Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1870

BINN ENLAND Gouda 20 Juli Wij ontvingen gisteren de volgende circulnirevan den minister viin binneul zaken n a Gmvcnlmge 18 July 1870 Anu de redactie viin de Ooudschc Courant uln de gewigtige ooistnndigheden waarin ons vaderland thans verkeert is het vnn het hoogste uciung dat aan de maatrp die door de de partementen van oorlog en marine genomen wordden geene openbanrlieiil worde geyeveu Ik meen daarom een beroep te mogen doen op uwe vadcrlondsliedlc eu u belcrfilolijk te verioeken van nu nf geene mei ling in uw blad te maken van bewegingen van Nederlandschc troepen en andere maatregelen van militairen aard die binnen onr gren en door ds omslundigheden moglen geboden worden Ik houd mg overtuigd dat de publieke pers hier te lande die hare gewigtige roeping begrijpt ge rccdelijk aan dit verzoek zal willen voldoen I e minister van biunenlandsche zaken Koek Het zal wel otiuoodig zijn er bij Ie voegen dat wij 0U3 van dergelijke mededeelingcn voortaan zullen onthouden Do manschappen der zeeiuilitie lichting18C9 zgn opgeroepen om zich vóór of op den2Gsteu dezer te bevinden aan boord van Z M drijvende batter Neptunus te Willemsoord De Staah Couraat bevat het volgende De minister van oorlog Gezien hebbende zijner mnjesteits besluit van den ISdcn dezer n 9 houdende onder anderen bepaling dat mannen van 17 tot BOjarigen leertyd tot ne vrgwillige verbintenis voor onbepaalden t jd doch minstens zoolang de militie buitengewoon onder de wapenen wordt gehouden worden toegelaten CD wel bg zoodanig korps van het leger waarop zq hnnne kens Tcstigen en waarvoor zy geschikt wordeo bevonden lircMgl nilks mits de c Ier iljjcnu c lie kciinis onder verdere racdedeeling dat zij die ula onilurofli pier of korporaal bij het korps mariniers de land m ncht of de koloniale troepen gediend en d en dienst op eervolle wij e verlaten hebben dadelijk in hunnen vorig u graad en voor onbepaalden Igd kunnen wordc i aangenomen De Minister acht hei met het oog op de legeijwoordigc tydsomslandigheden overbodig liicr iels bij te voegen duar hij zich ovcrUiigd houdt d it met geestdrift gebruik zal worden gemaakt vaii de door den Koning aangeboden gelegenheid om op eene priiciische en doellrelTende wijze te voldoen aan arl 177 der Grondwet volgens hetwelk het dragen uür h eii i lo hin iiM iig lU = r fh aC I heid van den Slaat en tot beveiliging vau zyn grondgebied een der eerste plichten blijft ran alle ingezetenen In de zitting der tweede kamer heeft gisterende generaal Knoop kennis gegeven dat hij van afden d ig waarop Mj ia aetieven dicnal treedt ophoudt lid der kamer te lijo Ingekomen zgu vierwetsontwerpen bctrekkelgk de krygatoerustingen Op voorstel van den heer Fokker is besloten onmiddelgk na afloop der ziitiiig beden in de afilcclingen die ontwerpen te onderzoeken ten einde denspoe waarmede de regcering is te werk gegaan en waarvoor hg de regeering daokt sar is in deband te werken De minister van biiilenlandschetaken heeft daarop de filfde staatkundige mededeeling gedaan als gisteren iu de eerste kamer Op verzoek van den heer Nierstrasz heeft de minisier zieh bereid verklaard om spoedig de vertrou welijke ichriftelyke verklaringea der buitenlandsche mogeDdheden omtrent oote neutraliteit aan de kamer over te leggen Men herinnert tieh dat door t ü D heteerst werd gemeld dat Pruisen ons troepen had aangeboden tot bescherming onzer neutraliteit ditwerd tegengesproken doch t genoemde bisd hield vol Zelfs nu nu in de eerste kamer door den ministerdit bericht onwaar is genoemd schrijft bet t Geen wy voorzagen is geschied gisteren heeft de minisier van buitenl zaken in de eerste kamer verklaard dat by de regeering geen aanbod van troepen ia gedaan geluk wy dit voorleden week hebben gemeld Wy wüleu het den minister van buitfni zaken niet lastig maken vooral niet nu hü op t puut staat zijn te zware taak aan een man over te dragen die voor de portefeuille beter berekend wordt geacht Maar dit verklaren wg ten stelligste dat het i iidioil van w e dun koning v iii l ruiüeii is godaan en is gedaan met de mcesl welwillende bedoelingen maar dat wij in t midden laten of de minister Hoest daar al of niet is builengehouden Wij denken op deze zaak iet meer terug Ie komen t Schijnt loch d t men het Ie s H ge wenschelijk acht de waarheid te verbloemen Maar ministeriéfJe verkloringen hoe stellig ook kunncu toch Ie waarheid niet te iet doen De geruchten omtrent het aftreden van den tegenwoordigeii minister van nnilciilandsche zaken houden aan Aan het I v Z II wordt verzekerd dat de heer lioeat van Limburg Z M den koning e b i zo lib r i iel m v ijn j io e van min van buitenl znken te oulliclfeo De Hirondelle die te Texel in de builengronden zal is weder vlot Het is een Fransch inomjaeht van 4B0 piardekracht Scheveningen l J Juli lieden middag werd alhier uit liet nourd uoord weslen kanonvuur vernomen lic Arnh Ct zegt dat terwgl zy vap goed iiigelichie zijde verneemt dat het optreden van denheer Thorbecke aan het hoofd yan het departement au nuiteuleiidsche zaken zeer waarschijnlijk is haarllaagsehe correspondent die herinnert dat de heerThorbecke reeds de laatste ministerraden heeft bygrwoond schrijft dat echter in overweging schijnt Iezijn gegeven om den heer vau Ueenen voordie betrekking aan te zoeken die echter als op ditoogenblik den meest gesehiklen persoon den beerW van Qoltslein heeft aangeraden Op verscheidene plaatsen vormen zich oommissieën lot onder sienning der buisgezii iien die innood verkeeren door de buitengewone oproepinghunner kost innen by militie en schultery De afdeelingen sn t Boode kruis tot r leening van hulp aan gewontleo houden zich bezigmet de voorloopige maatr elea vao hun liefdevolle taak Oaada Diuk vu A Briakmsu