Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1870

üw Vrijdag 22 Juli 1870 1 t la in Ie bezit welke heden mg elke de of ook en niet Sgccu eken en er a i m n fgens uren nam ordt rek Itnilt BEI ICiaiT Ten gerieve onzer lezers zidlen wij van tijd tot tijd bijvoegsels uitgeven die de voornaamste nieuwstijdingen bevatten omtrent den oorlog en de verhouding vau ons Vaderland tot de oorlogvoerende partijen We stellen ons voor Maandag Woensdag en Vrijdag namiddag een Bijvoegsel te doen verschijnen doch houden ons liever dienaangaande aan goine tijdsbepalingen gebonden Wij vertrouwen dat onze lezers de groote opofferingen van redactie CU uitgever zullen willen waardeeren Het is ons niet te doen om hot eerst de nieuwstijdingen bekend te maken wij willen eenvoudig op meer doeltreffende wijze medewerken tot hare verspreiding dan kan geschieden anneer wfl bji onze gewone courant blijven Voor zoover de oplaag strekt zijn van deze Byvoegsels afzonderlijke nommers tegen 5 cent bjj den Uitgever te verkrijgen BUITENLAND BruSSQl 21 Juli In de circulaire wlke het ministerie aau de gouverneurs hücft gericht lor gelegenheid van den nutioualcu gedenkdag op den ÜUten dezer komt onder anderen de navolgende zinsnede voor het patriotisme in België uit zich door de opotTeringen die het zich getroost om de verplichtingen na te leven door de handhaving der neutraliteit worden opgelegd Een nieuwen waarborg voor de nentrallteit vindt het ministerie in de vriendschappelijke verzekering die het aauhoudend ontvangl vau de beide oorlogvoerende partijen Bucharest 21 Juli in de kamer an afgevaardigden is voorgesteld te besluiten tot de verklaring dat de kamer zich vereeiiigt met he regeeruigsprogramma volgens hetwelk Roumanie met uitdrukking zijner sympathie voor Frankrijk zich ten opzichte der Ëuropeesche gebeurtenissen neutraal verklaart Over de interpellatie belreli onde den toestand der armee is iu geheim comité beraadslaagd Liverpool 21 Juli Alhier is een telegram ontvangen waarin verzekerd wordt dat de Frausche vloot in de Oostzee is binnengeloopen Te Wtjolwich heersoht groote bedrijvigheid De Standard beveelt het gouvernement aan om troepen gereed te maken ten einde die als t noodig ie dadelijk naar Antwerpen te kunnen zpnden Parijs 21 Juli Het journal Officiel deelt mede dat de iu Frankrijk aanwezige onderdanen van Pruisen en diens boiidgenooten hier te lande zullen kunnen blijven zoolang hun ged ag geene redenen tot klachten zal opleveren De loelating van onderdanen uit de genoemde landen iu Frankrijk en daartoe behoorend grondgebied wordt afhankeiyk gemaakt van bijzondere autorisatieu die alleen bij wijze van uitzondering zullen worden verleend Aan de Buitsehe koopvaardijschepen die zich thans in de Fransohe havens bevinden wordt een termijn van 30 dagen toegestaan om te vertrekken Er zal huu ecu vrijgcicido worden verleend Schepen die vóór de oorlogsverklaring in een vijandelijke of neutraio haven met gcderen naar Frankrijk en voor Frausche rekeuing yn geladen zullen niet in beslag worden genomen Z j zeilen vrij kunnen lossen in een Fransche haven eu vrygelcide ontvpngen liet Journal Officiel wcderlegt de beschuldiging in de Pruisische dagbladen betreffende de feiten die tot den oorlog aanleiding hebbeu gegeven Het blad zegt ten slotte ziedaarde argumenlcu waarmede men Duitschlaiid voor hetwelk wy alle sympathie hebben in het geschil met ruisen tr cht e wikkelen en in Kuropa eeiie ongunstige opinie ten onzen opzichte te doen ontstaan Wij hopen dat Duitsohland zich niet zal laten overhalen en dat Europa zal erkennen dat wij voortdurend efne gematigde gcdragsliju helilien gevolgd en tot dea oorlog alleen yn ovrigegaan omdat wy daartoe door de onvcrmydohjke nood akelykhcnl met het oog op de eer en veiligheid des lauds genoodzaakt werden Dresden 2U Juli Dadelijk nadat de tijding van het overgeven van de oorlogsverklarini te Berlijn hier aangekomen was heeft de regeeriiig aan den Franshen gezant zyne passen gezonden Darmstadt 20 Juli in de kamer van afgevaardigden heeft de minister Dalwigk verklaard dat de grenien onder een nietig voorwendsel bedreigd waren Alle partijen moeten uu ophouden te bestaan en hij dringt op eenparige aanneming zijner voorstellen aan De minister van oorlog vroeg S 376 0Ü0 gl ten behoeve van het uiilhessische contingenten de minister van financiën vroeg machtiging