Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1870

Ivertcn gavond eener ing ijke go gezonden emeene Tol vnn 6 kis Wie eerste ropa inuel Iken gevoe tschappg ring vloed de la oorgaan Algemeen 1 te tea moet isbruik ordt mee dat om de eens anders en Emmerich Cleve ooolük geheel amerioh voor Salïbergon reed se Tsn n Mii opgeheven weer vernomen I e advie gezonden at een heeft en ia verslag DaiUch geslremd en de werkt geregelde h t be langt ter lanin de dienst zaa BO jaren irier daags een paar Haag ge e wgze van 5 tt Iticr we hom be d De raagt hot Waterloo WEKELIJKSCn OVERZICHT van t behandoUle in do Tweed e K a m k ii der Staten Generaal 18G9 1870 25 Juli De buitengewone oproeping van de leden der 2 kamer iu de vorige week was geheel het gevolg der lydsomstandighcden Zy kwam den 19 bijeen en volbracht met buitengewouen spoed haar taak zonder dat zij echler inslemde met het gevoelen van den heer v Goltstkin die in deze oproeping slechts de vervulling eener formaliteit zag en daarom alles maar zonder discussie wilde aannemen als een blijk van vertrouwen in de regeering De genoemde nf evanrdigde hield alle aanmerkingen die hij moiht nebben ahe redenen die bij nein zouden kunnen opryzen om minder vertrouwen in de regeering te stellen achter om met alle kracht eene rcgeeriug te steunen met wier hoofdbeginsel van politiek hü zich kon vercenigen Peze beginselen werden door hem ontwikkeld by een der voorgestelile etsontwerpen dat hy in l late namiddag uur van Donderdag eenvoudig op die wijze wilde aannemen lerwyl nog niet eens het eindverslag was uitgebracht en er tegeu dat ontwerp juist gewichtige bedenkingen waren gerezen Zoowel de heer Stokm als de heer v Houten kwam daartegen op Een dergelijke handelwijze lou in stryd zijn met de waardigheid der kamer wier werkzaamheden nimmer als bloole formaliieit mogen beschouwd worden Ikl voorstel van den heer v Gültstein werd met 51 legen 24 stemmen verworpen Wij hebben dit punt voorop gesteld hoewel het eerst in de derde zitting werd opgeworpen omdat daardoor de gtest der kamer bij de aanneming dezer ontwerpen duidelijk wordt en ook eene andere rede van den heer v Mouten waarop straks de aandacht zal worden gevestigd door dat votum blijkbaar het gevoelen der meerderheid uitdrukte In de eorsle zitting was een schryven ingekomen van den heer Knooi dat hij in actieven krygsdienst getreden zijnde ophield lid der kamer Ie zijn De generaal was slechts konen tijd lid der kamer maar hy deed zich kennen als iemand die daarin op zijn plaats IS We verheugen er ons in dat hij in de ktygskundige operation die in ons land op handen zijn een erkzaam deel zal hebben en daardoor wordt dus het leedgevoel van hem in s lands vergaderzaal te missen verzacht Een ding hopen we echler dat ni de man die in zijn plaats gekozen wordt de kieschhcid zal hebben hem in de gelegenheid Ie blellen wanneer deïe tijden voorbij zijn den zetel dien hij voor s lands dienst moesi verlaten wederom iu te uciuen De ingekomen wetsontwerpen waren 1 tot het doen samenblyven van een deel der militie te land van de liclitingeu 1SU6 67 68 en 69 20 kit het doen samenblijven der manschappen van de zeemilitie 3 tot verhooging von hoofdstuk VIII der staalsbeitrooling voor 1870 oorlog i lot verbod van den uit en doorvoer v n paarden 6 i tot verhooging van hoofdstuk IV A der slaalsbegrooting voor 1870 Justitie 6 betreffende eeuc algemeene belasting op de inkomsten ter voorziening in buitengewone uitgaven en ter vervanging van hel recht van patent 7 tot nadere bepalingen omtrent de heffing van hst vuur ton en bakengeld Voor dat tot de behandeling werd overgegaan paf de minister van buiteal zaken de bekende medcdeeling omtrent onze neulralileits verklaripg op schrift door de oorlogvoerende mogendheden De heer NiekSlRABz die behoorde ond r de leden die voor het voorstel Goltstein waarvan hierboven sprake was femilen en dus in benarde tijdsomstandigheden de leer van t blind vertrouwen schijnt toegedaan vroeg in parlementairen vorm laat die verklaringen eens zien en schijnt dus voor dezen minister een uitzondering te maken Wanttouwen of nieuwsgierigheid kunnep de eenige oorzaken zgn van een Iwgélgk terzoek ep t was dan ook een flinke opWerking van den heer v Houten dat hij geeuerlei reden zag om op eene spoedige overlegging aan te d ingen daar er bij hem geen twijfel bestond of de inhoud dier stukken wel juist door de regeering vu wedergegeven De minister had echter geen bezwaar in de overlegging en in een volgende zitting