Goudsche Courant, zondag 24 juli 1870

r prnv wasrhij ij uit met liet geincenleJl jks eei gedeelte vnn 1 lot het iniikeii van bekomen dmi verwijst ïr ieyvunger en Knrstca Kruis te Utrecht zijne t schryvcn te kcnneu inkt niet nl te verslevi n een vierkiinteu e aan de runden wor peenwerp t het Kon besluit van urbereiding vnn den schutterijen tot handde ontstane verwikf i de naburige mogendcdiging des vaderlands lu het Vaderland meldt tuvende rekt Rusfund Iseh ook troepen samen e Het troepenvervoer luverneur Berg zal te e keiï er zal Vrijdag tarschau komen enjeene ld heeft men Fransche jacht maakten op el zou dus wel kunnen eden begonnen met een uiinen hel ons niet onteiig voor Pruisen zou keu dat de circulaire van laken aan de dagbladpers t Toor openbaarmaking daaraan niet getwijfeld e lezers verplicht te zya de by die circulaire in onze courant niet lit men Tan den 18 mr het buitenland doet e streek reeds gevoelen op Zaterdag IA Juli jl I en voor de 8t Jaoobslogr betaald terwgi dtevissoherlj bg hel Kraen datum respectievelijk ts per Vi kilogr kooileu euoerode plaats waren de eii eerder bekend dan te ionairs hebben dan ook pni meer voor Frausohe Lil over verheugen dat de brlog ijverig wi rküiam zijn Jgelen die iioudig zouden fan tegeuweer onverhoopt worden behoort ook hut i anschappen zullen moeten elner geworden zegt het Ittii dienen om a in dr onzijl c geven en ie bewij en luw waakt Waren zg niet It misschien worden wanki oerenden de kans schoon Tl allen De oproeping zou ilits dienen om het Neder1 ter slachting te brengen dfr die genoodzaakt wordt to nemen itnat er uiet wbnncer bet aken maar wel wanneer zg liiiht voor de ooslogvoeBI te sterk zgu middelburijer Cl Het doen brug in lielgiii tengevolge order door een geniek aan de autiBelgisch ge i dat het Belgisch gouilie zijde meer voorzorgen ns van zijn neutraal grondM he zijde waaruit zy Urussel eventueel zich aan hilm scharen zal leering strekken voor de n Europii welke neutraal ngevangeu krijg Dergelgk feit is ook ccnc wanraohnwing voor do dagbliidprrs her kleine staten om vich Ie onthouden vnn beschouwingen cii beoordeelingen welke aan een der oorlogvoerende piirlijen zouden kunnen strekken lot Toorvvendsel om de onzijdigheid van die kleine staten niet langer ie eerbiedigen liet k in dan ook niet genoeg ann de Ncdcrl indsche dagbl iilcii Honieii aanbevolen om zich te onthouden van alle scherpe aanvullen legen Frankrijk of Pruisen al luoclilen zy daartoe ook aanleiding kunnen vinden in de houding door de regeeringen Ie Berlijn of l arijs aangenomen Niet alleen de versterking der verdi digiiiga linicn maar ook de voorziehligheid iu dagbladvertoogen dt dan ofl inde i i oiuiHiifTlipden dringend betracht AVaar een I Vansch officieus orgaan van de welwillende houding der Ncderlanilsclie regeering spreekt en gewaagt van de visn s aiiiliitiense der Pruisische regeering is dit een der bcivij en voor de jiiislhcid der bewering dat voorziehligheid in oordeelvelling moet worilen betracht De stemming bij het I Vansch en Duilach publiek is zoozeer het kookpunt van oorlogzuchtige geestdrift genaderd dat de neutrale kleiue stalen zich moeten bep len tot een stilzwijgende verbazing zonder meer Bij de openbaie aanbesteding voor het makenvan dep bovenbouw van vaste bruggen aan de Pepeislraat en aan de Hoogstraat alhier den 22 iuhet Raadhuis gehouden as ingeschreven door dehh van Berkel en Götle voor ƒ 1 SS en 1 J Verdries voor lBflfi Het werk is aan de eersteuals miuste inschrijvers gegund Woensdag heeft een jongen in de machinalegarenspinnerij alhier rich men zegt door onvoorzichtigheid zoodanig aan de hand bezeerd dat drievingers moesten afge et Laatste Berichten London 22 Juli in hel lagerhuis heeft de heer Gladstone in antwoord op eene interpellatie van den heer llorsraan verklaard dat het Brilsch gouvernement niet weel in hoever de koning van