Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

n Bc afgovnanligi ilcr rcchtoivijdn atondcn op Icn bewijze dut ij de urgentie van het voorstel aiiunuiucii De linker ijdo bleef duarenlcgeii zitten Over en weer wcrdou do bitterste woorden gewisseld Tien minuten lang heerschte een storm in do ial die wellieht zonder voorbeeld was Kindelijk erlangde do heer Thiers het woord Mijne vaderl indaliefdi kan niet in twijfel worden golrokken zeide hij maar in den ernstigen toestand w iarin wij thans geplaatst zijn moet de kamer geraadpleegd worden en om haar meening Ic zeggen heefi zij lijd vau overweging iioodig Humoer en proicsr van de rechterzijde Ten aanzien der hoofdzaak de eenigc zaak ile Irct liici betrof lieülicn wij voi i doening gekregen Ik heb het bewustzijn dat ik een duren plicht vervul door op te komen tcgei hetgeen een onberaden hartslocht ingeeft De minisier antwoordde Ik zou naar den heer Thiers aandachtig geluisterd hebben ware het niet dal lij woorden had gebezigd die ik niet hoorcn wilde die ik niet hooren moclii Ook wij hebben het besef onzer verantwoordelijkheid Wij hebben tien urea lang gewikt en gewogen wij hebbeu aan al het verschrikkelijke van een oorlog tussoheii tnee groole beschaafde natiën gedacht liet kostte den heer Thiers zeer veel moeite anderm ial aan t woord to komen na een stormachtig rumoer dat langer dan een half uur duurde gelukte het hem aandacht te krijgen Ilij bejammerde den staal van zaken temeer wijl de qnaestie was opgelost en Frankrijk s cisch is iiigcivilligd Spanje zou toch nooit een man op nieuw tut candidaat kunnen stellen die eenmaal die eer van de hand gewezen had en Pruisen zou nimmer zóó dttaas wezen om op nieuw hetzelfde spel lo gaan drijven Waarom vroeg de hertog de Grammonl die inmiddels in de kamer was gekomen heeft l ruiscn dan geweigerd du te beloven Omdat hcruam Thiers gij de zaak verkeerd hebt aangevat en de onderhandelin eu slecht geleid geschreeuw en inicrruptie Waarop ile lieer Thiers verkhiarde dat zoo men hcni niet hooren wilde zulks bewees hoe men den oorlog quand mèine heeft gewenscht Als repliek moest de heer Thiers van J David hooren dat er heel wat gebeuren moei vóór Pruisen aan Frankrijk zooveel kwaad berokkende als hij Thiers thans deed De heer Thiers slechis zij berokkenen aan Frankrük kwaad die Sadowa hebben toegelaten en toenmaals niet naar mij hebben willen luisteren Na hot terugtreden van den prins had men l er bij moeten lalen dat begreep iedereen En indien meu buiten een concessie die aan koning Wilhelm veel moet gekost hoblien nog meer vroeg zoo was t omdat men oorlog wilde Maar hij heeft geen concessie gedaan Hij heeft verklaard dat hij aan t terugtreden v ui dien candidaat zijn goedkeuring hechtte üoor meer te cisehen heeft men den oorlog onvermijdelyk gemaakt liet is te bejammeren dat men het zwi ard aangepord heeft ter wille van een twist nvcr óliquotte De conclusie van den heer Thiers was dal men een conferentie moest aannemen of uitlokken Ook do heer Jules Favre om andere leden niet to noemen was van dezelfde meening Ook de heer Kochefort heeft aan zijne kiezerseen brief gericht waarin hij verklaart als ik mijn plaats van afgevaardigde bezet had tijdens de oorlogzuchtige verklaring van het gouvernement zou ik voorzeker geprotesteerd hebben tegen hot onhoudbaar recht dat het uitvoerend gezag neemt omcene bezoeking te meer te brengen over ons vaderland dat reeds door den hongersnood bedreigdwordt Opmerkelijk is ook dce zinsnede Elkeoorlog die niel len doel heeft rie strikte verdediging der grenzen is slechts eenc reeks moorden In de nvondzitting ging het niet kalmer toe Door den heer de Talhouet werd hol rapport uitgebracht van de commissie lot onderzoek der voorstellen die in de iniddagzitling waten ingediend De conclusie van het rapport kwam hierop neder De commissie heeft den maarschalk Lcbocuf gehoord omtient do redenen tot de urgentie der vaststelling van de aangevraagde crcdieten voor oorlog on marine Zij heeft ook den hoer Ollivier gehoord Deze heeft haar belangrijke diplomatieke stukken medegedeeld on ophelderingen gegeven laruit blijkt dat het gouvernement sedert het bof iu der onderhandelingen voortdurend op loyale wij c heeft gehandeld De minister had hierby een overzicht van do onderhandelingen gegeven in niet alleen gewezen op de belediging die oiiz n gezant is aangedaan maar ook