Goudsche Courant, zondag 3 juli 1870

mm BOEK EN COÜRANTDRÜKKEKIJ itm n iii 3J iljnl GüuDA ijaiitib xibuuoweg D ü öO = 3 oCs ïOc = VICTOBIA llf llocki n ftt S ijdfchriflrn luorilfn binnen dm korist iiioDflijkfn tijd gclon rd reromm indt i d irh roor e g e n zee do voorha tegen zeer b i 11 ij k e p r jj z e n Heeft mode voorbanden ALLE SOORTEN van n olie UINNEN ro m lTENI WnsClIE COfHANTEN worden aadciyk op fzonjeii wnnrvoor eeu afschrift voldoende is KEllK DOEREN K NTO0U en SCUOOLBEHOEl TEN enz Bierbrouwerij M aiilliStK van A NT SMITS te sHertogenbosch Het uitmuntende GËRSTE en BRUIN BIER uit voornoemde Brouwerij alsmede ECHT STRAATSBURGER BIER Is steeds verkrijgl aar in het depot b j A NORTIER Gouwe wUk C nl 4 te Gouda ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Hceren Leden wordt bericht dat DINSDAGAVOND den 5 JULI 1870 de Lokalen door de Directe z jn afgestaan voor het tliilSf ten Ijehoeve der Noodlijdenden door den Urind te Bodegraven te geven door do Liedertafel Ai oi Lo do Zaïigverefnijzing h ii n en het Muziekgezelschap Eui Hüni Aanvang to 7 j Ure TOEGANG 0 75 PEll PERSOON Men vraagt ora dadelijk in dienst te treden TWEE VERWERSKNEGHTS Loon naar bekwaiunheid Adres franco of in persoon bij A BUINKMAN Tiendeweg te Gouda Spuistraat 43 s Glt WEMIAGE berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van ceue groote keuze illlll BiftGM sook van de Fijnste Stoffen waarvan des verkiezende volgens het laatste Modejournaal alle kleedingstukken naar het Ijjf worden aangemeten iTiagaKijh van NIEIJVVZILVER il4 8 HOFSTRAAT 8 Wl e Grravenhage is steeds voorzien van eone ruime keuze THEEen K0FFI I SERV1EZEN LEPELS VORKEN enz enz alsook vele andere ARTIKELEN van LUXE en voor huishoudelijli gebruik KA VALERIE MOOELSPOREN Alles uit de meest g nvnomnu erde fabrieken van do beste kwaliteit en volmaakt op het ECHTE ZILVER gelijkenflp A SCHARENBER i W Tovons verkrijgbaar ARTIKELEN van FIJN WIT HOUT voor hui shoudelflk en keukengebruik in volledige sorteeriiig Kissinger PastilleSi vervaardig uit de zouitu van do RAKOCZY te Kisithiijmi over welks heilrijke werkuipfon de geschriften van den Ilofriud Dr Um i ino den flofraad Dr Euiiviini e i l r Diruk handelen lïij oruler aaulx veleiiswaardig tegen traagheid der iiujsveiieeriiigs Oiganen gebrekkige ontlasting bleek uoht bloe lsgebrek als ook tegen hilmorrhoïdtMi neiging t it jicht en wrophuleusheid Prijs jicr tliuon 50 ets Depots U dmdii 1 1 Apollwker 1 VV UOEHS te liiilti rdniii lu alle Alinthckeii KON KKIKli MINKIi WM KI VKUZl NOINfJ DIENSTBODE Tegen primo Augustus aanstaande wordt t Gmtda eene DIENSTBODE verlangd Adres niet franea brieven of in persoon bö den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda TE KOOP Een GOED ONDERHOUDEN EIKENHOUTEN met Groen Laken ingelegen voor twee personen met twee Zitbanken Voetbankjes en Loketkastje Te bevragen hy P C DOESBURG Mr Timmerman Nieuwe Haven N 32 Raderstoomboot d IJSSEL Van lOUDA Maano g en Dinsdag s morgens O uren de overige we kdagen s morg 7 uren Zondag s morgens i j uur V an ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 ur n Zondag s avonds 5 uren IhujeVijka Relonrkaarten ioiulit Druk van K Orinkinnii Met 1 Augustus TE HUUR aan de Markt te Gouda EEN NET GEMEÜBELEERD BOVENHUIS voorzien van alle gemakken Franco brieven onder letter G ter drukkerg van H G00RIS8EN te Gouda Een JONG MENSCH eeue go de hand schrüvendo n de beste gei iigschriften kunnende produceeren een j eruin en tfld van den dag beschikbaar hebbende zoekt dien te besteden met SCHRIJF of loopend KANÏOOllWERK Rt flecteerenden gelieven zich mei franco Brieven onder de letters AZ te ivi resseeren bg A QUANT alhier Versch FACHNER en SELTSERWATEF vulling 187Ü heele ep halve kruiken alsook NIZZAen r FEL OLIE ptr flesch en maat te bekoBien bjj HESS C alhier en G J DB MOOIJ t Bodegraven Stollwerk sclie Borst Bonbois Met premiën begiftigd op alletentoonstellin gen ïj ne za menvoegi dn Miikei en zulkekruiden extrac ten wier weldadige werkingen op de ademha lings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Dé öts dezer Borst Bonbons zjjn te Gotida bij den ApothekiT J W BOEIi S te Haastredit bij J K OOSTERLING te Ondewator by F J VAN VREUMINGEN m te Schoonltoven by A WOLFF mtftl pljin VEUBlö bfcJ rffc i Ü i i tï M op lira ii iW Miil h lsnj iMaatiliMiMtMimii ff liiiutnililniiniliimèlAMii l iii iiiiéiMiitaMiiiMii IIIOrir flll MklR lt WI fh f llljl m iiüi Si iiK i 1 4 f n i i4iilu i S