Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1870

Cr 1870 Woensdag 27 Jnli N 924 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courrnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de u igave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden ia ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzondcrlflke Nummers VIJF CENTEN De inzending van advertentieu kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Maandag is er geen Bijvoegsel uitgegeven SCHZOTTW BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Gouda gelet op artikel 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en nndere Wateren die aan bycondrre personen toebnhooren brengen ter kennis van de ei enaren der Slooten langs de beide lyden der Boehknde en der Hnnraiingrenzende Zijslooten dat op Maand ig den 1 Augustus 1S70 over die wateren zal worden gedreven eene Sehouw ten einde Ie onderi oeken of ze behoorlijk gezuiverd i n van drijvend vuil eh andere stoiTen die de doorstrooming ran het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uildatnpingen veroofzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 25 Julfl 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DHOOGI EEVEEVORTUIJN van BEKGEN DZENnoOllN BUITENLAND FRANERUE Het Journal Officiel deelt eene procliimalie mede door den keizer aan het Fransche volk gericht Daarin zr t de keizer Er komen in bet leven der volkeren gewichtige oogenblikken voor waa in de nationale eer pcviel K opgewonden zich als een onweerstaunbure nincht doet gelden alle belangen beheerscht en het lot vjn nel vaderland alleen in handen neemt Eeo van die beslissende uren is voor Frankrijk geslagen Pruisen jegens wien wij tijdens en sedert deu oorlog van 1866 de meest welwillende gevoelens hebben aan den dag gelegd heeft volstrekt geen rekening gehouden met onzen goeden wil en onie lankmoedigheid Fruiten heeft zich op den weg der overwinningen geworpen het heeft wontrouwen opgewekt en allerwege overdreven wapeningen noodzakelijk gemankt het is oorzaak geweest dat in Europa onzekerheid en vrees heerschten ten opzichte van de ware belangen des volks Het is uoodig dnt die onzekere toestand waarin de natiën al hunne bronnen aanwenden om de een tegen den ander te wapenen ophoude Be glorierijke standaard dien wij nogmaals ontfoUen tegenover hen die ons uitdagen is dezelfde waardoor Europa bekend werd met de beschavende iileön van onze groote revolutie die stiiiidaard vertegenwoordigt dezelfde beginselen hij zal dezelfde toewyding als toen bij de Franschen opwekken Het laatste voorval heeft getoond hoc onvast de hetrekkiiigen tusschon de volken zijn hoe crndlii Ufi toestand is Tegenover de nieuwe aanmatigingen van Pruisen hebben wij onze vcttoogen loen hooren Ze z n ontweken en mtoaehlende handelingen volgden Ons land werd daarover ten hevigste verbitterd en terstond weerklonk een kreet om oorlog van het eene einde van Frankrijk tot het andere Niets blijft ons over dan onze toekomst toe te vertrouwen aan de krijgskans Wij voeren geen oorlog tegen Duitschland welks onafhankelijkheid wij eerbiedigen Wy wenschen dat de volken die de groote Germaansche nationaliteit vormen vrijelijk over hunne bestemming beschikken W ij voor ons eischen de vestiging van een staat van zaken die onze veiligheid waarborgt en de toekomst verzekert W j willen een duurzamen en op levigen grondslag rustenden vrede veroveren Ik ga mij plar tsen aan het hoofd van dat dappere leger dat bezield wordt doo de liefde voor plicht en vaderland Het weet wat h t vermag want hel heeft in de vier werelddeelen de overwinning zich zien hechten aan zijne sehradra Ik neem m ju zoon ondanks zijn jeugd met mij mede Hij neet velke plichten zgn naam hem oplegt Hg is er fier op deel te nemen in de gevaren van hen die strjjdcn voor het vaderland God zegene onze pogingen Een groot volk dat eene rechtvaardige zaak verdedigt is onoverwinnelijk Ue correspondent dien de Siicle naar Melz heeft gezonden schrijft aan dat blad het volgende Ue gevoelens zijn verdeeld over de wyze waarop de oorlog zal gevoerd worden Sommigen meenen dat wij daili lijk na aankomst des keizers voorwaarls zullen rukken En tis vooral de soldaat die er 700 over dcnkl Ue soldaat is zeer opgewonden Het woord Pruisen is hem onophoudelijk in den mond en zoo men hem zyn gang liet zou hg naar ik geloof geheel alleen