op hel feil dat P uisen reeds den 14 dezer met zijne wapening begonnen was De commissie heeft daarop met algemeenc stemmen besloten het wetgevend lichaam lot vaststelling der crodieten te ndviseeren als zijnde dit volkomen in ovoreenslcmmiiig met den wenseh der natie Deze verklaring werd raet herhaalde toejuichingen bogroel De hccrcn Clambctta I icard Grévy Pellctan kon den mot of slechts luct gronto merite aan woord komen Zij drongen aan op de overlegging der nola van ISismarck aan de kabiiidlen doch de regecriiig bleef weigeren on drong er op aan dat do ontijdige discussie eindigde Volgens bericht uil Berliju bestaat de nota woarop Ollivier wees niet De uitslag der stemming nas als volgt Het crciliet von 50 millioon voor hot ministerie van oorlog aangonomoii met 21 i logen 10 stemmen hel crcdiet van 1 millioon voor liel doparlemcnt van marine aangenomen met Si IS Uiiiiinoii logen 1 hot voorsiel om de mobiele garde in erkclijk ii dienst op Ie roepen aangenomen luot i i i stommen logen 1 Daarii i s cr i i 2 i t stenuie i Lug 1 1 oen jrstel aangonomen waaibij hot gouvernement wordt gemachtigd om voor zoolang do oorlog duurt vrijwilligere aan te werven e i C t €S l i x DUITSCHLAND looit Frankrijk de schuld op Pruisen daar kaalst men den bal torug De Kalholioke en democralibcho organen wedijveren met de oonstilutioneele bladen in hun oiigiinslig oordeel over de rodenon van Foriiikrijks oorlogzuchtige geziiidiiciil De A n w Volküziitiimj bijv zegt Frankrijk wil on zoekt oorlog ün ler de tegenwoordige omstandigheden is hot aan to nemen dat ook het geheel incident met Spanje niet slechts eciie gezochte en gesch kio maar tevens cene vroeger voorbereide en in stilte doorgodreven a iniciding lot een conflict was alsook dat do Fiansche diplomatie sedert lang niet de Spaansche candid ilnur bekend was maar de zaak geheim hield om daarvan op een geschikt oogenblik gebruik te maken De lilieinscke eUuiiri hel orgaan der Forlsohritlspartij is ook van gi voolcii dat keizer Napoleon lol eiken prijs oorlog met J ruisen wil hebbon De Rhdn und l uhr vitiiiij vraagt of do koi or voor de prinsen van Orleans zoo bevieesd is dat hij meent met het builonlaud va banqne te moeien spelen om aan de binncnlandsche moeielijklieilen het hoofd te bieilen Als Frank ijk op zijn aanmatigend standpnnt blijft staan zegt de Jac n iier Zeitmiij als het ons noodzaakt lol den oorlog dien ij niet willen en ook niet geprovoceerd hebben dan zal geheel Duilschland als ótn man opstaan dan zullen allo byzondcrc belange i op den achtergrond worden gesteld dan zullen wi den Franbolien metterdaad tooncn wat wij zoo dikwijls hebben gezongen Sie sollen ihn nicht liaben den freioii deulschcn RheinI Een handelaar Ic Dresden heeft iO Ihaler uitgeloofd aan hem door wiens v istbcradenlieid hel eerste Fransche kanon zal worden veroverd Men schrijft uit Ems dd 16 Juli Het is liier sedert heden morgen aan het spoorwegstation een onophoudelijk dringen en wringen van menschcn en reiskoffers Het bericht der oorlogsverklaring heeft een panischcn schrik verspreid onder het zieke en niel zieke badpersonecl llijzondcr groole treinen cxlra treinen on c tra rijtuigen voeren do vreemdelingen bij honderden weg Vandaag zijn zeker reeds duizend badgasten vertrokken en dat zegt veel op een getal van 41 00 Ilct is o Eins ledig loopt Prins Adelbert verlrekt ten 4 ure den koers uil naar Berlijn De Koning van Pruisen vertrok gisteren morgen Daags Ie voren had hy een uitstapje gemaakt naar Ooblenz en is s avonds teruggekeerd ala naar gewoonte heeft hg ia de Kuhraniagc gewandeld on zioh daar met underscheidcne personen onderhouden Zoo ook met eene dame de echtgonoolc van een Bcrlynsch ambtenaar Deze had de vrijheid genomen aan den Koning te vragen de Vorst van Pruisen beweegt zich hier zeer vrij of Z M dacht dat z j naar Berlijn zou moeten teruggaan Wel neen luidde het daarop er bestaat voor niets vrees gij kunt gerust hier blijven liet is echter een feil dat reeds dienzelfden dag order is gegeven aan de niet onder de wapenen zijnde lichtingen om zich elk oogenblik gereed te houden voor de oproeping Gouda 19 Juli De berichten omtrent de veiligheid der staten die door hunne uabuurschap gevaar liepen door do oorlogvoerende mogendheden in den strijd gemengd to worden zijn gunstiger Zoowel omlrcnt België en Luxemburg als omtrent ons eigen land moeien