Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1870

M Iicofl liO iormil lot 2 Inileniint liij hel 1 re vesiiiigiirtiiljrie de cndot V M Jaeger iilhier In de iltiiig der 1 kamer van Hinsdiig licefl de ïooriilter voorgesteld de berandslagiiigen over hel wetsontwerp nopens de arsohnfllng der doodjtraf Ie bepalen op Donderdag iianst De lieer van Nispen van l annerden paf in overweging du ontwerp nu niet te belinndclen manr in eeiie nadtro b eeukomst door den voor itter op te roepen Het onderwierp was moeielyk en gewiehtig en zou aanleiding geven tot groot verschil van gevoelen en welliohl tot opgewekte discussion Hij achtte dat te midden van den uitgebroken oorlog beter ie vermijden Dit voorstel werd ondersteund manr ook krachtig iieslreilcn In bicuiming 1 0 t c met 15 tegen 14 steinme aangeuoairn zoodat de behandeling van het ontwerp is verdaagd Vervolgens werden eenige kleine wetsontwerpen en len slotte dat lot regeling der suikercultuur aangenomen Woensdag is de postwet nangeiiomen en de vergadering lot nadere oproeping geseheiden De tweede kamer hield gisttren ecne korte ittiug waarin o a inkwam een wetsontwerp cener Igeoieene belasting op de inkomsten ter voor ie sing iu de buitengewone uitgaven en ter vervanging van het recht van patent Heden vergadert de kamer over de vroeger ingekomen ontwerpcu Het Vaderland bericht dat alle geruchten omtrent verandering in t ministerie ongegrond zijn Uit Nieawediep wordt van 19 Juli gemeld Be Loodskotter No 7 heden hier binnengekomen heeft tusschen 9 en U ure iu noordelijke richting sen nanhnudeud kanongebulder gehoord hetwelk ok hier is veriioinen De Loodskotter had ter hoogte van Egmond veei yii khoul jian drijven Wy worden in de gelegenheid gesteld uit een nfirticulieren brief va n Baden lSadeii dd 17 Julijl net volgenile óver te nemen Wg zijn in de giuolsle vertwijfeling de brug bij Siraattburg is afgrancdeu du vesting Rastadt gesloten Alle jongelieden en vele hoofden van huisgezinnen moeten w g liarin rbrekeiid is het afscheid nemen Ieder is bereid don laatsten druppel bloed to geven Alles is in de groolsic gisting Oansch Duilschlaiid is een liart eeiie iel voor het groole edele doel en al zonden wij nog zooveel lijden wij zijn bereid Waarschijnlijk zal het tussohen Coblenz Trier en Saarliniüken het ergst zijn doch eel hangt er van af of men den Fransohen tyil geeft de gren en te oveiseliryden Men schrijft ons uit Alblasserwaard dd 19 Juli Op zaterd ig den 16 de er werd te Meerkerk do janrlijksche nlgemeeiic Vergadering van onderwijzers in het 9 schooldistrict van Zuid Holland gehouden in het sohoollokanl der giMnecnic daartoe bereidwillig afgestaan Ken groot aantal hoofd en hulpoiiderwijzcrs almicde dn liiirgcineesliT als gast namen daara in deel en de ihscussicn over ile op het Programma voorkomende onderwerpen waren zeer geanimeerd Zelfs onlbrak de tijd om alle te behandelen onderwerpen behoorlijk af Ie doen om welke redeu bij acclamatie besloten werd het overblijvende iu de cerslvülgende vergadering aan de orde te stellen Ten slotte werden even als bij den aanvaiii der werkzaamheden eenige zangslukjes met giiiole jnisilieid voorgedragen en de bijeenkomst dooreen vriendschappelijkcn maaltijd besloten waarbij gulle vroolijkheid en broederlijke zin den toon a uigaven en menige toast op Koning en aderbiiid en ugenwoordig of aanwezig zijnde personen werd ingesteld Uit deze gemeente wordt aan t BayUad van Z ll en Gr dd H dezer geschreven Dat er iu de tegenwoordige verlichte eeuw nog aan waarzeggerij of tooverij geloof wordt geslagen is gister ter terechtzitting van het kantopgerecht alhier zeer duidelijk gebleken De daar behandelde zaak heeft zich volgendcr wijze toegedriigen Eene vrouw woonachtig te VVaddinxveen vermiste eeiiigen tyd geleden uit hare woiiiug den pet van haar man welke maar niet te ontdekken was waar hij zich bevond Om dit nu te weten te komen ging zij met hare aclioouzuster naar eene kaartlegstcr hier die voor 15 cents de kaart voor haar heeft gelegd en haar toen heeft verkluird uit le kaarten te hebben gezien dat eene blinde buurvrouw die met haar onder één dak woont en die veel bij haar in huis kwam dtn pet had geslolen Te huis komende word die buurvrouw daarover onderhouden en hoc ecr zij stellig vcrllaarde niets van dun pet te welen voor diefegge