Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1870

f RAND TE f ODEGRAYEN MUZIEKKOltPS 1 1 11 KONINGLIJKE SCHEHI Sf lIU lTEllS van ROTTEliDAM onder directie van den Kapelmeester n C WESTKltUAGH iïtMïf êf iiif t ièJaéwH MM k lih wt fÉK MÉ fÉr ii HéÉkfnilémMJImui iêm mi Mfai I te geven op ZATIIWIUO 2 JüLlJ 1870 des avonds te 7 ure in het lokaal Tivmi daartoe door de firina Wed n SOLINGE en van AXUA4KJ ENTREE 40 nU de iersoon Zullende de ontvans sl van dit oncert strekken tot tegemoetkoming voor de ongolukkigen van bovongcmelden ramp N B Lij tcn lir inteckcninij zijn hereiih in cirmtatie Gouda 24 Junij 1870 Openbare VTlJwilllü e Verkoopliig te ZEVENHUIZEN VAN OMSTREEKS 20 BUNDERS WEI HOOI iBOUWLAND gelegen in den Zuidi i as Poi dkh van ScIMaml en in don Ehndiiagts Poldeh alsmede 8 Huizen met Erven TUINEN EN VERDEREN JRÜND in het dorp alles binnen do gemeente vnn ZEVENHUIZEN De Veiling op WOENSDAG 13 JULlJ 1870 De Afslag op WOENSDAG 20 JÜLIJ 1870 beiden dos vooi middags ten 10 ure in het Raadhnis dier Gemeent ten huize van Mojufvr de wed IIiiiiMsiiiin nN in het dorp De Kooppenningen moeten worden betaald vóór of op den 1 Sejitember 1870 bjj die Iwtaling komen do huurpenningen ten behoove van de Keepers Nadere information xijn te verkrijgen ton kantore van den Notaris A N MOLENAAR te WmldinJveen Men vraagt om dadelijk in dienst te treden TWEE BEKWAME SGHILDSRSKNEGHTS ij A BRINKMAN adres franco of in iprsüon Tiendowog te Gouda EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbronncn DE Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte apiisvertee ring ge brekkige ademhalingen en graveel In voorraad in tjejdoinhcerde doozen met geliruiksaanwijzinjj i riO oents alleen oii ervalh ht te Goudn bi J H BOERS te liotlcrdam in alle Apotheken Di ADMlNlST tATlU an 1 K UOTSUliüNNEN Ui vouuiH der Arroiulisseinents rechtbank te Rotterdam van den 27 dezer ziJn H II RANSIIUIJZEN VKRBEECK C winkeliers te Gouda verklaard te zyn instaat van FAILLISSEMENT hetwelk is ingegaan den 20aten dezer en waarin zyn tenoemd tot Rechtercommissaris do E A Keer Mr JAN JACOB LOKE rechter in voornoemde rechtbank en tot Curator do ondergeteekendo advocaat te domhi bij wien do schuldcischers worden verzocht do l ewij en hunner vorderingen franco ia L nei Mr J FORTUIJN DROOG LEEVER Gouda 30 Juni 1870 Oud Cartbagena s BER6PLANTEN 0LIE Bebouwt lic Inutlman vlijtig zijneu iikkcr ploegt en zaïtit lig op zijnen tyd onTcrmoeid en bidt bij deu Hemel ooi regen en zoiincschyii dun mng liij ook met ccnigcii grond bopcn dnt 7ijn arbeid met vrucht zal bfkroond worden Jammer ecliter dat men in volc gevallen niet alzoo denkt en homlelt het zijn bij velen hoordzakclijk die duidelijk zigtbnre zaken welke men zoo attent behandelt terwyl men de minder ziglbare ikcn ann haar lol overlaat zonder er op te letten dat andoren door hunne meerdere zorg betere vruchten plukken men belieft het aUdan fortuin of toeval te noemen even alsof de fortuin rondging om zgiic geliefkooaden e pakken welke rustig op haar zitten Ie wachten mi gerekeod I ie zijn boofdhanr wil behouden en cunserveeren koope de r iul O arth igcmrs 5fr9pI uitrii oIif co ccntB het Flfschje dezelve zet