Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1870

tó AlMia wonU grlcxcn hei raiipurl iln commi win in Mor Inudfii wnrcu gcatolil Je i fkouiiigcii ilcr beiilti gusthui i n bcstcdoHugaliuis cüi QdviscrciiJo tot goedkeuring oiulcr tliuikhogging nau do remijuteu dienovcreenkoiuslig wordt Ijosluttii terwijl de btukkcii tor visio worden gflcgd Het rapiwrt orcf de rcktbing va üct laraolitisch armbostuur 19 iiiijgclijks uitgebracht met vermelding vau ceue kiciuo fo it in do 0 ti kkiug welke rckeuing ter verbcicriug zal iugozondcD word en na herstel danrvau mede goedgekrurd kau wordeo Do voorzitter leg i jomroi sio i lank tVne missive va i heer C L WaUhcr ontslag vcrrookendo als lid van missie van tocxicht over het mid delbaar onderwijs nlslag oervol wordt verleend Keu adres vau A Uw Jraad venoekeiide als brngwachter nau de H x Katteubrug te wordeu nuugestold ter visie Ëcu adres van mejufvr M Stokhuijzcu die ontslag verzoekt ah huliioaderwgzere dit wordt eervol lorlceud Een odroB van mejufvr iJifobcr die mt o tsln vr ockt ula hu i unacrw j üi B tegen i fa uari iS i wordt meuo crvül verleend Do voorzitter doet mcdcdcLling dat met dcu l Juli een deel der opgeheven gfmeenttn lirock en Sitiubij dcxc gcmeento ia gevoegd endataun de bewoners van dat nieuwe gedeelte bij publicatie ia keonia gegeven vau de vcrarhiUcndc verordeningen tegen wier overtreding straffen zij bijmald alsmede dat U en W ten gotolgc van die uitbreiding vuorstelleu nog een agent van olitio aon to stellen dit voorntcl wordt dadelijk in behandeling genomen en algcuicen goedgekeurd Aan de orde is een voorsiel vau 3 en V tot verhooging van do subsidie tot bestrijding der kostcu van het herstel der gouwokadeu nit de totliehting blijkt dat de aanBcmingssoin door staging der materialen meer dun ƒ 30 000 boven de begrooting is gegaan co dat het g gedeeUc dut daarvan ten laste deier gemtente komt ƒ 1U15 bedraagt wnaro ii ij voorstellen hieriu te berusten a korte di cus b L wordt dit mei algem stemmen goedgekeurd behalve die vnn den voorzitter die buiten stemming blijTt Ecno missive vau den minister un Aiium iL i bctrelTcndo liet aaukoopen en verbouwen der noodige lucuk n voor een post en tolcgranf kantoor cu beriehtendu dat indien de gcmeciito oen geschikt terrein aankoojit hij gvuegiu is ten billijken huur iriJ8 te betalen en do ovLreeiikomst voor ceu oantal jaren aan te gaan U CU V zijn van gevoelen dat Int voor de ingezetenen van het grootste belang is dat h t kimloor op ceiiegesehiktc plaats worde gebracht en stellin daiiruin vuor aan deu minister van financiën te antwoorden dat de raad gnirgcn i s tot het aaukoopen en bouwen van het bedoelde iiuhen de minister genegen is jaarlijks 8 per Ct ah huurprijs te betalen van het daartoe aan te wenden kii itnal en het contract voor 5Ü jaieii wordt aangegaan Na kuite discussie waaraan de hh Heutiuger IJjïendoorn Huchucr Uruugleever en Vïruly deelnemen wordt hiertoe besloten niet 11 tegen l stem die van deu beer Keulingcr die dit alles aan het rijk wilde overlaten Uc voorzitter deelt dj uitslag der verpachting van den kleinen volmolen en de geniamde kosten tot het in orde biengcn mede hieruit blijkt dat de maebino op 4200 du huizing op ƒ 2700 on ecue stcenkolenloots op lfiüü is geraamd terwyl