uitgcbcholden heigei n den volgenden dag werd heihaald Dit begon die vrouw te vervelen Zij deed eene aanklacht bij den burgemeesler die daarv n proecsverbaal opmaakte en alsinou vat do bestolene vernam dat zij van Mie van de Vlak k arllegstcr ulhier had vcinoiueu dat hare buurvrouw den pet h td gestolen en het haar daarom had verwilen Dü eommi ssaris van politie alhier in diens qualiteit van anilitciiaar van het opcnb ministerie bij het kantoiigiTei lil van de z iak kennis bekomen hebbende deed onderzoek na ir die w aarzegsler die ontdekt zijnde opg if gena imd te zijn CJneljc van Ks wed van Tcuiiis M iskamp en bekende hel feit te hebben gepleegd er bijvoegende op eerlijke wijze met kaartlcggcn den kust te verdienen Ter terechtzitting heeft zij gelgke bekentenis gedaan en is tegen haar ge is hl eene geldboete van ƒ 7 5U of 3 dagen subsidiaire gevangeniülraf en de kusten invorderbaar by lijfsdwang waartoe zij by vounis van heden is veroordeeld Men schrijft uil Wuerdeu dd 20 Jun Gisteren namiddag is een kanonnier van eenpaard afgevallen en iu een beklageuswaardigen toestand naar de infirmerie alhier gebracht doch hedenverneemt men dat er reeds eenige beterschap is Onder verwijzing naar t bericht in ons vorignominer aangaande de echleliedeo Ooms te Stolwijk d elen wij mede dat de hoeren J C Kroon en L A de Vreugt aldaar bereid zijn de giften te ontvangen die men vo deze lie len by gelegenheidvaii hun gouden huwelijksfeest deu 25 dezer mochtwillen afzonderen De arrondisseracnts rechtbank te Middelburg heeft uitspraak gedaan in de veel besproken zaak vau den heer B H Esser postdirecteur te Vlissiugen beklaagd gelijk men weet den luitenant der infanterie A Gujot gedurende de godsdienstoefening in de Ned Ilerv gemeente Ie hebben beleedigd De beklaagde werd veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf en in de kosten Laatste Berichten Weenen 20 Juli De Wiener tg vau heden bevat een besluit van den minister van Kn ineu n waarbij de uitvner van paarden over du Oostenrijksch Hong iarsuhe grenzen verboden wordt Dresden 20 Jull De Saksische gezant te Varijs is letuggeruepon De bescherming der Sak ischc onderdanen is aan den Ainerikaansclicu gezant opgedragen MUQChen 20 Juli Do kamer van afgevaardigden heefteen buitengewoon krediet van 18 200 000 gl toegestaan Londen 20 Juli De I ost kan op gof d gezag medcdeelen dat het veil besproken voorval in de waiidelplaats van Eins in hel geheel niet gebeurd is üenedelti heeft den koning niet aangesproken De koning heeft hem niet door een adjudant hel afbreken der verdere besprekingen doen aankondigen De ge ehiedenis der ederkecrige beleedigingen is gelieel verzonnen De Vrnisiachc en de Franselic regoeringen hebben de toelaling van currespoiHlenlen op het uorlogsteru in geweigerd Londen 20 Juli Namens de koningin is de nculrulilciis proclanialie ifgekondigd II M verkl iart daarin dal de pogingen van haar gouvernement lot eene verzoening tusschen de beide oorlogvoerende niogciidhedcn mei welk Engeland in vredelievende betrekking staal lot haar leedwezen vruchleloob zijn gebleven De aanwerving van raanseli ippen als ook de levering van wapens anim ili uilrustingen lol verbreking van blokkades enz is verboden De Tiiim zegt dal volgens gerucht de Franschen gisteren te Forbaoh om begin hebben gemaakt met de vijandelijkheden Dublin 19 Juli s avonds Er hebben hier voor het raadhuis grootc demonstratien ton gunste van Frankrijk plaats gehad waaraan zeker omstreeks 20 000 personen hebbeu deelgenomen De menigte was voorzien van driekleurige vaandels en riep leve de Kepubliek De muziek speelde het l arlant pour la S yrie Er worden voorts nationale liederen aangeheven De Fenians riepen leve Frankrijk de pionier der vrijheid 1 De menigte werd handgemeen met de policie De laatste is niet geslaagd in het arrcstecren van personen De Fransche consul heeft zich niet vertoond Berlijn 20 Juli De llijksdag heeft hel adres aan deu koning met algemceno slemmen aangenomen De voorh ing van dit stuk werd door de vergadering zoowel als door het publiek op de tribunes en de aanwe igen in i hof loge slaande aangehoord r iaf von llismar k heeft de stukken betreirrnde don vii H belli enz ingediend Hij deed dit onder verklaring Vy bezitten slechts één udiciccl stuk viin do zijde der iMMiiseho regeerin namelijk de gisteii ii