Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1870

wfijps nf Ir ilopii Pil iliiii iiilccn c frnnn J ropr belangrijke wellen oo ils lil scliiitlcriJH cl on die op Ie banken v m Ireniiijf komen iiii liet mmstaniulc reeos iian de lii iirl Laatste Berichten Washington 2 Juni Er loopt oen gerucht dat de heer Mutley gezant Ie Ijoiiden zal worden Icrupfrcroepen London 37 Juni Lord Clarendon is heden ochtend ten 10 re na een kortstondige ziekte overleden Parijs 27 Juni De eomniiasie der kamer oor de petition heeft heden eene bijeenkomst gehouden die bijgcoond wc r li ie e heeft aangedrongen op de verwerping der petitie van de prinsen uit het huis Orleans door het aannemen van de eenvoudige orde van den dag Acht van de negen leden der commissie hebben zich met den wensch des minisiers vereenigil Geiiiciii de Hcricliteti Saldanlia is zuó kv ihtlf iii het verkiMK n van allerlei viijhcden en rerhteii d it ecu Diiitseh bl nl lic l ui tui ec eii aiiiiraadt om deii Maai schalk o der euralcU tu stellen Alb liet waar is dat de I iï s ibunhelie strantjon tns naar liun voorhoofd wijzen wanneer SaUhinlia in tijn gala uiiiforni trot ch aan komt stajjitun ia eker de vreugde uvcr s uiaiia hervuruiiugeii van de v are soort c Ned Ind Ilaiidilsb al niet 2 pet uïtkccren zoo nlv nauvanktlgk as vooigeste ii maar runn 4 pet I c e wijziging vivrTl verooiv iiakt dour het sedert h innen tan uiiderschcidene pruechsuu Tu HcKooiihoveu hebben ceuigc tunnierlicdeu en utetselanrs door etin begin van werkstaking bepioefd hoogere looiien van hunne bazen to erlangen Boilegraven daeht men zou een goeden uitweg banen liet bleek evenuel zeer spoedig dat die vcrnndcriug geen verbetering yïjn zou en men zoeht binnen Sii uren de vcrworjien bazen wei r op iroutendeels werden de ontrouwen die niet van ondankbaarheid zyn vrij to pleiten voo loopig weder in genade aangenomen De arbeiderswoningen te Helmond muiten meer op spelonken dan op woningen voor nieuseben gthjken Of t aar is dat er geen verbetering van ovciliculsHcgc te vaehten 18 omdat zoovele leden van den gemeenteraad eigenaars dier krotten zijn durft men niet verzekeren Den 4d n Juni verlieten zeven schepen de haven van Philadelphia met bcsteniniing naar Knropa Zij hadden niet minder dan I lfiS nOO gallons petroleum atin boord De uitvoer in dit jaar bedraagt reeds 5 iniUioeii gallons motr dau in het vorige jnnr Jl Woensdag namiddag is op het eiland Uuzenburg bij Maassluis terwijl de bewoners naar de Vluurdiiigsehe paurdcnmarkt waren de hufhtcdL van den lui Ibuuwcr van Haaien met ollen voorraad tot den grond to i afgebrand In den hooiberg zonder bekende oorzaak begoniibii was er aan geen blussehcu te denkeu Jl Donderdag middag omstreeks G ure zag men tu Barneveld te mid icn vau icn hevig onweder de kerktoren in vlam geraken Door spocdijr aangebraehto hnlp en geholpen door hevige stortbuien mogt het gelukken den biaiid tu stuiten Mocwel van eeucn allcider v n ry len is dr bliksem toeh in dcii toren geslagen en vurondei stelt men dat de leiding defect U geneest nant de bliksem moet na cenigu eUen bngs den afleider gegaan te zijn eoiie stuiting ondervonden hchbcQ en toen eerst naar binnen geslagen zijn Naar men verneemt is ten groot aantal Indianen en Boschnegers aan de Tibitie n Suiiname door de ijverige bcmuoiingen van de r k geestelijken tot hut Chi isteudoiu overgegaau De Eng regecring heeft dozer dagen haar jaarlijks rajiport omtrent den slavenhandel hij het p iilement i igcdteiid Nuur luid daarvan ijn er nog