Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1870

s jjIWB a Ni X t 0 iMHfiM i mi uw ris 2 Jt J il il f 1 f DUITSCIILAND Verocheidtn daühladen fjeven aU V l t ilu ilrijdkraolilen van den Nooril nnitsclicn hond op l gir te veld rplü linil man nua 11711 stukken eMdiut en 138 000 pnardeu lteserve 188 000 man landHCCi 175 000 man liet le er te veld vormt IH korpsen die 111 u giuieiycn infanterie 1 1 bataljons jagers 7 t regimenten cavnierlc en 11 regimenten artillerie lellen Van de 13 legerkorpsen ijri I uilsluilenil nit oud rruisisehe troepen sanu ngesleld liet negende korpa ib gevormd uit Sloeswijk llolsleincrb htt tiende nit Uannuveraiicn het elfde uit Hessen iii liet tnaalfde nit Saksers Natuurlijk zijn nierliij i oi ijdki u icieii van üe uiil uit clie Siaien waarinede l ruisiMi of en defenaieM allianlirn lu efl gesloten niet inedegerekeml I o li ransclnj infanlcrie is nagenoeg ewn sterk al de l i nis is die l r iiiknjk teil namelijk i regimenten van linie liclialve de Tnreos en L o bataljons jagers tf voet De eavalerie en de artillerie ver eliillen iimg met die van l ruisen Het vers dii i en rlijg in i voordeel van Frankrijk Daar de nationale mobiele garde op dit oogeiiUlik nog niet georganiseerd is zoo heeft l ruisen daardoor bij een cvenlueeleii oorlog in t begin eker overwieht op Frankrijk maar ivordl er bijgevoe nl Frankrijk kan ilaariii spoedig voor ien ITALIË Uit Rome wordt berielit dat de nfkoe digiiig van lic onfeilbaarheid zeer wnarsehijnlijk den I7den de er zal plaats hebben en de vastgestelde formule niet zal gewijzigd worden Zoo si lirijft het Jtiitrual d I heeft men de minderheid geen sehijn elfs gelalen van ccnigc eoncossie Ken aantal leden van de oppositie waaronder ingr Iinpanloiip londen dan ook hot plan hebben opgevat oiii voor de afkrii iligiiig van het dogma naar hnij c gaan Men verneemt eehter dat de psMs hun dat verboden heelt BINNENLAND Gotiu v 1 + Jdli Z M heeft benoemd lot dircoleur vau het postkantoor alhier de heer li van den Urandcler thans eomra der post Ic kl Z M hoeft herbenoemd tot griffier bij t kantongcreeht alhier mr M liiiehncr Het examen dat gedurende de drie eerste da pen dezer week aan de leerlingen der rijks hoogere bar erschool is afgenomen erd sleehts door enkele belangstellenden bijgewoond zelfs de leden der commissie van toezicht waren verhinderd daarbij tegenwoordig te zijn Gisterenmiddag werd nan do leerlingen den uitslag van t examen medegedeeld Vau de laagste naar de tweede klasse werden bevorderd N vnii Krimpen 1 Otto 1 ScheUema A Boers Kersbergen M Mulder C Visser H 1 Koppenol AV O n Lans 1 J vnn der Kreggen D II Meijer en A J Pijxhoorn van de tweede unar de hoogste klasse werden bevorderd J van Nes IJ Kwast W P Jager II II de Urenk en I IJlok Aan den leerling der hoogste klasse 1 F II Koll werd het diploma wegens goed volbrachte studiën uitgereikt Maandagavond had de voorloopige insehrijving van nieuwe leerlingen plaats Kr werden i jongelieden inge ielireven Moehten wij een paar in ianden geleden melding maken van de eervolle vermeldiug die de hier gevestigde Ainbachlstandsvereeiuging voor haar reglement on statuten werd toegekend op de internntiuu Ie tentoonslclling in Isfiil te Amsterdam ge ticudi n thans wordt ons van goederhaiid medegedeeld dat die vcreeniging i en huis heeft gekocht en laten inricbicn tot bergplaatsen winkel aariii de Itdeu zich even als vroeger doch opniur uitgebreide schaal de voornaamste levensbeti irfu n tegen den minst niogelijken prijs kunnen aansrh uien Hit huis is zeer geriefeliik gelegen in den langen groenendaal en de ninkil zal heden opengii in Het ie te hopen diit deze inrichi ing steeds meer en meer in bloei zal toenemen en dat de aniliaeliiamiin nucr en meer het nut er van moge inzien opdat daardoor de kanker zyncr mnatschappclgke belangen namelyk liet op de eek borgen waardoor hij langzaam maar zeker achicriiiigaat worde weggenomen Het ijverig bestuur verricht zijn oiuvaiigvolleii ia ik gclii el belangeloos en aU proeve Zijner lliiiki ad n iiiisiralie k iii diOncn Jat hit reeds nii legen zeer billijke prijzen voor den iiiknop