Goudsche Courant, zondag 3 juli 1870

o CU weinig vorsten iinvoo dclijkhcid be ilnt de regceringcn lici de paus voor de rD tjiam ren i o n l Clitor en Eng zijn I oe tweelingen en elknnder verbonden liiun rukken De Iwee iMfl Heet of het een pij het hart zijn de Beiden hebben z j fug in het midden lie echter lot gebruik is 59 jaar oud en de pker vergist die den I juar jonger noemde bn die en Chang éu t wonder is in Ame vd gesn tweelingen doch gewone kinde Kug tien zoodat de elkander groeien niet jor eenigen tyd be zieh ceWen e z jn xg jerdett e grqoiste cfai nder beider dood niet ef bestaan Of beiden n is een raadsel of sterft en de ander luk Zooveel is zeker leldra in t lokaal Nat tullen zgn lerdag is de 2 kamer van de nominatie 1 gemecne rekenkamer fg kozen jh in C L Surgomcester van Lentat de heer L M van s belaetsugen te Gouda Dsdag als eersten cau uratama werd met 33 behandeling der net kenijknnde uit teslelle i ockonistige regeling vaa Vs verp tot afstand van btite Maastricht met 40 idenaan Bergen op noene stemmen nj ile vuur het kiesdistrict ingezonden als lid 1 iisilig niispniak ye liii cassatie van den pro in Overijscl aarvau Jacub lirecleur der der stanlsspoiirwegi n van Lenmp direo ulschnppij Hij arresleu Ro heeren vrijgesproken l ile overtreilingen der ntrenite het te l iat duen lin troiuon De houge r ten deze orortredingen aeslisi dai genoettde InKclijk waron urste gedeelte der jaarIl en soheepvaart van en li k ten opzichte der San il 69 beidroeg de aige van B7r 92 713 de ino 763 de algemeeue BUToer Bit het vry y r Jdoo VQcr ilÖ 0S2 44 bigkl dat de algemcenc I bijna j pet de invoer ct de algemeene uitvoer bijna 7 pet de uitvoer lim R pet en du doorvoer borlbrengselen van land1869 meer uitgevoerd Kaas 4 212 96S kilogr Itfrs slachtvee rundvee i 7 sluksj suiker gevlas rn t 31 00fi hikülcn uitgevoerd mee krap uli nri loi V kilnr r onbcronfile fljne enz I4 l i2 kil garanoine en colüriiic I j i0 ri i slachtvee varkens Ü2 ll sluka suiker ruwe 1177 719 kilogr Goud en zil cr wenlen iu 1S89 ingevoerd voor eiie waarde van R 2 10 495 en uitgov I i 481 2tl6 Na aftrek hiervun had men dus eene waarde van den nijremeenen invoer van ƒ i70 72l 2IS en an den ulgi inemen uitvoer van ƒ 490 8Ü9 U3 ij kon besluit van 1 Juni is vernietigd cca besluit viui den gemeenteraad van Woerden van 28 Jan II Iicirekkclijk de benoeming van een iïipondcrwijzéf iiiu de school voor kosteloos onderwijs aldaar Dit besluit is gegrond op de Overwegin lat de benoeming is geschied uil een voordracht van bargemecslcr mi wt oouuers Uxirloe de dislricls9ohool op pnt r niet heeft medegewerkt dat wel is waar burgemeester en ucihouders alvoreiil huT ne voonlrueht aan den raad Ie doen de namen der candidaleu aan den schoolopziener hebben medegedeeld onder bijvoeging dat de drie eerstgenoemden huns inziens in aanmerking zouden kun qen komen doch dat zij geweigerd hebben de gronden mede te deelen waarop hunne voordracht berustte n altoo in plaats vbd in overleg te treden niets anders hebben gedaan dan hem te hoorcn dat volgens art 22 2 fe lid der wet van 13 Aug 1S57 de hulponderw zers worden benoemd door den gemeen tenMd uit eene voordracht van drie personen opgemaikl dour burgemeester en wethouders in overleg met den hoofdonderwijzer en den districtsschoolopziener dat wel is waar in die wet niet is omschreven wat onder de uitdrukking in overleg met tjj te verstaan en dienaangaande geene andere toeliohtiug bestaat dan die welke dt toenmalige minister van binnenl zaken bij de behandeling der wet in de eerste kamer der staten geiieraal heeft gegeven dat namelgk die woorden niet beteekcnen met toestemming van den schoolopziener maar nmet zgne raadgeving of voorlichting dat echter en volgens het gewoon spraakgebruik en volgens de evengemcide toelichting van den minister van binnenl zaken het houden van overleg meer beteekent