Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

m f wmm iidcm zullon worde Indagnamiddag ten 5 Dtie teruggekeerd l cn lom den koning af te Ie dat prins Alexander laticn was nam daaraan eene ovcrtalrijka en koning in t gezicht pi kreten aanhief van ij den geliefden vorst ura onder zijne hoede full af te wachten wat lNe 8 nn 7i Uen oph hoera s die den koning nar vervulden leed Z pdrongen menigte naar bericht zouden do Neufdrelingea worden opworden geplaatst aan de positie hij WestcrJl ten einde een evenpn Fransche korpsen te luehten zijn do punten imelijk versterkt wonli ii genbosch Hellevoeisluis r M Oranje zal naar wij staf naar Utrecht ver en prins van Oranje tol leger is thans officieel gelbregt en Kellner ijn crafdeelingeii benoemd Syrnm is weder in acai het bevel voeren over v ui het legiinenl veldkommnndant van de stel i belast met het bevel uren zijn ingetrokken ig van den Ncd Wccrb volgende bij acelainatio er telegram aan Z M dcii fiiig btsluit dat de wcerdielt ter beschikking van Ie eerste roepstem des ko llor JSge jze aan te slui thntterij O Apeldoorn is bepaald Irliüiiden i9lerrii ton half twee nre lli elingi ii gedaan Jniig over s lands neutrnloiiien Frankrijk en Trui Jklaard d al ij onze ni iiIzillen eerbiedigen heer vnn Swindcren heeft erklaard dat het gerucht Iprcid alsof een drr norhet aatibod had gedri in izer oiizijtligheid behulplain onwaar is tl kamer als de hoeren van hcbbéti dé regceriiig beende mededeelingen leden morgen zijn drie genielog bevel naar rerschillende linie vertrokken Aan den lni kolonel Kngclvaart is er opgedragen werwniirts er vertrekt Eene bezenEn wordt hier elk oogenblik jTiormanl Schietsohool gcdeIh t 6b Rog Inf zijn heden iten ia den geheolen dag Jiliana nagenoeg ledig is in Bkeukcna to graven Binnen Mt Arsenaal 1500 man ge len men inde beide anduie 11 van drie bntailloiis in ïisteravond zijn de sabels en thans is men bciig dit bajonnettcn der iiilantcric een oorlogzuchtig aanzien t li Ic M l mildt men V r bevinden zich stoomsi hrpon in de buitcngronden vcrniocdclijk Fransclie oorlogsloüinschen bijzondcrliedcii outhrckeii Een dezer schepen verkeert in gevaarlijken toestand assistentie is derwaarts afgezonden Volgens oen later bericht is het bedoeldeFransoiie vaartuig de oorlogsstoomboot Uirondclle jHl i is bc ig niet lossen en hoopt den bodem bsdenr i vlot te krijgeii Pe V K Ct is door de administratie der Bijiispoor cffniaats h ippij gcm ichtigd te verklaren dat er in de uitgifte der Kaartjes geen veranderingplaats heeft gehad c r J Tl lat t r dafrier kaartjes worden uitgereikt Men meldt van gisteren uit den Maag l p maatregelen welke de rogeering morgen aan c tweede kamer zal voorstellen als gevolg van de biilklc handhaving onzer neutr üileii zijn de navol ende 1 Oproeping van vier lichtingen nationale militie om ouder do wapenen te blyven gedurende drie maaiuleii hetgeen aanvankelijk voldoende wordt geacht 2 iilcm der zceicililie verbod tot uiten doorvoer van paarden l aanvrage van vier millioeii tot dekking van deze buitengewone uitgaven Ilct vnürncmeii bestaat ook om een gedeelte van het leger in een of meer kampen samen te trekken liet Daghlml k iii met zekerheid mededeelen dat de vier militairen loileii der tweede kamer deliecrcn de Casembrool Nierstrasz Knoop en de UoovaniAldeiwerelt zieli ter beschikking der regeeringhebben gesteld De cadets dri nulilaiie ai ademie hebben aanzegging ontvangen dat ij ich niet builensl iid3 liiüycn begeven en zooveel mogelijk in de nabijheid hunner noünplaatsen moeten blijven Diegenen welke het vierde studiejaar hebben volbracht worden tersloiul bij l regimi iiic ingedeeld Voor de cadcis die iiot liet ex inieii als ollieier moeten alleggen beslaat hel uit ieht om ook zonder e uiu n tot olTu ier te