Pruisen gedrongen waa den prins vau Ilohenzollern aan te raden van de candidatuur voor den Spaansclien troon afstand te doen De heer Cilailstone voegde er bij dat Kusland en Oostenrijk al het mogelijke hebben gedaan om den vrede te handhaven In antwoord aan den heer Seymour verklaarde hij tevens dat het gouvernement geene reden heeft om te veronderstellen dat er tusschen Frankrijk en Denemarken een geheim tractaat bestaat Wgders verklaarde hij dat zoowel van Frankrijk als van Pruisen by de Brilsche regeering de ver ekering is ontvangen dat de neutraliteit van België Nederland en Luxemburg zou worden geëerbiedigd zoolang zg oprecht gehandhaafd en niet door een der ooglogvoerende parlijen geschonden wnrdl Parijs 22 Juli Prins Gorlchakow hee ft zich niet naar Parijs begeven hij houdt zich nog altijd te Wildbad op Weenen 22 Juli De ochtendbladen melden dat de Oosienrijksche Kegeering zich tot Beieren beeft gewend ten einde opheldering te erlangen betreffende de stremming van het spoorwegverkeer over Passau en de Bodensee Oosienrijk verlingt de opheffing dier maatregelen omdat zij zijne ilaathuishoudkundige belangen bedreigen vooral in de richting der Bodensee Parijs 22 Juli Het Journal Officiel maakt een decreet van den 21 openbaar waarbij de verkiezingen voor de gemeenteraden op den 6 en 7 Augustus zijn vastgesteld In een depêche van gisteren zet de hertog de Grnmont de handelwijze van Pruisen uiteen Pruisen zoo heel het daarin had de cindidatuur van prins Leopold von Ilohenzollern 111 het geheim voorbereid en wenschte Frankrijk voor een fait aocoinpli te plaatsen Beeds in 18 iy had de heer Benedetti het kabinet van Berlijn gewaarschuwd dat Frankrijk nooit een Pruiaiachen prins op den Spannschen troon zou dulden De heer Bismarck had toen verklaard dat Frankrgk zicb volstrekt niet behoefde te verontrusten over een combinnlie die hemzelf onuitvoerbaar toescheen j en de heer voii Thile had zijn eerewoord verpand dat Iloheiizoll rn nimmer in ernst candidaat voor do ypaanscha r roon zou gesteld worden Moest men nu aldus gaat do dépêche voort de oprechtheid van dergelijke stellige officiecle verzekeringen betwijfelen dan rou de gansclie diplomiitiu ophouden een waarborg e zijn voor den Miiropeescheii vrede Pruisen had door plotseling zijn woord te breken naii FiMukrijk den hnndsclioen voor de voeten geworpen Kranknjk moest hein nu oprapen ten einde ditmaal zekerheid Ic vcrkrijgtu dat van die candidatuur nimmermeer sprake zou zijn t Wm daarom billijk ilat liet hof van üerlijn voor de icehtbank dor goschiedoiiis vcrantttüordelijk zal wo cii voor een oorlog dien het had kunnen vermijdeii en gewild heeft Kn vraagt de di pêi Hc onder welke omsluinliglieden heeft Pruisen don twist go ocht luiraers nadat Frankrijk vier jareu lang biwijzen heeft gegeven viiu gematigdheid en zirli raisscliien al te zorgvuldig ontlioud Mi heeft van aan te dringen op het ualeveii vau tractalen die door de bemiddeling des keizers elf gfslolen zijn en die de Pruisische regecring door haar nlocdv illig ver uini genoegzaam toont nooit te hebben willen eerbieiligen Europa is fciplgc geweest van Frankryk s handolwij c en van die van Pruisen Dal i rop i gcl e uitspraak doe omtrent de rechtvaardigheid van Frankrijk s zaak Hoe ook de afloop van den strijd wezen mag Frankrijk ziet met gerustheid het oordeel van tijdgenooleii en nageslacht tegemoet Kr ichtens ecu decreet van den 19 is de admir aal AVillaumez benoemd tot kommandant van het eskader van t Noorden Woeneu 22 Juli De Fransche gezant de heer de Latour d Auvcrgne is over Italië alhier aangekomen en zal heden nainidilag door eu keizer ten gelioore worden ontvangen Parijs 22 Juli Bij gelegenheid van hel heden phiHla gehad hebbend bezoek der kamerleden aan de Tuilcricn heeft de keizer hel volgeuile esproken Ik smaak mijne heercn eene levciiiligc voldoening nu ik den dag