Goudsche Courant, zondag 3 juli 1870

1 Hl j ♦ W É 1 liiiC grocul buiten de wet stelt allooii omdat ij prinscu zjjn Ook wordt licriiinprd unii den moed Waiinnedu de hertog van linrtres gestreden heeft in de gelederen vnn hel Italiaiuische leger voor eene zaak ivclkc l nuikryk lol de zijne gemaakt had en voornamelijk ooidAt FrankriJV dat glf nlin hS d Zal raeo d n moed hebben vraagt de ïii aro om nu zij als gewone burgers yiob tot hun land richten met hoi ver otk onrt er terug Ie Aogcn keoren hen arte wijjen oO ju flfm r ön het een bedroevend feit voor on cn tijd en een ccrlificaat vnn zwakheid zijn hetuelk de regeering uil vrije beweging ziehzclve uitreikt ha slnulkundi onverbiddelijk en wr ed zal niel verzuimen het orleanis isc i spooksel op te roepen uUof men itiet gemnkkelijker te Londen dan te l irijs loa kunnen samenzweren all men er lust in had De iirinscn van Orleiins to eigcrcn nelgeeii ij zoo treHend ei iivouilig vragen zou een ran ilie monbleniohiigliedcii ijii iinrvnn Frankrijk geslrengo veiMntnoordiug on schuldig zijn jegens de beschaving Intusschen verneemt men dat de kei t rijjke regeeriug ongezind is oi i het verzoek der prinsen toe Ie stcuin en wel op grond van hun adres anit de tanwr en niet iian den ieher Door zich tot de kamer te wenden hebhen zij lieuczen dat zij nog altijd prcteudeiitcii zijn Zij hadden zich tot den keizer moeten wenden en van Z M ais ccnc i iiiisl vragen wal zij van de vertegenwoordiging als een 7 ecit verlangen Kn zij hadden die gunst maden koopen door plechtig afstand te doen van al hunne rechten en aanspraken op kroon en seepler En dan zou hun barmhnrligheid zijii geschied Jcdereeu gevoelt dal die ministeripelu l schuuwing onderstelt dut Frankrijk een soort van eigendom is dut voor bet oogenbtik in het bezit des keizers is maar waarop de prinsen van Orleans cenige gegronde rechten en aanspraken kunnen lalen gelilen lladden de verbannen vorsten gedaan nat de lir Ollivie verlangt dau zouden zij den schijn op zich hebben geladen ali kwam bet bun toe met dm keizer over Fraukryk te ouderhamlelen Maar door ïich tot de kamer te wenden hebbeu zg duidelijk erkend dat zij geene pretendenten mai r slechts gewone burgers wenscheu te zyn die niet and rs liegeeren dan rustig in den schout der grjote fr insche democratie Ie wonen en zich aan hare wellen te onderwerpen T= SK BELGIË Het BelgisHie blad der clericale piirlij het Jourual de Bruxel es begint ongerust Ie worden dat de koning nog niet ten tweeden male den baron d Anethan bij zich heeft ontboden Pc miiiisl riëele crisis roept het uit blijft sliitioniiir De heer Anethan heeft het tweede onderhoud met den koning dat wij hebben aangekondigd nog niet gehad En toch v erbiidt hel publiek met een zeker ongeduld de oplossing der crisis Ongetwijfeld is het laatste waar maar hoogst waarschijnlijk wil de koning eerst eens overleggen of het politieke programma vnn den baron wel met den geest des lands overeenkomt Zul de heer d Anethan dit wil de vorst weten met den Sieit public of met d Pave gaan Zal hij varen onder do vlag van depauselijke Syllnhus of onili r die van il n heer Goomans en de conservistirve a sooiatij van Hrussel In het ecne zoowel als in het andere gei al is het niet recht duidelijk waar het ministerie d iie than de meen efheid zal vinden Want een mini sterie met ecne zuiver clericale politiek zou geene levensvatbaarheid hebben