Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1870

1870 Vrljdiig IS Jnli N 919 GOUDSCHE COURANT Smm en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do 8tad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De priJs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 i regels h lO Oenten iedere regel nieor 10 Centen GUOOTE LETTERS worden berekend naar plantsniinite Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN Do inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De Spaansctie krooncandidatuur Woemdsg 13 Juli üe eente plaaU komt toe aan hel bericht ons heden morgen per telegraaf geworden dat de candidaiuiir nu prins Leopold door lijn vader Anton en door hem zeil is ingetrokken Van twee zijden wordt dit uitdrukkelijk gemeld Te Parü is eene Sep he van dien inhoud unlvaiigen door den Spaanichen gezant terwijl de Aus turgtche Zeüung hetzelfde bericht in anderen vorm geeft Prins Anton legl d t do laatste gebeurtenisten zulk een toestand hebben te weeg gebracht dat Spanje ia die laak allew Mi t rade gaan met de belaugan lijner onafhankelijkheid en dat de stemming over de caodidatuur dus met zou kunnen beschouwd worden als zuiver cii vrijwillig gelyk dit tot de verkiezing van een vorst noodzakelijk is De Amib Zeitmg van Umsdaguvond meldt uit Sigmaringen dat de erfprins voii HohenzoUern ten einde aan de Spaan sche regeering weder vryheid te geven tot een initiatief in de juaestie der tarkie ing van een vorst van jnecandidatuur voorde troon heeft afgezien terwijl hg vn t besloten is om door eene farailie quaestio van ondergeschikten aan geena aanleiding te doen geven tot een voorwendsel om eeu oorlog te doen ontstaan Hieruit schijnt te blijken dat de familie llohen ollernSigmaringen begrepen heeft dat het niet aanging door stroomen bloeds te waden naar den Spaanschen troon Prins L opolil zal zonder gewetenswroeging stil zün dage nnnen blyven siijteu aan de schoon Rijnoevers J heeft een offer gebracht dat in het Igemeei lang noodzakelijk De vraag i nu of PranKryk met du lulrekken is tevreden gesteld Sommigen vermoeden dat hel de keizerlijke regeering alleen om een voor e uUel te doen was om het overt icht van Pruisei ie breken en zich te wreken over Sadowa en Waterloo Frankrijk heeft de tanden eens laten zien zou het zich daarmede vergenoegen of zou het toebijten Nadere berichten zullen dat moeten beslissen l e wijze waarop de zank te Parijs is opgezet gat te veel blijk van zenuwachtigheid om zoo dadelijk op kalmte te kunnen hopen In het wetgevend lio anm heersohte ook na het bekenil worden der depêche aan den Spaanschen gezant groote opgewondenheid en verschil van meening omtrent de houding die het ministerie nu zou aannemen Van wegc de regeering is gcenerlei roededeeling geschied Granimont was afwezig De binden onderhouden de oorlogzuchtige stemming en zijn blijkbaar blijde dat er een aanleiding gevonden is om met koning VVilhelms legioenen sinags te raken Hiertegen steekt le Duitsche pers gunstig af Zonder ecnige vrees nn den dag Ie leggen betoogt zij kalm cii waiirilig de ongerijmdheid van een oorlog ter wille van een troon waarover noch Frankrijk noch Duilschland te beschikken hebben Prim wiens geheim naar het schijnt zeer ontijdig verklapt door den president der Cortes dien hij il zijn vertrouwen genomen had zal de ridder der Ifoevige figuur ijii Beljie dal hel ongeluk heeft van tussohen de beide geschilhebbendc mogendheden in to liggen werd ongerust voor zyn neutraliteit en nam reeds maatregelen van voorzorg De dagbladen deelen mede dat een detachement van 2 50 man hetwelk door d stad Brussel was gekomen naar de Fransche grenzen was gebonden Uit Antwerpen wordt tevens geschreven dat hel regiment der genie order had ontvangen om naar Bergen op te rukken en vier strategische spoorweglijnen in de richting der Fransche Pruisisclie en Luxemburgscbe grenzen t bezetten en te surveilIceren De VAoile Beige meent te kunnen aannemen dat die troepen moetlen dienen om op een gegeven oonenblik de spoorwegen op te breken de telegraaflijnen af te snijilen en verdere commnnicatien af te breken voor het geval van eventueel gevaar voor schending van het Belgisch grondgebied Engeland dat alle sympitiliie voor de oandidatuur loochent duet met Oostenrijk pogingen om den vrede te bewaren de minister von Ueiist heeft er rijn reis naar ïasleiii om uitgesteld Ilnlic wreef zich reeds de handen over de schoone gelegenheid om voor zijn ouilersteuiiiiig aan Frankrijk de terugroeping der bezetting te Itomc en het rustig bezit v iu die hoofdstad te koopen Laten wij hopen dat alles zich ten bette keert uu het grootste struikelblok de candidaat zelf is uit deu weg geruimd