dan het eenvoudig hooren van de eene partij door de andere ipaar wederzijdsche raadpleging eischt Te Capelle a d IJsel is Donderdag van dewerf van den heer A P Hoogendijk scheepsbouwmeester aldaar met goed gevolg te water gelatende schroefetoomboot Zeeland gebouwd voor rekening van de beeren Langeveld Kalis en Bloklandte Sliedrecht De machinerióii van twintig paardenkracht worden in de fabriek van de beeren Burgerhout en Kraak te llotlerdum vervaardigd Te Schoonhoven is door den raad besloteneen nieuwe school te doen bouwen voor gewoonen meer uitgebreid lager onderwijs met afzonderlijke lokalen voor jongenc eu meisjes terwijl wilokalen tot heden voor Jat onderwys bestemd cvoegd zullen worden by de openbare school voorgewoon lager onderwys die daaraan zeer groolebehoefte heeft ten gevolge van het toenemPiid üeliilleerlingen Het ontwerp voor het nieuwe gebouw dat oniniildellijk nan de bistiiande openbare school algrenzen is geniankt door dtn geincente architeit L F Hedeker en inuclit de goedkeuring van alle r iadsJcden op één na verwerven OoK is er bij denrund een voorstel van de plaatselijke sohooleiimmissieaanhangig om eerlang eene hulponderwijzeres te benoemen die werkzaam zal zijn in de schuui voorgcnoon meer uitgebreid lager onderwijs en liitut levens onderwijs zal geven in de vrouwelijke fi milwerken Pit een en ander is te meer van beliing jiu de school voor jonge jufvrouwen onder leiling van mej A M Tobbe sedert 1 Juli 1869 niet meerbestaat By eene aanbesteding tot levering van keien en straatklinkers te Schoonhoven wareu de prijzen iiarimerkelijk lager dan vroeger De keien werden aangenoiDen door de heeren de Haan k Gullaij te Arsterdasi voor ƒ 7 7 5Ü per lÖOO gewone 88 pêr lOOu halve en SO Cis per stuk kantkeieii Do klinker t lleii geleverd worden door den lieer ïhörm ün te IJselslein togen 14 25 per HlOO Naar men verneemt is te Ylissingen bericht 6 itï ngen dat aldaar eerstdaags zal binnenloopcn cell Nüord Amerikaansch eskader onder bevel van deft admiraal Farragut die zich een wercldberoemden naam heefi vernorvcn in den oorlog lussehon de Noordelijke en Zuidelijke staten van do Amerikiiansche Unie r Uit de omstreken van Delft luiden de berichten omtrent den huoioogst zeer ongunstig Door hel langdurig gebrek aan regen is hot gnis kort gebleven en biiileiulien ijn vulc stukken lioailanil nis weiland ycbruikt moeten worden om in de oogrnblikkelijkc behoefte vim het ven te voorzien In de laatste dagen koerden vele Noord Jirabantschc grusmaiiiers naar huis terug omdat zy g cii werk kondcu vinden Uit Arkel schrijft men lat de hooioogsl zichzeer middelmatig laat aan icii zoodat het uudu hooiin prijs gestegen is men verkoopt het tegen 20 il 22 gulden de 50U kilo s De regen heeft wonderen verricht Acht dagen geleden scheen het alsof de geheelo oogst verloreu was en thans komen van alle zijden berichtenin omtrent den overvloedigen oogst welke men iegcmoet ziet Ook een rijk honiggewin wordt voorspeldi Washington l Juli in de zitting van den senaat werd het tractaal tot aunkoop van Sint Domingo met 28 legen 28 stemmen verworpen Londen l Juli De slaats mkomsten bedroegen in het afgeloopen kwartaal t lti 3ü8 5y Washington l JuU llel congres heelt gisterci de uniUng bill van Schenck in behandeling genomen Het tractaal met Si Domingo is verworpen doch hiermede wordt hel protocol belrelfende hitt gebruik der Savanna baai niet uitgesloten Brussel l Juli Uct Jounml h Bnixcl es meldt dat het ministerie definitief aldus is samengesteld Baron d nelhaii hoofd van hel kabinet en minister van buitenlandsche raken Cornrssc justitie Kervyn binnenlaudsche zaken Tack financiën Jacobs openbare werken Guilleaume oorlog Wijders wordl gcmelil dat de koning heden de ministers in eene particuliere audiëntie heeft ontvangen P rUs l Juli Het wetgevend lichaam heeft de wet op hel euntiiigent met lU i tegen 