B en W voorstelleu den molen aan 0 llogcndoorn als hoogslen bieder tt gunnen voor 3 jareil waarmede do vergadering zich verccnigt Kcr voovslel tot af eu overschrgving van imsten cp de bcgrooting wordt mede goedgekeurd waiirna du vcrgad riug gesloten wordt na alvoions hare goedkeuring te hebben gegoven tot uitvoering der genomen besluiten zonder resumtie INGEZONDEN Mynheer de Redacteur I Gedurende den zomertijd wiiniicer de brnndende zon vergezeld vau bet beete vuur een groolc hitle in de fabriek verspreid nemen wy de golcgcnlieid wel ceus wiiar om in den Siugcigracht voor de fabriek te zwemmen mnnr dit is ons in dezen zomer nog niet mogen gelukken dnur de politie wanneer ons scliafluur geslagen is rechts cii links kruist en ons zoodoende de gelegenheid daartoe ontneemt Nu vragen wy U Mgnhecr de Ilcdactcur Waarom of men ons op e ne nndere plaats geen gc eliiklc gelegenheid aauwgst zooals die in grootere steden bestaat Want wij jongens die met handenarbeid ons brood moeten verdienen kunnen ons niet nnur de beslaande zweminrichting begeven dat laat onze zak niet toe Hopende dat er van wegc het gemeentebestuur de nandacht op zal geslagen worden en wij een vrije badof zwemplnats zullen krygen noemen wij ons na u voor hel plaatsje in uwe Courant te hebben bedankt Mijnheer de Uedncleur J iii i Jui r 187 j UKd Dienaren Kenige jongens der IJzergielerij Burgerlijke Stand CiiioiUN 8 Juli Jolinnnes Grrardua uiideis M vin IMh en J t Kromrfie 9 t etrns Johnrines ouder P W J vnn Leunen en A Mastwijk 10 Anna Sophia Mathilda ouders J J Iroutendoibl en A S C Hloninn ndaal Lteiidert onder V lloot en J W Nieuv enhuijiton t laro ouders L Jueobs en tl tan jecnH OvFiir i iiiN 8 luli M Monfiooij 74 j M Putkamer ed A II I ület 4S j N Znikhaan 7 w 9 V A Koorcvanr ii j 10 A I olak 17 j ADVERTENTIEN ISevnllon van eene Dochter A S O GilOOTENDüllSTGoubA 10 Juli 1870 Bl OMMENDAAI Er wonU ta Gowhi op oon der Pat itn iidfii ÏE UUUR of TE KOOI Bcvimf = EEN GOED EN RUM HDIS liefst luet tiUOOTEN TUIN Brieven franco onder letter S bjj do Uoekhaiulelnara J van Bkntum Zoon to Oomi k TÉTlU UÏTtogo rro NOVEMBEIl Een net Bovenhuis inet DKIE KAMEllS KEUKEN KELDER OU roiüore gemnkkeii Adres Ictt W bij den Uitgever dezer Courant TËRSFOND GEVRAAGD Een bekwame RIJliii siiild Adres bij den Bocklmndelanr A Brinkman DE VERKOOPING VAN in het koffijhuis Dn IIaumonik aangekondigd tegen 18 JULIJ 1870 zal geen voortgang hel bon als zijnde uit de hand verkoc ht 273 Staats Loterïj De TREKKING der EERSTE KLASSE begijit op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1 m Hoogere Burgerschool Gouda Bjj eeuo Weduwe uit den fatsoenlijken stand met twee kinderen bestaat gelegenheid voor 1 of 2 Jongehceren welke bovongeuoeiudo school bezoeken voor KOST en INWONING tegen billjjko voorwaarden Refleoteerendeu gelieven zich te adressecren met franco brieven onder letter II aan don Boekhandelaar A Buinkman te G ouila Openbare Verkooping op VRIJDAG den 15 JULIJ 1870 des voorniiddags ten 9 ura aan den Veorstal te Gouda van oeno grooto partö bestaande in BALKEN RIBBEN VLOERDEELEN SCHOTWERK RIGGELS LATTEN BINNENen BUITENDEUREN RAMEN KOZIJNEN MARMEREN SCIIOORSTËEN EN GOOTSTEENEN P OMPEN enz 17 ÖTS Onovortreffelijke lALZ TOILETTE Z EN S BAB ZEEP 30 II01 rS CENTRA