Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1870

trit het verJeonen v n fcn krediet van 120 millioen aan de regporing om den oorlog te kunnen voeren vdiul vulsirckt geen togciisliiiid lelfa de geliecle gpavaiiei priilibcralo parlij slcmde er voor Ook de soi iaal di inocriilcii bestreden het ontwerp niet twee van hen de hceieii Hebei en Liebknecht verklaarden fieli van do slemniing IC vullen onthouden omdat zij noch Napoleon in de hand wilden vverken noch aan de tegenwoordige I riilaische regeering een votum van vertrouwen wUilen geven Onder oigemcenc vroolijkbeid van het huis verklaarde de predent daarop het wetsontwerp voor aangenomen met nllc etcinmcn behalve die van de beide heeren De overige wetsontwerpen werden op deielfde manier afgedaan slechls d i belrekkei jl d verleniting van de tegenwoordige Killing tot aan het einde van den ourloi eehler in geen geviil dan tot het emile van hel jaar vonil tegenstiind bij de ge ivanceerd liberalen de wet werd intusschen onveranderd aangenomen Onder de petilieu was opmerkelijk een tot afsr liaffing van het FranscHe malen en gewichten slelsel welken vaderlaiidslieve iden wensch het huis bewees niet Ie deelen door tot de orile van den dag over te gaan De zitlliig werd niet zooals gewoonlijk in de witte zaal geslulen door den koning in propria persona iraaf Bismarck dankte het huis namens den koning voor ilen spoed en de eenstemmigheid waarmee het de voorstellen der regeering had goedgekeurd en sloot daarop de buitengewone zitting Met een leve koning Wilhelm verlieten Je afgevaardigden de zaal Hel verslag dat de boiidskansflier den rijksdag heeft overgelegd over den loop van het geschil met Frankrijk heeft menige interessante bijzonderheid aan het licht gebratbt In t bij onder komt keizerin Eugenie door dat rapport in een ongunstig daglicht Oorspronkelijk heeft n imelijk l rira geen plan gehad op prins Leopold von Uollen ollern maar op prins Frederik van hetzelfile geslacht die nog ongehuwd en jonger was Madame Eugenie had den koninginaker toen zij ongeveer lü weken geleden door den ConatUittioimi l het gerucht liet verspreiden dat l rim bij haar om de hand van hare nicht eene dochter van den hertog van AIba voor den toekomstigen koning had laten vragen een bedehicn maar zeer dringenden raad gegeven Prim was echter niet gezind de koppelplannen der keizerin in de hand te werken en koos daarom in overleg met prins Frederik en graaf Rismarck prins Leopold die reeds gehuwd was met eene Portugeesehe prinses tot kandidaat Om zich te wreken hcefi de keizerin al het mogelijke gedaan haar gemaal op te sioken en zoo zou zij dus eigenlijk de oor nak zijn van den oorlog die thans op het punt staat te beginnen Hiermede is tevens de oorzaak opgelost van de beschuldigiugen die de hoog ollicieuse Sjieiursc ie Ztg de Fransohe keizerin naar het hoofd wierp door haar aan Ie klagen het schandaal der Parijsche bladen aangestookt te hebben omdat zij zich om den tuin geleid zag BINNENLAND Gom 26 Juli Over het voorstel vnn den Heer L Mulder om schoolkinderen pluksel te laten vervaardigen schryft prof Polano van Leiden aun de N 11 Ct Het spijt mij dat ik het ontraden moet aan dien wensch i hoe welwillend hij ook zijn moge gehoor te geven Indien het inderdaad ware zoonis de heer Mulder en velen met hem nog meenen dal de voorraad pluksel in den kr g nooit te groot kan zijn dan zeker zouden zijne pogingen alle ondersteuning verdienen Maar dit is bet geval niet Integendeel Itlet uitzondering van Frankrijk misschien komt men in Europa al meer en meer tot de overtuiging dat pluksel in de gewone praktijk overvloedig in hospitalen eu bij hel transport van ernstige gewonden dikwijls een zeer gevaarlijk hulpmiddel is Daarin hoopen zich vaak de smetstofTcn op die wond roos hospitaalversterving en wal al niet meer verwekken toestanden die voor den ongelnkkigen verwonde nog noodlotligcr zullen worden dan het zwaard en bet geschut van den vijand reeds voor hem geweest zijn Een stuk grof gaas wat carbolzuur en een laagje watten met een doek bevestigd moeten de vroeger zoo lastige gecompliceerde verbanden vervangen En waar vaste onbewegelijke toestellen Doodig zijn daar is de plaats voor het nooit volprezen pipsverbnild van onzen Malthijsen Laat de kinderen dan ook maar bedaard naar school gaan en wil degelijka lecren om eens nuttige leden van de