van steenkolen waarvan do prijs rij iende ia legen den aanstaanden winter heeft gezorgd Chung an Eng de beroemde Siameesnbe tweelingbroeders zullen morgen Vrijdag hunne bezoekers afwachten van 1 lien van 8 10 in het lokaal Nut eii Vormnak en reeds vooruit zijn wo r zeker van dat zij een talrijk bezoek mogen verwachten Daar is wellicht peen meer niiderlinge speling der natuur dan de i lueeling die thans andermaal eer nis door Europa lUiut na sedert denig j iri n in t private leven teruggekierd Ie zijn Vcl zijn er meer vuoriiieMiii i iie O ji li igparen r i e is i er eld a iiii dat ij gedareade oo langen lijd in liviii blijven Zij iijii thans V l jaar oud doch iiieeli n ri veel ouder uii ieii Dit is niet te vernmiil rcii wanneer men bun veelbewogen leven keiu l c aanleiiling tut hun tweoile r is is gele eii III lul veilies van het vermogen dat ij door huil i ei sli leis bijeenbr iehtcn Willen zij va i het iiieuue kapilaal lat ij b ig zijn zich Ie verivervin nog eenig genot hebben i m moeten zij ieh een weinig lia iateii l iarom wellicht moet ieder die hen bezonken wil Vrijdag komen want Z ilerdaj iiii het te laat zijn Ons wordt bericht dat do loterij van lianuwerkiii ten behocyc der nieuHe Keinonslr intsehe kerk alhier na aftrek van alle oiikoslen heelt opgebracht de som van ƒ i i i 70 en dat alzuo met hetgeen er vniegi r reeds tol hetzelfde einde dior den korkcraad was iiipcameld het geheelc bedrag van giften iilleen nit iomla zelve tot de aani ienlijke som van il lt Od gestegen is Tot eersten hulponderwijzer aan de bijzonderescliual ilhier is benoemd d heer C tj t hristiaaiis Ie Nnisicrdam He jaarlijkseho bijeenkomst der aeeticn van hel iiuLilcn kruis is Zondag te Leiden gebonden de sivlicn ml I ciilen llotterdam s i ravenhage Dinsd igniiddag werd alhier aangebracht hetlijk van Willem Blum oud 17 jaar wonende hijzijn vader Jerrit lHoni iii de Vl imiiigatraat llijwas s niorgeiis met de schuit zijner ouileri medcgevareii om een kraam naar ülreidit Ie bieiigeii doch tnsschcn Oudewater en Montfo irt i hijover boord gevallen en noodloliig verdronken De knecht van den Jiaterenmorgen zijn onder directie van den heer van de ïarcle de stoomboolen d Mssel en de I ngstraat te iVjj ure van hier naar den Uriel vertrokken met ongeveer fi 50 U C Passagiers zoo uit Jonda als omstreken Zg vcrlrokken te 5 ure s namiddags weer uit den Briel en kwamen ten ure alhier aan onder het zingen van ecnige koren Ds Menzc van Bodegraven is beroepen te Hilversum Toezegging vun beroep is door de Hcrv gem te Zwammcrdara verleend aan J van Docsburgh te Ziiidzijpe Op het 12tal stonden van Doesburgh te Zaid ijpc lieede Ie Benschop Hoëfer te Blarioum Muller te Eterslicim Mijsberg te Zwaag Reiny te Uenswoude Adriani te Bahr en Lathum Blanken te Zwartcwnal Iran Oeytenbcek te Scherpenisse Knuttel Ic Langerak van Lakerveld te Helmond en Sleijboom te Scherpenzecl Waarvan dg G eersten op het ilal en de 3 eersten op het 3tal werden sebrneht l e Berken w oude is beroepen de heer V F Kaïnp proponent Den O vierde de hoofdonderwijzer te Zevenhuizen de heer M J de üranll zijn iOjarig jubilc Tal van onderwijzers uit het 7 sehooldislriot met hunnen schoolopziener Ds J Broedclet en velevrienden van den jubilaris vereenigden zich in desierlijk gedecoreerde school om hunnen vriend enambtsbroeder geluk te enschen De inspecteur vanhel lager onderwijs in Zairl Holland door ambtsbezigheden verhinderd in persoon hieraan deel te ncnu ii deed dit per missive begeleid door een keurig boekgeschenk aan den jubilaris door de regecring vereerd De onderwijzers uit hot district metileu sidiüolopzicner schonken eenc prachtige têtea icie Na verscheidene hartelijke toespraken vereeiiigden zich allen met de leden an het talrijk ge ui aan tafel waar het niet aan tal van toastenontbrak reuicen Dinsdag Bij lie verkiezing voiir leden imii den tcraad der nieuwe gemeente liceuiMJk zijn lit van de I18 kiezers opgekomen Mot volstrekte meerderheid van stemmen zyii gekozen de hecren J Leeuweu Jr mat U7 J Tcekcns met S3 N de Bruin met 60 A Kersbergen met 57 sirmmeu Kene herstemming moet plaats hebben