onlen bevorderd Hiervan is bij de kadelten alhier niets bekend Gisteren avond had in ile Ijuthersche kerk de jaiirlijkscho openh ire verg ideriiig der afdceliug joudavan het hulpzemicling genootschap plaats in tegenwoordigheid van vele leden en belangstellenden Na do opening door den voor illcr en het verslag doorden secretaris gaf de lieer C J vim de Liefde endeling te Ainuenmg eene levendige voorstellingvan den voormaligen en tegenwoordigen toestand Ier Menahasse en wekte zijne hoorders lol verdere deelneming met a indr ing op Eene ruime collectewas de nauvankolijke viucht van die opwekking Een sterk voorbeeld van lood vergiftiging door drinkwater dat looddcelen bevatte geeft mevr de cd K alhier en hare huisgeiiooien De eerste voord IS hevig aangetast zij is geheel verlamd en onder geneeskundige behandeling Uit Krimpen a d IJsel is een adres verzonzondon aan de synode tot hel verplichtend stellender doopsformule Vreemd is het echter dat dit geheel buiten den predikant en den kerkeraad is omgegaan deze moeten er zelfs niets van geweien hebben Ook zegt men dat er slechts een twintigtalnamen op geplaatst zijn Voorwaar niet te veel ineen gemeente van 1500 zielen Zulke handelingen die als ter sluiks geschieden in allen gevalle zonder voorkennis van de hoofden der gemeenten zijn natuurlijk niet bevorderlijk aan rust en broederzin zij kwecken veeleer kwaad bloed en onrust Toch n ecnt de synode on ook zekere partij in de kerk dat het verplichtend stellen der doopsformule een maatregel van orde is dit wordt althans gezegd Op den 25 Juli a s hopen de etihteliedsnJan Ooms en Victoire Luoresse Kabotcau te Stolwijkhun gouden huwelijksfeest te vieren De man die in 17 S te Slolwyk geboren alzoo den ouderdomvan 77 jaren bereikt heeft trad in 1813 als vrgwilliger in dienst bij het Nederlandsolie leger heeftin 1315 den slag van Waterloo bijgewoond waarvoor hem ook hel zilveren kruis is toegekend islater weder in dienst getreden en heeft tijdens de revolutie in Belgiè den tiendaagschen veldtocht mede gemaakt Zijne vrouw werd in 1709 te Varijs geboren en is alzoo 71 jaar oud Deze heeft tijdensgenoemde revolutie bij het leger als marketentstergediend Na do onluslen iu lat huwelijk getreden hebben zij hun zwervend leven vaarwel gezegd en zoolang hun doenlijk was voor zich en hunne kinderen met handenarbeid hun brood verdiend Thansond en arm is hun lot verre van bcnijdcnswaard te meer daar de man voor oenige jaren door con beroerte gctronen gebrekkig is gcuoidon en mociclijk gaan kan Wij willen hopen dat de notalicle ingezetenen dezer omstreken op den dag van hun feest hen rykclijk iu staat zullen stellen dien dag nog eens recht aangenaam te gedenken Beide zijn hoewel zoo oud en in zulke omstandigheden altijd nog froolijk en opgeuimd en hel on voor hen zeker een groot genoegen zijn het lief en leed van vroegere dagen in den kring vau 40 kindoren en kleinkinderen ntg eens te herdenken en feest te vitren een veteraan waardig Op Zondag 24 Juli e k zal te Stolwijk de plechtige inwijding plaats hebbeu van de nieuw gebouwde kerk der Ned llcrv gem De vorige kerk ui an UI üi i l n ai m ucn naciu van H op 11 Maart 1867 Van de nieuw gebouwde werd op 2 Juni 1869 de eerste steen gelegd door den heer T J Kroon seer kerkvoogd Deze nieuwe kerk ia door den nanuemei Johannes Zuidrrvliet van Stolwyk Cer sierlyk gebouwd Bij die inwijding zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van den vervolgbundel der evangelische gezangen Laatste Berichten London is Juli De Vod mecjit te eten dat de Eugelseho legeering er op btd ichl is urn de oppositie der neutr ile inogciulhedui ou ilie van dezen of genen kant mocht bedreigd woi Icn te helpen handhaven De dagbladen toouen levendige belangstelling voor Belgii en Nederland