Goudsche Courant, zondag 24 juli 1870

1870 Zondiis 24 Juli N 923 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenücblad voor Gouda en Oraslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is ƒ 1 75 ftanco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Si 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden l erekend naar plaatsruimte Afzouderljjko Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den d ag der uitgave Oproeping van VRIJWILLIGERS VOOR HET LEGER BURGEMEES rER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gevolg gevende aan de Circulaire van den Heer Commissaris des Konings in dit Gewest van den 20 Julij 1870 A n 4991 2 Afd brengen ter algemeene kennis eene aankondiging van den Heer Minister van Oorlog van den 19 dier maand u 69 P luidende als volgt DE MINISTER VAN OORLOG Geniën hebbende Zijner Mnjrsteits besluit van den 18 deter n 9 hou Jende o a bepaling dat mannen van 17 tot 50 jarigen Iceftyd tot eene Trijwillige erbintenis voor onbepaniilen tijd doch minstens zoo lang de militie buitengewoon ondet de wapenen wordt gehouden werden toegelaten en wel by xoodani korp van hel leger waarop zij hunne keus vestigen en waarvoor zij geschikt worden bevonden Brengt zulks mits deze ter algemeene kennis onder verders mededci ling dat ij die nis onderoBicier of korporaal bij het korps Mariniers de L indraagt of de Koloniale troepen gediend e de dienst op eervolle wij e verlaten hebben dadelijk in hunnen vorigen graad en sveiieens voor onbepaaUlen tgd kunnen worden aangenomen De Minister acht het met het oog op de legenwoordige tijdsomstandigheden overbodig hier iets bij Ie voegen daar hij zich overtuigd houdt dat met eestdrilt gebruik zal worden gemaakt van dr dour den Koning aangeboden gelegenheid om op eene ir iktische ondoeltreffende iJ7e Ie voldofn aan ari 177 der Grondwet volgens hel elk het dragen der napenen tot handhaving der onnlhankelijkhcul van den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied een der eerste pligtcn blijft van alle ingezelenen sHage den 19 Julij 1870 get J J VAN MULKEN Gouda den 22 Julij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEUVOllTrUN van BEUGEN IJZENDOOKN BUITENLAND F R A N K R IJ K Uit Newïork is den 20 getelegrafeerd dat 1 J ransche gezant te Washingtnn de heer l revoit Paradol den vorigen avond een einde aan njii leven had gemankt De oor aak van die daad is onbekend Men vermoedt dat hij plotseling krnnkzinnig is gewoiden Ken ander bcriijht noemt CU slag ulcrbreuk als oor iii k van f jii dood De kcurnii licuft hct lfJo vuüibocM gegoten aAO de J rBUSche vtouwen dut de rruisischc koningin aan bare vrouwelijke landgenooten gaf Zij is begonnen pluksel te maken Wanneer men thans in een huiskamer komt zoo ziet men t is het eerste wat men ontwaart dat blanke en Gjne vrouwenhanden be ig zijn met uitrafelen van linnen of stuksnijden van beJdeDlakeus om er zwachtels van te maken voor de gcHonden in de ambulances Maandag is de behandeling van het proces inZcike het complot tegen het leven van keizer Napoleon voor het hooggerechtshof te Blois aangevangen De advocaat Arago heeft met het oog op de tijdsomstandigheden vourgesleld het proces uit Ir stellen De ad ocaat genrraal Dupré Lasalle heeft zich dtiartegen ver et W ij moeten zeide hij aan de wet en aan hei besluit dat ons heeft bijeengeroepen gehoorzamen Dat een i er rijn plicht doe de soldaat aan de grenzen de magistraal op ijn zeicl en wij behooren geenszins umdat d j vreemdeling zieh op ons werpt den loop der jn titie te stuiten Voor de etr van het land wit ik niet dat wij onzen plicht verzaken al zou de vijand voor de deuren van dit gprechishof staan HlI hooggerechtshof heeft in dien zin beslist en is 1 1 irna overgegaan tot de formaliteiten voor de sanieiistelling ilfr jur Opmerkelyk is het protest der vrijmetselaarsloge jJuslice N la3 welke in hare vergaderingvan 15 dezer eenparig heeft besloten Overwegende dat in beginsel de oorlog een barbaarsclie vorm is van het verouderd goddelijk recht die door het moderne op rede en gercchiigheid gebouwde measclienrecht wordt veroordeeld dat de ceiiige voorwnarileii wanrander een beroep o het geweld van wapcnrn is geoorloofd zyii verdediging van den vaderlandschen gtoud beslrafHiig eeiier waarachtig nationale beteedigiug en opstand legen ondragelijke tirannie dat lil de tegenwoordige omstandigheden de oorlog in geenen tieele het laatste redmiddel voor ons Frauscli taderland mag heeten maar niels anders IS dan een gevolg van