Goudsche Courant, zondag 10 juli 1870

1870 N 917 GOUDSCHE COURANT Nieuws cn yverlcnliélad voor Jouda en Omüniu De inaending van advertontion kan geschioden tot ó6n uur dos namiddags op den dag dor uitgave Ooiula iM kentl dat liet liütils liiibboii üji k des middags ln hool b kostleerliiigen Docent in do KRPSTRA Reetor vraagt eeiie Uü mot ALKOOF maand met betid te betrekken KAMER bij kooping s voormiddags Bin HeerLAMPE De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pros per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 Zdiitla 10 Juli A 1 V E R f E N T 1 E N worrii n goj katst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden biTekend naar plaatsniinito Alzondcrlpe Nommers Vl fF CENTEN JLHÜISenERP Jjuuda Wijk B n groot 86 vierk lELHUIScn ERF Gouda Wgk H 1167 en 1168 U vierk ellen natiën bij NotaIvoor zooveel perBEIJERMAN lUZIEK ILO I A te Franeker de Koningin lö C f 0 50 ion C 0 30 ehjjnen 6 Jul j GRATIS I zijn steeds voor linndelaar te Gouda a KAASSCHUIT XING I ud Informatiën niNKMAN te Gvuda j rT k o R P S ILIGT I Koning des avonds 8 Ure llmize van den heer iilleering der hh marsch naar het iiiet gekleed zijnde ct bestuur i OD een ÏCHT vpteijn lange Tiendeweg liriukoiiiu BU ITENLAND FRANKRIJK Gebecl Frankrgk is in rep en roer over lc candidutuur nn prins Leopold van Hoheuzoltcrn voor den Spoanschen troon Frim en Bismarck hebben bun roem vhd geslepen stautaliedcn gelmndhaaM Zonder dal de aii lers loo goed ingelichte Fransche diplomaten icU an de oudcrbandelingeo aftvislen hebben do beide iginistera de üaak rijp gemaakt voor publieke behandeling iii de Cortes Men begrijpt d gevoeligheid van de Franschen nu er gevaar ia voor de uabuurschap vau een prius uit hel Pruisische koningshuig De Franseben kunnen hun lüdelyke rol in 1866 maar niet vurgeten j de krijgeroem vaa koning Wilhelm heeft die van Napoleon verduisterd en nu loopen zij gevaar hun diplomaten de vlag to iec atrijkcti voor Bismarck terwijl de invloed hunner tep 9 p flij door de nieuwe aanv lUst van hel huis dor llobciiiuUcrn zeer zou toenemen liet is evenwel niet duidelyk hoe de keizer zich rechtstreeks tegen die candidatuur zou kunnen verzetten zonder te grijpen naar het zwaard in het belang van het verbroken evenwicht IniUen de Spaansohe regeering en de Cortes het eens zijn zullen alle diplomatieke nota s niet helpen nu eenmaal in de politiek het beginsel van non interventie is aanpenonien De houding der Fraiibclic reueering heeft reeds hel onderwerp nitgeraaakl ecner interpellatie van don heer Cochery waarbij de hertog van irammont verklaarde niet te zullen dulden dat cene vreemde mogendheid een vorst op den Spaansehen troon plaatst en Frankryks eer en waardigheid in gevaar brengt In de volgende zitting vnn het wetgevend lichaam is deze zaak weder ter sprake gebracht l er telegraaf meldt men hel volgende De heer Picard verlangde mededecling van de vcrkliringen en correspondentiën die sedert gisieren tiisbcheii het Fransche cn het Pruisische kabinet gewisseld waren De heer Segris nntwoorddc dat hij voor zich nog geeu nadere berichten had ontvangen maar dat de regeering de berichten zou mecUaeelcn te geschikter tijd onder voorwaarde dat die medc leeliug niet strekken zou tot verergering van een Btnat van zaken waarvan de rcgccring een vreedzame uitkomst zoekt De heer Picard nam acte van lc e verklaring Do heer Plichon protesteerde Iepen het houden van zoodanige discussie in alwezigheid van den minister van buitenl zaken Favre herhaalde