Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1870

1870 Vrijdag H Juli W 916 GOÜDSCHE COURANT Nieuws cn AdvericRlieby vour Ooiida en Omstreken Do uitgave dezer Courant gesdiiedt ZONDAG WOENSDAG en ADVERTENTIEN worden geplaatst van i 5 regels ïi 50 Centen ie ere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizomloriyke Noraraers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Onderwijs voor Ambaciitslicden Ziet ge Mijnheer mjn zoon is timmermansleerliug Nu wilde ik hem op de Burgeravondschool doen want dat is de school voor ainbachtsjongens zegt men my maar myn Piet ia er nog zoo tegen De knechts zeggen tegen hem Wel jongen hen je dwaas Wat heeft een timmerman nu aan wiskunde en schei kunde eu al die rare dingen Ge moet daar wel drie jaar teekenen eer ge nan de bouw kunde komt Ga veel liever naar een bouw kuiidig teekenmeester dat gaat vlug dan ben jc gauw aan de trappen cn kappen daar teekent men alleen en houdt zich niet op met sfii die nieuwe snufjes Wat moet ik nu doen Manheer Ik ben maar een vrouw en heb van die zaken zoo geen verstand Hoor eens moeder is uw zoon 18 of 20 jaar heeft h in jaren niet geleerd is hjj zijn lezen half vergeten rekent hij slecht oradat hij dom is of in jaren niet gerekend heeft stuur hem dan s avonds op t bouwkundig trekenen Dan zal hg ten minste door machinaal honderd voorbeelden na te teekenen nog zoo ongeveer leeren hoe men trappen en kappen maakt Berekenen en plannen maken zal hij niet meer leeren daarvoor is het te laat en heeft hij te weinig begrip van rekenen Een flink man met heldere voorstellingen van de werktuigen die hö gebruikt of de krachten die hjj aanwendt of de stof die hjj bewerkt zal hjj niet worden dat gaat boven zijn begrip maar lijj kan toch een dragoljjk ambachtsman worden Maar is uw zoon jong heeft h j pas de lagere school verlaten en is hij dus Jiet leeren nog niet verleerd stuur hem dan naar de Burgeravondschool wat ook timmennansknechta 7eggon die van leeren geen begrip heblwii of bazen die niet verder zien dan huu neua lang is Daar zal hij kunnen aanvullen wat hem bij t rekenen nog ontbreekt Duar beoefent hij de gronden van de meetkunst waarop bouwkundig rekenen cn teekencn steunen Daar loert hij de werktuigen kenuen ook van andere beroepen en de natuurkrachten waarvan men de iiiivci lu id gcliruik niiiiiKl IliJ ziet hoe stoffeu zich nn t clkaiKlcr verlmulou cu in n bestimUdetli ii oull oiiil ii wonlon Ili li urt er een fataoenljjken brief schrgvenen boekhouden van zijn inkomsten cn uitgaven Tïij hoort er hoe wij geregeerd worden wat arbeid is en arbeidsloon hoc kapitalen zich vormen door spaarzaamheid en zooveel andere dingen meer En ondertusschen teekent hy ook van meet af aan en geleidelijk voort zoowel handteekenen als rechtljjnige figuren en als hg dan een jaar of wat bezig geweest is komt hij ook aan de trappen en kappen maar dan begrjjpt hjj wat hjj doet en waarom liet zoo geschiedt en als hjj dan ook 18 of 20 jaar ia dan in zijn verstand veel meer ontwikkeld zjjn oog meer geoefend zjjn kennis degelijker dan van iemand die jaren vermorst heeft en eindelijk te hooi en te gra wat teckouen leert zonder meer Waar deze werktuigeljjk manuetje voor mannetje teekent heeft de eerste een helder inzicht in de zaak Dus beyorgde moeder beide zjjn goed maar niet voor dezelfde g lieden Laat sukkois di niet auders kunnen alleen teekencn maar laat uw