En neigt hut zich tot bet algemeen stemrecht dan kan het zeker zijn dat èn de conservatieve elemenlon der rech er en meer dan déne frttctie der linkerzijde het aanstonds zullen verlaten Overigens zijn sommige hoofden der Katholieke p riij niét geheel f rust over hel lot dat aan een ministorie der redhi rzljde zou bereid zijn wanneer het lot eene kamerontbinding mocht wjr len gedwongen igeon men gerust onvenuijd lijk iblij heeten Zij voorzien dat dan in bet gansclie land de Khfralen zouden opstaan om vereenig l den grooten strgd van den vooruitgang tegen hi l rijk van geettesdwalig en domheid te sirijdcn Kti die strijd ko i wel eens besliucnd zyn li n uadeek van hel priestergezag D U I T SCH L A N D De Frnisiiche posl administratie heeft een minulja gepubliceetJ die uit het oogpunt vaif leesbaarheid zeer guns tig iilsicckl bij andere offiricele stukken welka wij wel eens onder dcioogen kiijucn iSerst nordt daarin een hhk geslagen op de geschiedenis van do brieven en de versehillcndc wijven waarop men vroeger corrcipoiiiiccrde en komen ij geleidelijk van do houlen en ivoren tabletten ilct cla ssieke oudheid lol het cr anil iiil iL r tcgei Hoor digp lijden Daarna wordt er betoogd dat de thans in zwang zijnde wijzo van corrcspondecreii hoc voel beter ook dau vroeger nog zeer onvolmiukt is dal het opvouwen bet sluiten hel lakken eu hel frankeeren van een brief te veel onjsl ig ijOiil niet te spreken van een aantal vormeu di het schrijven zelf in acht nemen eu die u l cuf toe dienen Verder worden de voordeden uileen gezet au gcfraiikeerop kaarten die nen aan rfe poslkrthtoreiS koopt en waarop men aan de ecne kant het adres aan de andere zijn mededeaiingen schrijft met veel minder moeite en kosten Voor onbescheidenheid der administratie behoeft men niet te vreeten want de beamblen zullen zooveel te doen krijgen dat zij geen lijd hebben ora ze Ic lezen ook zal de inhoud VOO dci e i 11 ien regel claarloe te onbelangrijlc zijn of kan men zich van cyfirschrifl bedienen datzelfde is reeds bij de telegrammen bewezen Zij zijn zeer goed 1c gebruiken voor handelsberichten voor besiellmgcn etc en niet lUinder voor invitaties kennisgevingen en andere voorkomende gevallen lu hel d igelijksch leven Als bet zenden van een antwoord zoo gemakkelijk gcnia tkt wordi zal niemand meer daar tegcA opzien Höe gemakkelgk is het niet op reis een korl berielil te schryvcn van uw goede aankomst van iets dat u overkomen is of dal gij vergelen hebt Nu in t vervolg neemt gij in den spoortrein uw kaart uit uw zak schrijft er met potlood op wal gij Ie schrijven hebt en werpt by het verlat u van het staiiou uw kaart in de bus Dan behoeft gy niet naar een hotel te g ian papier nen inkt vloei enveloppe en postzegel te vTHcen en zoodoende meer tijd en geld te verliezen m de gcheele zaak waard is De Noord Óuitaohe regeering zal een proefnemen om de opantserde oorlogsohcpcn die tot heden door Engeland werden geleverd in haar eigenland te doen bouwen een fabriek van ijzerwerkentc Slelliu is voorloopig daarmeu belast In de NorM Allg Ztg leest men het volgende liet verdrag omtrent de vissehcry op denllyn heeft tengevolge van hel afkeurend votum vande Nederlandsche voiksvertegeuwoordigiug achipbreuk geleden Thans heeft zich hel Dnitscbe visscberij verbond de ziuik erstig aangetrokken nm teirachleu of een compromis tusschen de verschillendeKijnoeverslutcn nog