het verzoek van Picard cn ver angdc dat de kamer terstond den dag zou bepalen voor de intcrpell atie van t oehcry Ollivier verzocht uitstel van discussie Favre riep toen uit t is een ministerie van bcursspeculanten heftige beweging Favre wordt tol de orde geroepen Ollivier herhaalt dal de regeering alle berichten die zij zal krijgen medcdcelen zal als zij t goed oordeelt cn dan zal zij met aan anderen het privilegie laten om een d ig voor de interpellatie te vragen liet land kan van de ferme eii Waardige houding dor regcering ekcr zijn ZiJ zal niets vcizuimen om hel land licht te geven Favre eiihchl dal de kamer cn hel land door do gebeurK iiisseii niet worden verrast zooals bij den Mcxicaaiisclien ooiliyg Hel incident werd toen g slolcu veiklaard ENGELAND De heer Forster is by de jongste opschuivingcn in het ministerie ook lid van het kabinet geworden Zijn venlediging van de onderwijswet had die bolooniiig wel verdiend Hij wcrtl in de eerslvolgendc zitting van het lagerhuis met gejuich begroet De discussie schiet vrij wel op Men is gekomen tol art 27 en 28 de wijze van benoeming der schoolrommisaicn Men heeft dit vooral aan de conciliaiitc houding van den heer Forster te danken Zoowel de bcgiiisricii van verplicht als van algemeen kosteloos onderwijs zijn verworpen Het op i luli door den hertog van Sutherland aan den heer de Lesseps aangeboden banket word o a bijgewoond door den hertog van Cambridge prins Hassan van Kgyple die heden weder derwaarts terugkeert onderscheidene miniatera vele pnrlemcnlsleilen ou de meetle leden van het corps diplomatique De beer Jludstone en dronk op den hwf de Lcs ieps instelleMdc legde getuigenis af van de beHondcring die het door hem verrichte werk Kiigolaiid heefl afgeperst een werk dal den naam van den heer de Lesscps ook bij hel nagcslaoht zou doen voortleven De minister bracht hulde aan den moed cn de volharding door den heer de Lesseps aan den ilag gelegd en waarvan de gchcelc wereld de weldadige vruclilcu zou plukken De heer de Lesseps anlwoordde dat de heer il ulslone van den aanv ing af hem had aangemoedigd en hem den toekomstigen sieun van Kiigcland liad beloofd Hij sprak ook van den brief van gelukneiisUiiiig dien liij nog van v ijlcii lord Clarendon had ontvangen Kiiidclijk diiikte hij de overtnigiiig uit d it de door den minister gesproken woorden tot versterking der tusschen Frankrijk en Kngeland bestaande banden zouden bijdragen Het werk van den heer de Lcssepi schrijftde Thus is een voldongen feit het zal blijven het zal aan de nlgeineene verwaeliting beantnoorden het zal yicli volmaken hel zal grootcr worden want het kapitaal deinst niet lenig voor verzekerde voordeelen Hel verkregen succes is voor Engeland nogmeer vanbelang dan voor Frankrijk Zoo het volk dat Ic heer de Lesseps bezoekt niei liijgcdragen heeft tol de kosten van de onderneming 1 m zullen toelide vaartuigen die hel naar de wa cen van Suez zendt grooter in getale dan die van eeiiigc andere mogendheid de cijfers vortnen van de dividendenvoor de aandeelhouders Dat is de vergoeding vooronze belcedigcndo onthouding Fraikrijk heefl hetkanaal gegraven wij zullen het onderhouden en als men den Lritschen handel zijn bestaan zal zicu vereeuwigen wie zon dan nog hel recht hebben teherinneren aan onze vroegere ijverzucht DUITSCHLAND De jiui sb Allg Xeit behelst weder een brief den 51 uit Home waaiin een aantal bij ondcrheden vooral over de laatste iliaciisaiLii worden medegedeeld De kardinaal iuidi do eciiigc der