31 slemmen verworpen Havre l Jul De heer l revost l aradol is heden van hier n iar Amerika scheep gegaan zonder dat hierbij eenig incident heeft plaats gehad jeiuen i üc ttcrlcliteii Ecnige weken gclrJen ou to Frcbiics op eene nieuw gebouudt kurk de L rhanll worden phiui t uclke aibciil met zi ci groülü bezwaren en gevaren is verbonden en un nn wiikmnu du zich dtiarniede belust ern groutü tnatt vnn soilblucdighfd i stuiitiTioi dig beleid De Nederlundöcho dagbladen en hunt e lezers laten iu h op den duur door de guitig iiden van den Kigaro en andere Frnnsolic bladen UTsehalkeu Ue lanlois fehreef onlungs Jat men voor den troon van bp iii e aim prins le ndir i T Nederlanden aebt naar aanleiding gelijk hij er uitdinkkelijk bijvoegde vnn s jongskcns voortroffelijkc vcrstandsontwikkelinp en de Ntderlaudseh dagbladpers neemt diit uls een ernstig bericht over en veruntwaardigt zieh eUn over dezen Oranjeprins op den troon an Filipsl De Figaro had dc er dagen eeuige regeU wiï die hij zeide niet een chemiseli preparaat besmeerd te hebhen dnt na zekere behandeling oneerbare dmgen zou to hven geven en de Nedcilandsche dagbladen nemen dat weder in goeden ernet op belden zich over zulk een zedebedcrf en een inzender in de utfensehc Conrnnt heeft nu zelfs de naïveteit meê te deelen dat Itij de voorgehcbreven behandeling maar 7011 kr vruehf beproefd heeft t 1 waarlijk gelukkig dat men te Parijs weinig of gecu Hollandiiche bladen leest Het geslacht der Brutussen is uog niet uitgestorven Ken veldwachter hei ft het bewe en Dezer dagen komt bij eene herberg vooibij en hoort zingen liet was half twaalf en dus do t3imijn tou sluiten reeds lang verstreken Hij treedt binnen eu iet cei troepje nuiu en vronwlui dol cel piet hebben en midcr du tierende en drinkende ge eKehap btmirkt hij ook ijuü wcduheUt en zijü ir jnrigen zoon IJedaard gaat hij itten en n oakt even stoicijnseh proces verbaal op Hu mce t euneuso van de gehecle zaak is echter dat die trüU Vü huwnktr von de openbare rust en orde voor het kantongereeht mor vcrsehijnon alfl civiel verantwoordelijk voor ijii niMidi ijiiiimti oon 1 zeer waarschijnlijk in de kosten VI utordet ld iil w inlcn Zuh Ijverig van ij i pli ht kwijlen tn d m nog op dm koiiji Uu iilkiii il Hivooi III It küHtui iQ wuiileii iiiot bcstauH rekenen Het zou ons niets vcrwnuileren v anneer dio man er voürtaau de brui vnn gaf om ziju plicht te dueu Ken burgerman te liuiden trok onlangs ƒ 1550 uit de staatsloterij Hij besteedde te ritond do helft nau liefdadige doeleinden De armen kregen iOÜ Uodegraven lUl audere liulpbeboevcndL n het restflut Ken Heer met een neus als een oorlogschip kwam iu een winkel zakdoeken koopen Do winkeljufvrouw vroeg of zij vuor hem ïclf bestemd waren Op zijn toestemmend antwoord waa haar tweede vraag Zoudt 11 dan niet liever to fellaken nemen Bij het duiken naar de schepen die in de baai van Vigos gezonken ziju heeft ecu clcktrieke lamp groote dieuateu bewe en By troebel water kou men met die ouderzcesehe lantnarri I Vfj i r W a u v ti ueiL iiva uun wudueer de OU bcheen De küolspitseu stonden bier horizoutoal en waren in ceu grooten pl iatijje eu koker vervat waarvan de budcm uiteen i l i3pliut besluiid en waarin aan de bovenzijde ecu retlector WHS aangebracht Wanneer het uoodig was liet men dü lamp vun du ra van h t iuip uuveu uc düikuio f t n ttsitc een stoommnehinf vau 3 imardekracbtea ta werk om de clec tru magnetni te draaien Om het springen van het ghis te voorkomen goot men daar certt een laag water op en w mtieer nu alle in orde en dr geïsoleerde geleiddruden aan iunnni waren kon de lamp 1 uren branden zonder dut men er naar bthoifde om Iu zien Ken winkelier in gebakken visch zuur en eieren alhier heeft gedurende deu laatsteii tijd des Zaterdags een aantal jongelieden met door hem verstrekte dobbelsleenen in een bak tegea inzet Ui een ecnl laten