tussehcn de heeren F 11 Buteus Brack met 58 T Mulder Gz met 5Ü Joh Kruyt Dz met 6 i ü van Vliet mei ni r de Wilde met 1 7 A de Koning met 33 st Ie vetkiez ing voor Ic len van den geraeennieiiwo güiiieente Waildiiixveeii zijn gevan der Breggcn der l iirren K IJ ter ld de J Jonkheid ik K kiiieii do heereiv J A y l f Uoü priiijt M van 1 Ilt rlat Junior K Verwc j eu der ll iak terwijl eeiio heralcmming inoet pl i i hehlien lusschen de heeren K van der Torren h I van Lange J A van de Werve Joh Zv irl i Overeijmler en O van iaalcn Aan htt lokaal van het pioviueiaal bestuur m ZuidHolland is der 1 i o a aanbesteed de aanleg cener tclegra illiju met één draad van den bestaanden kokerpaal op bet terrein van de stetrew icht te Leiden langs den Zuidelijken Singel tot aan do Hoogewocrdspoort verder langs den llijks grootrii weg lier Ie kl n 5 door de gemeenten Suetcrwoudc ll izerswoudc der proviiide volgende In de vergadering van Dinsdag cialc staten van Zuid Holland zija o a besluiten genomen 1 ümlreiii de lorhooging der subsidie tot verbetering der l uwckadcn De concluriü van het prii advies van lei ep stalen strekte om die verhongiug toe te siiaii Overeenkomstig het voorstel vun dcu ïoorziiter werd besloten deze zaak onverwijld ID behaiideliig te nemen De heer Hoog juichte het voorstel over het algemuai toe maar gaf gedep stalen in overweg ng alsnog eeiie wijziging der begrootinp voor li70 en een kleine verandering iu de ten vorige jare vastgestelde verordening omtrent de iouwekaden nan de staten voor te stellen Du voorzitter antwoordde wat hel eerste punt betreft dat bij gedeji stalen geen ander voornemen bestond en wat het tweede punt aangaat dat dit alsnog door gedep stalen in overweging z al worden genorueu Het voorstel tot verhooging van het subsidie voor het oiiderhoud der iouwekaden werd bij acclamatie aairgcnomen 2 Omtrent het voorstel vnn gedep Staten om te worden gemachlipil tot liet doen eener nadere geldlcening Ier voorziening in de kosten van voltooiing der droogmakiug van de plassen beoosten Uoltcdan Conform het gedane voorstel waarmede de commissie zich heeft vcioenigd werd de gevraagde machtiging verleend onder de voorwaarde in het voorstel omschreven 3 Omtrent eenc aanvr ige v n Sluipwijk om ingevolge Brl 36 der onderwijswet tegemoclkoroiiig Ie erlangen in de gewone kosten van hel onderwgg welke toelage oTereenkomslig het prieadvies werd toegestaan 4 Omtrent eene dergelijke aanvrage van Krimpen a d IJsel ter tegeraoetkomiiig in de kosten van stichting een schoolgebouw en een oiiderwijzerswoning welke subsidie insgelijks werd toegestaan Heden wordt andermaal eenc zitting gehouden De commissaris des konings iu de provincie Zuid Holland heeft bij besluit van 7 dezer ter kennis van de belanghebbenden gebracht dat door gedeputeerde staten is bepaald dat de afzonderlijke jichten op waterwild voor dit jaar zijn geopend op M iandag den 1 Augustus aanstaande en dat milsdicii van af dat tijdstip de uitoefening der jachtbedrijven vermeld in art 15 letl d J ea i der wet op de jacht en visscherij is geoorloofd wordende teven herinnerd aan de bepaling van ml 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en vissoherg in deze provincie krachtens Uvlke die jaehtea niet anders mogen plaatshebben dan op bet water Inngi de stranden oevers van meren plassen rivieren eo op moerassige lamlen De eominissaris des konings in deze provincie heeft bij circal iirc van 7 Juli ll i70 aan de gomecnlebesUircn doen loekomen een exemplaar van liet ütanUbiüd ii ü i van dil jaar houdende de wet vnn den 5 April 11 betrekkelijk de instelling van colleges van zetters voor s rijks direolo belastingen De commissaris des konings verzoekt non burgemeester en wethouders voor de uitvoering en naleving daarrjin voor oiivi cl hunne geiiieenle betreft do vereisohto zorg Ie willen dragen Hij vestigt iutu8 hcD al f tort ijif iiiiyiib J i i b ililali l luf l IiwliS lWirf iiii Mii j ft II üiA so ir ëniitMMMé iUViff iiitiiUwnliii iifil i m 1 li U ln i Hunt Ip III tUB J i fl l Utlt H afr i4i r i I 4 w 7 rï 4 i wwiiliiikitgiksmjmteijaBi fcwklliilKBiMf ra èin