niet mogelijk zou zyn Ilel verbond heeft met betoog hierop eene circulaire rondgezonden waarin WL dt aau jtoond hoe de Nederlandsche visscherij bij hel vryialeu van een zekerehoeveelheid zalm evenveel belang heeft als de visschers der overige Uijnoever staten daar immershet onbeperkt opvangen der zalmen noodzakelijk devnortleling moet belelieu en zoudoende het aantalvan j iar lot jaar Hoen verniinderen Hei verbond uitgaande van de vooronderstelling dal de Nederlandsclm regeering aan de beginselen van helverworpen Iractaat blijft toegedaan uit den uensch dat Nederland thans binnen de grenzen der biuiienlandsche uelgeving voorschriften uilvaardige tot behoud van de zalmvisicherij in den Rijn waarbijdan in de eerste plaatseen jaarlijksche en wekelijkschegesloten tijd onmisbmr zal wezen Verder heeft helDuitsche Vi sscherijverbond lol den i ruisischen mi ulster van landbouw de bede gericht hierop neerkomende dal door middel vun een colleciief schrijven de belrokken Rhy oever stati u nm de Nederlandsche regeering hel verzoek gedaan worde datdoor haar de noodige bepalingen worden vastgesleldtot behoud van de zalm visscherij in den Hijn euwel door invoering van gesloten tijden en door beperking van de zegen visscherij ITALIË Te Itomc geen uitstel van de stemming over de onfeilbaarheid gisteren stemming heden waarschijnlijk proclamatie van het dogma zoo werd Woensdag nyond van de gr uüeii van len pauselyken laat geseind De nieuwsgierigheid is natunrlij k groot om te weten of dit werkelijk zoo is onwaarsohynlijk is bet niet want achton ia de laatste dagen de berichten vrij algemeen vnn het uitstellen van de stemming geweagden had de curie sinds lang een voorliefde voor de i St Meter e Paulus dag Ue laatste correspondentie uit Korae is gedagteekend van Vrijdag II en meldt dat de gezichteinder voor de oppositie hoe langer boe donkerder werd en de hoop waarmee zy zich gevleid had steeds meer verdween Zoo had o de aartsbisschop wan Keulen verklaard dat hij zich aan de beolissing der meerderheid zou ondoi verpen m a w dat hij met placet zou stemmen Men verbaast zich over de wijze waArop de fezniclenorgancu nu reeds de gevolgtrekkingen in herinnering brengen die voortvloeien uit het onfoilbaarheidsdogma mei betrekking lot den staat Zoo gcefl o a de Uidla Catlul een bloemlezing uit de UHNpraken die l ius IX bij gelegciilieid van zijn zilveren fccsl gehouden heeft daarbij lezen wo rc geereii ia een moeilijke plichl en weinig vorsten zijn zich vuu hun groolc vcrantwoo delijkbeid bewust ik pans zeg evenwel dat de regeeringen voor den paus gemaakt zijn niet de paus voor de rcgecijy igen BINNENLAND GouuA 2 Jui i Een paar vporden ovgr de Siameeien die ookons eta e opk jillen brengen Chang en J i g zijneng verwant Ze zyn niet alleen tweclh jjcn en brr xlers maar o nauw a e cr ve jdci dat zij zich onmogelijk los kunnen rukken De twee broeders zijn écu zoodat men niet eet of het een hij is of dat ij het zijn Bij het hart zijn deAïuiioii aan elkander gegroeid Beiden hebben zyeen orm ter hunner beschikking in het middenhangt eene korte derde arm dio echter tot gebruikongeschikt is Het fenomeen is 5 J jaar oud en desnuggere opmerker heeft zich zeker vergist die denbroeder aan de rechterhand een jaar jonger noemde iclukkigerwijze zijn de kinderen die én Chang énEng hebben verwekt want het wonder ia in Amerika met twee vrouwen gehuwd geen tweelingenen