Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

Woensdag 20 Juli 1870 i rm I fj MTiiinii II II iim m n nii i BEK ICECT Ten gerieve oir er lezers zullen wij van tijd tot tijd bijvoegsels uitge eu die de wij lllj 011 1 CUlUlC Cdlll IUlt l llJM U Voor oüver de opbia strekt zijn van deze Bijvoegsel H afzonderlijke iioinmcrs t geu 5 cent l ij den Uitgever te verkrijgen BUITENLAND PARIJS li Jnli De Russische prins Oortchakow is alhier aangekomen Men verwacht dat ev in do eerste dagen geonc vijandige outuioetingeu zullen plaats hebbeu Aan bovenstaand telegram wordt het gerucht verbonden dat de vrede nog bewaard zou kunnen l lijven Oolf Engeland moet op eene internationale conferentie aandringen Eene poging daartoe van den president Grant moet echter luideus telegram uit New Ynrk van de hand zijn gewezen Latere telegrammen doen de vr delie eiide geruchten weer verstommen Niet te veel waarde moet aan al die berichten worden g e iechl daar zjj later veelal blyken ongegrond te zijn Van lord Granville werd uit Parjjs getelegrafeerd dat hjj daar was en op dienzclfden dag uit Londen dat hij iu t Iloogerhuis een speech hield Hut wordt ook betwijfeld of Gortchakow te Parjjs is Parijs IS Juli Men leest in het Juurnul Offinel liet Belgische gouvernement heeft den officier der genie dio door misvcrstiind de spoorwegbrug tuasoheu Bhiudnin en Bnisieu t heeft doen springen gestraft en den heer Bcijens gchist aiin het Franschc gouvernerneiit de noodige ophelileringeii te geven E n bekciidinakiug van den prefect van politii is gister avond iiangepkikt daarin wordt het verlangen te kennen gegeven dat do vadcrkin ls li vcnde clemoustMtiui ip de simicii ccn luiiIl nlUii ii men en dat ili hunfdslad ilom haar gewone slilli haar vcitrmiu ni bewijst Hr V n 7egl il il ii li U l aiijs u nl nii Lr dan ll i i 1 niüc a I l i k i Ii lAeu Luxemburg is Jali Na de mededteling üer regccriiig omtrent de gerujtltellande verkhiringeii van Frankrijk en Bruisen dat ijj de ontijdigheid van ons grondgebied zullen eerbiedigen heeft de kamer met eenparige atemmeo de rolgende orde Ttn den dag aangenomen De kamer als de tolk van de gevoelens des lauds nchl zich gelukkig de verzekering te hebben ontvangen dat de door de mogendheden heden gewaarborgde onzgdigheid ran het grootherlogdom niet geschonden zal worden Zjj acht die verklaring der regeering in overeensteoimlug met hel traktaat waarbij o onafhankelijkheid waaraan Mie Luxemburgers innig zyn gehecht is erkend Parijs 19 Juli Het vetgevend lichaam wordt niet verdaagd voor dat bet budget van Parijs goedgekeurd is Overal zijn de troepen in beweging Parijs 19 Juli l e ConitiliUumHel bevestigt dat de burou de Wimpffen secretaris ran de Frantche ambassade te Berlijn gisteren van hier naar Berlijn vertrokken is om de officiële oorlogsverklaring over te brengen Ue heer Waaburue gezant der Verecnigde Staten heeft yich belast met de heachcrming der l ruisisohe omlordanen die zich op Pranach grondgebied bevinden na daartoe de goedkeuring van het Fraubche gouvernement te helilien gevraagd LoildBn 18 Juli lil üe zitting van het Iloogerhuis heeft lurd Uranvdle verklaard dat Kngelaud ufschoun liet gedurende de laatste tien dagen vertoogen heeft ingediend bij de hoven ven l ruison Frankrijk en Spanje stecils met die landen In vriendschnppelyke verstandliüuillng verkeert liet gouvernement lal strikt neutraal blgven Parijs 19 Juli Het Journal Oj icwl wijst op de welwillende houding van Nederlaml en herinnert aan de vroegere eerznehtigo oogmerken van den heer v Bismarck ten aanzien van Nederl ind De keizer heeft besloten geen vreemden vrijwilliger of officier iu hot hoofdkwartier lue te laten Parijs 19 Jali liet wetgevend lichaam heeft de urgentie aangenomen an een ontwerp waarbij vasigesleld wordt om tul gedeeltelijke goedmaking der oorlogskosten het reiht op de koffie te verhoogen van lOtl op 1U5 frs en het recht op de thee en cacao in dezelfde verhouding Parijs 19 Juli Men verzekert dat de bank heden naar disconto tut 3 ii pCt zal verhoogcn Don Carlos is van Fraiiach groudgebied verdreven en naar tiüiu ve gegaan Berlijn 19 Juli De rijksdag is heden geopend De lugc der diplomaten