Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

UMI 1 1 s I Hl 1 i y Door het Tmkselie daphlad In Turquii wordt ecu bnitciif L vonu blijk vnn edel moed if heid bij dt ii brnud te Pevn nie Icgcdecld l cn avond voor den brand jmd een Anneuiseliü danio vflu ecu Turk ceii buis gekoeht en betaald Ucu volgenden dag brandde het huis af Dq vrocgoro eigenaar begaf zich nu naar do koopster c gaf haar don gausohcn koop n ijd wcdor torug zeggende G hobt do woning uog niet kuuiicn betrekken daarom moet ik de scliado lijden eu niet gij De tentoonstelling van Zuigelingen sedert langen lijd door den eigenaar van den theetuin Highbury lïnrn te Londen met zooveel ophef aangekondigd heeft pluuta gehad In Innge rijen waren do kiudcrcn elk door een oioeder bijgcstaau gee ipoacei d Kik kind droeg Kijn nummer uit dcii catalogus dnt boveudieu te pn kon komen indien do trntoongcatelde V icwer Cii door eeuige cve nnlitt it of fataliteit in do wnr mochtc raken Du uiil waa kenrig I jCU regeltje uit de prijscourant van de Tnrkschc slavenmarkt Te Koustautinopel is de marktprijs van ecu negerin Ie qualiteit 1875 francs een Circa siseh meisjo van 10 il Yl jiiar geldt 5000 fr en een Cir is ischo vrouw van 10 ü 17 jaren 20 i 25 000 fr Voor den elfden prijs kan meu zich te Londen een jong renpaard oanschalleii Posterijen STAAT VAN BIUEVRNdif wr r F x3 ONBEKENO llKIl DEK l KUSONEN NIET KONDEN IIEZOUOIJ WOUDEN IN DE aJ UELb T VAN DE MAAND JUNI Me r Hendriks O D iam Koster uii lc Labey r J Moors P M Ie Vries iilleii Ie Amsterdam M Sprong Ie Buiniik Snoek Ie Dordrcciit V Feriks ie Haarlem Mijntje vnn Eek Ie Haarlemmermeer O van Elven te St Maurtemidijk 1 Couvec en Marzer te Ommersclians J Bulk te Oudeivater V Erknlens en moj A v d Zuile te üevcnliuiaen INGEZONDEN M Wij beleven weder roerige onzekere dagen urnarop een tijd van versclirikkiiig en ellende 7 ou kunnen volgen In verbonden van kleine volken met machtige natiën steekt zelden heil Tal van vredestraotateu leeren dat zij maar al te dikwerr liet zijn die liet gelag betalen Een verbond met België is om Bcigic s positie a s door de groote mogendheden geguarandcerde staal niet wel mogelijk Daarom achten wij hel de beste keus welke men in omstanstandigheden als de tegenwoordige doen kon lat onze regeering langs diplomatitkcn weg het standpunt innam der onzijdigheid Doch dit worde dan ook ten volle door ons ingenomen en trouw bewaard Vroegere ondervinding make ons wijs Wij weten dat het als een soort van koopinansheldenmoed is aangemerkt dat een uil dat gild toen eeu staatsman van die dagen hem onderhield over den foevoer van verboden artikelen naar de havens van een der krijgvoevende mogcndbeilen ja naar onze eigen vijanden ten antwoord gaf dat de handel zich niet liet binden noch verbieden en dal hij al moest hel door de hel heen de zeilen maar nat zou laten houden Maar wij eten ook dal zulke handel meer dan eens moeyelijkhedeu baarde en sums noodlottige gevolgen had Hat wciisehten ij voorgekomen Ic zien De enkele kan niet vergen dal eei geheel volk om zijn winzucht in ongelegenheden wordt genikkeld Dit is eeu onrecht aan land en volk begaan En daarom wenschen we dal er van het betrokken ininisicrie eenc aanschrijving uitging aan de kamers van koophandel ter notificatie dat uien in gcvnl van zulke verbodene speculaliëo niet alleen maar uok wanneer die speculation slechts van dubicuzeu aard waren in gcenen deele op de ondersteuning v in de regeering moest rekenen en de ondernemers dr o Ie ecnenmale zouden drijven op eigen gevaar terwijl het gouvernement naauwkeurig zou loc ien dal zulke onbedachte ondernemingen iiiet werden uit cvucrd Het is niel genoeg te verklaren men moet zoo openlijk mogelijk ducu blijken dat men neutraal wil zyu Verschoon het wanncei onze opmerking u misschien wnt angstvallig of onnoodig mogt