niet aan elkander gegroeid doch gewone kinderen Chauj heeft er negen Eng tien zoodal devruchtbaarheid door het aan elkander groeien nietschyni te hebben geleden Voor eenigen tyd bekroop ben de lust ieder op zich zelven te zijn gingen naar Europa consaiteerdetl de gnfotste oUrurgen maar scheiding was zonder beider dood nietmogchjk Pus het wonder bleef bestaon Of beidennu tegelijkertijd zullen sterven is een raadsel ofwat er gebeuren moet alt een sterft en de anderniet is nog grooler vraagstuk Zooveel is zeker dot ze thans nog leven en weldra in t lokaal Nuten Vermaak alhier Ie zien zullen zyn In de zitting van Donderdag is de 2 kamer voortgegaan met het opmaken van de nominatievoor het lidmaatschap van de algemecne rekenkamer Tot tweeden candiduat werd gekozen jh m C L van Beyma tlioe Kingsma burgemeester van Lemsterland tot derden candidaat de heer L M vanKooien controleur van s ryks belastingen te Gouda De heer van Bees was Woensdag als eersten candidaat gekozen Op voorstel van den heer Gralama werd met 33 tegen i stemmen besloten de behandeling deruet op de uiloefening der veeartsenijkunde uit te stellen voorul met het oog op de toekomstige regeling vaa het veearlsenykundig ouderwys Vervolgens is hel wetsontwerp tot afstand van vcslinggrondcn aan de gemeente Mnnstricht met 40 legen 18 stemmen verviorpen idem aan Bergen op Zoom aangenomen met algemecne stemmen De heer l okker affievaardigdi vour het kiesdistrict Middelburg tccft ijn ontslag ingezonden als lid der kamer De hooge raad hecfi Wucnsd ig uilspraak gedaan in drie voorzieningeu in cassatie v m den pro cureurgeneraal by het hof in üver jscl waarvan Ittee betroffen den heer F s Jacob direeleur der maalsohappy tol exploitatie der staaisspoo wegen en een den heer mr U J C van Leiiiup directeur der ceiitr ial spoorweg maatsehnppij Ity arresicn van genoeicd hof werden die heeren vrijgesproken van de bun ten laslc gelegde overl edingcn der wei van 2G Aug 1S59 betretfendc het te laat doen vertrekken eu aankomen van treinen De hooge raad hjefi aangenomen dal er ten dc je overtredingen waren begaan doijh tevens beslist dat genoemde heeren daarvoor niet aan prakelijk waren Thans is gedrukt he eerste gedeelte der jaarJijksche s atistiek van handel en scheepvaart vaa ea op Nederland over 18B9 3 uitkodisteu dier slatist eik ten opzichte der bandeUiirwcging zyn dat in i8S9 bedroeg de alge meenu invoer eene waar j van B7B 920j713 de invoer tot verbruik 61 1 0 753 de algemeeue uitvoer ƒ B07 290 3 8 de uitvoer Bit het vry Tfkeer 891 207 534 eu de doorvoer 116 0S2 8 44 By vergelijking met 18fi8 bl jkl dal de algemeene invoer is verminderd met bijna a pct de invper tot verbruik met bijna 2 pet ue algeiueeno uilvoer daarentegen toegciio en met bijnu 7 pet de uitvoer jil het vrye verkeer mcl ruim 6 pst en do doorvoel met ruim 10 pet Van de voornaamste voortbrengselen vaö land bouw en nijverheid werden in 1S69 meer uitgevoerd boter 3 532 550 hilopr kaas 4 212 968 kilogr gedistilleerd 3 402 332 liters slachtvee rundvee 2M 7IS stuks schapeu i l fi77 stuks suiker geraffineerde 7 714 791 kilogr vlas ruw 4 534 008 Minder werd vnn die urlikcleT uitgevoerd mee r dit I SP lii ilw teWsMiiiiklietaw MH Iit illHi i l DrtilS lk BWÜ niiii lik H wl ntl rmftM i Mmm ay Éoiri lÉlai ni lil jtm ii tnii iè Usé tUA lliMèiim i i pénth wkitilMiiaitWali iiitenUiiMtHmiik lïil lil W a te ï s jr BP P