Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1870

v I PanjS lii i 1 lüf oliin VriiHcni gflnsligdi uil una liof ia i9 iicii avoiul virlrükkcii De K tuir ll lieden nvoiiil de opcr v be ocktii PorbaCh 2 Juli Gisteren njn tusschen ccn pntrouille en tolhciinibten eenige geweeracliolcn gcuibseld I ii k l l gecne beteckcnis MuDCbBD 20 Juli In de vergadering vnn den ryksrmd is het besluit betreffende het crediet voor li t dtpnrtement vnn oorlog d il reeds wns goedgelcurJ door het huis vau nfgoviardigdtn ungcnomtn Het huis hctfl den niinisler van ourl g diink ge ogd voor de orgaiusitie en het spoeil mobid maken v iii het leger V oio 1 1 j t i gemeen d vl üosienrijk eene aik ame neutrnlilpit ten opiiichte v m btide pirlijui iil in i lit nemen en onder ecnige niobili atii ijne passive houding btuaren FErJJS 20 Juli De hertog d iriinonl heeft 10 II Ill lul netgevi iide lichaam ei iic verkliring voorgele en n ia rui wordt gezegd dit de ooilogs Brussel 20 Juh Het leger en de reserve lioudin be Lt dm iinboek voor Xiituerpen gevouhl door Dmdirmoiide Mecheltn Lier en Diest De linkeroever van de Sohelile is in staat van ver Iciiiging gibriclil Parijs 20 lull Ki l er N ipoleun heeft toen liij de onderhandelingen door jninille voorgesteld afuees verklaird dnt diplomat it ke beraulslagingcn slechts zouden dienen om l ruisen tijd te geven ijne toebtieidselen voor den oorlog Ie vollooim Ue minister van oorlog de hier l iKotuf inient dat de oorlog van korten duur al ijii m lar geweldig Joiidroyatd als die van l Gemeii dc BiTichtfii Hu heer Alfied d Auiii u 11 dn vtislngg vtrs door de l igjiio iitu V r3 hilltudü gcdt tlUii v ii ht t 1 md ti oiidui om het hlud op dr hoogte vin dtii toL taiid te houdtii is tü VfileuticHDea bijna iii zijn btd vtrtiio rd twoidin on ddt htt volk htm voor etn Pruisischm pion imiiïap Il IJ verhaalt op de volgtudc hijai httgetti htim ovfrko men 1 Cekltcd in een di r ostuim8 d rantaisu lu wdkr reuigtr an alle naiiunnlituitin ich homs dtHseii m hij to Xnlencicimes gikumtn ui had hij ttii jdiitlf ïrond der stad gekucht om ijii wig to kunnen viiidm m dm duulbuf inii atratLii Hij was de wallen van de stad gaan bezoeken en bcwon derde de reusachtigo verdtdigmgawurkvn wtlku Vaubanhuft aiiifïclLgd au de wnlleii heeft men het uitiCicht op dr versterkingen niMi de ttnc ijdc en op de stad aan de audi re xgde In een der btraten ig hij een gioottu toeloop van men sclien en niuuwKgung wat dit bettekeude roeg hij aan ciu aoldtiat wat daat schieddo Oih het IS de bruiloft van een jongen van 20 jaren met ecue vrouw van 50 jaren antwoordde dt e Inehende tu boldaat vroig aan den rcuigcr of hij van hem mueht aan fitikeii n dc L guf hun leu sigaai Viimoiid au iijn reis en 7ijii wandding wilde de luir d Vuua een bad ncintn en wnudtlde diaroni nuar dr groolc muikt waar het badliiiis Js Nauwelijks in iijn kiunerljc gckomci hoort hij krete 1 van woido en veroiitwaardiguig h t pMnid wordt knuhlii er de bidreigingen huviger eu hij hoort diidiitjk de uitroe en k heb hem zien bmmiignan llij heeft een plattegioid van de vesting gemaakt Hij heeft sigmen uin len soldaat g gt en om inlichting te bekoraei hoe hy on Int bist kan bumbardeeren Hij is een Vruih mair wij htbben hem liitusi then was di oploof aangigiue d tut een roote meingla Alen tikte a in ijn dtur Kom bniueii