de Pruisen tegemoet snellen Men moet nem niet preken van wachten van een plan de campagne van strategisch overleg Daar heeft hg geen verstand van gelijk hg zelf zegt De vijand is aan gene zgde der grenzen welaan dus opgerukt I Jat is zijn woord Ik heb roet vele oiScieren gesproken Zg zijn met dcnzelfden geest bezield als de soldalen Zg verlangen niets liever dan met deu overwinnaar van Sadona af te rekenen doch ze zijn niet zeker dat de strijd onmiddellijk znl beginnen nadat de keizer in het hoofdkwartier zal zijn gekomen Zg gelooven dat er eene gecombineerde handeling zal plaats hebben van het groote leger aan den Rijn en een ander Fransch leger op eenig ander punt Het zon dus licht kunnen gebeuren datwgeenigen tijd in eene defensieve stelling langs den Rijn geichelonneerd bleven Tengevolge der nieuwe wapens zijn wg niet meer in den tijd waarin Jomiui kon zoggen De aanvaller heeft een voordeel op zijn tegenstander De verschrikkelijke vernielingswerktuigen van onzen tijd hebben dat woord tot eene ongerijmdheid gemaakt Het is op den eersten oogopslag duidelijk dat bij een schok tusschen de beide vijandelijke legers het voordeel zal zijn aan de zijde van die armee welke in eene sterke positie geplaatst aohler hare verschansingen zal slryden Alle takliek moet dus daarin bestaan dat men den vijiind in de flank verontrust hem dan noopt ecue ongunstige stelling aan te nemen en alzou den strijd te a invaarilen of af te trekken Sedert Sadowa heeft men zich in t hoofd gezet dat de oorlog voorlaan sicchia ecu veertien dagen of hoogatcns ceuc ipaand duurt Een geduchte schok en alles is geëindigd Juist omdat een geduchte schok alles kan doen eindigen zal geen der beide partijen lichtvaardig een veldslag wagen Het gouvernement heeft nu voor goed den datnm meegedeeld waarop de oorlog begonnen zat worden De hertog van Gramont minister van Builenlandsche zaken heeft de volgende verklaring aan het wetgevend lichaam gedaan Mgoe heeren 1 H tgeea u in de zitting van den 16 Juli is meegedeeld doet de gewichtige beweegredenen ken nen die we tot den oorlog tegen Pruisen hebben Overeenkomstig gebruik en op bevel van den keizer heb ik den gezant ie Berlijn verzocht aan de regeeting aldaar te kennen te geven dat we nu met de wapenen zullen zien te verkrggen hetgeen in dor minne kon bereikt zjjn geworden Deze verklaring geldt natuurlijk ook voor de boitdgenoateu vaa Pruisen die tegen oni de wapenen opvatten B E L Ö I E Volgens de Avenir Nuiiond heeft de president van de Vereenigde Siaten van Amerika aan de kabiucllen van Berlijn en Parijs een gelijkluidend telegram gezonden waarin hij de verwachting te kennen geeft dat de onzijdigheid van Belgiu zal worden geëerbiedigd De oorzaak van deztn stap van Amerika moet ge ochl worden in het voornemen om van Antwerpen gedurende den oorlog het centrum te maken van de communiuiticu van Amerika roet Duitschland waartoe lot dusver Hamburg had gediend DUITSCHLAND Den Ï2 werd uit Siraalsliurg getelegrafeerd Ten 4 ure hehhiMi de Pri iseii de pijlers van do brug bg Kehl aan den rrchtcroever in de lucht doen springen De uitbarsting was verschrikkelijk De torens van de brug zijn vernield De stukken steen zijn tot op den linkeroever geslingerd Aan de HambHrger NacliriMen wordt uit Helgoland berirht dat de gezameulgke Helgolandschc loodsen het besluit hebben genomen zich niut beschikbaar te stellen voor Fransche oorlogsschepen De Engcische gouverneur van Helgoland heeft bovendien aan de loodsen verboden op Fransche oorlogschepen dienst te doen en bevolen dal als er Fransche oorlogsvaartuigen in het gezicht zijn alle visschcrschepen en private vaartuigen in de haven moeten blijven Uit Forbach wordt bericht dat de PrqisenZaterdag tot Carling voortrukten Zij weiden echter krachtig teruggeslagen door de Fransche jagers te voet terwijl een Fransch regiment jagers te paard doordrong op Pruisisch grondgebied en een verkenningstocht deed De Pruisen nemen een oll eusicve houding aan De korte zitting van den Noordduilschen rijksdag is reeds iveJer gosloten Na een zittin v iii drie dagen gedurende welken tijd het huis O raiial vergaderde zijn de afgcvaardipden weder uiteen gegaan De ïcrsiihilliiide wctsuntvverpen die doorlis regccring watcii injjrdicnd leverden bijna volstrekt geen alof lot ilisomsie en crdeu allen onveranderd aungonoracn Hot voornnamslo ontwerp dut