vóór mijn vertrek naar hel leger u danken mag voor den vaderlandslievenden bijstand dien gy aan mijn regeering hebt verleend Een oorlog is wettig roodra hij gevoerU wordt roet de toesleoiming van het volk en zijne vertegenwoordigers Terecht kunnen wij ons de woorden van Montesquieu te binnen brengen niet hy die den oorlog verkluart doch hij die hem uilloki draagt de schuld er van Wij hebben alles in ons vermogen gedaan om den krijg te vermijden en men kan zeggen dat het de gaiisolie natie ia die niet onueerstaanbaren aandrang ons deze gedragslijn heeft voorgeschreven Gedurende mijn afwezigheid beveel ik de keizerin in uwe hoede Zoo de omstandighcilcn hel ei chen zal zy u oproepen en zal zy moedig de plichten neten te vervullen die de loop der gebeurtenissen haar opleggin Mijn zoon neem ik mei luij Hij zal te uidden van het leger zijn land loeren dienen Ik beu beslolen om onversaagd de roeping Ie betrachten die mij is opgeilrageu Ik heb erliouwtfit in de zegepraal onzer wapenen want ik weel dal Frankrijk mij steunt en dat God ons vaderland beschermt Des keizers rede werd stormachtig loegejuicht Bij het verlaten der zaal sprak Z M ik zou u allen de huiid willen drukken mijue hecren doch de volkomenste band lusselieu ons is ric liefde tot het vaderland die ons allen bezielt Het bericht omirent het overlijden van generaal Douai wordt tegengesproken De redevoering door den heer Schneider bij gelegenheid der audiëntie op de Tuilerión uilgesproken kwam op het volgende neer Geheel de wereld zoo beweerde de president zou de verantwoordelgkheid van den üorloi scliniven op Pruisen dal door t fortuin bedwelmd en door Frankrijk s lijilzaaiuheid eii vredelievendheid aangemoedigd gemeend heeft tegen de veiligheid der Fransehe natie te kunnen samenzweren ej hare eer te mogen kwetsen De vurigste heilbeden zouden den keizer naar het leger vergezellen en i M kon geruslelyk het regentschap aau de keizerin opdragen want het hart der natie was met den keizer eu het dappere leger Festh 22 Juli De Pi sl ier Lloyd verneemt dat de liongaarsche minister van eeredienst naar Weeuen ontboden is ten einJe iu overleg met de regeering maatregelen Ie nemen tegen het onfeilbaarheids dogma Er beslaat plan tot opheffing van het Oostenrijksclie concordaat De liongaarsche minister van eeredienst gaf den raad dat de afkondiging van het onfeilbaarheidsdogma zou verboden worden Gcüiengüe Berichten De Eagelsclio hoogloornnr in de sterrokuiido J D Steele die ccnu bijzoiidorc studie van de zon heeft gemaakt detlt onder meuidiTcu uit zijne wnnriicininei n deze inedo dat du btuiaicii die op de zon woeden zoo hevig zijn dat wij er oiii bijna geen denklioelil vnn kunnen uiakeu Jrknneii wouden d iiir ii et vcrbchiikkelijk geweld Ontinggelijk groole worvelnindon zetten kolken in vuur die zoo groot zijn dat de niirdo er in kon liggen nis oou stecnMok in een vulennn t aiorme vluininen slijjien tot oatzeltcude hoogte danruit op over niet iiiinder groole opjiervlnktea ca trekken om do zou met giooter snellieid dun onA nnide zioh oin haar in beweegt Keii ui ni liij een viiaikoloin wniir viui bO OUO Eugelscho liujlin die nu tien min iUu weder geheel veulwiiien was Dl e lei iviiijiisileii ijn volt i ni iieai niet nieuw laiinr uiüiliu nllijd lasluiin helilim Alleen oatbriikca oor hem de uilddeieii oia zu wiiar to nemen To mfttor lnm ziillou oorstdAags crnitic ooiioorton pocovcii uühIoii tlour zokoroii lioiiiiiinii I iilli tii oon niulor nrincu HLhoieii viools icler l e e kuastniiiar uot lulp iii du llniIciil mbe met vool ikcilieiil ca vlaghuid zijn npocUiui niL t du Vüclru Ir lii liiniiiclcii INGEZONDEN Mijiifu cr de Redacteur Twee geruchten kwamen mij heden morgen ter oore Het eerste ia dat de kermis te Utrecht reeds heden is geëindigd in plaats van aanstaanden Zatunlag en dat de reilen hiervan is de tijilsomstandigheden Het tweede ia dat