als gij i n man yijl rirp dt rei igrr Iwee politieagenten ui en commisfiaris vai politie tradtn biimm die hun iju papieren afvrmgfu ni hem turn hij i v gikleid had medeiiamen naar den kuinninndaiit van de stad die üuk Biu M ig wm tn oumulddijk de vir iöbiiig bi t ip Het kostte de groüt te nioeiti liet volk Ie o ert ngui dat de erl lagne r van dui l i iuu iin riuuiaehe hpioii wn tn men uio st zuh g lurcndi eiuimui tijd tegen de iiit te barruadurtn oiidei de geluiikige lauwtzigheid an den conimisharis zoo oindigt hij nju veihaal s het udtis Dit gtaihudde den dag voor dat de ooiUig vtrkhard wns Vel lui slmiltje van di opgiuoiideiihud die tn t land der allouii en ifmnuuons heciMht In do l all Muil daetti vau i ij Hg 11 wordt per tcltgraal uil llolluud btrit it dat dt hm Hoebt als u migltr vuii Uuiltlilaiidsthe icaktii ia affEitrtdin tu doui dm bier riioibicki iH vtrhiiiii tii Dit iH m1 nut voorbarig tu vlug vuil liu outiipoiidi lit Pe vijaudilijkbtden tu M tii ii Iimiknjk tn 1 uiseu ijuti irui 11 11 tUHil op htt ut I iiiiibiiKpltiu tl luk Jtiil iuia lil till I riiti l 111 II hpiak u ovti dt iulititk tu inakttii 1 ir niitKtoi d KIM liMg uisttl mrtij TiiHl kivnni tr itii lïiiidiiiiii Mioibij du wiidu dut htt llcIgiM bt giuiul ibitd ou ijdig llijMii u lllj gi dt vtibltis blj dm kling m biutlil u iiianr iii uirt L Oili luditii er ouk nil gilllann ki iiini dit it livii gruutt vttllttlab i tu blJ dcii Krjag vallc tn mblti tt tiulitu stuk I n ifii ord 7ttemiïiir pirliiulnoii 1 dat tU mrn s liui kuiiiiui m moeten Hunnini til m 11 hui 111 hit wii Ier wiipt wildi dit onlan H door eem pioif bewyzcn torn hij ijii vijfjarig icoontje ihttr het lU oitims te Uago uitgeklud in hnt water wiorp Daar hc eehter plotseling zonk muest hij mit pocd leh van zijne kl edcien onldoni om het kind door te duikm er gelnkkig uj tijU nit to halen daar anders de bewering door den doud van het kind geloguiritraft zuu 7ijn geworden MARKTBERICHTEN Oouda 21 Juli liij goeden om el erden merkilijk hooger prij cn bealied Lirttc puike Zeeuusche pir liectol ƒ lO tO a ƒ 1 minderc l75 ƒ 1060 Kogge puike 7 85 a ƒ s 7 mindere üi a ƒ u Gerst winter y l 25 i ƒ I S5 dito zomer ƒ 5 dO a ƒ i üO 11aler korte ƒ t 25 ii ƒ 5 4U d to I inge ƒ 3 lil a l 85 lluivcboonen ƒ 8 80 a ƒ J iO rairdtboonen ƒ 7 SI u S 0 Voir rwieii ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Kriiine en nitle boonen onder handel Hennepzaad iiilmdsch ƒ 10 1 ƒ 10 50 De vetinirkt met ciiig ainvoor en tragen handel vette schipen tot hooge prijicn verkooht varkens en biggen triug kaas Vangcïocrd fiO nartijon prys ƒ 18a ƒ 22 Jocbüter ƒ 1 40 Ti ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 IH a ƒ 128 Burgerlijke Stand Cl uoiitN lil Juli Injiitju Adnmia oudirs V iIl nnilii tn r dl 11 Oudtn 18 Heudriia üiidtrti J M GrotfULOdaiil til V vul I uon lltiidrika oudtrs A van IrtSAtin cii M KiiMitiidunlt Josiplius Juhfniioti MiiM in Juli II lloth lü m 18 J Ucr ni t I ld 4 II itllMMi 20 Juli 1 A J Ikuuroont en A van der hijl J VIII der liUBU CU W A an Vliet ADVERTENTIEN Wi H J WENNEKES is e C O VAN LANGENHUIJSEN i i j s üiiufNUAOB 21 Jiilij 1870 t Heden overleed mi iie hartelijk reliefdecchtKeiuote ANTüNETTE MARIA ADRIANALEEFLANG mij nalatende twee kinderen tejong om het zoo zware verlies te kunnen beseffen J C ZELDENEIJK Gouda 20 Juljj 