voorkomen Men heeft zich leelijk genoeg gebrand weleer om oor t vervolg het vuur to scbuweu Als steeds T C ADVERTENTIEN SCliKIllVSCIIlTTEIlS ROnPS lïosdierralieor Z M de KONING WOENSDAÜ AVOND 20 JULI 1870 te 8Vo uur liülTENGEWONE VElUiAl EUIN i ten huize van den Heer Lampe IIkt bestuur Burger Bewaarschool Bestuurders der School makcu bjj deze aan l elaiighebbenden bekeud dat zij bjj de aanstelling cener nieuwe Hoofdonderwijzers do geheolo inrigting der school gereorganiseerd en op de hoogte vau den tegenwoordigen tjjd gebragt hebben zoodat de Fröbel methode er voortaan mede gevolgd zal worden Voor de opening op 1 Augustus e k stellen zij volgaarne ouders in de gelegenheid van de gewijzigde inrigting voor hunne kinderen gebruik te maken door cene buitengewone inschrijving aan het school Iocaal op Maandag 25 J u 1 jj e k des avonds van 7 tot 9 ure J N SCIIELTEMA Voorz Van zeulen cr Ï7y CTS O no ver treffelijke t HALZ TOILETTE EN 50 HOFF S CENTKAAL DÉPOT Blocmm 30 CO bij de Stilsleig F 154 W Mede echt te verkrijgsn te Gouda bij J C V VREüMiNaEN m de wed A C Schouten te Womden by Henri J v D iÏEBQ 17V ets Wederrerkoopers Rabat Getuigschrift der gunstige vcrking van het A ATHERIIV MO DWATER van Dr J G POPP De ODdcrgeteekende verklaart door dezen aan het Anatherin Mondwatsr van dr J O Popp to Weenen bet behoud te Janken te hebben van cene losse kies en eenc los i tand welke door hel gebruik van dal Mondnater de natuurlijke vastheid hebben gekregen zooda ze tot het gewoon gebruik ten volle weder geschil zijn geworden Dit mondwater hen bezorgd zijnde door T G van der Wal dcpothiuder ic Koudum geeft aan dezen volkomen vrijhed van dit attest bet noodig gebruik te maken tea eindo de heilzame werking van dit mondwater oaDnlletaudiyders bekend woide KounuM 9 Maart 1869 Mr I J de CARPENTIEU Te verkrijgen te Couda bü L Schenk winkelier np de lloopstr aat wk 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kollfapoth en A Schippcreijn Cjo blaauwe porceleinwiikcl te s Hagc bij J L F Vj Snabilic apoth te Lyden bij E Noordyk te Utrecht bij lt Altciia apoth leAmalerdara bij F van Windheiin C vcrkopliuis te Oudewnler bij T J van Vruumiugen t Schoonhoven by A VYollT Stollwcrk sclic Borst Bonbons Met promiëu begiftigd op alletentoonstellin gen Eene za menvoegingvan suiker en zulko kruiden extrac tal wier weldadige werkingen op de adomhaImgs organen door de gonceskundigo faculteit is vastgesteld Depots dezer Borst Bonbons zijn te Gowh bjl Ion Ap theV T W MOFKS te Ttpr U bjj 1 K OOSTERLING te Oudmater bij F J VAN yilËUMINGEN en te f vknmhmn bjj A WOIjFF BEST ONSCHADELIJK VLIE6END00D 5 ets per Vol BIJ A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendewog te Gouda 273 Staats Loterij De TREKKING der EKItöTE KLASSE begint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 Kissinger Pastillesy vervaal digd uit de zouten van de RAKOCZY te Kisdngen over welka heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Bali ino den Hofraad Dr Euhaiidt en Dr Dirup handelen Bjjzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spgsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht ea scrophuleusheid Prjjs per flacon 50 ets Depots te Gouda bjj Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIEH MINER W TEK VERZENDING GOEDKOOPEIDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KO KSM A te Frnneker Hofleverancier van H M de Koningin Strauss An der schonen blauen Donaii l onau Walzer C f 0 50 Verschuren Zouavcn Polka C 0 30 Bovenstaande werken verschijnen 6 Juljj Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A B R I N K M A N te Gouda CHIR DENT Dubbele Buurt Gouda komt heden avond t huis Gouda 19 luli 1870 Gouda Druk vnn A Uriiikuinn eBiiWW pjjépH ijMW fA ei Bi jèiirfiirt K b a j lale iteaiiiiiia I Hiii öotE USg na tl ilM iitinii lil Si t VJ