Goudsche Courant, zondag 17 juli 1870

dat hij daaromtrent evenals oralrrnt elke uiulorc aak zich de vrgheid wilde voorliehondcn om de omslaiidighcden te riiadplegon Oiidanks dil antwoord uit begeerte den vrede te bewaren braken wg de onderhandelingen niet af Groot wau dan ook onze verwondering toen wij vernamen dat de koning van IVuisen geweigerd had Benedetti te ontvangen en ann het kabinet oRïcicel van dit feit kennis had gcgeveh Wij vernamen vnn den heer von Werlher dat hij bevel had gekregen te vertrekken en het bericht dat Pruisen zich wapende omdat het in deze omstandigheden ich aan verzuim ten opzicht ijncr waardigheid en aan onvoorzichtigheid meende schuldig te maken indien het geene voorbereidende mi lregeleL nam Wij hebben ons Jus voorbereid den oorlog te iCi i i a 1 lir lt T I Ic n woordelijkheid laiende var hetgeen hem toekomt Opi eaomltn en langdurige to Jiiu hingen Si dert gisteren hebben nij de resc vc opgeroepen wy zuilen de maatregelen nemen velke noodzakelijk zgn om de belangen de veiligheid en de eer van Frankrijk te bescliennen Op memo toejuicnuigen Brussel 15 Juli Grode agitatie Men verzekert dat het kabinet zijiic demissie heeft en dat een nieuw ministerie met Rogier aan t hoofd zal gevormd worilen Men voegt er bij dal de verkiezingen zijn uilgisleld en de oude kamer bijeengeroepen IS om krachtige maatregelen te nemen opdat een inval op het grondgebied uorde belet Brönieil 15 Juh De bondskansel irij heeft den senaat oHIcieel kennisgegeven dal de Noord Ouitsche schepen op alle eecn voor oorlogsgevaar zijii gewaarschuwd en den raad hebben ontvangen binnen te loopen CoblenZ 15 uli De koning van Fruissen heeft gisteren namiddag een coiirert be ochl w iar hy met eBthousifisrjic ontvangen erd liet Kriegsverein begroette den koning die in een toespraak zeide dat hij zeer verheugd was over de hem bereidde verrassing en hoopte dat ij ook in elk opzicht wakker op hun plaats zouden zgn BrUSBOl 15 Juli De dagbladen maken melding van geruchten betrclTeude de vorming van een nationaal ministerie uil liberale katholieken Rogier is by deo koning geroepen De regeering neemt krachtige maatregelen om de neutraliteit te handhaven IiOnden 15 Juli in het huis der lords heeft lord Granville op eene vraag van graaf Malinesbury omtrent het geschil tusschen Fr iukryk u Pruiseu geantwoord dat hel Ëiigelsche gouvernemeui nog geen officieele mededeeling had ontvaugeu nopens de verklaring heden in het Fransohe wetgevend lichaam afgelegd maa dat het reden heeft te gelooven dat de tijding waar is ofschoon het dit betreurt De minister hoopte dut de kamer geen andere verklaringen vragen zou Het gouvernement m zoodra mogelijk aan de kamer alle documenten betrekketgk deze zaak mede leelen CasSOl 15 Juli De k jning is ten 12Vj uur bier aangekomen en door de autoriteiten en de bevolking roet groole geestdrift ontvangen De burgemeeiler overhandigde hem een adres van verknochtheid De koning drukte zijne vreugde uit dat de nieawe provinciale hoofdstad zulka v id rlandslievcude gevoelens aan den dag legde Onder d luide hoeh a uit duizeude monden vervolgde de koning zijn reis Brussel 15 