kwamen de verHaringen van den graaf von Bismarck en den hertog Ie Qramont ter vertrouwelijke kennisneming in Donderdag werden de vier eerstgenoemde wetsontwerpen met algemeene stemmen aangenomen D ajinistor van oorlog gaf een overzicht van de opilclling van het veldleger Hij zeide Het hoofdkwartier van den opperbevelhebber met W enz is te Utrecht Ho eerste divisie het leger is zamengcsteld uit drie division waarvan oet hoofdkwartier te Haarlem is slaat gcichclouneerd langs de kust de eorsle brigade daarvan hier in den llnag do tweede in Alkmaar De tweede divisie hcoft haar hoofdkwartier te Utrecht en is voorloopig bestemd om de Ulrerhtsche linie te bezetten wanneer er uamelyk geen tijd zou zyu om de schuitiry op te roepen Evenwel de maatregelen die jrvoor genomen zijn en waarover ik de eer zal hebbeu later te spreken zyu van dien aard dat ik geloof dat die divisie daarvan los zal kunnen gemaakt worden De derde divisie staat in Arnhem terwijl ene afzonderlijke brigade in den Bosch en eene andere tt Hellevoelsluis is geplaatst Ik vestig er de aandacht op dat de drie divisieu zoodanig op de knoopen van de spoorwegen geplaatst zijn dat zy in i cn oogenblik zijn zaraen te trekken Ik herhaal het dit uco p e i ii ij uie natuurlijk naar omstandigheden gewijzigd kan worden Maar de troepeu staan nu zóó dal het iu de hand van den opperbevelhebber is om za in den korist mogelyken tijd Ie brengen waar zy noodig zyn Behalve de genoemde Iroepencorpsen is er nog eene brigade in de positie Groningen en Delfzijl die in last heeft om in dm korist mogelijken tijd de inundatie van die positie te stellen Eene tweede brigade staat te Hellevoelsluis en is voornamelyk bestemd om het land van Voorne enz te bezetten De derde brigade staat iu den Bosch en moet dat gansch gedeelte bewaken De standplaatsen van de dïvisien en brigades lijn zoodanig gekozen dat zij snel kunnen gebragt worden op verschillende punten maar aanvankriyk heb ben zij in last om door vooruitgeschoven detachementen het voorliggend terrein Ie observeren Omtrent de schutterij deelde de minister mede dat er nog geeh plan bestond die te mobiliseeren L e oproeping en schifting in eersten en tweeden ban is eenvoudig een voorloopige maatregel eene organisatie op het papier om de reeele organisatie zoo het ongeluk wilde dat die noodig mocht zyu met meer spoed te doen plaats hebben Ten slotte kon do minister met genoegen mcdedeclen r lat laatstleden Vrydag 16 Juli door hem het eerste bevel is uitgevaardigd om de troepen mobiel Ie maken en heden 21 Juli de tyding ontvangen te hebben dat de miliciens allen op hunne plaats bij de corpsen zijn aangekomen dat alles zooil inig is geregeld dut morgen avond 22 Juli de staande divisien met alles wat daartoe behoort gereed zijn Om een denkbeeld te geven vnn den goeden geest die bij hen hrcrscht dioiie dal by het regemant gren idirrs en jagers bestaande uit miliciens over het geheelc land verspreid de raillciens nu reeds allen opgekomen zijn np 2b na die nog grootendoeis hunne afwezigheid kunnen legitimeren Dit is voldoende om te doen zien dot er werkelijk in ons vaderland eene goede geest bg het leger bestaat Vervolgens deelde de minister van financiën het een en ander meilc omtrent den toestand der financiën Die toestand wordt vrjj gunstig genoemd gunstiger dan de minister zich dien vroeger had durven voorstellen doch t behoeft nauwelijks gezegd t geen nu voorvalt haalt een leelyke streep door de rekening Voor t oogenblik echter heeft hg geen geld noodig maar aan t einde van t dienstjaar zou er een fekort zijn van byna 10 millioe n daarvan kan 8 millioen worden gedekt door van de vroeger verleende machtiging tot uitgifte van 8 millioen aan tchaikislbilletten gebruik Ie maken Twee millioen wilde de minister door eene belasting op de inkomsten dekken vooral omdat op de opbrengst der gewone belasting in t 2 halfjaar niet te rekenen valt Ook de heer v Houten sprak meer naar aanleiding van dan over de wetsontwerpen toen hij de rede hield waarvan reeds ter loops melding werd gemaakt Zie hier een resumé van zyn speech De wensch vau vele ledep was om deze wetten met algemeene stemmen en zonder discussie aan te nemen dit JOU eerst dan waarde krggen wanneer er bg de eenparige annnemiDg geen pressie is uitgeoefend en wanneer de aanneming zonder discussie hiervan t gevolg was dat niemand iet achter hield Hij althans acht zich verplicht hel een en ander Ie zeggen Dal beginsel werd dus door ds verwerping van t voorstel Goltstein door de kamer