kardinalen die tegen de onfeilbaarheid zich heefl verklaard h nog dcnzclfdcn middag dat hij zijn redevoering had uitgesproken bij den paus ontboden dic hem diiehtig do les las over het liiildigeii van kcltersehe lecringcn Uuidi verklaarde gcirouw Ie zijn geblcveu aau de traditie waarop l ius L heeft ge antwoord Ia traduwiic loii io de Iraditic ben ik De meeste voorliefde voor het dogma der onfeilbaarheid vindt men bij de Sp iansehe bissehoppcn die als redeiWrs evenwel op het concilie zich kenmerken door zeldzame rmoeile van gedacliicn De Romeinen houden zich intussch n bezig met toobcrcidselen voor de feesten die de afkondiging van het dogm i zullen vergezellen het volk it tr zeer voor want het stelt zich voor dat den onl eil baren paus ongekende rykdommcn zullen toevloeien Het mag ook wel want bij ecu jaarlijks tekort van 15 millioen guhlen cn de ongelnkkigc geschiedenis van den tot Ilomeinschen graaf verheven LangrandDumonecau cn de buitengewone ooncilio uitg iven is er veel noodig Volgens de Avgnh zullen nu eenige adellijke heeren in Wcstlalen cn de llijiiprovincie mede uit laam van de aldaar bestaande kerkelijke verecnigingen borg spreken voor een leening van 3 i millioen gulden De corre8 nndeul van de Kulii Zeil meldt evenwel dat de paus mei fiuthsehild is ovcreenj ekoraen tot een Iceuing van 31 millioen en daarvoor verpand heeft een aantal paleizen en gebouwen Maandagavond zijn te Berlijn de leiders der lifhoudende richling bijeen geweest lea einde ieliover de grondslagen van het veikio in aprogr imnia te verslaan Men is overceiigokoinen de volgende hoüfdbeginselcn vast te houden l lederen maalrcgel te bestrijilen elke de gtoiidwcllig vastgestelde organisatie van het bondslegei zou aanranden en daardoor de Duitselie verdedigings krachtzou dreigen te ver w kkeii 2 Elko poging tolhet oversell rijden der parlementaire bcvoegdlieiil vooral met betrekking tol do financicelc vr i ig lukkoii met de meeste beslistheid tegen ic slaan en i Fr bij do rcgccring op aan te dringen dal zij zicli onmiddellijk aan de belangen van ilcii avbeiilcndenstand van den kleinhandel en van het grondbezitzal laten gelegen liggen waartoe cciic bclasling op het benrsspel de middelen zon kunien verscli iiren De dcmocratisehe partij in Noord Uuilsclilaiid heeft definitief haar piogramma vastgesteld Hetluidt als volgt Do dcmocratisehe partij wier streven met het oog op Ie onhoudbare toestanden in Pruisen cn Duitschland de leiding van den staat zoowel naar binnen als naar builen uitsluitend door het volk is wil slechts zulke mannen lol afgevaardigden kiezen die zich verplichten l Zoolang de volksvertegenwoordiging tot welke zij bcliporen niet in staat is gestald dit recht zoowel roet betrekking tot de staatsbcgrooting als tol alle overige aangelegenheden der woigeving uit te oefenen de rcgecriug geen enkele ondersteuning te vcrleeuen hetzij door het goedkeuren van wetsvoorstellen hetzij door het toestaan van geld 2 Zoo zij het lornieele tot stand komen van wetsontwerpen of van ontwerpen tol bewilliging van geld niet kunnen verhinderen hunne parlemeiilairo werkzaamheid te beperken tot de oiidcrslcunliig van voorstellen die eene wezenlijke verbetering beoogen 3 het hun toevertrouwde mandaat uei r te leggen wanneer de meerderheid hunner kic L is liet verlangt Deze bepalingen worden eerst na een langdurig debat aangenomen Ken niet oiibel ingrijke minderheid verzette zich er tegen Of de dcmoonii el e partij er veel verder meC zal komen staat te bclwijfcltn