Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1870

SL f 1 t i Cli v lll Ihlll ll llii 11 lut lll ll k lM MT lrcUcii llicr lil l arijs didl ïci l kiiiialiii ilij intliuiiiisnic verlüOliil i o prociln mccrilcriii id v iii het laiid idiler i tcjfcii den oorlop h l riinsclicii lieifnjprn cii vorwacliteii d it ij niet gdicul DiiiKcliLinil ie doen Hen l ehben en eitkde liilge ilerd moedigen de I Van ilic binden Wurleoibtrg of liciereii niei aan zijli in liven sinjd vnii riui n af te enden Het is ix er elukkii ilnt ile i Vaiiiclie iialie met arlilinf voor hiiar kraciiii u v uA l velde trekt Zij gevoelt lat IJ geen kiiiilerspel begint De sinininiug onder het publiek ia cer gemengd Men is algcineeii veroiitnaardigd dal d ourbigwegens ecne kweilió vim dyimslic u undernoineii maar tegelijkertijd gevea nllcii hel vüuniemen teki i o j l el Tf s v Ierland bedreigt nis één man up Ie staan en liet zwaard nan te gorden Zelfs nan de conservatieve bladen beginnende deinanHlr itiin Ie vervelen die eiken aiond urdO i her ii ilil en annii velen de hand der legetriilg meel Il ie be pcnren De l afric selirijfl daarover liet volgende Wa ironi worden die slonlinoedige en dippiie jongelingen die lederen avond uigiueprn duur de tratell wandelen met het geselireeuvvvan l i vo de oorlog enN iar ücriijn niet van regeeniigsnege iiupenoodigd om iieh op de naiulbijgclegeiie mairie Ie vervoegen li n einde icli onraiiklellijk als vrijv illigers ie lalen irsehrijven Volgens de Frame in de kei erlijke armee invier legereorpien vcriUioid worden als het eeinleondir lievcl i m k ii nia iisclialk l ic 1 ilioii lultwetdi onder den niaatbohalk Ba iiiiie lm derdeondtr deii genera d Monlaub in gnaf van l alik io het vierde een Iniidingiicarps onder deu generaalUuurbaki De rannrschalk Lehocuf wordt gener ial ni ijoor van het leger onder hel opperbevel des keuers 1 e reserve blijft onder de bevelen van den generaal Froissard Z riO = ENGELAND De Ki 0 iomi t berekent de waarde verinindering der effecten die nn reeih door den ourloï is teweeggebracht Hel blad heeft met dit doel eene bcu kening gsmaakt van het koeraver dtil v in sommi e effecten tusschen t fti 12 liili d it is den d ig vóiir de paniek en den dag na den Zwarleii Maanda f toen de daling het groolsi w is liet komt dairbij tolde conelnsie dat de w iarile ierniin lering wfiko de foiuhen in die dagen heldien oiiderg iiii de reusiiolilige som van £ 7l iJ U OÜII liedraagt elk belrng nog met £ lü OOD OIIU vennccrderd uiocl worden als de daling der koersen van de Duilselie Oiisicnrijkaclie Nederlandsche en Helgisehe fondsen die Voornamelijk op Jij bnilenlandsohc beurzen vcrhrndeld worden in aanmerking wordt genomen Doch niet alleen zijn de slaatsfondsen naii ienlijk in waarde verminderd ook met de spooriveganndnelen is dit het geval De Economiü wijst b v op elf spoorwegmaatschappijen wier ge unenlijk kapitiinl Ier benrzc £ 2 437 000 door de i ebeurleiiissen minder aanl is geworden Natuurlijk zegt het blad blijïcn oui o cijfers verre beneden de werkelijkheid Ier waardeveriniiulering a iiig vi II niet alleen niet nlle fondsen ijii in nanmeiking genomen maar LiOvendirii was liel onmogelijk het koersversehil van iillc spoorwegaindeelen en indn lrieele nellen te betekenen De iiicUemin komt men reeds tol een eij cr vnn £ lOO dOll 000 lu den TiviiiS leest men omtrent den oorlog t volgende De groolste nationale misdaad die wij sedert liet ontstaan aii l Kranscl e kei rrrijk in oii e kolommen te vermelden haddei is geschied De oorlog is verklaard maar de cnrechlvaaidigsle de sluwsl ovei legde oorlog De e vree elijke ramp die Kurop i met angst en moedeloosheid vervult is hel werk van Frankrijk van i ii mm in Krankrijk D il is dus i iiltiinatum der persoonlijke regeering Vooruitziende mannen hadden m de verkiezing van den herlog de Orainont tot minister vnn bnilenlaiidschc z ikcn t Toornemeii van Napoleon om Pruisen dcii oorlog te vorklaren voorzien De Ciramoiit wns de meestfemdtiido Bl ialsinnn van Frankrijk ilic reeds 10 jaren lang te A cnen den ost van I ranseh ttc int had bekleed en de keizer nam hem op in i k ibiiiet Ollivier om van in t werktuig te maken dithij behoefde liedenkt men nu dat do kei er zieli ook van üeiicilelti ü diciiile d il deze iceds sedeit 2 1 jaren niet van slandplaits as veiandi rd