Juli De MtoUc Beige meldt dal het gouvernement uil Berlijn en Londen als ook uil Parijs voldoende ver keringen ontvangen heeft omtrent de handhaving van Kelgic s onzijdigheid Particulier Telegram Parijs heden De kamer heeft een crediet toegestaan Oorlog 50 millioen marine in millioen mobiele garde in nerkclijken dienst Kenie 6C onder zaken Loendige manifestatie ten guosie van den oorlog Brussel heden De gelilswaarde van de oatioiiale bunk is overgebracht naar Antwerpen tiemeiiiüdc Bericliteii Van de Meern inildt men omtrent Iict mslaan vim den bliksem bij G Oostrum aldaiir Zeer upinerkelijk ia dt uit Hirknifi van duii bliksem in du ondti t hLuUni virlii kk o en dl infikvianrdipo bc arintc van mdisibtu en vee welke in of bij dit rertnkkei waren Toen de bliksrm luBlucg wns ui U zoo men mecndi de bui afgeditvrn tii du bnai wtlItH nut ijn kntcbt ann het ht k ulunrl btiirerktc duurdu n undir u n bivig knikt ndt n Blng do ittukktn puin vnn di ilnkvuisrtn uiti htn ticen vukit dat du bhkt t tn Int dttk bad giTioiroi Kui daarna zagen 21J den braml wrike ipnidiif rebluncht werd en toen bemerkte men bij tater uiidir mk dat de blikacm op ondirBebeukn plaatHiMi in den Hial in du vtwrkaincr ni het voorhuis Cl in den ticlioüiNtnn giHin bad iHlnf i n In den slul uaini ciiii c panidiii in een panr knecht Vielke iiiL t Heldin itrifttt ti mnar van dne katten neidm ir l Mi dood gevonden tn ih l rdi hi haar leii wiinig cschioeul en voider onj ckwet t In bet voorhniu genaamd dt lei il bij do buerin unar de meid v b wurd het gloB vnn een ucbildcnj letterlijk verbrijzeld onder dat mets iets kon zien aan do plaat of Ig t en boven dio firhildcrij vond men een gnt m dni muur De racid ofsehoon licvig verschrik bleef ongckwetst Nog merkwaardi er was do uitwirking van den btikacm in do woonkamer of zoouia dit vertrek bij do boircn gQ noemd wordt het toorhcon Hg en om do schoorsteen heeft de bliksem verscheidene gaatjis in of door den muur geslagen ook jnist boven een ahïanr staamlt glimmende koperen plant zonder dut men danrann iets zien kon Kene ia dil vertri k hangende schilderij bleef bed maar f on de liiit v aa het verguld on eene plaats gcsphondeo en verder dio lijbt even zwart alsüf zij bovin een Halincnüe lamp had gehmiotn Aan een bedstede bemerkte men dnt bet hoot wjs gctrof fen en geHchetird terwijl de netcUlotikBeht gordgnen Diet id I I pc n In dt vcrtrikkeo welkc op di c kamer mot Jcuron uitkuineii uiiTLix dric personen aanwezig welke ook met den sihrik vnj kwamen hti tin laatste bevond men tint het water van de pomp ondniikLiiar wis Wiuir de bliksem lugpkomiu of lutgcgaan 19 blyft een rnadisil wel is men bij het inslnan tegenwoordig geweist doch de bekende snelheid van diu bliksem en de schrik der ooggetuigen maken bet begrijpelijk dat getn linnner het rechte kan voorstcDen Burgerlijke Stand CcnoKFN lU Juli Johnnnn ouilcra G Schot en A Spruijt Omuipdln 1 t Juli A M Priiiseiiberg 3 ni A llcrlijn 1 w M lie Hruiu 3 j U W A kui U j M t np Kl huiflvr vnn C J vnn Glabbccck ü j ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Harmonie Concert ill het Abonnement ttoor til htciiii iiiipetr m