gooien terwijl die de hoogste oogen wierp een giuut gedeelte van de iuzetgeldeu ontvÏDg en hij het overige vi r zien behield De Iteehtbnnk hcrft dit feit giqualificeerd als hot vrijwillig houden van een huis van hn ardspelen eu daarin het publiek tuctalen Ouder aanneming vau verzachtende omktandighedeu is bekl mot tocpasKiog van nrt 410 en 463 strafwetboek veroordeild lot eene gevangenisstraf van vccrtieu dagen met verbeurdvciklaring vau den bak on do dobbelsteeueo Op een landgoed in de umitrekea vau Deventer hebben de doehters des huizes niet alleen bet opzicht over de meikenj maar bereiden zelf de boter die mj ter markt zenden of direct aan ceuigc ingezetenen der stad leveren Zij dri veu op die wijze handel oor zielizeWen Deze jongu dames zijn zeer beschaafd kweckcn hare talenten aan vindcu smaak in lectuur en verkceren in goede fa milieu Te Delf ihavcn is Maandag op feestelijke wijze do eerste Ma1 ingebeid voor het fondament van het stuudbeeld van l Mt Heiu Ken hoer op het eiland Kozenburg had xijn koe oit haur van ungeilieite te zuiveren met p tiuleum iDgesiuecru T vui hij savonda met een brandende iiimp in de hand eeni giug zien hoe het met de imtiunte gmg stond plutselingi het dier in liehtelanie vlam Niet oiitler moeite werd de brand op de versehiiUe koe geblusebt dm bij dat ongeval wel goeddeels haar haar maar tevens het lustig gezeUehap dat haar plaagde verloren hud De minister Ollivier dr ugt den bijnaam van den NewFoundlander van h t kabinet Vaarüm Omdat h moedig te water gaat zuodra een zijner collega s in het wetgevend lietiaam dreigt tu verdrinken en dien onvoorzichtige met gevaar van ztjii eigcu leven weder op het drougc brengt In den iiiieht van Woensdiig op Donderdag zijn te 4 Hage aan versebiPdide winkels spi gcl eu andere ruiten uitgesneden gevolgd door diefstal uuk zijn verseheidene bellen afgc rukt lieeds niccrmalen hebben dergelijke baldadigheden plaats gelind waarvau de daders door de politic tol hedeu niet ziju kunnen worden opgespoord Dinsdag stond voorde arrondisspments rrchhnnk te Arnhem een wonderdokter te te recht Dtze beklaagde oefende te I untcren Kde en omstreken sinds lang een vrij groofe praktijk uit en legde zich vooral toe op het gene en van unktr en fl itels somtijd met sehijnbaar gelukkigen dan wcier met een minder gnnstigcu uUslug Enkele dtr door htm aan zijne palieulen gegeven zalfjes waren door de justitie in beslag genomen en bevatten volgens verklaring vnn twct dcbkuuditicn idie pik hars eu loodwit De hekla4 de beweerde daarenifgcn dal die mcuschen er niet veel vun wisten dat zij twee bestanddeelen nl olie tn pik geraden hadden dat er geen loodwit in w maar nog O nndtro lestanddcelen waarvan de deskundigen niets hadden gemerkt Cl die liij ook niet on nuemen diar hij het geheim van zyi viuUr had gtli erd maar wa nvour hij de kruiden hy laagiater iu de Znulerzeo zncht De beklaagde beweerde vourtt niet geweten te hehbcn dat hj aU ongu xariiiiiecrde een ongeooiloofde praktijk uitoefende i ebeidenü getuigen verklaarden dat zij des bekliiiigden r i id tn hulp voor liuni c famillelrden hadden ingeroepen en dat hij zieli dmirvoor behoorlijk had laten betalen o u voor ei 11 potje iilf dut volgens een deskundige circa ƒ O M wanid wa f 5 De aubstituut otïicier van justitie conclndeerdi tot loipapMiig eener gevnngcnifcbtTaf van 3 maanden en nplrf i iiig van twee geldl 0 ten elk van ƒ 2 i Mr E Seheirfuia eoneliuleerdf fot tuepa ing eener ürhto btraf Aanstaanden Dittsd ig al de reelith ink tiithpraak ducn Burgerlijke Stand iiUDiuN i M Jnui urinlia Hmdiie ouders II J Kwakernnat en J vau Mief 90 Nicolaa s Jacobus ondera A N van Duin m W lan Koon Siiloinon ouders A 1 de Heus eu 1 de Koning Jalharinii Maria ouders 1 H vnn Ma iMlaii l en J M Koning 1 Juli iSiinun üudii A van 1 u uwiié tn M J hnpeis Ovn iiiUN L J liitn M i V Kimaj 3 rn 30 J du Bruin 42 j 1 I