en gchei I onbekend was goworileii mei de Ugeii vuoidigu gebruiken dan htdioclt n eii niet te vr igen of de keizer niet met deu grootsteii tact zijne mciisehen heeft gcko cii om k ii koning vnn Pruisen onholl clijk te iiijegeiieii Uil vele l il ii van Eiigelaiiil worden bijvals beluigingen overgesoind 11 lilijkin van svmpithie naar Pruisen BELGIË In den Moiiitciir wordt de vidgeiide nota gelezen in verschillende zijden is hei gerucht verspreid lat hel koninklijk besluit v in i lull wa irbij de beide kamers outbnnileii wcrduu iiigclroUcn rul wordeo Dit gerucht wm sleclits do echo van de gedachte diep gegrifd in het hart van het vulfc dat altijd wanneer het oen bïprnevingsiijd doorleeft hel recht heeft door de vvellelijke maehten zijne toegenegenheid aan den koning en oude inslellmgen te kennen te geven lUl knbnuti bezield ilonr dezelfde viulerlnnd lievende gevoelens heeft zich afgevraagd ofdeeoustitnlic toelaat dat de kamers wier mandaat door l k i lina i op iiieu kiihuei naroepen worden zitting te neinen l ilmiinlende plib ieislen en uitslekendc rcchlsgeleenicii geloovtn het niet Hel k ibiuet na gehoord Ie helilien het advies vnn de roinisiers lu staat hiefi ge uirzcid tengevolge van den meest crnstigeu twijfel liet Gouvernement heeft en zal onder zijn verantwoorilelgkheid alle maatregelen blyven nemen die de onistnndighcdeu gebiedend noodzakelijk m tkdi zudi verzekerd houdende steun te vinden bij allen zonder onderscheid van parlijen of mcening Ili i blijiï bepalen dal du verkiez ingeu den i Meii Augustus moeien plants hebben en hel reserveert i zich zoo nooilig Ie nieuwe Kamers onmuldellgk Ie doen bijeenroepen I li Igie d it gedurende veertig j ren al zijne plichi ten luefl welen na te kuraeii is verzekerd dal al nynict lileii zullen gei erbieiligd worden Te elfdcr tijil l it hel al zijne verpiielitiiigen jegens het bul lenlund vervult kou het geen beier luwijs leveren van zelfii rlrouwen en van vcrlioiii eii iii de DUITSCHLAND Omtrent hit voorgevallene met den Kmiisehen gezant Ie Kins zegt de minislerieele X I J Z i De verregaande leugenachtige en gezochte ivijze wa irop de Pranseho ministers in de kamers gelr icht hebben hel publiek omtrent de i iKilian hrulaiiU vooral omtrent het gebeurde te Eins in dwaling ie brengen g uit alles te buiten Niets is ongerijmdi r dan de beseiiulilianig dal de koning den Fraiisclieii gezant niet wilde onlvangm Terwijl de koning zich lil eene badpbinis ophield waar geen der ministers aanwezig was had de gezant zicli zoodanig als particulier dagelijksoh gast bij hem ingedrongen dut alleen de bekende ridderlijke hoffidijkhcid deskonings zulk eene ongemanierde houding mogelijk mankte Nadat Z l meeriualei vruchteloos den rechtmatigcn wensch had uitgcspioken dal graaf üenedelti de ventere oiiderhaiidelingen met het departement vnn buiienlaiidsche 2aken te Uerlijn zou voortzetten bleef de gezant toch herhaaldelijk en op ccii beslissendeii Iron bij den dieusldoenden vleugel adjudant volharden in zijn eiseh lol eene iladelijke particuliere andieiilie te Kms nl wnre t nlleen zeide hij tol deu adjndanl prins llad ivil om de reeds vnn Z M gehoorde woorden nogmaals te vernemen Tegenover zulk een aandrang moest Z M el elke verdere audiëntie weigeren Do poging van gr iaf lieaeiletli om den koning bij zijn vertrek op hot perron van bet spoorstation nnn te spreken werd door l M met een holielijkcn afscheidsgroet beantwoord De vooriinaraale zinsnede nil de troonrede door koning Wilhelm bij gelegenheid der opening van den rijksdag gehouden is deze De candidatunr van een Duilselie prins voor den Spaanschen troon eene candidatunr waarin de verboinlcn regceringen geen van allen in l bijzonder gemengd waren en die voor deu Noord Duitschen liond slechts in zoover van belang was dal eene bevriende en veelbeproefdc natie daarop hare hoop gevestigd had om een welgeordend bewind Ie erlangen die candiilatunr heeft den keizi r der Franseheii een voorwendsel naii de hand gedaan om op eene sinds lang ongehoorde diplomatieke wijze een casus belli Ie stellen Nadat dit voorwendsel vervallen was heeft hij met geiingadiling der rechten van nmlerc volken en van de ze eiiiiigcn les vrcdcs dnar iaii blijven vaslhoiiden lletft Diiitschlanil dergelijke schendingen van zijn eer en lecht in vroegere eeuwen zwijgrnd