medegi ileeldc oorlogsverklaring Al het overige bepaalt zich tot gesprekken van graaf Benedclti hetzij als gezant hetzij in anders qualiteil met den koning te Ems Dit zijn geene stiiatsstukken van internationalen aard Vervolgens orden ingediend 1 Het telegram der dagbladen hetwelk van de zijde der Fransche regeeriug als eene aan haar gerichte uota was voorgesteld Men heeft zich aldaar wel gewacht dit stuk aan de kamers over te leggen Het was slechts een bericht aan de gezanten en geen staatssluk Vandaar dat aan deu eisch van ecu der meer bedachtzame oppositie leden om overlegging van dit stuk niet werd voldaan 2 De bekende mcdedeelingen uil den Staats i J jT he le ip i 3 Het rapport van baron Werther Duilsch gezant te Parijs gedateerd 12 dezer betrcifende zijn gesprek met den hertog de Gramont k heb geweigerd zeide graaf von Bismarck dit rapport bij den koning in te dienon omdat de Fransclie gezant alhier reeds over hel daarin vermelde had onderhiindeld en omdat de eisoh betrefl ende een brief van den kuning om veriintschuldiglng mg te helaehelyk toescheen Toejnioliing en gelach i Kciie missive van den Engelschen gezant gedateerd 18 dezer inhoudende een aanbod tot bemiddeling 5 Hel van hier verzonden afwijzend antwoord op deze missive In dit antwoonl wordt gewezen op de beleediging die vuur het Diiitsoh nationaal gevoel gelegen was in Frankrijks afwijzing van een gelijk voorstel Toejuiching 6 De Fransche oorlogsverkl iring 7 De circulaire aan de Noord Dnitschc agenten aangaande het ontstaan van i i n oorlog en de houding der regeering Toejuiching Deze stukken zullen iu druk aan do leden worden rondgedeeld Ten ure zitting tol behandeling der crcdietvoorstellen Huil 19 Juli Drie Fransche oorlogsschepen kruisen voor de haven om te beletten dat Duitsche schepen uitzeileu Londen 20 Juli De prins van Wallis reist in het laatst der week naar Kopenhagen om de prinses zijne echlgenoote af te halen Prins Arthur is uil Canada teruggekeerd Prins Napoleon kwam te Kdinburg aan en vertrok naar Frankrijk De prins is per telegraaf uit Noorwegen leiug uiilboden Washington o Juli Du Pmisisoho gezant baron Geroll heelt aan den heer Fish een missive van graaf Bismarck overhandigd waarbij wordt medegedeeld dat private ladingen in volle zee door de Pruisische oorlogschepcn zulten geëerbiedigd worden ook builen reciprociieil De heer Paradol gaf den heer Fish kenuis dat Frankrijk zieli aan het traelaat v m l irijs houden zal üp de meetings der Duilsehori in Cincinnati heersohic de hoogste geestdrift Zij betuigden sympathie vo ir Pruisen Door de Duitsche vereenigingen in de j roote steden is voor belangrijke sommen ingeschreven i ii ondeisleuniiig van weduwen en weezen der Duitsclii solilalen die in den oorlog mochten sneuvelen Berlijn 20 Juh liet adres van den ryksdag luidt als volgt De woorden diiiir den koning gesproken vinden een machtigen HioiU ink bij de Duilsehe natie Een gedachte duet alb Duitsche harlen kloppen De ornst en waardiglieiil met welke Z M een ongehiHirdcn vreemden overmoed heeft terug gewezen vervullen de natie met blijden trots In vrede en vriendschap wil het Duitsche volk leven met de naburen die zijn onafhankelijkheid eerbiedigen Doch dwingt ons een Napoleon lul een heiligen strijd zoo zullen even als tijdens den vrijheidsoorlog nlle op list en oneerlijkheiil gegronde berukeningcn op Duitschland s zedelyke kracht schipbreuk lijilen De eerzucht van het misleide Fransche volk zal wrange vruchten inuugslen Aan het welberadcn gedeelte der Franse lie natie is het niet gelukt het verbreken des vredes te voorkomen Een zware geweldige strijd staat ons te wachten Doch wij vertroiiwcn op on e gewapende broeders die niet zullen dulden dat vreemde veroveraars ons den voet op den nek zetten Wij vertrouwen op onzen grijzen heldeukoidng die in zyn jongelingsjaren ten strijde toog en in den avond zijns levens nogmaals hel zwaard zal trekken Wij vertrouwen op iod die bloedige overIrodingen straft Do beschaafde wereld erkent dat het recht aan onze zijde ib En ullo bevriende naliiii zien in onze zegepraal hare bevrijding van do hocrbchiuchl der lioiiapartes en een vergelding van het onrecht dat ouk zij ondervonden liet Duit che volk zal op eigen grond één zijn Hel geldt hier de eer de vrijheid de rust van Europa en het welzijn der nieiiechheid