lrftÖ orp s d rfitiulifrs onder Directie van den Heer op DONDERDAG 21 JULI 1870 des uvojida ten 7 ure Entree voor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 ets per persoon Voor NIET LEDEN 99 ets IL Spuistraat 43 s iH A VENHAGR berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van eene groote keuze Slllii BiKIi alsook van de Fijnste Stoffen waarvan desverkiezende volgens het laatste Mode journaal alle kleedingstukken naar het lyf worden aangemeten 273 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 Door het afdamraen vivn de Jan Kattenbrug op aanstaanden Maandag zal het BARGEV E E R voor dien tyd verplaatst worden aan het Bolwerk bjj de Roode Brug Gouda 10 Juli 1870 Men vraagt t gen AU iUHTÜ8 e k of andcis zoo spoodijr mogelijk eene flinke DIENSTBODE Adres onder letters L L met franco brieven bij den Boeklmudelaar 1 C M as Jr te GV rf Nationale Militie A F K O N D I J J N De BURGEMEESTER ven Oouda brengt ter Kennis van de Milicien Verlofgangers der hgtiiige i 18CG 18157 1868 en 1869 dat zjj in werkelykü dienst zi n opgeroepen en mitsdien o don gelast zich fo men van al de voorwerpen van Kleeding en Uitrusting door hen wJ Oi v Sr wt verlof medegenomen op V0ENS1 AG den 2C JULIJ aanstaande aai te melden bjj het Bntaillon waartoe zi behoorec i i worden loorts uilgeiioodigd zich TKKSTONll te ïervoegrn op de Secretarie dezer Gemee ite voor i je en Verlofpas ten einde op lantstgenoemde de plaats hunner bestemming te doen aanteekenen en meer dan dertig mijlen moetende alleggeii h t gewone reiigeld t ontvangen GouDv den 10 Tulü 1870 De Burgemeester van Gouda 1 BERÜEN IJZERDOORN Er wordt te Gouda op eënder bestë standen TE HUUR of TE KOOP gevraagd EENGOEDENRiniHDIS Hefat met GROOTEN TUIN Brieven franco onder letter S bij de Boekhandelaars J viN Bentum Zoon te Gouda VEREENIGING TOT BEVORDERING mr ZENDINGZAAK Openbare Vergadering ZONDAG 17 JULIJ 1870 des namiddags ten 5 ure in de Luthersche kerk te Gouda Spreker de Heer C J van de LIEFDE zendeling uit de Mennhasse van Menado STOOMBIERBROUWERIJ De HOOIBERG VAN HEINEKEN C te Amsterdam Hoofd Agent voor Züid Hqmand de Heer MAX BEEUER Papestraat te t ffoffe Agent voor Gouda en omstreken de Heer A NORTIER Gouwe wyk C n a4 te Gouda Naa aanleiding van bovenstaande advertentie berigt ue ondcrgeteekend dat het AMSTERDAMSCII BEIJEKSCH en PRINCËS SB BIEK uit voonnnndeBrorwerfl alsmede DOiiTMUN DER en v rschillrnde soorten BOSCH BIER zoowel op nust ak op flesschen bjj hfm verkrijgbaar is volgens Prgsconraut die op aanvraag in te bekomen A NOKTIER Gouwe wök C n 34 aOCtThëTPakje Oopatentoerde HALZ a a fin P3 ff BOI BONS VAN JOIIi flOFF 9 o HOFF S CENTaA 4LDÉP0T Bloemm bij ie Stilsteeg F 154 Mede echt te verkrggen te Qovda bg J C v Vbjiuminoen en de w d A C ScHOUTLN te WoBHBEN bij Henri J V D Bebq ao Ct het Paltje Tegen half Augustus of 1 Sept TE HUUR met VRIJEN GANG daarnevens alsmede een LANGE SCHUUR en een BLEEK VELD daaracliii strekkende van den Bleekerssmgel tot de Boe kade geschikt tot uitoefening der Timmennaiis of Metselaars Affaut of tot Bleakerij Informatiëu bjj den Uitgever dezer Courant Goudt pruk Tau A Uilukmau