zoon die goed lezen schrijven en rekenen kan en nog deii tjjd heeft om wat langzamer voort te gaon wat meer leeren von hetgeen hem maken kan tot een man die oogen in zijn hoofd en gezonde hersenen heeft In onzen tjjd komt men alleen door kennis vooruit Als uw 20jarigo Cornelia naar Parijs moest en nijj vroeg Hoe zal ik nu nog gauw wat Franse leeren dan zou ik zeggen Joiigenlief neem maar een botkje met Franschc volzinnen en leer er eenige van buiten zoo maar machinaal dan behoeft ge ten minste geen honger te lijdon en kunt vragen Donne moi du pain enz Maar als uw 12jarige Piet dat vroeg dan zou ik zeggen Maak vertalingen leer de spraakkunst leei veel Fransche boekon en als ge dan over een jaar of wat naar Parjjs gaat dan kimt go na eenigo oefening de vruchten smaken van uw geregelde studie Ge zult Fransch denken en spreken Zoo is het ook met het ambachts onderwijs Het komt er maar op aan wie en hoe de jongens zijn Ouilers en vooral bazen mogen wel toezien dat zij do toekomst van jongelieden die aan luinne zorg zijn toevertrouwd niet door bckriiniponhoid cn gehechtheid aan bet oude op het siiel otten Nog weinigen onder de unibacht sliod ii bogrypeu hot voordeel dal iil gemeene kennis geeft Men wendt zich nog zoo veel af van dingen waarvan men het dadelj ke nut niet inziet men moest meer bedenken dat niets van hetgeen men leert uuttelooze ballast is Alle onderwjjs ontwikkelt geeft voedsel aan den geest en maakt den mensoh geschikter voor zjjn vak Men begrjjpt in don regel zeer goed dat geld verdienen een schoone aak en dat het streven der ouders om hun kinderen fortuin ni e laten loffelijk is Maar is kennis in onzen tjjd van concurrentie van algomeene bowoging dan geen kapitaal dat goodo renten geeit dat niemand ons ontnemen kan ook niet de grootste omkeeringen in het maatschappcljjkc leven Ziet men niet vaak dat kinderen in korten tgd het verder brengen dan ouders het met een gansch leven van jjvcrigen arbeid en onverdroten zwoegen gebracht hebben alleen omdat zg door beter onderricht brjikbaarder menschen waren in de samenleving Elk monschengoslaclit brengt nieuwe behoeften met zich elke leoftjjd stolt andere cischen Oudera cn bazen moeten daarom niet zweren bjj het oude en zeggen ik ben er zoo ook gekoinen mjjn zoon mjjn leerjongen moet denzelfden weg volgen dien ik gegaan ben Zij behooren het oog te richten op de toekomst Hun zonen zullen er langer zjjn dp n zij althans dat is te hopen Laten zij de frissclie jonge joren gebruiken om een kosteljjken schat te verzamelen voor de toekomst de tjjd van leeren gaat snel genoeg voorbjj en de tyd van practisch werken zal lang genoeg duren en dos t beter vruchten afwerpen naar mate men meer kennis en meer geoefend verstand bezit BUITENLAND FR A N E R IJ E De liscuasio over de petitie van de priuscn van Orleans heeft aanleiding gegsven tot een van die zittingen welke in den luatstcn lijd zeldzaam naren Alle tribunes Jie van de senatoren en het corps diplomntiqne zoowel als de publieke waren vol bcliingstellcnden Thiers was niet afwezig zooals vroeger vermoed werd toch heeft hij niet gesproken Zooals bekend is luidde het rapport der commissie afwijkend vooral op grond dat de terugkomst der prinsen aanleiding zou kunnen geven lot agitatie tot üiiluslen dio wel niet het keizerrijk lil gevaar ouden l reii ci ni iar de onlc icrstoicii Verscheidene sprekcis vocnlen over die eonrl i