Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1870

1870 Vrijdag 1 Inll N 913 sche Julij als bet 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcaliélad voor Gouda tv Oïnslrcksn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJÜAG In de St d geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prgs per drie maanden ia ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertention kan geschieden tot édn uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND ENQELAND De koningin heeft hare toestemming gegeven be8l herm ronw te norden vnn de internationale tentoonstelling vau wp lilieden en zal haar misschien in persoon openen üaribnldi beeft toegestemd een der viccpresidenten te worden eu is voornemens de tentoonstelling te bezoeken De hper de Lesseps Vf rtoeft tegenwoordig in Engeland Ve Daily Ncas zegt dat men wél zoo doeo Engelanda vroegere onverschilligheid voor het Suezkanaal althans een gszins goed te maken door denheer de Lesseps eene ovatie te brengen hetzy dooreen hem aan te bieden maallyd of op andere wijze Volgens den Morning ïost is het algemeengevoelen dat graaf Granville den overleden minister van builenlandsche zaken lord Clareudön zardpvoigen In de mailberichten uit China worden de gertichten omtrent de uitbreiding der insurrectie inde westelyke provinciën bevestigd Naar het zichliet aanzien £ 0U de Keizerlijke Regeering zich indat gedeelte des lands onmogelijk zonder vreemdehulp kunnen taande houden De Eiigelsche bevolking i er algemeen van opinie dat indien Engeland in het belang zyner onderdanen tot eene interventie mocht besluiten het daartoe alleen moetovergaan op zoodanige voorwaarden dat er tevens en einde komt am den ellendigen toestai d de ryks Vele verkeerdbeden waarvan de Europeanen de nadeelige gevolgen ondervinden zijn alleen toe teSfthrijven aan het gebrekkig bestuur des lands enna meent men dat Engelaud van de omstandighedenparty moet trekken om de Europeanen tegen dienadeelen te w iarborgen Zaterdag jl ontving de heer Forster eene deputatie van werklieden vertegenwoordigende de verschillende gilden in Londen Zij kwam om eenige bezwaren die zjj tegen de onderwijsoill hadden geopperd nader toe te lichten Met innig leednczeu getnigden zjj te hebben ontwaard dat het kerkelijk onderwijs werd uitgebreid dat er geene voorzorgenwaren genomen ten opzichte van het geven vanneutraal cnderwys en dat de minister in gebrekewas gebleven schoolpliohligheid in te voeren Debeer Forsteiintwoordde op deze aanmerkingen datals het oui p wet was gewnrden de staat zichvoor t eerst Joiast zag met de zorg over het onderwijs dat er jeen motjelijkheid bestond om t met venchillende k rfcelijke gezindheden eens te worden en dat iedere gemeente gedwongen zon worden hare plichtcu ten opzichte van het godsdienstonderwijsn te leven Voorts constateerde hij dat de wet a u de ouders alle mogelyke vrijheid liet om huune kinderen aan het godsdienstonderwijs indien zijdaartegen bezwaren koesterden te onttrekken Bij de kamer van afgevaardigden te Kio Jaaeiro zyn twee welsvoorslelleu ingediend betreffende de afschaffing der slavernij Do strekking is alle kinderen die voortaan van slavcn ouders zullen worden geboren zijn vrij F R A N K R IJ K Zaterdag 11 heeft de koningin van 3panje in li l hOtci Jl iaiicttski te l arijs plechtig afstand ge daan van den troon ten behoeve van den infant Alphonsus die de twaalfde zou zjjn als dit eenige gevolgen had Vele Spanjaarden te Varijs woonachtig waren bij de plechtigheid tegenwoordig De koningin droeg cei kleed van rose zijde met ocne menigte paarlcn versierd en was zeer aangedain In het m i ifesv gaat z met korte woorden hare rcgecring na en betuigt dat de partyen haur belet hadden al liet goede lot iland te brepgen wat ze gewenscht had Zo vergeeft venier allen die iitar oiireciit hebl eii gej iiin Uo iiingin heeft reeds een brief naar Kome ge otideu waarin ze den paus voor haar zoon om iju zegen vraagt De toekomstige lioons opvolger was echter zoo weinig onder den indruk der plechtigheid dat hij zoodra het was argeioopen den hertog van Sesto bij de hand vatte om hem zijne nieuwe velooipi de te lalen zien Dat is ook zeker beter speelgoed dan de kroon van Spanje De depêche welke de heer Ollivier als int rimair miuisler van bui ten land ohe zaken onder dagteeleniiig van i Mei aan den heer de Bauneville Fransch ge ant te Rome heeft gezonden wordt thans door de Jiigsb Allij Ztg openbaar gemaakt Zij luidt als vulgt De keizerlijke regecring heeft zich niet op hot concilie laten vertegenwoordigen hoewel zij in hare hoedanigheid a s gemachtigde van de leeken in de kerk het recht daartoe heeft Zij heett vertrouwd dat de wijsheid der