gebillykt De heer van Houten waarschuwde legen te veel ijver de toestand mn erkende neutraliteit stelt grenzen aan de wapening de grootste gevaren worden niet door ftiilitaire maatregelen maar door energieke hervormingen op biunenlandsch gebied voorkomen vrees van oorlog voor ons land noemt hij een schrikbeeld dat door de maatregelen der regeering gekleurd wei l doch de verklaring van den minister van bnitenl zaken deed de onrust voor een groot deel wijken vooral de circulaire van den minister van bin icnl zaken aan de dagbladpers bracht hem er toe om aan de rcgeeriug te zeggen l iet al te reel ijver f Gij hint evenieer zondigen door Ie veel ah dour te iceinig Over het 4 der genoemde wetsontwerpen had nog eenige discussie plaats naar aauleiding van een paar door de regeering ingediende wijzigingen waarbij ook de uitvoer van hooi stroo haver steenkolen en cokes wordt verboden De discussie had ten doel de regceriog voorzichtigheid aan te bevelen bij het gebruik maken van de machtiging om dat verbod uit te vaardigen Niet de vrees dat de regecring een hoogcu prijs zal moeien betalen voor die artikelen maar de vrees dal zij de artikelen in t geheel niet zal kunnen bekomen rechtvaardigt het verbod Vrydag werd het B der genoemde ontwerpen zonder discussie aa genene r e 61 tejon 10 stemmen De daarby voorgeschreven uilbreiding dur r jk9veldwacht zou een lijdelyk karakter hebben en slechts dienen lol ondcrsleuning van de polilie waarvoor op dit oogenblik geene troepen beschikbaar waren De kamer is daarop verdaagd Zy sohy nt geen plan Ie hebben het 6 ontwerp het 7 is daarvan een uitvloeisel omtrent de inkomstenbelasting terstond in behandeling te nemen Hei mag dan ook bcm yield worden of nu t geschikte oogenblik daar was om een dergelijk voorstel te doen Laatste Berichten Parijs 24 Juli Naar de dagbladen vermelden zal do Eransche regeering daartoe genoopt door het dementi van de heeren von Bismarck en von Thile op de verklaringen van den hertog de Gramoiit den tekst van Bouedetti s dépêche openbaar maken Parijs 23 Juli lltl Journal Officiel maakt een decreet openbaar waarbij de heer Treilhard benoemd wordt tot Eransch gezant te Washington Frankrijk heeft in eene nota verklaaid dat het zich streng zal houden aan de overeenkomst van 1856 en geen Duitsch eigendom op Amerikaansche of Spaan sohe juhepen in beslag zal nemen ofschoon de Vcreenigde Stalen en Spanje lich niet aan de bepalingen van 1856 gebonden hebben l3e minister van oorlog heeft een aanvang doen maken mei het in staat van verdediging slellcn d r versterkingen rondom Parijs Volgens het Journal Officiel gaan sommige bladen ondanks hel verbod voort met het geven van beriohten omtrent de bewegingen der troepen lol groot nadeel van de nationale zaak De legeeriug voegt het blad er bij had gehoopt dat het beroep op hel patriotisme van genoemde organen niet te vergeefs zou geweest zyn Thans zal zy zich tot haar leedwezen genoodzaakt zien de strengheid der wet toe te passen Brussel 25 Juli De heer Malou is benoemd tot minister van staat en zal ala zoodanig zitting hebben in het kabinet Dublin 26 Juli Gisteren ivond had alhier en te Cork wederom eene monster demonstratie ten gunste van Frankrijk plaats De redenaars gaven de hoop te kennen dat Frankrijk de Ieren zou bgataan in liun verzet tegen Engeland FlymOUtb 26 Juli Het stoomiohip iVór Mum is alhier aangekomen mei berichten van de kaafi de Goede Hoop Het stoomschip Batavia arriveerde van New Yorfc met 125 000 doll m de Nmada met 365 000 Parijs 25 Juli Het GouTernement heeft besloten de Fransche troepen uit Eome terug te roepen De Pruisen zijn tusschen Metzig en Saarlouia de Fransche grenzen overgetrokkeu niet officieel Berlijn ï4 Juli Keizer Napoleon heeft ü de afgezette Duiisehe vorsten pogingen tot onderst ning aangewend Alleen de ex koning fan H Pno er heeft voorwaardelyk toegestemd WesnSU 2 Juli De Ooslenryksche regcering heeft aan het Fransche ganvernement verklaard dat Oostenrijk neutraal zal blijven Die verklaring is vervat in bijna gr ijke termen als die van Rusland Gemcii le Berichten Ken specinle Irtin komciiilf uit Pfirija on bestemd naar DmtacliliuMl IS Diiisilax iivmul to 7 eu eun half uur het station to Vcrviers gqiisM ird ïlij was claden met 700 Pruiaiöche ruiziijcrs IiuicvriiH lninno vrouwen en kinderen die uit Frankrijk wcnl n virdnvrn Gituc dier reizigers was In het Wzit vun n iild ilshriüfie Mij hunne aankomst t i ViTvicrs gaven ij ii in Imnnc gccsttlrifl tuo en hieven den kreet Leve Üclgii atin i