MunCbQn I7 Juli De Beiersche rogeering hteft een verbod uitgevaardigd op deu uitvoer van wapens en alle soorten van krijgsbehoell n enz alles even als in den Noord Duitsehen Boi d en wel bepaaldelijk Voor de grens in de lichting van S iarbruekenNcuburg aan den ilijn ci Lindenl froiileii London is Juli Er liep een gtriicht dut de Fransche vloot ieder oogenblik voc rliij De ver kon stevenen waarschijnlijk om te Duinkerken troepen aan boord te nemen De Duilache kapitcina kecren terug naar hun land en laten hunue schepei in Engeland b zct Luxemburg Ifi Jnli Dcheervon Bismaick heeft uan de tegecring v ui I nxeaibiirj gelelegrafeerd iiainens de bondsvrrgulering dal de Duitsche legers de nentralileit v in Luxainburg zullen eerbiedigen zoolang Frankrijk dit doet Brussel 18 Juli De Monitcur Iklgt bevat hel oorloopig verbod van uitvoer van paarden behalve van veulens uer alle grenzen over land en over zee Parijs 18 JuH Bj de kamer zijn heden eenige wclsonttterpen ingekomm waarbij de legeeiiiig suppleiuenloire credieieii vriagt lot een bedr ig v in hoogslena 500 niilliuen waanour soliiitkiblbons zullen worden nilgegeven voorts een ontwerp dat do iifgevaardigden tut aannaning van koinniandcmenten bij de inuhiele garde uiaeliiigt Al die ontwerpen zijn met ecnp iripo stemmen aangenomen VerViOrS 18 Juli Keulen zal spoedig iu staat van beleg worden verklaird Borlijn is Juli Ifcden middag heeft de gemeenteraad den koning eet adres aangeboden waarin Z M dank wordi gezegd voor de behoorlijke wyze waarop hjj de voorbeelncboze aanranding van lc waardigheid en onafhankilgkheid der natie heeft beantwoord Verder wont in dit adres verklaard dat zoodra Frankrijk zijie oorlogsverklaring zal uitgevaardigd hebben iedeiin t vaderland zijn plicht zal doen Hoe smartelijk iel ook zijn moge ontrukt te worden aan de weken des vredes is toch geen offer te groot om do roofzioken aanval op de onafhankelijkheid der ntie te keer te gaan Bruisen trekt vereenigd met uit3cliland ten oorlog waartoe het door overmoed is genoopt De koning heeft hierop fel volgende geantwoord Ik ben diep getroffen dior de in uw adres uitgedrukte gevoelens Ik bei niet verantwoordelijk voor dezen oorlog De henel weet dat ik de aan mij gedane eisehen moest afvijzen De vaderlandslievende betuigingen die mi uit alle plaatsen en staten van Duitsohland zijn cwordcn ook van de Duitschers aan gene zijde vai de zee de ontvangst welke mij hier Vrijdag avoni ten deel is gevallen dit alles heeft mij iliep gerord en met vertrouwen vervuld Zware offers zullen wi mijn volk gevraagd worden Wij zijn door het ooedig sueces iu twee oorlogen verwend Zóó gcmkkclijk zullen wij er ditmaal niet afkomen Maar ik weet wat ik van het leger wat ik van hen di n tar de banieren snellen verwachten kan De vapens waarmede wij strydcn zijn suijdend en Ircll ii doel over de uitkomst bcachikt Clod Ik wcctook dal ik van llcm verwachten raag dal ll j de wonden liet lijden en de sinaiten des ouvloga al ver achten Ten slotte ver ocht Z 11 don gemeeiileraad s konings oprechten dank aan de burgerij over to brengen voor ile verrassende ontvangst die zij hem bereid had De diep bewogen vergadering hief hierna eenparig den kreet aan leve de Koning i Luxemburg is Jull Tengevolge van de medcdLcling der regecrin betreffende de geruststellende verklaringen van Frankrijk en Pruisen dat zij de onzijdigheid van ons grondgebied zullen eerbiedigen heeft do kamer mei eenparige stemmen de volgende orde van den dag aangenomen 11 I i i i a1s do lolk van de gevoelens ucs lands acht zich gelukkip de vcr ekeriiig te hebben onlva igeii dit de dooi de mogendheden gewaarborgde onzijdigheid v ui het groothertogdom niet geschonden z il vvorden Zij vindt ilio verklaring der regeeovcreenkonislit het tiacia it waarbij