eerzuchtige bedoelingen en van gekreukte eigenliefde der regeerders an niels meer beoogt dan de bescherming van dynastische belangen welke de met kracht ontwakende vryhcidsgeest lu gevaar brengt dat dus de onmeiehjke offers die men or s oplegt zonder ons zelfs vooraf om onze meening en ondersteuning te hebben gevraagd door niels tg te rechtvaardigen besluit de loge Justice met de woorden van den edelen Duitschen wijsgeer Johann Jacoby dat hij die de ijdele droombeelden van macht en eer eens volks stelt boven de grondvoorwaarden an recht en vrijheid niets gemeens heeft mei de ware za ik des volks en protesteert met alle kracht legen den oorlog met verzoek aau alle loges om ich met dat protest te vereenigen Hel l Vanschc ollicieiise orgaan Ie C onstUutiotiiwl bevat het volgend arlikcl waarvan reeds een gegedeelte door den telegraaf werd geseind s Kei ers regeeriiig kan zii h gelnkwenschen met Ic houding van Nederland dat zoo door zijn ligging als door zijne strijdkwcliten te land en ter zee zulk ccMi belangrijke positie iiiiieernt A iii niemanci in Nederland is het onbekend hoezeer Ie ijvoi uchtigc oogmerken mseet umhitieuws van l ruism zich tegen de Ncdcrlandsohe onafh mkelijkhcid jjcught hebben De heer von UisiBiiick had du edelmoedige en loemrnchtigc volk een gelijk lot willen doen ondergaan als de Dcensche hertogdommen en hij streefde naar niels minder dan om Nederland een tweede zeest iat van den NoordDuitschen bond te doen worden onder voorwendsel ian haudelsbeirekkingen dacht hij er reeds aan de Vruisisohc douanen tot voor de poorten van Amsterdam te doen komen Men zal zich den vaderlandslievenden geest herinneren die in Nederland tijdens de Luxemburgsche i ueeslie ontstond men heeft niet vergeten dal zonder ile vastberaden houding van Frankrijk de l ruisische politiek reeds resultaten verkregen zou hebben die noodlottig geweest waren voor de onafhankelijkheid eu de zelfstandigheid van Nederland Het kabinet in den Haag door de ondervinding geleerd en door zgue vaderlandsliefde evenzeer als door het bewustzijn van zijne waarachtige belangen geleid is thans op ziju hoede en iedere Pruisische intrige welke dan ook zou v m zijne zijde den krnohtigsten tegenstand ondervindin ENGELAND AV iar denkt spreekt en schrijft men over iii Engeland Natuurlijk over niels anders d in over den oorlog De Tunes betreurl het dat de hoop op den menschelijken vooruitgang in duigen is geslagen en dat men niet meer in de regeerders der naiien vertrouwen zal stellen De Eurcipeesclie staten hebben hun politiv k stelsel zoo weinig volmaakt dat de eene iaat den anderen k in aanvallen en den algeineciien vrede in gevaar brengen zonder het noodig te achten met eene behoorlijke veronischuldiging voor den dag te komen In dezen oorlog zullen de oorlogvoerende mogendheden niet veel verschillen beiden hebben plus mnius 10 niiHiocn man indien Pruisen door de zuidelijke staten wordt geholpen De Eraiischen hebben het voordeel van eene veel meer geconcentreerde machi Hoewel Pruisen en de NoordDuitsche bond onder één hoofd st ian zal ten groot gedeelte van het Duilsche leger de veldtocht meemaken als bondgenooten en niet als Pruisische soldaten Niemand kan het onaangename voorgevoel onderdrukken dat de oorlog zich verder zal uittrekken dan in de thans vijandig tegenover elkander staande rijken Holland hgt op zeer onaangename wijz e zeer dicht bij de plaats waar de oper uicn Tullen gescluedcri De Rijn waarschijnlijk het hoofdpunt van den a inval loopt door dit land in zeeën het huis liuimparle heeft iiiel opgehouden er aan te denken dat de Nederlanden ééns departementen van het keirerrijk zijn gen f est De positie vai Bclgicgeeft nog meer leden tol angst maar de Times zal niet ia uiivorngr be clio wingen treden over eenezaak die zooveel vcrsi hrikkelijke gevolgen kan hebben Iloenf l in Josleiinjk ilt Duitsche onderdanen politiek van het andere Duilschland ijn gescheiden kunnen zij hnniu ii cigi iibjkfii sl im met verloochenen diethans door de Fiiinscheii wordt aangetast en de liberale llongauii lioearl gorne groote bewoiiJeraars v iii Berlijn zullen in ecu ooi log wnar bet geidt de nationale eer Ie vcrdeilijü ii met het Duilsche vulk sjinpiitliin crcii Ken iii ander in aaniuciking genoiuï ii z il hel vuur licl hof Ie Wceiicn onmogelijk zijn iijii inli I riu i9i li uiMiiikl te volgen en met r inUijk ten iif ii h l ciiMi f veibond Ie sluilcii inlogciidoil 111 lic Ie ii nei c lelde richting al er veel piessic w uiden gcvuiidtn ildicu uc ooi log