1870 WEKELIJKSCHE VOLKS LEERREDENEN van Ned Hervormde Predikanten die als het eenigo foudument ter zaligheid prediken Jezua hnstiis en dien gekruisigd Vrjr ets per Leerrede Do Prospectus en Proefafleveiing van den vylden jaarganj met aanihjst van 62 HH Mede verkers iijn verkrijgbaar in alle Boekwuilels en by den uitgever J A Muk r te Delft TE KOOP Ben GOED ONDEllHOUDEN EIKENHOUTEN met Groen Laken ingelegen H mM voor tw ee personen met twee Zitbanken Vootbaukjes en Loketkastje Te boviageii lijj I P DOESltUiU Mr TiTumerraan Nieuwt I i en n 32 273 Staats Loterij De TKEKMNG der liEHhl E KLASSE begiut op IMAANDAÜ 1 AUGUbTUS 1870 VOLONTAIR Een Jongeling 15 a IC jaar oud bekend met do HoUandsche tao do l egiiiseleii der Fransche Engolscho en Duitsche taal en de Ixginselen van t dubbel boekhouden lag zich als VO L O N T A 1 R hier ter stede gaarne geplaatst op een der Ilanilelskantoren Inclinercnden gelieven ich te adrosseeron bü den Uitgever de er Courant onder letter A Letterzetters kunnen dadilyk geplaatst worden bg DF BREUK SMITS Stads Drukkers te Li vbe Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhklms RotsuiiüNNEN liereid door geneeshesren aanlievolen ttgen maagkwa eu als catharre vershjming zuurvorming oprisjung en slechte spprerteenng Prijs van de jeplomheerde doos 59 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam m alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen Dr Ctuuiiomelanus OOGENWATERt i it uunairdeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om nlle oogen te kunnen verbeteren nelke door den tgd ouderdom of andere ooiütandighedrn lijdende zijn acn verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen elke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of le en verstopping in de oogspieren of aderen uok oogen die dikwijls tranen vooral by koud wetr cu die welke bij een sterke lucht of bij schel licht met goed kunnen zien al deze en meer andere ooggeb eken worden door dit Oogenwatei herstelJ ci waarborgt de gezonde oogen tegen die gebul en houdt ze m stand zoodat men tot m hoo v ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bg T A G VAN DETH GuuJa J J BKUZEMAKEIl leidm J II KELLER weste wageuatraat RoUerdam Mej L A Schoutens Schlüteb Oostmolenstraat J J QBOENHUIZEN C UtrtioU rn meer bakende DtpSts in ons rijk XDwaJ ien 2SaiieiUen eu lefzyn te di K tn CAocoUK en van d e cencien Ie Tbea n a a 9 u en aicrAi e aan we£sn e ni j oaaa Su O i van aer Srancten a i4ei en woe Oti i c e roaie JLar Badcrstoombfwt diJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G uren de ov ige werkdagen s niorg 7 uren Zondag s mo gens 6 uur Van ROTTERDAM on geljjke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren D i jdi k P elviir kaarten C o K R E S tCTNlSrWNTTË Ook htt tweiilit gtuk van tlm Htir A llnverknnip i ordt nut gcpIimUt Wij verzoeken luin ons nn atiikkcn bcfrckc ktltjk ilio iiwik vu rtitini te vt ihdioonru iltmr het rtitiiUnat oii cr oniIct uikiiiKdi is gcwciitt dut mj rfiii gttu gcrnl i ti litimaiif HUiuk laut Lii Iltt stuk vnn N lurdt nrpluatst wniintpr hij ijn Inj til udiutii h ft opgegeven Dit i eci vusle rfgol tJ uuiiuiLi orilt ilüBPvnn nfgtHckeu Gouda Ui uk yan A BnakmaD l f l m s ff r o feif le V t HijajweMiniit j BimjéWdjktiiotiiaHüjaibaö f T J ItniU htnHf li trnvmiMn J IMt liffc wmm STC