oii e onafhankelijk aaraan al c Lu cmburgci8 innig zijn gcheclii is erkend FrankfoX t 1H inli De Franschen voeren procliinaliea tut de Uai inveranen bij zich waarin deze bij een iiiv il der I ransclicii in Duilschland aaiijtespoord woidui lot legen Pruisen Borlijn l Juli De hm utu ii meld dat de kruonpniis v ui Pruisen heiioomd 13 tot ippcrbevcllublier v tii de gc unclijko Ziiid Duitsche irmee Het lilcul ziel diuiin ien beuij hoe hoog d koning die Ittrekking w urdcert Ilct ziet daarin tevens het verblijdenile feit d it de of en defensieve alliaiilie v iii alle zijden getrouw worden gehandhaafd Washington is Juli De vlolvoogd Porter heeft een rajiporl in edienil waarin hij den raad geeft om meer zeelieden aan te werven en andere maritieuie maatregelen te nemen daar de mogelijkheid bestaat De Brenicr stoomboot Hermann is niet vertrokken Rr zijn in de Unie vele meetings van FVansiehen en Duitschers gehouden waarbij elk der beide iiationalileileu sympathie voor de zaak baars lands betuifcdc Hel is hier bnitengewoon beet ieineiijiide Bcrlclitcii I it Kciikti worilt nioiUnulnl l ihil iiUhnr voor celuien tijtl titii Hiigdsclitnaii nut twti tiiiiiics iti üi ii rocibootje iju aiuij ckouiPii du lil i ehcclc ifii in Uottcidiim tot kuilt lit liuu schuitji liadiim olbracbt Drie aüldatrn vtiiuu to Maistriihl ann t baden Ken liualuT optt iit iii KMH hi f jilaats 1 koiiifii u nklc vast ii dingdc te vtulimkdi giii uiakkdH dtirldui htm nu t 1 iiulp floiiiL ttii Kin Iwaulljarigc kiia verwcit den dapjiuieu luni wUifliariiyhcid sla i dc u hilL zclfüpoffuruig ui do hand dcïi ditnkilinf te Door ecu yttti m kLldwiuhtir Bikiriii Timiuermans zijn 11 Maandiig te Mabruik bg Antwiriifii twee piatoolschotm JlIosI up den biuj enietstci Mi n kan xich manclijk ecu lastiger poaitie denken dan die Tim Jubn MansJieM cn joiigon boer die dezur d igeu vtior den rechter tt Hitwatrcct Urciht stond na eene v eek in preventive gevangcma te hubbm düoigubrncht beschuldigd van Lcn unifüi ni van ecu dir soUhiteu van de foldatrcam gardh te bezitten Mausliild die nut een soldaat den dag had dooigebiaeht CU vi cl bad gidioukm werd door dezcu ovcrgehflald om vau kleedereu niLt bem Ic wisselen Toen dat gtdaan was dtscrteerde do soldaat en do ongclukkigo Mansiield Tond zich bij zijQ o lv akün in militair uniform jeklccd Hy bcgnf zieh terstond naar do kazerne om bet Toorgovnllenu mede te deelen Na aeht dagen m hechtenis tü ijn gebonden viird hij vnjgeili ld maar thans deed xich eonc Bndeic moeielijkheid voor Du sergeant eischto de uaiform van dtu di sriii ur en Maiisfnld bezat geenc klcederon Als hij in vrijheid gestild vvieid zou hij naakt staan De magislraiit die dit toch ook uiet mi bevelen dat ceu niau ronder kleidcren de gevecblsznnl latcu zou liet hem nnni do gevangenis terngbnngen oin ü iav de zaak te doen uitmakni liet ie te hopen dat men daar op de onvoorziene uitg uiu wel een post heeft kunnen vinden om den ongilnkkigen bon in staat te attllen behoorlijk gekleed do Rtad te verlaten Wie m deze ihgi n iets ichoon i v il xien bozooke het Gooiland De ouihtrikin van Hilversum s Grayoland Hnisum rijn beWcnd dour de heerlijke natnuv Do Hussumer Uuizer IhUnhummei nigen bieden door de afwissiling van njpiMuli lojigi tn bloiicndi eiwliii aardappelen en bovenal boi kwiU nn pi iu lilig gi ieht a m Wie het paviljoen te llliiiii uin UI d Hi njil bi ti ki nioil getuigen dat weinige punten m ons viiduland daiim dr kunnen woidui vergt h km Op em dfig kan mm gminkkdijk dat alles bezien on diiuibij ook Knims llaarn en büLsldijk bezoeken Aan tSuninaiu dei Hinuinti liioedcucbnp te Amstodam IB tbaiH gieii inkil siiulLiit Men lueft len student oekeii lo bükomen mau njt hel bislii eml oogenblik Iicilt de gevondem vciKli ud iievu i ldiat 1c williii woidm