Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

WHmf llii w 4 1870 N 921 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcriciilicblad voor Gouda en Oinslreken De inaending van advertentien kan gescliiodon tot óón uur dos namiddags op don da dor uitgave I don g lief jen il i Het bnslii iut uu i MLirduatad gcbrncht gcr uircerd i i n ie Amsterdam ou ht Bualand en Itnlie icliap met Doitsehland n iu Limburg norden bn te Arnhem 8lIer open riciiten imn den Nederl pemnrken b het uitbrcI liiezen tegen Pruisen fee nnUne is voorloo eplng begrepen Zij Pr anderen militairen Bd schultery eerstdaags ler oe D oiden jicliepen z n voor Ant e uitgave dezer Oonrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en Vin JnAG Tn de Stad geschiedt de nitf ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie niuandon is ƒ 1 75 franco per post f 2 Woensdag 20 Juli ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ri regels ii TiO Vnton iedere vecfpl meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimto Alzonderlflke Noinmors Vl JF CENTEN rania die hier gisteren per telegram oerieht liar het Nieuwediep i t verder dan Arnhem bt preekt Hel Noorden pii Duiticbland en Belgio kaartjes uitgegeven Óp dit OQgenblik het ver Op si kiVêrf alhier ia eene buitengewone be ens epen Prim Hendrik herdn d dtnrende batke coder d kap lagen gereedheid gebracht om I getield au Uttfet fiieehoht meer luUieaatétt ti M is aanjleD ttttijKt indiAigtte z b Ben nb kM irt d l hééft bn ipgeJK 5fiq beri 1tlen bda arnif amt Je Nooidliepea iBC trokken en de Séub aJilè otiittent Lit dé fïsjqèntie Allen m ni Vï Wilolit niet dat sèag i eKni korps vcr tÜili tèïisvér lorgaQgets ngelyfd kn A Briukauii Kennisgeving BURGEMEESTER en WETIIOITDEKS vnn Gouda brengen ter Ivcnnis vnn de ingezetenen dal het primilief Kohier der plaatselijke directe belasting in de e Gemeente voor liet diensij uir 18711 door ileeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Oiilvangcr dezer Gemeente is toegezonden GouuA den 15 lulij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgeiiicoster DUOOCl EEVERVOllTlJiJN van BKlKiEN IJZENDOOHN De Oorlog De vrede van Europa is verbroken wie weet voor hoelang Voor weinige dagen dacht niemand aan oorlog De vreedzame burger dacht slechts aan zijn zaken aan de behoeften van vrouw en kind De wijsgeer droomde van oen vredebond in onzen tijd van vooruitf anj van verlichting van verbroedering der volken De nijvere huisman zwoegde bij het inzamelen zijner veldvruchten terwijl de zwellende aren een gezegenden oogst voorspelden Bn thans De koopman brengt slapelooze nachten door peinzende over de rampen die do morgen kan bren jen Familiën worden geruïneerd door beursspeculatiën Duizende harten denken uan het lot dat hun kroost te wachten hiaat op het bloedig ooilogsveld Wie telt de verzuchtingen die in de binnenkamer opstij fen tot den Vader der menschen wie tolt de moeders die gebogen voor het kruisbeeld hun betraande oogen opheffen tot Hem die woorden van vrede en lieide predikte onder zijne broederen Wat is er dan gebeurd Och de eene mogendheid is jaloerach op de andere t Is de oude geschiedenis van Kaïn en Abel do historie van den eenen broeder dio den ander doodsloeg nit ijverzucht En do slechte hartstocht slaat over van den vorst op het volk van du grooten op de kleinen twee natiën staan gereed om elkander te verdelgen om hun handen te doopen in het bloed van elkanders wakkerste zoiiou Do lijgoraard door beschaving nocli verlichting ffchcel uitgewischt wordt vaardig over sommigen hut wilde dier d it zie h anders ver bergt achter een waas van godsdienst en zedelijkheid breekt los In zijn blinde woede steekt en schiet en stoot en houwt men toe op mensi iieii die men vroeger i loit gezien heeft en die ons niets misdaan hcbbtn Zie dat vriendelijke dorpje De zon giet een zee van stralen uit over de aarde in bruidstooi De haan op den teren glinstert in de verte de leien van