vvas stampvol Ten 12 ure trad de bondsraad binnen j en een hochl door den heer Simson ter eore van den bondsbcschcrmhccr uitgebracht werd door de vergadering met de hoogste geestdrift driemalen beantwoord Vervolgens sprak de koning met vaste stem doch zichtbaar bewogen een troonrede uit die mede met stormachtige bravo s werd toegejuicht Kif malen werd Z M door luide bijvalskreten in de rede gevallen voornamelijk toen er gewezen werd op Duitsohland s eensgezindheid en op de hemisuwde willekeur van de ijdo der Franschen die door de vredelievendheid der Duitschers misleid zich eeiic overmachtige handeling meenden te kunnen veroorloven Een viermalen herhaald boch besloot de rede Ue gohocle plechtigheid getuigde hoe diep zoowel de koning als de volLsvertcgeiiuoordigers zich van het gewichtige hunner roeping bewust zijn Graaf Bismarrk licefi in de zilliiig nioilcgodcolil dat de Fransclie gizant de Oürlugsverklanii heeft ingediend liij ik u medcdeeling stoii 1 do geheclc vergadering op en er volgde een stormachtige betuiging van bijval waaiaan door lu t publiek op de Ivibulu j wuici doclgciiouicii Na ik wüonlfii des koiniigs sprak graaf Bifnnrek Iu h ik Inrrnnilreiit verder niets te zeggen Il prc i i iH Simsoii heeft een aanvri g om een ere liel iii iii i nJ Op De vergadering zal een adres bij den koning inzenden LuXümUurg 19 Juli De telcgraaflijn naar Trier Is pri Uii T l en de spoon egrails die door de l iiii I ll u Icii g ii nr Waaserbillig waren opgelin m 11 or 1 11 m odcr geleed Brussel m luh le er dagen heeft Engeland hrt vcioi til gei 1 in tot eene bemiddeling tU3seheii Kiiiikrijk en l iuisnn iii overeenstemming met hel tiacuat van 1 1 1 Frankrijk heeft de voorwaarden verHorpin en verliiigt niet Ie treden in de bepaliiigiii van d it tr ictaat Volgens ger ulit is er iii de Ikiersohc kamer veel opposUic legen do gibtcrcii ingevraagde ciedieieu Pari l 19 Inli Dl hrcr Latour d uvergne vertrekt lluiulenlag mar Wieiien Men vcr ekeit dat alle l inisische consuls en andere l iuisiselie oiuleidaiii ii van hel Franseh grondgebied zullen wüiduii verv Jj ienl Berlijn 19 Juli V c Slanls an di er mankt een besluit opi iibiar M iaruit blijkt dal do Fraii che koopvaar lijs lii pi ii niet door de schepen van de bondsniariiie prijs zullen worden verklaard tenzij zij in zoodinige omstandigheden verkeeron waarin ook schepen onder neutrale vla zouden worden opgebraelit Bij een tneede besluit worden nllc in het Fransche leger dicnondi XuorJ Dnilscheis opgecischt om onmiddellijk huiH aarl3 te kcercn KeulOIl 19 Juli De inspeolonr der belastingen te Saarlirueken mrlill d il du Franschen heden op Pruisisch gru idgebicii ijii gekomen Zij doorzochten de gebouwen vim lici giciiiknntoor te Soclsterhohe en namen twee giciisbcM akers gevangfn Weenen lU JuU Jp aan oek van den Oosteurijksclien uiinisiiriaid licfi de rijkskanselier aan de beide oorlogvoerende inogcudhcilen voorgesteld de bepalingen van IMili tol bescherming van den zeehandel neder in werking Ie brengen Volgens die bepalingen wordt ecu particulier sehip niet opgebracht noch tot goeilin prijs verklaard Parijs 19 Juli Jlet Kerueht van eene alliantie tubsclien Kusl uul en Pruisen wordt door do Pruisische d igbladen vcrs iieid De senaat liitfi iiui icniiarigc slcmmcn de elsoulwerpcii aangenoin ii gisieren door het wetgevend lichaam gocdgckiunl Parijs 19 lull Ui t welgevend lich aam heeft het ontwerp van vwi aarbij hot nan de clagbladen verboden wunli inciledcefingcn te doen v egcns militaire bnvipmgen met 109 legen lö stemmen aangeuomoii liet voorstel om de vrouwen der soldalin behoorende tot de reserve schadeloos te stellen is urgent verklaard De discnssie oicr het budget is horvat BrUSSOL 19 Juli F r wordt een observalieleger in bou t ing pesldd om In velde te tiekkrn De twee laatste lieliUngrii nllcii worden opgeriipon Berlijn I9 Juli De crrdielen dielcdm door do lijiulsrcgoeriiig liij dm Itijksdng zijii aaiigcvra igd beilr i eii 121 millioen tlniler ïloronCO is Juli Do iMmislcr van builcnland lie aken aiitHoordendc op eeuo intcrpell ilio hci ft verklaard at Itiilie even als andere neulralp mogendheden oen ift ai lilendc huudiiig zal aannemen