om een leening van l bOl 000 gl te sluiten Eenparig uam de kamer die voorstellen aan De kamer bracht eeu dicHcrf herhaald huch uit op het vcrcenigde sterke Duilschland op den Uuitscheii bondsveldheer en op den groothertog Stuttgart 20 Juli Aan den Frauschen gezant is gisteren kennis gegeven dat Wurtemberg aan den nationalen oorlog deelneemt Hy heeft zyue passen reeds onttnngcu Suckow eu Scheurlen zyn definitief lot ministers van oorlog en ran biuneulaudsclie zakcu benoemd Weonen 1 Juli De Turksche gezant alliier spreekt ambtshalve het uit Konstanlinopel gemelde bcrirlit tegen dat de reserve van het Turksche leger zou zyn opgeroepen Parijs 21 Juli Do Bank heeft het disconlo verhoogd tot 4 pGt De Kegeering van Beieren heeft Zwitserland verzocht de bescherming van Beieren onderdanenin Frankrijk gedureude den oorlcgop zioh te nemen De France zegt dat generaal Douai plotseling overleden is De Pruisen zoulen Mainz en Keulen ontruimd hebben en Coblcnz benevens de linie van den Kijnberet hoi den Parija 21 Juli Do regeering van Baden heeft in antwoord op een vraag der Fransche regeering verklaard dat zy er nooit aan heeft gedacht onontplofbare kogels te gebruiken De Pruisen die zich eerst schenen Ie verzamelen tusschen Luxemburg en ue Paltz schijnen nu hunne troepen naar de vestingen vooral Coblenz en Mainz terug te trekken Parijs 21 Juli In het Wetgevend Lichaam heeft Jules Favre eene interpellatie iugediend over de vraag of de zitting zou gesloten of verdaagd worden De interpellatie werd echter afgewezen De president las toen een toespraak voor waarin hij de hoop uitsprak op hot welslagen der Fransche wapenen Hij erd eenstemmig en levendig toegejuicht Do zitting werd tot Zaterdag gesloten BINNENLAND Gouda 22 Juu In verschillende plaatsen van ons vaderland worden reeds pogingen aangewend of beraamd om to voorzien in den nood die in vele gezinnen ontstaan zal door het onder de wapenen roepen der kost viuners Wy vestigen de aandacht om ir stadgenooten hierop wel overtuigd dat men zoo zulke maatregelen noodig zijn mot het nemen daarvan hier niet achterwege zal big ven Ia deie taak niat bjj uitnemendheid door vrouwon waar te nemen V De goudsche dames mogen op die vraag zelf het antwoord geven De tweede kamer heeft de vier militairi wetsontwerpen eenparig aangenomen De minister vanoorlog heeft verklaard dat voorloopig geeu mobilisatie der schutlery zou plaats hebben De inundatf n te Delfzyl zyn in korten tyd te etelten De minister zal zoo min mogelyk inkwartiering gelasten alles is zoo goed geregeld dat de troepen als het noodig ia snel kunnen optrekken Er zullen troepen wordeu vereenigd in kampen te s Bosch Nijmegen Alkmaar en Waalsdorp De min van fin heeft verklaard dat het finantiewezeu zeer gunstig is De tegenwoordige maatregelen zullen op de begrooting van 1371 een te kort van 7 885 000 doen outstaau de min zal geen schatkistbiljelieu uitgeven maar heeft um der toekomst wille een behastingwel voorgedragen met dat beginsel van voorziening wil de miuister staan of vallen Volgeus een particulier telegram gisteren ochtend te Arnhem ontvangen zouden de vyandelykevluten slaags zyn geweest in de Koordzee waarbytwee NoordDuitaehe schepcti in den grond zoudenrijn geboord Ook het schip van den bondsadmiraalPrins Adalbert van Pruisen zon g oote averij hebben bekomen Volgeus bel aderlani echter is aan de Pruisische regeering tot heden niets bekend van een zeegevecht in de Noordzee Andere bladen verzekeren dat twee monitors uit Nieuwediep een eindueg iu lee zijn gegaan om zich in de behandeling van t geschat te oefenen Dit zou wel de beste verklaring der gehoorde kanonschoten zyn De Fransche Regeering zou volgen een telegram in het Vaderland dezen nacht een not gezonden hebben aan at de Mogendheden waarin geconstateerd wordt dat de Beiersehe Minister graaf von Bray pressie heeft uitgeoefend op de heidekamers by d stemming over het militair crediet door valschelyk te berichten dat Frankryk een iaval had gedaan op Beiersch grondgebied en doet opmerken dat de heer von Bray gesproken heeftvan deu vyandelijken aanval van Frankrijk Van de zijde der Pruisische ambassade is opeen daiirloe gerichte vraag door landgenooten dieop reis wilden gaan geantwoord dat het ongeradenwas vooreerst dat gedeelte van Duitscbland te bezoeken waar troepenbewegingen plaats hebhen Oouda Druk van K briiikiooii