de Kerk weerkaatsen het felle zonlioht Wat een vreedzaam tooneel Voor het huis van den laiulbouwer staat een volgeladen hooiwagen rappe knechts en vlugge deerns stapelen het in den berg tcrwjjl do trouwe hofhond den kop over de voorpooten gestrekt met een Blap rig oog het went aanziet Voor een ander huisje zit een stokoud moedertje zich al breiende te koesteren in de zon terwijl haar kleinzoon in het zand i ondwoelt Uit de school stijgt uit vroolijke kindermonden een lied op ter eer van den Schepper Aan de bron staat een paar jonge vrouwen te keuvelen Een beekje ruischt over den weg en murmelt door de gouden aklvcrs Het ooft blakert in den zou iegloed de vink zingt zijn morgenlied Alles ademt vrede eu vrooUjkheid Doch daar komen van den eenen kant mannen met roode pantalons aan en chako s op en van den anderen kant mannen met witte antalons en puirl iauben Aau beide zjjden glinsteren geweren en roll elt de trom Kanonnen bulderen geweerschoten doen de lucht weergalmen de grond davert onder de hoeven der paarden men ziet elkaar spoedig niet meer maar midden uit den kruitd in p stijgt een onophoudelijk geschreeuw en gekerm on gesteun Vlammen stijgen ton hemel bloed strootnt langs de straten gekraak vati instortende huizen hoort men aan alle zijden totdat de nacht een einde maakt ain het ontzettend schouwspel Do roode pantalons trekken terug do witte volgen hen En s morgens gaat de on weer op alsof er niets gebeurd was De haan glinstert weer in het morgenlicht maar ziet een heel ander tooneel dan gisteren De korenvolden zijn platgetrapt de hoeven en hooibergen afgebrand de huizen liggen als een puinhoop neer De inwoners zjjn gevlucht behalve misschien het oude moedertje dat niet ving genoeg k r been was en in oen hoek verscholen het geheele tooneel in al zijn ijselijkheid bijgewoond heeft En O de straten ziet men doodeii ie de huizen dooden op de zolders dooden met verglaasde oogcn en moordtnigen in de vuist geklemd Steunende gekwetsten overal jonge mannen in de kracht huns levens zonder arm zonder been met gapende wonden de koorts doet hnn oogen branden en hun tong kleven aan het vcrhemelte zij roepen om hnn moeder of om den dood en niemand hoort ze hun moeder is te ver weg en de dood komt zoo spoedig niet wanneer men maar een arm of een been kwjjt is Maar daar glinsteren we r pickelhauben Er komt misschien hulp Arme bedrogenen Zjj hebben te veel haast leder van hen heeft een eigen loven te verliezen Zouden zjj zich om anderen kunnen bekommeren Zij jagen voort altijd voort zij hebben geen tjjd ora de lijkon uil den weg te ruimen ook niet de kreunende gekwetsten Neen voort Over alles been Genius dor menschelijkheid Dek van schaamte uw gelaat met uwe vleugelen Zal dan die gruwel eeuwig duren zal nooit de engel in den mensch de overhand behouden over het vorRcheurendo dier Zal de rede nooit zegevieren over den hartstocht Lijdt de mensch niet genoeg op deze aarde ook al kwelt men elkander niet Is dat het erk van de zoo hoog geroemde verlichte 10 = eeuw Gij kind van die hnmaue liefderijke liberale moderne 10 eeuw die met zooveel minachting op uwe vaderen nederziet zijt gij beter dan zij Buig het hoofd in ootmoed Veel is anders geworden en gewijzigd toch geldt nu nog van ü wat verhaald wordt in een eeuwenoud boek En Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood Broedermoord uit ijverzucht omdat do een wat meer heelt dan de ander Oorlog om het verbroken evenwicht te herstellen omdat de eene koniug wat meer invloed heelt dan de ander Wanneer zal het toch anders worden BUITENLAJID F R A N K R IJ K I e ittiiij i iii Vrijdag in t welgeucndc lifimara IS luniilijk oiisliiiniig geneest N i de reeds mnlcgedeeldc redevoering v ui Üllivicr waarin liij do oorlogsverklaring oelit te rechtvaardigen diciido de miiiislcr van jiiitilie ren mil werp in waarbij de regeeniig een cieilicl vraagl van i milliueii De urgiiiivciklaring vin dit voorstel werd teven gevraagd ii