maar sommige havens namelijk in Zanzibar en elders op Afrika s oostkust alwaar shveiihundel wordt gedreven maar neemt hij ook aldaar af In de vorige week is te liueda een ercussio fubriek door brand vernield Twee meisjes kwamen daarbij in de vlammen om en verscheidene per onen die uit de derde verdieping sprongen bekwamen gevaarlijke wonden Voor het Fransehe crimineele hof is een nanvnng gemaakt met het proces tegen de leden van de internationale werk liedenassociatie Van de 38 beklaagden zijn er fi voortOiiehtig tegen de overigen wordr o zware beüehuldigingen ingobracht gegrond op een memorandum door du politie ingediend In dit memorandum wordt het aantal vnn de ledeu der associatie op bijna een millioen opgegeven waarvan 43 785 op Fmnkrijk 432 iG op Zwitserland ÜOOü op Engeland lÜO OOü op Oostenrijk en 27 IS op Spanje komen To Villenenvc l Ktang is ecu knaap met name üavois en ook diens vader een herbergier te Gaehcs gearreatctrd omdat men onderstelde dat zij bekend waren met het plan tot het smeden van een nieuw komplot Ten gevolge van die arrestatie zijn later noeh zes per onen in he htenis genomen Van de zeven roovers van Marathon zijn er vijf ter dood gebracht één die niet bij liet pUgeu der gruweldaad tegenwoordig was ia tot Icxenslaiigen dwinifiarheid veroordedd de andere heeft beloofd inliehtingen to zullen geven en is diiaroin nog gespaard Uit Havre worden btilangrijko aanvoeren van granen gemrld Vooral opmerking In do finaucieele kringen spreekt men over do oprichting van een EngcUch Fiansehe Miuit rhiippij die zieh belasten zou met het leggen van een nieuwen telegraafkabel tusscheu Fiflgcland en de verenigde stalen Een yekere Mw CiiUilaiid verloor haar echtgenoot dnor het vergnnn vnn de niailboot arnnlio in eigendom toeheliooreude aan do IVninsuhir and Oriciiial Jonipnny Zij lueft een ciscJi tot bchadeloossltlling tegen de Maatschappij ingesteld liaatstgeirocnide i erd vcrooidecld tot betaling eener som vau 3Ü0U p st De HonganiNrhe hissrhoppen hebben gr7nmeiili k br lotcn dailelijk na de afkondigi i van het onfeilbaarheidsdognin Koinn te Het Anicrik congres heeft het voorstel om afgevaardigden van Georgië ter zitting toe to laten met eenige wijziging aangenomen In de rivier de Tay in Schotland is een zalm gevangen van 70 pond 4 vt 5 dm lang en met een omvang van 2 vt 7 dm Het dier werd verkocht voor ƒ 115 To Oirschot zijn Te Jaariiveld is verschil ontëlaau tusschen do kerkvoogden waarvan cciiigen ontevreden zijn over de wijze waarop tot plaathiiig van een orgel is besloten enz Een en ander hcoft aanleiding tot een proces gegeven dat nog hangende ig en d l OU de zich beklagende lartij het wint denkelijk tot opruiming van het orgel aaL iig j en Op 4 Juni had bij Ijircara op Sicilië eene ontploffing in een zwavelmijn plaats waarbij 30U menschen bedolven werden Sleehlb een werd gered Een domme lehatrijkc maar doorgierige burgemeester uit ecu gemeeutu in den Zuidoosihoek van Noordbrabant werd oi langs in ern publiek gezelschap aangezocht oin toch ook icti by tu dragen tot leniging vau den brand te Üodegraven Hij gaf echter viermaal de inteokenlijst weer terug met do verklaring ifdat hij zich nimmer met de politiek bemoeide Den 18 Juni is te Berlijn met bet verknopen van corres pondentiekaarten een auvang gemaakt op dien dag zijn 15 lOS verkocht Burgerlijke Stand fiKBüiiKN 24 Juni Dirk ouders D van Vleuten en W vau Houten 25 Dirk Benjamin ouders G van den Kud en C B J Smit Picter ouders M van den End CU M I üuwerier 0 