Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1870

1870 VrUdas 22 Juli N 922 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De ineending van advertentien kan geschieden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave v iii I rui eii 19 ivclwillcnilo bell lui laten of tie biiileiigehoiKleii or terug te kole i H ige wenrbloemui Miinr 11 ook kuniR u f reden nn den I indselie zaken ordt verzekerd M den koning v in zijne fuiietie ibcfTen cl in de buitent ia eeu Franich ci middag werd kanonvuur ver wijl zij van goed optreden van den het departement rschijnigk is himr iiert d it de heer rriden heeft bijge rweging schijnt ie nu Ueenen voor echter Is op dit persoon den beer u vormen zicb oomuisgezifiiien die in ngewone oproeping scbutterg de kruis tot vtr tiouden zich bezig n van hun liefde rmkmaii De tiitf ftve dezer Courant geschieilt ZONDAG WOENSDAG en VUIJDAG In de Stad goscliiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs por drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f2 Nationale Militie AFKONDIGING De BURGEMEESTER van Gotida brengt ter kennis van de Zee Miliciens der ligting van 1869 dat zjj in werkelyke dienst zjjn opgeroepen en mitadien worden gelast zich voorzien van al de voorwerpen van Kleeding en uitrusting door heu b vertrek met groot verlof medegenomen vóór of op DINGS DAG den 268ten Julg aanstaande te bevinden aun boord van Zr Ms drijvende battery Neptunus liggende te Willemsoord £ ij wordeu voort uitgenoodigd nch TEKSTOND te vervoegen op de Secretarie dezer ïemrents voorzien van bun Zakboekje en Verlofpas ten einde op laatstgenoemde de plaats huuucr Desttmiaing te doen aantcekeneo eu bet grwoue reisgeld te ontvsnfen Gouda den 20 luly 1870 De Burgemeester van Gonda v N Eli iEN IJZENUOORN SCHUTTERIJ BUIKiEMEESTEll en WKTHOUDERS vau GovDA in ervaring gekomen njiule dat vele per onen tussriieu de 24 en 34 jaren oud die clilers voor de schutterg hebbeu geluot lu de e gemeente zyu komen wonen zonder het bewijs in te leveren in welke betrekking zij zich tot d schutterij in hunne vorige woonplaats bevoudeo Boepen de zoodanigen die in dit geval verkeereu op om dit bewys al zjjn zy tot de reserve overgegaan binnen vier dagen on heden Ier plaatselijke secretarie in te leveren Izoo zij die hieraan nalatig blijven behalve ambtshalve iuschrgving ingevolge Art tl der Wet op de schutterg in eeue geldboete worden verwezen Gouda den 21 Julij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEEVERFOKTIDJN van UEKGEN IJZENEOORN Ecne BadiiiFichting Zoo iemand onzer lezers zich nog dat flinke ingezonden stukje van eenige jongens der ijzergietery herinnert dat in een onzer laatsts nomraera werd opgenomen dan zal liü t niet meer dan natuurlijk vinden dut wc door die jongens aan een oude gescliiedenis herinnerd worden die in onze goede stiul vau Tergou zoo wat iii t vergeetboek is gerankt eu die wel verdieut daar nog eens uit te voovichiju te wovdeu ge haald 0 dat doch men make de toepassing liever zelf Er was eens een tjjd het is al lang geleden dat wie een bad wilde nemen slechts twee dingen had te doen ich te ontkleeden en zich te water te begeven thans moet men meer doen men moet t recht daartoe koopen en dan is men altyd nog aan eeu bepaalde plaats gebonden of men moet oppassen dat t oog der wet in de gedaante van een agent van politie ons niet betrapt en de arm der wet in de gedaante van den kantonrechter ons voor de overtreding niet gtraft Hoe men r na in dien csden tjjd over dAcht doet er weinig toe waar tegenwoordig is men tvry algemeen eens dat het ouwclvoegelyk is zoo maar overal te