er volgens eene globale berekening hier Ie Gouda een niillioen men spreekt zei j v ai dei aii guiviCn 1101 is iu de elTeclen door de verschillende eigenaars De waarheid van hel eerste gerucht ia mij nog niet bekend en van het tweede zal wel nimmer de juiste waalheid bekend worden Ia het eerste echter waar dan zal tucli wel niemand uie goed nadenkt dien maatregel afkeuren Immers wat is de kennis en hoe moeiehjk wordt het niet om botsingen te voorkomen vooral bij de kennis uu erin Tilrechl pi mm vierduizend militairen vereenigd zijn Die maatregel bewijst toch ook dat daar waar hel gezond verstand van den Uliechtselien Gemeenteraad begrijpt dat publiek belang voor partikulicr belang wijkon moet hij ook den moed heeft om door Ie taaien En juut die laatste opmerking bracht mij op de gedachte om ook eens aan onzen jemeonler iad in alle bo9 heideiiheid in bedenking te geven of het niet iiiiiiif raadzaam zou zijn om althans voorloopig bekend ie maken dat zij die partikulicr belang bij de kermis hebben er niet al te vast op moeten rekenen dat ze gehouden zal worden Immers hoe kan over veertien dageen da toestand zijn hoeveel kan er tegen dien tijd reeds zijn verloren en wat al niet meer I Is t weedo gerucht waar dat de inwoners van Gouda nu reeds zooveel geld verloren hebben zullen dan die rampspoed igen lust hebben om op de kermis geld te verleren Zullen onze buitenlieden die uu door gebrek aan banden veel schade kunnen hebben zullen wij allen die vaders zonen broeders en vrienden hebben voor wie ellicht de ure des gevaars zeer naby is althans elk oogenblik komen kan genoegen vinden op de kermis Immers neen het pariikulier belang kan dus dit jaar niet zóó erg benadeeld worden en t is daarom dat elk die gezond nadenkt den Gemeenteraad dank zal weten wanneer hij nil reeds de ingezetenen voorbereidt op de lijding dat de kermis niet zul gehouden worden Dan althans knn hier het argument niet aangevoerd worden dat in andere sledeu wel eens gebruikt werd namelijk dat de neringdoenden reeds bij den inkoop hunner waren cp de kermis gerekend hadden Maar behalve dat alles zou t waarlyk hoogst nullig zijn dat wij dit jaar geen kermis hadden Want elk mag er wel op rekenen dat wg dure zeer dure tijden tegemoet gaan Duurt toch de toestand van t oogenblik slechts eenigen lijd dan rijzen de prijzen der eerste levensbehoeften onte enzeggehjk en al keert de vrede dan terug wy welen allen best dat de lagere prijzen niet zoo spoedig terugkceren Nu reeds worden uit i Lands kas belangrijke geldsommen gevraagd en wie zal die sommen moeien opbrengen Nu reeds lijdt zoo menig milicien en door hem zoo menig ander die hy althans gedeellclijk ondersteunde schade en verlies En wat zal dat alles worden als de oorlog eens lang moest duren Wat zal dan dezen wiuler de openbare weldadigheid niel krachtig moeten optreden welke offers zullen wcllicbt ten gevolge van den oorlog nog van ons gevraagd kunnen worden Men werpe mij niet tegen dat juist zij die van den eeiieu dag op den anderen leven de grootste kermishouders zijn men spreke niet vau aan den minderen man dat weinigju genot te onthouden die opmerkingen beteekenen niets want juist omdat zij die het minste te missen hebben het meesie verleren geven die raensehen bet bewijs dat zij hn i belang niet kennen en moet de ware menscheuvriend althans zooveel doen als mogelijk is om de dwaasheid dier meusehen niet in de band te werken En wal het zoogenaamde genot aungaat Welnu hij die niet tot den minderen man behoort zal zioh dit jaar ook wel eenig genot moeten ontzeggen te beginnoii met hen die dat geld door den oorlog verloren hebben lervulgens zij die schade in hun bedrijf lijden enz enz enz Wanneer onze Goineeiiiera id ileze myne denkbeelden kon aaniieinen dan geloof ik dut het ware belang van jlouda s ingezolenen boharligd wordt 21 Juli lf57U EkN INWONIÏll VAN Ooi DA i iti