bisschoppen en de voorzichtigheid van den Heiligen Vader de verhe ig van buitensporige meeningen lot dogma s zullen belellen Zij heeft om onze burgerlijke en alimikundigc wetten te verdedigen tegen de machlsoverschrijding der theocnilie gtrekend op hel gezond verstand op de vaderlandsliefde der Fransche katholiekeu en op de gewone middelen van suiiclie die haar ten dienste statn Hare aandacht was alzoo gevestigd op de verhevene roeping eeiier vergadering van prelaten ilie bijeengekomen zijn om uit Ie maken wat voor het zieleheil en het geloof van groot gewicht is en 7ij stelde zich slechts uéne zaak tot plicht namelijk om de volledige vrijheid van het Concil e te verzekeren en Ie beschermen Toen de Regeering des Keizers echter door de geruchten in Europa was gewaarschuwd voor de gevaren die der Kerk van sommige onvoorzichtige voorstellen wachten liet n een oogenblik hare reserve varen om raad te geven eu verloogen te doe want zij wilde ia macht der vyanden van het godsdienstig geloof niet versterkt zier lu Heilige Vader heeft gemeend naar onzen raad niet te mogen luisteren of zich onze verloogen ten nutte te maken Wij dringen nu nii nader na en nemen weer onze staalkunde van onthouding en van afwachting aan Gij zult voorlaan noch met den Paus noch met den kardinaal Antonelli over de zaken van het Conoilij een gesprek uillo keu of aannemen Gij hebt u slechts te bepalen tul het inwinnen van inlichtingen gij zorgt slechts dat gij op de hoogte blijft van de feilen van de gevoelens die er toe geleid hebben of van Ie indrukken die er op gevolgd ijn ielief aan oii e l r iiiselie biaschonpen te zeggen dat onze onthouding gccnc unvoischillighcid is ij vloeit voort uil eerbied jegens vooral ml vci trouwen in hen Hunne nederlaag zon zeer hard zijn indien het burgerlijk gezag tusschenbeiden komende die niet had belet en hunne overwinning zal dan ten volle op prgs worden gesteld indien zij die enkel aan hunne eigen pogingen en aau de kracht der waarheid te danken hebben BELGIË De m ttislerit le ciisis is nog op dezelfde hoogte Met ongeduld wordt de afloop te gemoet gezien In eene samenkomst van liberalen Aam ie Aaiociation liberale van Antwerpen belegd is besloten aangezien de liberale party nog de meerderheid in de kamers heeft dat de lasthebbers dier parlij de verantuoordelijkheid voor de vormiug vau een ministerie behooreu op zich te nemen ingeval die taak hun door den koning wordt toevertrouwd Een zoodanig liberi al kabinet zou werkzaam moeten zyn voor den voornfigang en eene ware libemle en democratische staatkunde moeien volden Van ds liberale parlij schijnt echter nog niemand door den koning geraadpleegd te zgn DUITSCHLAND Dezer dagen is te Keulen de vergadering gehouden van de besturen der Katholieke utrkliedenvereeni gingen Daarin werd onder anderen behandeld een voorstel om I verklaren dut de suikes niet in overeenstemming zijn met de Christelijke grondslagen dezer vereeuigingen Dit werd verworpen Daarentegen werd een voorsiel om de werklieden tol onthouding van alle onchristelijke ngitatién aan te sporen met algemeene stemmen naiigenomen In Zwitserland bestiiui bij verschillende partyen het plan om eene algeheele herziening der bondscoustitutie te doen pi als hebben Zal er evenwel over deze zaak kunnen beraadslaagd worden dan moet volgens de et het voorstel daartoe vi n 50 000 hanilleekeninnen voor ien zijn Gaat het voorstel door dan moei de buiiilsr tad aftreden Het heeft er inderdaad allen schijn van dat men tot dit vreedzaam soort van revolutie zijn toevlucht zal nemen In hel kanton Uallis is ten minste reeda eene v lksvcrgader ug gehouden ten einde ondertoekcnaars Ie winnen voor het adres Dr A Beriih Lullcrbeek prof aan de universiteit te jiesscu heeft ctne brochure uitgegeven gelileld Aan l ius IX bij gelegenheid van zijn wensch om door het concilie onfeilbaar Ie worden verklaard Dit geschrift heeft zeer veel sensatiete weeg gebracht omdat Lulterbeck die algemeen als een trouw Katholiek bekend staat het onfeil baarheidsdogma beslcmpelt met de benamingen van ongerijmd naJeelip onchrislelyk eu goddeloos Zijne slotsom is de e Evenmin als een concilie kan eisclieii dal de uitspraak twecmnat twee is vijf geloovig zou worden aangenomen evenmin kan het geloof eischen voor de stelling dal de paus onfeilbaar is liet ou eene vergudiiig vin den paus ijii Alleen door eene blijkbare onkunde of door de stemmen van IJÜII kusifjaugers die geene werkelijke bitichoppeii ijn f doer een slecht en op dwanggegrond reglemenl vau urde óf door aanwendingvan list mislpKling en fneld k in men er in slagen dal do ineei deilieid aan zulk eene leer haarplacet geeft Hel k in iiid ijn eene mcer Itrheid