en vroeg nu in verband met een adres van onderscheidene dier vereenigingi ii en ook in verband met de afschaffing der doodstraf voor de monsters onder het metinchdoni of de regecring ook geneigd was een vet in Ie dienen tol afse affiug van de mishandeling der zooveel edeler en o ckuldige dieren De minister had bchnoren te zeggi dat hij daartoe niet geneigd was dit toch bleek uit zijn antwoord waarin hg den interpellant verwees naar een nieuw wetboek van strafrecht dat later wel eens zal worden ingediend Om de strekking van dit antwoord goed te begrijpen moet men zich herinneren dat nog steeds hel in 1810 ingevoerde fraiische wetboek van strafrecht geldt en dat er allhans in de eerste jaren nog niet aan de indiening van een auder Ie denken is Het antwoord vnn den minister had even goed kunnen wezeu S9 febr 71 of wat hij wilde doch de heer uk C vsembrüot scheen voldaan cn d iiikle onder t gelach der kamerleden den minister voor zijn antwoord Een tweede iiitirpcllatie betrof t voorgevallene Ie Venezuela Zg ging uit van den Heer v GoltSTKIN Bekend met den loosland te Venezuela eu met de gescblklheid van den eoasni gcneraal schenkt spr aan dezen volgaarne zijn vertrouwen maar hel verslag in de Siaals ünrant werpt op dien ambtenaar een minder gunstig licht Daarom vraagt de afgeva irdigdc aa i den ininis er van bniienl zaken I Wat is de aanleiding lot hel afbreken der beIrekkiiigen tnsscheii Nederland en Venezuela 2 Had de Heer Rolandus bepaalde instructlcii 3 Wat heeft de re ecriiig gedaan en at zal zg doen Zg heeft een schip gezonden maar heeft zij ook een nota gezonden F Zoo j i wil de minister dat stuk ilan ook overleggen In zgn antwoord slelde de miiiisler op den voorgrond dal een minister van buitenl zaken zich niel Ie veel over hangende zaken moet uill ilen Hij zal dus i iet op alle vragen ant vo en De iinleiding lol l if broken der betrckkingi ii i gelegen in de herh ialde inbeslagneming v iii sehepcii wa iriegen reeds raeerm ilen door den heer Kolaiidus in vereeniging met ile andere verlegcinioordigers vsii vreemde mogendheden werd gcproirsteerd Nu aiidcrinaal een pakkelboo was aangehouden en t antwoord a iii den agent opzijn protest gegeven krenkend was kon de heer liiilandiis niet meer hunilclend optreden en moest hij de betrekkingen el afbreken Eene nota zal nainnrlijk worden gezonden want er is eene nota van Venezuela om vangen l it antwoord wordt opgemaakt in OM iei iiaieiiiming met de vreemde mogenilliedeii wier hgv il vour t publiek een reden tol groole gerustslelliiig is 0 crlegging van stukken over hangende zaken is niet gebruikelijk daarom heeft de minister daarin dan ook bezwaar Wcnscht de kamer het echter d iii zal i e minister zich onderwerpen Met algem en slemmen bleek dit de begeerte lo zijn en daarop zond de minimier twee stukken tot vertrouwelijk kemiimieMing vooi de leden Nog werd de behandeling der vcearisenij welleii be gonneii doch il üir de e nog niet iidiep kan de vermelding daarvan beier lol het volgend over icht blijven Eindelijk besloot de kamer nog eenige kleine