dadelijk de wortel vaat bevordert den groei doet waar hel nog mogelijk is nieunc wortels ontspruiten en bewaart tegen vroegtijdige grijsheid lloofd llïpót te Del t bij imKETVEI T Az pn verder bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda J II KELLER Rotlerdam Weatewagostrivat A RELINAARD Oostiwort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevnthuizen W BARES Gorimhem J J GROENHUIZEN Utrecld F L A DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Rjjk 60EDK00PE HUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Mürchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 Junoman Sehnsucht Melodie C B 0 40 Heimweh Melodie C 0 20 KoNTSKï Lö Reveil du lion B A 0 90 LuMBiJE TraumJiUdw Fantaisie 2e druk C 0 60 Metra Les Roses Valse C 0 50 Richards Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Sybille Romance C B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezfer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gouda üruk vau A Driukmuu Ik ondergeteekendo attesteer hij deze dat de chocolade fabriek van PRANZ STOLLWERCK en ZONEN a A Rjjn voor de zuiverheid van hare fabriokat n instaat en La s bewerking vrjwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en hestanddeelen sioowel als de gereed zijnde ihocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September I860 Dr HERM VÜHL Bovengenoemde mot regt ai n te bevelen Chocoladon zyn steeds verkr gbaar gesteld bfl J J N DER Sanden Brnkot on Koekbakker op de Groote Markt te Gouda Radcrstooniboot l I ISSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s raorg 7 ur n Zondag s morgens C j uur Van ROTTERDAM op geljjke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dai elijke Retourkaarten Van GOUDA naar Moordrecht 9 15 1 24 S 28 6 45 10 28 Nieuwerkerk 9 15 11 33 1 24 3 28 4 31 6 45 10 28 Capelle 9 15 1 24 3 28 6 45 10 28 Rottehdam 8 18 9 15 9 63 11 3 l 4 3 63 3 28 4 31 6 45 7 28 10 28 Zevenh Moerkapellc 6 56 9 18 3 31 8 43 Zoelerm Zegwaard 6 56 9 18 11 36 12 53 3 31 8 43 IH Sl Voorburg 6 56 9 18 3 31 8 43 s Gkavenh voe 6 66 8 21 9 18 9 66 n Hè lï E 1 56 3 31 4 34 7 31 8 43 10 31 Oudewater 6 58 9 51 11 34 3 81 6 43 6 48 8 23 Woerden 6 58 9 51 11 34 8 31 6 43 6 46 8 23 Harmeien 6 53 8 20 9 51 11 34 12 56 3 31 6 46 8 23 8 38 10 Utrecht 6 58 8 38 11 34 12 56 2 43 3 31 6 46 8 23 8 38 10 Amsterdam over Harmeien 8 20 9 51 11 31 12 66 3 28 6 43 8 38 10 Utrecht 6 58 8 38 11 34 2 43 8 23 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 82 11 12 12 37 3 14 6 27 8 6 Nieuwerkerk 6 33 9 25 11 5 12 31 3 8 6 20 Ï 59 Capelle 6 24 9 18 10 58 12 24 6 13 7 53 Rotterdam 6 15 8 15 9 10 10 50 12 15 2 20 2 55 6 6 7 45 8 16 Zevenh Moerkapelle 6 36 9 30 12 36 4 7 6 18 8 Zuclerm Zegwaard 6 25 7 64 9 19 1Ï 26 3 66 6 6 7 50 Voorburg 6 11 9 6 12 11 3 41 5 51 7 36 s Gravenhace 6 6 7 40 8 9 10 56 12 8 2 2 50 3 35 5 45 7 30 8 SO Oudewater 8 37 8 60 1 8 8 1 4 2 6 16 9 57 10 6 Woerden 8 28 8 48 11 06 10 59 12 68 2 6 i 3 66 6 6 9 61 9 5 Harmeien 7 53 8 21 8 38 9 28 12 51 1 30 8 60 6 45 9 53 Utrecht 7 35 8 5 9 10 10 50 12 35 1 10 Ï SO 3 35 5 45 6 43 9 80 Amsterdam Cover Harmeien 7 15 8 8 60 10 15 2 5 3 35 6 30 9 15 Utrecht 6 50 9 JO 11 20 2 40 4 30 8 16