hni nnN 25 Juni A G P Bik 2 ro H B A de Groot 6 w 2G P van der Pool 25 j 27 J M van Leeuwen 2 j h Nicuwcnhuizen 3 j ADVERTENTÏEN Den 25 Juni 11 overleed te Bellevue nabij Parijs onze geliefde Broeder en Behuwdhroeder de Heer DIRK VAN HAREN NOMAN in den ouderdom van ruim 65 jaar G B VAN GOOR A W VAN GOOR Van Haekn Noman Gouda 27 Juni 1870 Een e kennisgeving Openbare Verkooping in TIVOLr alhier op VRIJDAG 1 JULIJ 1870 s middags 12 ure van doorbloedende STAM en STRÜIKROZEN groenblijvende PLANTEN enz enz Op den Verkoopdag van 10 12 ure te zien BROUWERIJ Men vraagt een BEKWAMEN MEESTERBROüVvER in staat om eene Brouwerij te bt Hturen li ebbende tlieoretisclie en practische kennis Zidi te adressecren per franco brief aan JOSEPH VAN IN C Boekbandelaars Drukkers te Lier bij Aiiimerpen België KENNISGEVING BURCiEMEESTER en WETHOUDERS ran Goudii brengen ter kennia vnn de belanghebbenden Int de scheepvaart door het Moordrecbtache verlaat alhier van den 4 tot en met den 6 Jnüj eerstkomende gesloten znl zijn en dat deceive ali Jan zal kunnen geschieden door de sluis aan het nieuwe werk nabij Moordrecht Gouda den 28sten Junij 1870 Burgemeesior en Wetliouders voornoemd Do Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEU FORTI IJN DE 5HAVE W L B Lanjnschc ScÜcs te Caaia De ondergeteekende maakt bekend dat het Examen van Toelating zal plaats hebben op DONDERDAG 14 JULI e k des middags ten 12 ure in het lokaal der school Er bestaat gelegenheid voor kostleerlingen bij den Heer J L TERWEN Docent iu de Wiskunde en N Talen Gouda D TERPSTRA 25 Juni 1870 Jiedor Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongeateldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmnntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED uu UITSLAG der HUID zij xjjn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDBIJVEND Verzegelde doozen van 37 Cent en dubbele doozcn zijn verkrijgbnar tg de hh AarlavJeneen J F Allart AlUasserdemi M Punt Wz Alphen ajd RAijn C van ArVel Amsterdam M Cléban C ilroogisten heilige weg D 321 en huidenslr KK n 278 Benthuizen C den Boumeesler BUitKÏjk S V d Kraals Bodegraven B Versloot Delft H W de Kruijff Deventer Gebroed Timin Oouda L Schenk op de Hoogs raat Oravesande W v tl Boom JlaoitrecAt K Oosterling Le kn J T Terburgh Haarlumniersir hoek Bakkers teeg Moordrecht G H Post Ottdewater H J Kuijper Rotterdam A v d Toorn Weste Wagensl SchoonAoven A Wolff Tiel A F Paassen Utrecht F Altcna op het Steenw over de DoBKerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echtö Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in aljjeracin j e bruik is door ons te Gouda alloen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SGHEINJC op de Hoogstraat WAARSCHUWING Mon wordt instiintclijk verzocht wel attent t ivillen zijn dat door ws bij niemand anders de Urii inusPillen bereid vnigens het oude en echte Recept in DcpSt zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboveu opgegeven Steden en plaatnen dan by de hierbovengenoemde Dépothondera In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervnardigeis Wed Keunen Zoon Apothekers welke llandleekening zich ook bevindt ophet Zegelink waarmede de Doosjes verzegeld zyn Wij verzoeken de gebruikers imtantelijk daar welop te letten en raden hun nnn WCl tOO te ZiOD bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin ccn biljet met onze Hnndleekeningis zich aan te schaffen en zich te wachten vool het gebruik vaji de vele namanksels 42 Cuudn Dvuk vau A lii iiikrauu