L DKPOT Bloemm 30 CO bij do Stilsteeg F 154 CO Mede echt te verkrggcn te Gouda bg J C v VuEUMiNOEN eu de wed A C Schouten te Woerden bij IIeniii J v B Deug 17 3 ets Wederverkoopers Rabat D ënEKAALHOOFDIGEN Werpt uwe Paruiken weg koopt geen kwakzalverij maar nk TIIEOPHILE U per contract aanneemt om het 11A A R weder te doen groejjen geen haar geen geld dan mag men wel gelooven dat de bewonderingswnardigo Avicrkanliahcm met geen goud te betalen is Onfeilbaar tegen Hoos en Uitcal van Haar liet contract i s ƒ 50 te betalen na VOLKOMKS lIi nSTEL l Vurico iianvraag ii 2 de flacon bjj TIIEOPIIILIO llolleveroncicr 403 St Nicolaasstrant Ainslcrdam Couda Druk van A Ürinkninu ïiOkaal IViit en Vermaak TE O O U D VRIJDAG 15 JULIJ 1S70 Do Wereldberoemde TWEELING BROEDERS CHANG en ENG zijn te bezichtigen van 1 tot 3 uren des nnmiddags en van 8 tot 10 uren s avonds Entree 49 Cent do Persoon Kinderen betalen de helft JUJP Uet tfeOc d Fuhlick t o ih ntCr i r al dat de TWEELING n HOEDERS maar een enkelen day te Gouda vertocrcii Een JONG MENSCII 21 jaren oud zoekt eorip plaats als HUISKNECHT waarvoor hjj alle geschiktheid heeft tcrwjjl hjj do beste getuigschriften van goed gedrag kan overleggen Adres met franco brieven onder lett Q Q biJ A BRINKMAN Courantier te Gouda Slijm en Maagpillen Deze PILLEN dio sinds vele jaren aiet hot beste gevolg tegen de slijm en nln maagverStorkond gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal cu zeer zacht laxerend ijn zijn tegen 821 2 cent het doosje met berigi van bet gebruik verkrijgbaar bg de navolgende lleeren te Arasterdam M CIcbau 81 C Droogisten Heilige weg Dn 321 ca lluidcnstr KK 278 Bleiswijk S v d Kraals Bodegraven 15 Versloot Bommel Zali J v d Vegte Delft E Wilschut DeKshaven J Kooh Deventer Gebroed Tiraan Uirksland IX de Vries Dordrecht II J Oiltay Oüuda L Schenk op ilo Hoogstraat s Jravensandc W v d Boom s Ilagc Visser in de Spuistraat Harderwijk A Grcidanus Haastrecht K Oosterling Ledden J T Terburgb llanrlcmmerstr Moordrecht G H Post Oudewaler H J Knijper Kotlerdaro v Santeji KollT korte Iloofdstecg Schiedam Wed A H Bombouts Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faasseu Utrecht F Altcna op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M LagerwerlT Zcveuhuizen A Prins De SLUM en MAAOPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Honda nUeeti en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heet L SCHKNK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en siuts oiihcugelijkc jaren gebruikte Slijm en Maagpillon is ec biljet voorzien met de handeeekening van 1 J SCHBEUDER apotheker welke handteekeniiig zich ook bevindt op het zegeilak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik vnn ecu ïini T dKscl dat men trach t in omloop te bren gcu U EMSER Pastilles uit de zouten van de koning V ilhelmshron helmshronnon DE Bms wetenschappelp aanbevolen tegen maagaandoening zuur opriapen slechte spjjsvertcering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in f eplomheerde doozen met gebruiksaanwjjzinj il 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bji J II BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Du ADMINISTOATIM van üe UOTSBKüNNEN te IM terifMit piukiiml0t ln 0Êè I l Wl L WJi dlwïimaniiiiiMÉiÉi i