maatschappij Ie worden Maar loten de volwosi cnen in dezen tijd van nood en ellendo de hanilen uit de mouw steken Zorgt zou ik mijn Inudgencoien willci toeroepen voor flanel voor gips vuor doeken maar vooral voor hetgeen den oiigctukkigen getvondcn soldaat opwekken steiinen en verhefl en kan Goede wijn koffie sigaren versnaperingen en wanneer ik niet vreesde de gevoeligheid der intendances op te wekken zou ik zeggen linnengoed kleedingstukken natuurlgk voor hospitaalgebruik bedden enz zyn noodig Doch boren uilei personnlijki hulp Wat er in don oorloj te doen is en wat er door den goeden wil der buigers zonder hulp ran den slaat gedaan kan uordcn hebben de Amerikanen ons geleerd Maar vooral hebben zij ons leeren in ien d it goede bedoelingen goede wil ja ruime hulpmiiiilelei geen nul kunnen aanbrengen wanneer de hulp niet goed georganiseerd ia Voor de Vere niging o ler V Poijde Krnia i de schoone taak weggelegd om bij ons die nulp ie organiseeren Hel hoofilcomilé van de vrreeniging het Roode Kntis heeft de volgende aankondiging gedaan Van twee niet Nederland bevriende mogendheden trekken de legers en vloten tegen elkander ten strijde twee volken door velerlei betrekkingen met onze laiidgcnooleu verbonden gaan de rampen van den oorlog te gemoet De Nederlanilscho Vereeniging door den koning ingesteld nin hulp te verleenen aan ziekeen gewonde krijgslieden in lijd van oorlog hetzy Nederlander al dan niet in betrukkeu is kan weldra tot eene smartelijke taak geroepen worden Onder bescherming van de vlag mei het Roode Kruis dooreen tractaat gewaarborgd zullen wellicht weldra hare leien naar slagvelden en aiiilcre oorlogstooneelen de hulp der barmharligheid kunnen brengen a in de strijders die door wond of ziekte gclroll en hulpeloos zullen liggen In ons eigen land worden duizenden buitengewoon tot den militairen dienstplicht opgeroepen en snellen riijwilligers Ie wapen om den kuuing te steunen in bet handhaven der onzijdigheid van den staat Ook buiten oorlogsgevaren zullen zij iu dezen dienst voor liet vaderland aun ziekten en ongevallen blootslaan en de voorziening in de uoodigc hulp tot hunne genezing en verpleging knn worden verwacht van hel Uoode Kruis De behoeften die zich daarbij zullen voordoen kunnen spoedig eene hoogte bereiken oneindig grouler dan de geringe middelen die de vereeniging nog bezit Ten einde haar in itaat te stellen aan hare dubbele verplichting eeuigermate te voldoen wordt de liefdadigheid ingeroepen rau alle iugezotenea des lands Het Hoofilcomilé door den koning benoemd stelt zich van heden af beschikbaar tot het ontvangen van aanbiedingen en toezendingen waartoe de gelegenheid zal openstaan dagelijks met uitzondering van den Zondag des namiddags van twee tot vier uren aan het Bureel van de Vereeniging te sGru venhnge op het Plein De comiié s afdeetingen der vereeniging worden uitgenoodigd planlselgke depots te openen mede voor alle ingezetenen tot bet oulrangeu van aanbiedingen en giften Brieven en voorwerpen wordt men verzocht raïico toe te zenden De diensten en giften waarvan de aanbieding bg voorkeur verlangd wordt zyn de rolgende P Ttoneel I Personen geschikt en genegen tot het verplegen rao zieke en gekwetste militaireD in de hospitalen en ambulancea gelegen builen de p auts hunner inwoning a genees en heelkundigen b geestelgken c zieken oppassen mauueu en vrouwen Peiaonen geschikt en genegen tot het verleenen van hulp op of in de nabgheid van het slagveld a genees en heelkuodigeo b mannen bestemd tot het opnemen en vervoeren van gekwetsten tot ondersteuning van de hospitaal soldaten Personen geschikt en genegen hulp te verleenen alleen in de plaats hunner inwoning a ge neescn heelkundigen b geestelgken e ziekenverplegers voor de hospitalen d personen behoorlgk gehuisvest en genegen zieken en gejcwetsten te doea verplegen in hunne woningen onder toezicht vande militaire overheid Materkel Karren schuiten en andere transportmiddelen draagbaren brancards wollen dekens linnen of katoenen lakens matrassen stroozakken verbandransela waterflesschen zwachtels compressen scheurlakens pluksel watten flanel luchtkussens heelkundige instrumenten geueesmiddeleii drinkwater vocdings en verfrisechingsmiddclen Geld Giften in eens of rerhinlenissen tot wekelyksche bijdragen Landgenoolen geeft mildelijk en zij Gods zegen afgebeden over uwc giften en onze