verdragen zoo was dit alechls omdat het verdeeld wns en niet wist hoe slerk het wezen kon Thans nu een li iiid v in iiilellei tueele on reelilsi ciiheiil eerst iloor lU ii V iijlieidsoorlog geknoopt de Diiitschc slainineii sainenhoudt en Duitschland is toegerust om zijucii vij indcn het hoofd te bieden ihans gevoelt het in zichzelf den wil en de kiaclil tot het a wclen van vcrnitnwde Fransche geaeld ladighcden ieeii overdreven dunk is hel ilic mij deze woorden lil den mond legt Zoon el de verbonden rogicriiigen als ik zolf handelen in het volle bewustzijn dat overnfinnlng en nrderinng beruften in ilo hand vnn den Meer Ier heerseharen Met onbevangen blik hebbon vvy de verantwoordelijkheid ovenien welke voor Ood eu meusohen dengfiieti Iwfft die twee grootc vrccdzanm levende volkeren iii hel hart van Europa lol een vernielenden oorlog dwingt De Duitsche zoowel als de Kransche nntia ge nieten en wenschoii beide in gelijke male de zegeuingen der brislelijko beichaving en lP neme 1 Zij zijn meer tot een hcilzamen dan tot een bloedigen wedstrijd geroepen Doch Frankrijk beheerscher heeft het rechtmatig prikkelend zclfgcvoel van ten groot naburig volk door eene berekende niislenling weten dienstbaar te maken nnn persoonlijk belang en nrtstooht Naar liet voorbeeld der vaderen ztdien wij voor onze vrijheid voor ons recht tegen het geweld van den vreemden veroveraar slrijdpn In dien dqamp die den vrede van Europa duurzanm moot verzekeren znl jod met oui zijn gelijk Hg laet d vaderen geweest is De koningin van Pruisen hoeft aU beschermvrouw der Vrouwen vereeniging aan alle Duitsche vrouwen en meisjes eene oproeping gericht otn mede te werken lot voorziening in ie bahofften der gekweisic en zieke milituircn D inr H M zich Ie Cobleiitz bevond heeft zij dit per telegraaf gedaan III de volgende bevvoordigrn Hel vaderland verwacht dat alle vrouwen bereid zijn haur plicht te doeul Lint ten spoedigste hulp naar den Uijnk inl orden gezonden De Koningin OOSTENRIJK Pc V itHer I reiiv bevnl een artikel over den toestand v iii Int oogenblik wanrin wordt verlangd dat Oostenrijk tegenover het volkercnduel dezelfde rol vnn toeschouwer zal vervullen nis elk der beide parlijen beurlclinga tegenover Oostenrijk in zijne oorlogen aannam Oostenrijk zou ei rd Mn zijn neutrale mailk moeien verlaten oo een der anderj marhlen r x r een der ieltle str tjdrjerende mof endheden partij looi meer liejiuiild r 0 lamj Riidaud het niet hetzij roor Frimhrijk luhij voor J nii ien opniemt De Hoiiij i irsche pers is zeer Franschgezind In i cn barer org men wordt onbewimpeld uiteengezet dat de wenselien voor Frankrijk oorlogsgeluk berusten op den afkeer van de Pruisische veroveringspoliliek Indien Frankrijk in de orsleliug niet gelukkig is zal de Oostenrijksch IIongaarsche monarchie weldra in een ongiinstigen toestand tegenover Pruiseu verkeeren zoo gaat l bedoelde orgaan voort ledere overwinning van Frankrijk is dus ook eene overwinning voor llongarye iedere nederlaag zal ook door on orden gavo ld BINNENLAND Güuu v 20 JuLt Wij ontvingen gisteren de volgende eircninire vnn den minister van binnenl zaken s Gravenhage 18 fulij 1870 au de redactie vnn de Goudsche Courant In de gewigtige umstandighedcn w iarin ons vaderland thans verkeert ia het van hel hoogste liolnng lil aan de maalrcgelen die door de de liarteincntcu van oorlog en marine genomen wor den gcene openbaarheid worde gegeven Ik meen daarom een beroep Ie mogen doen op U e vnderlnudsliefde en u beleefdelijk Ie verzoeken van uu af gcene melding in i w blad te maken van bewegingen van Nederlandsche troepen en andere maatregelen van militairen a ird die binnen onze grenzen door de omstandigheden mogten geboden worden Ik houd mij overtuigd dat de publieke pers hier lo liinde die hare gewigtige roeping begrijpt ge rccdelijk aan dit verzoek zal willen voldoen De minisler van biuneninndsche zaken F o ok Het zal wel onnoodig zijn er bij te voegen dat wij ons van dcigelijke modedecliiigcn voorUnn zullen onthouden i l ISi y t 111 w tei iiii ii if ullialllii tt joijtiKlti f ntW i ln jiiiiM t lii Il Una UënWi ihiiii iil lUlt im ihlitlii MW l imi WIIitlttWji Mhil Mr 1 m 1 iiiil iilf Jul tt snj iit ii lf l i i i iW 1a l t ll miiiiiit l i t iiii tw Wia bS jAl p ia ÏÏrI im y Tc Hl Hl iL r r i ll i lijk iiU rt ï l i s c s