Met zal evenwol te Parijs moeite kosten om de 100 onverstandig opgezweepte harlsiochten tot bedaren te brengen zonder dat er een schot gelost is ter wille van Fruiikryks grootheid F R A N K R IJ K De dagbladen bevatten een br df van den graaf van Parijs hondende dankbetuiging na a den heer de Kénitry voor de wijze waaroj die afgevaardigde de petitie van de prinsen van Orleans in hst wetgevend lichaam met warmte heeft verdedigd Ill dien brief leest men o a Geeiierlei hinilcipaal moest ons van Fraukrgk kunnen scheiden want wij deelen in zijne warme gehechtheid aan de besluiten van den volkswil die de écnige en hoogste scheidsrechter is van Frankrijkt lot l De beslissing waarbij ons verzoek wordt afgewe en zou ons met diepe smart hebbeo vervuld in lien wy haar als definitief gouden moeten beschouwen want ons voornemen was t niet een onvruchtbaar debat uit te lokken maar wij gelooven dat door de queestie van de verbanningswetten voor de kamer en voor Frankrijk te brengen wij den dag hebben verhaast waarop die wetten onder de algemeeue afkeuring zullen vallen Eene nieuwe telegrafische dépêche van generaalFleury Fransch gezant Ie St Petersburg Maandag ontvangen meldt dat bij de Uussische i egeeriiig noggeen bericht was ontvangen omtrent de jongste gebeurtenissen te Peking Berichten uit Mulhousen melden dat de grèveder sohrynwerkers en timmerlieden nauwelijks is geëindigd of eene nieuwe en nigemeene werkslakingder wevers en drukkers is daarop gevolgd Meerdan BOÜO werklieden hebben den arbeid gestaakt en doorwandelen voorafgegaan door hunne vrouwenen kinderen de stad Uit Huningen zyn dragonders en infanterie ontboden die de stad hebben bezet Tot ilusverre is de orde niet verstoord alleenis eene groote katoenspinnerij afgebrand welk on heil aan de kwaadwilligheiil der arbeiders wordt geweten doch 70iider dat voor die aantyging eenig bewijs is geleverd De arbeiders vcilaugen vermindering der arbeidsuren an 12 tot 11 uur per dag en verhooging van loon met 20 lï 25 De patroons hebben den eersten dier beide eisohen ingewilligd maar willen de gevraagde loonsverhooging tot 15 beperken ENGELAND In bet lagerhuis heeft vrijdag een belangrijke beslissing over de onderwijswet plaats gehad Art 65 dat de schoolcommissiéu machtigde om met goedkeuring van het departement van opvoeding het schoolgaan van kinderen tusschen de vijf en twaalf jaren verplichtend te stellen is na verwerping van de voorgestelde amendementen aangenomen De heer Forster verdedigde het voorstel daarmede dat het slechts een tydelyke maatregel was waardoor algemccne en rechlstreeksohe schoolplichtigheid zou worden voorbereid Na deze uitlegging konden ook zy die dat laatste beginsel liever in de wet hadden zien opnemen zich vry wel mei het regeeringsvoorstel vereenigen In het hoogerhuis is de lersche landwet zoonU ij door de lords geamendeerd ia voor de derde maalgeleien Zij zal nu ipoedig opnieuw by het lagerhuis in behandeling komen Zaterdag jl werd de door Charles Dickcntnagelaten collectie schilderyen en kunstwerken in betopenbaar verkocht Fir varen een groot aantal belangstellenden in de zaal aanwezig terwijl voor hetmeercncieel aanzienlijke prijzen werden besteed voorde schilderstukken die meerendeels episoden uit Dickens meeslcrsiukkcn voorstelden Onder anderenwerd de Dolly Varden waarvoor de schrijver 27 jaren geleden den schil ler Trith £ 20 betaalde verkocht voor 1000 guineas de Eddyslone vuurtorengold 990 guineas des schry vers portret 660 guineas enz De gehcele culleetie schilderijen bracht £ 6 98 op De kleine kunsiwerken en porceleinen hrac itenkolossale prijzen op t bleek duidelijk dat ieder zichbeijverde om eeu aandenken van Kngelandi lievelingsschryver te bemachtigeD B E L O I E liet nieuwe ministerie zoekt vrienden in sllekampen Het programm i van het miuislerie d Aiiethan heeft een sierken familietrek met alle programma s van ministericn der parlementaire minderheid Ook hier wordt gezegd dat het kabinet een nationaal en geen partij kabinet wil zijn ook h er worden de matericele beliuigen loo sterk mogelijk op den voorgrond gesteld d ministers zeggen dal het hnn een gebiedende plicht schyut uin onvruchtbare twisten te vermijden die de natie vermoeien en verdeden vooral de zoodanige op zijde Ie zetten die het gebied van het geweten raken Ei n curieuse ziiisuede uit het programma is de e Hel kabinet bezorgd voor de rechten en belangen der inge eienen zal alleen zoodanige nmbleiiaren benoemen die hun taal verstano het zal niet vergeten dat het aan alle Belgen een gelijke rechtvaardigheid verschuldigd is Oi ilc liberale Vlamingen zich rchler door dit lokaal aA len laten vangen schijnt zeer twijfelachtig