pogingen VGraveiihage 19 Juli 1870 lli t Ihtofd Comilé der Nederlandtche Vereeniyiruj toi hef mimien vnn Mp aan lieke eti ijetoonde krijgsliedtii BOSSCHA Voorz Dr VEllWEY Se w Wij Tcrwgzcn nnrir do nclilcrstnnnde advertentie waarbij onze stadgenoolen tegen I i iderdngavond worden opgeroepen ten einde de oi ichting eener Afd van bel Roode kruis te bespre ven Z M de koning heeft nan de vereeniging het Uoode Kruk f 9000 nlsmide een aanzienlijke hoeveelheid verbanden ver legingsmiddelen geschonken In het Vaderland lezen wij dit ingezonden stuk met verzoek bet ovir te nemen Aan de afijevaardigden ter Mgetaeene Vergi irriwj der Maatachappy Tot Nut van t Akemeen Op nieuw woedt de krijg aan de boorden van den Uijn Twee volken zgn slaags geraakt die als broeders naast elkaar behoorden te wonen Wie weet of bij de opgehoopte brandstof nu het eerste kanonschot gevallen is niet spoedig geheel Europa in lichte laaie vlam zal staan Aan de ooilog moet een einde komen hij moet eene onmogelgkheid worden bij beschaafde volken daarover zijn allen hel eens die het wel meenen mei de zaak der menschheid Hoe daarover beslaat groot verschil van gevoelen Ons dunkt op de Nederlandsche maatschappij die den 9 Augustus te Amsterdam hare vergadering zal houden rust de verplichting om haren invloed ten behoeve van den vrede nan te wenden Wanneer de nInternationale en de uLigue de la paix jmblique i in l ongunstige Frankrgk voorgaan mag een genootschap dat het Nut vau t Algemeen beoogt niet achterblijven Immers een nieuw genootschap met dit doel te slichten zou slechts versnippering van krachten ten gevolge hebben Het onzijdige en onafhankelgke Nederland moet den oorlog verklaren aan een veroutlerd misbruik waardoor brooilerraoord schgnbaar gewettigd wordt Reeds vroeger is door een Departement wij meenen Twisk een voorstel in dien zin gedaan dat toen om verschillende redenen verworpen is Zoo ooit dan is thans het oogenblik daar om de zaak op nieuw op touw te zetteif Mede afgevaardigden zijt gij het met ons eens zendt dan aan een van ons uw kaartjes anders doen wij misschien vergeefsche moeite Se ajgetiaardigden van het Depart Nijmegen 22 Juli 1870 J B Kan B Ter Haab Bz De oorlogsverklaring van Frankrijk aan Duilschland heeft ook den handel te Boskoop gestremd De verzendingen naar die landen houden op en de tilsiaiid daardoor veroorzaakt in het Verlier werkt nadeel ig op alles en belemmerd ook de geregelde geldcirculatie Ds G J Vos van Zevenhuizen beeft het be roep naar Katwijk ann Zee aangenomen ïe Waddinxveen vervoegde zich onliingl tersecretarie der gemeente de 76jarige Adriaous deBruin te kennen gevende dat hij gaarne dienst zonnemen hij was wel is waar onder dan 50 jaren maar nog gezond en slerk een uur of vier daagsmarcheeren zou wel gaan althans voor een paarweken was hij den eenen dng naar den Haag gewandeld en den volgenden dag op dezelfde wijzenaar hier teruggekeerd zijnde een afstand van 6 a6 uur Hij zou zoo gaarne zijn vroeger métier weder opvatten en de burgemeester kon over hem beschikken Dit aanbod was ernstig gemeend DeBruin behoort tot do oud krggers hg draagt hetzilveren kruis en heeft bg Quatre bras en Waterloo zich dapper gekwoieu Op den Rjjnspoorweg worden via Emmerich geene directe biljetten meer afgegeven via Cleveen Salzbergen bigfl de uitgifte zooals gewooolgk Hel goederenvervoer naar Duilschland heeft gehee opgehouden zoodat alleen verzending tot Emmeriob voor de Cöln Mindener Baan en tot Zeveoaar voorde Rheicsche baan mogelijk is Van Salzbergenheeft verzending naar Noord Duilschland reeds sedert drie dagen opgehouden Het vervoer van steenkolen is geheel onmogelgk daar op de Cöln Mindenerbaan het geheele goederenvervoer is opgeheven Zaturdag is te Scheveningen uit Zee wéérduidelgk het gebulder van geschut gehoord Het kanongebulder op ónze kusten vernomeo wordt door den Pay aldus opgehelderd De adviuboot de ifHirondelle op verkenning uilgezonden heeft op zee een Pruisisch schip ontmoet dat een kanonschot op haar loste De Hitondelleo heeft daarop terstond met vier kogels geantwoord en is vervolgens naar Frankrgk teruggekeerd om verslagte doen van hare zending f 1 Ml i Ids 1 M Wléi i te t ttMI n f J T tntlB ia narieW iWw I Il il III uiiiii Il mn ¥ m fK mltitattatakjiiw tiiiiliifli ifüililliJ iwiift im0 t il Iii9iif ii iata ii ti p itiMH i i ui is n m lit i ifkn glim m tkM t j