water te gucn en sedert geruimen tgd worden stille piekjes by voorkeur als t privaat eigendom van zwemmers en baders aangezien Doch die plekjes worden in bewoonde streken hoe langer hoe zeld araer de bevolking breidt zich uit en waar voor twintig dertig jaren ter nauwernood eenig verkeer was daar heerscht thans drukte genoeg om do stille plekjes tot eene illusie en t baden onwelvoegelyk te maken Te geljjker tyd werd echter door de wetenschap vry duidelijk bewezen dat het baden niet alleen een weelderige verfrissching maar ook zeer noodzakelijk is tot behoud en bevordering der gezondheid en begon de overheid in te zien dat het verbod om te baden vergezeld moest gaan van het aanwyzen eener plaats waar dit kon geschieden zonder dat men gevaar liep de voorbijgangers te kwetsen Zy ging nog verder door aan de badinrichting een zweraschool te verbinden voor behoorlijk toezicht kleedkamertjes enz te zorgen en waar zy zooveel voor niet deed daar meende zij toch wel een klein recht zy t dan slechts in den vorm eener belooning van den opzichter te mogen heffen van hen die van de inrichting wilden gebruik maken Hier kan slechts dit tegen worden aangevoerd dat zij die niet by machte zijn dat dubbeltje meer is t niet te k talen daardoor uitgesloten zyn van dit heilzaam niiddtl tot l evordering hunner gezondheid terwijl zij door de soort van arbeid die ziJ vorrichteu luiaacliieu wel meer behoefte daaraan hebben dan andereu Dat dit onbillijk ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noimuers VIJF CENTEN is wortlt vry algemeen ingezien en t gerais van oenigen raaatregel om daarin te voorzien moet veeleer worden toegeschreven aan verschil van opvatting omtrent de wij e van daaraan te gemoet te komen Een paar jaren geleden werd dit punt in onzen gemeenteraad behandeld Het gold toen een voorstel om de beslaande zwemen badinriohting eenige uren daags kosteloos open te stellen doch dit voorstel werd op goede gronden verworpen Vooral dit bezwaar gold t meest dat die inrichting alles behalve voortreffelyk is leedi au een betrekkeiyk gering aantal personen zich aanmeldt dooh ddt zy wanneer t aantal van lien die zich in de vrye uren zouden aanmelden maaif eenigszins aanzienlyk was en dit mocht men toch verwachten alle bekoorlykheid aan t bad zoude ontnemen en tot gevolg hebben dat eerst de betiiii lulen en wellicht later ook de overigen zonden wegblyven Sedert dien tyd is deze zaak blyven rusten tech is het dringend noodig dat daarin voorzien worde nu destemeer omdat sedert Juli de geliefkoosde plek der kostelooze baders aan den Goejanverwelschen dyk tet deze gemeente behoort en d u ook daar tegenwoordig het verbod geldt Gemakkelyk is de zaak niet ie regelen er is in de onmiddelijke nabijheid der stad weinig gelegenheid om eene goede inrichting zelfs voor hen die betalen kunnen tet stand te brengen Vooralsnog zullen dezen maar met t bestaande genoegen moeten nemen Wat hen nu betreft die het dubbeltje niet kunnen missen de jongens der yzergietery en hunne talrijke lotgenooten wellicht kan er voor hen dit op worden gevonden dat b v de bedoelde plaat aan den Goejanverwelschen dyk werd omheindj en binnen die omheining liefst onder behoorlyk toezicht de verguuning tot baden werd verleend dan was althans in de oogenblikkclüke behoefte voorzien Mocht het bestuur doeh WO zouden ons van de toepassing onthouden BUITENLAND FRANKRIJK Uit l orij ttordt ami de Kolniscki Ztitkng geschreven Wat Ilouher met vermodit is het liberale ministerie Olliviot gelukt De oorlog lusschcn Fn ik rgk CU Uuilschland is uilijebrokcn een ourlog dio J tmmvstB S Mi j i