bevredigende berichten zijn ontvangen Ook door Engeland moet onze regecring gerust zijn gesteld Het is alzoü to verwachten dat wij in gewapende neutraliteit den strijd tusschcn beide m aclilige volken zullen kunnen aanschouwen on al krimpt ons hart van weemoed over al de ellende die zal worden gezaaid loch verheugen wc ons met t vooruitzicht dat de wrango vruchten die ook wy daarvan zullen plukken niel op onzen bodem zullen worden gezaaid Z M de koning is Zondagnamiddag len fil ure per Kijnapoor in de residentie teruggekeerd Een dicht ryluig was aanwezig om den koning af lo halen maar Z M ontwarende dat prins Alexander met zijii open rijtuig aan t station was nam daarin plaats on vertoonde zich aan cene oveitalrijkc volksüienigte die toen zij den koning in t gezicht kreeg luide en aanhoudende kreten aanhief van hare vreugde getuigende dal zij den geliefden vorst weder in haar midden zag om onder zijne hoede jct gelater hcid en r i ton v de tijdsomstandigheden voor Nederland zullen opleveren Onder aanhoudende hoera s die den koning met innig welgevallen blijkkaar vervulden iced Z M Ic midden dor opeengedrongen menigte naar hot paleis Naar men aan t IIIil bericht zouden de Ncdcrlandsohe troepen in drie afdoclingen orden opgesteld Bene afdeeling zal worden geplaatst aan het zuidelijk frontier éón in de positie bij Westcrvoorl een andere bij Delfzijl ten einde een eveatncele poging lot landing van Fransche korpsen te beletten Volgens loopendc gernehten zijn de punten van ons land welke voornatnelijk vcrslcrkl worden Delfzijl Deventer s llertogenbosch lIellovoois lui3 en den Helder F Z K H de prins van Oranje zal naar wijvernemen morgen met zyn staf uaar Utrecht vertrekken De benoouiiiig van den prins van Oranje lot opperbevelhebber v m het leger is ihans oÖioieelbekend peni i iLi De pener ial Knoop Engelbregt en Kcllner zijn lot bevtlhtbliors ilrr drie legerafdcelingen benoemd lencr ial van Limburg Styriiin is weder in actieven dienst hersiclil en zal het bevel voeren over de Utrechlsohe linie Kolonel Gevers Dcyiiool van licl regiment veldartillcrir is benoemd lot kommandant van de stelling Amsierdam De Kolonel van Tuyl is belast met het bevel over de arlillerio Alle verloven a in militairen zijn ingetrokken Op de alg vergadering van den Ned Wccrh Bond op gisteren is het volgende bij acclainatio besloten en onmiddellijk per telegram aan Z M den Koning medegedeeld De algemeene lergadering besluit dat de weerbaarheid zich onmiddellijk sleli ter beschikking van het vaderland om op de ecrsle roepslem des konings zich individueel of korp Sgovvf jze aan Ic sluiten bij het leger of de schutterij Omtrent den wedstrijd te Apeldoorn is bepaald dat die niel zal worden gehouden De rcgeerinp heeft gisteren len half twee ure in de eerste kamer mededeeliiigon gedaan De verklaring der regeeriug ove r s binds neutraliteit is zeer gunstig opgenomen Frankrijken Pruisen hebben schriflelijk verklaard dal zij onze neutraliteit erkennen en die zullen eerbiedigen Op eene vraag van den heer vnn Swinderen heeft de heer Roest evenzeer verklaard dat het gerucht in enkele dagbladen verspreid alsof een der oorlogvoerende Mogendheden het aanbod had gedaan om ona tot handhaving onzer onzijdigheid behulpzaam te zijn ten eenenmalo onwaar is Zoowel de president der kamer uls de hceren van Swinderen en mn Ninp en hebbeti dé regecring be linkt voor de gerusstellende mededeelingen Breda 17 Juli Heden morgen zijn drie geiiieollioieren van hier op hoog bevel naar verschillende slollingen aan de IJsclliuie vertrokken Aan den gouterheur der K M den kolonel Engel vaart is het bevel over den Helder opgedragen wcrw iarts hy heden middag van hier vertrekt Eene bezending vnn 40 000 patronen wordt hier elk oogenblik verwacht De by do Normaal Sohiolsohool gedetacheerde offloieten van het 6e Eeg Inf zijn heden hier teruggekeerd Een groot aantal sold iten is den geheolen dag bezig hel arsenaal dat thans nag 3nocg ledig is in orde te brengen en veldkeukenj te graven Binnen drie dagen moeten in het Arsenaal 1500 man gekazerneerd worden aangezien men in de beiu ainicic kazeren alle vijf liehlingen van drie balaillons infanterie niet kan bergen Gisteravond zijn do sabels dor huzaren gescherpt en thans ia men bezig dit Ic doen met de sabo s en bajonneltcn der inranlcric zoodat alles hier reeds een oorlogzuchtig aanzien begint te krijgen